Смекни!
smekni.com

Особливості обліку і контролю доходів і витрат бюджетної установи (на прикладі Почетненської сільської ради) (стр. 18 из 18)

2)внесення змін у порядок здійснення витрат, а саме- розрахунків з постачальниками, які мають свою особливість. Так, згідно ст. 51 Бюджетного кодексу України установа повинне оплачувати товари, роботи, послуги лише після їхнього одержання, тобто, повністю виключається сам факт допущення дебіторської заборгованості в бюджетній установі. Однак, на практиці ніхто з господарюючих суб'єктів уперед товари не відпускає, у зв'язку із чим, бюджетникам доводиться брати наперед накладну для того, щоб оплатити взятий рахунок.

Таким чином, бюджетні установи сильно ризикують або не одержати товар у випадку непорядності продавця, або виявлення недостачі товару під час інвентаризації, ревізії, перевірки, тому що за даними бухгалтерського обліку - на підставі накладної відбувається оприбуткування неодержаного ще товару.

3) скасування обов'язковості ведення картки аналітичного обліку наявних операцій, що повністю дублює касову книгу й меморіальний ордер № 1, що є недоцільним з погляду організації бухгалтерського обліку ( витрати робочого часу бухгалтера) і ощадливого використання бюджетних засобів ( з карток) ;

4) сполучення карток аналітичного обліку касових витрат і карток аналітичного обліку фактичних витрат в одну Книгу, наприклад, Книгу обліку касових і фактичних витрат, що дозволило б оперативно виявляти допущені помилки в обліку витрат шляхом проведення щомісячного вв'язування касових і фактичних витрат і прискорило складання місячної (відбиваються тільки касові витрати) і квартальної звітності ( відбиваються як касові, так і фактичні витрати);

6) змінити картку аналітичного обліку отриманих асигнувань, доповнивши її відбиттям касових операцій, що дозволило б щодня виводити залишки на реєстраційному рахунку в розрізі кодів економічної класифікації й вчасно освоювати кошторис на 2007р. Так, автором були запропоновані дані зміни, які з успіхом почали застосовуватися в сільраді;

7) внесення змін у Типову інструкцію про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ, затверджену наказом Державного казначейства України й Міністерства економіки України від 10.08.2001р. № 142/181.

Так, відповідно до норм даної інструкції канцелярські товари, що входять до складу запасів, і які мають найбільшу питому вагу в придбанні запасів, повинні списуватися відповідно до затверджених актів, у якому перераховуються величезний перелік канцелярських товарів, а до нього ще підкладається роздавальна відомість із підписами осіб, що одержали ці матеріальні цінності.

Уважаю, що видачу у витрату канцелярських товарів досить відбивати за допомогою відомості видачі матеріалів, з позиційною вказівкою матеріальних цінностей у розрізі кількості вартості й підписами осіб, що одержують, і твердженням відомості керівником установи;

8) віднесення деяких проплачених зобов'язань відразу на фактичні витрати. Наприклад, при оплаті Укртелекому виставленого рахунку за послуги зв'язку, сільрада здійснює наступну кореспонденцію рахунків з одночасним відбиттям у меморіальному ордері № 2 і № 6:

Д-т 675 " Розрахунки з іншими кредиторами"

К-т 321 " Реєстраційні рахунки"

Д-т 802 " Витрати місцевого бюджету на утримання установи"

К-т 675 " Розрахунки з іншими кредиторами"

Для скорочення кореспонденції рахунків, пропоную подібні послуги (послуги зв'язку, плата за Інтернет, комунальні послуги) відбивати більше короткою кореспонденцією:

Д-т 802 " Витрати місцевого бюджету на утримання установи"

К-т 321 " Реєстраційні рахунки".

Вважаю, що дана дипломна робота, як і розроблені заходи щодо вдосконалювання обліку, знайдуть найближчим часом відбиття в нормативних актах, що регулюють ведення бухгалтерського обліку, що буде характеризировать те явище, що я відбувся як кваліфікований фахівець в області обліку й аудита.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.Закон України " Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" № 996-XІ від 16.07.1999р.

2.Закон України "Про державний бюджет України на 2007рік".

3.Бюджетний Кодекс України.

4.Постанова Кабінету Міністрів України № 228 від 28.02.2002м " Порядок складання, розгляду, твердження й основні вимоги щодо виконання кошторисів бюджетних установ і організацій".

5.Постанова Кабінету Міністрів від 09.03.2006р. № 268 " Про впорядкування умов оплати праці працівників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування і їхніх виконавчих органів, органів прокуратури й інших органів".

6.Положення про ведення касових операцій, затверджене постановою Правління НБУ від 15.12.2004р. № 637.

7.Інструкція про кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відбиття основних господарських операцій бюджетних установ, затверджена наказом ГКУ від 10.07.00р. № 61.

8.Інструкція про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних доручень на одержання цінностей, затверджена наказом МФУ від 16.05.96р.№ 99.

9.Інструкція з обліку засобів, розрахунків і інших активів бюджетних установ, затверджена наказом ГКУ від 26.12.03р. № 242.

10.Порядок застосування плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затверджений наказом ГКУ від 10.12.99р. № 114.

11.Порядок складання карток і книг аналітичного обліку бюджетних установ, затверджений наказом ГКУ від 06.10.2000р. № 100.

12.Роз'яснення щодо застосування економічної класифікації витрат бюджету, затверджені ГКУ від 18.01.02р. № 07-07/92-353.

13.Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ, затверджена наказом Державного казначейства України й Міністерства економіки України від 10.08.2001р. № 142/181

14.Белов А. Н. Бухгалтерский учет в учреждениях непроизводственной сферы. 2-е изд., перераб. и доп. К.: Финансы Украины, 2003.

15. Буров С.И. Основы организации бухгалтерского учета в бюджетных организациях. – М.: “ПРИОР”, 2005.

16.Бутынец Ф.Ф. Теория бухгалтерского учета. Учебник. – Житомир: ЖИТИ, 2000.

17.Бутынец Ф.Ф.Бухгалтерский финансовый учет. Учебник. - Житомир: ЖИТИ, 2000.

18.Голубєва М.А. Особливості обліку майна в бюджетних організаціях К.: Фінанси України., 2003.

19. Жоромская М.М., Долгая В.М. Бухгалтерский учет и налогообложение в бюджетных организациях. Комментарий. 2-е изд., перераб. и доп. К.: Книжный мир, 2003.

20. Люблінська А.Е. Бюджетні організації: коментарі до Плану рахунків, кореспонденції субрахунків. - К.: "ПРІОР", 2003.

21.Кондраков Н.П., Кондраков И.Н. Бухгалтерский учет в бюджетных организациях. –изд. 2-е перераб. и доп. –К.: “Проспект”, 2003.

22. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учебное пособие. К.: ИНФРА –М.,2002.

23.Кузьминский А.Н. Теорія бухгалтерського обліку:Підручник. - К.: Вища школа, 2001.

24. Нефедов В.П. Практическое пособие по бухгалтерскому учету в бюджетных организациях. К.: АО “ЦИТП”, 2004.

25.Партин Г.А. Бухгалтерский учет: основы теории и практики. Учебное пособие. - К.: Об-во «Знания», КОО, 2004.

26.Сопко В., Завгородний В.П. Организация бухгалтерского учета, экономического контроля и анализа: Учебник.-К.:КНЭУ, 2000.

27.Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник. - К.: А.С.К., 2000.

28. Тлосов Е.Б. Бухгалтерская отчетность и методы ее контроля. .- К. : РАРИТЕТ , 2000

29. Трубсов В.Г. Ревизия и аудит. Учебник.– К.: МАУП, 2002.

30.Ушаков Г.И. Аналіз виконання кошторисів витрат, контроль і ревізія в бюджетних установах. . - К. : СВТ , 2002.

31. Фелобжецкий И.А.Бухгалтерский учет с основами экономического анализа . -К.: МАУП, 2003.

32. Челобан В.А.Бухгалтерский учет в бюджетных и научных учреждениях. - Донецк : КОМБИ, 2000

33. Чивитин В.К. Централизация учета в бюджетных учреждениях. – Симф-ль : Арго, 2001.

34. Чефасина В.Г. Принципы построения бухгалтерского баланса . М : Финансы и статистика, 2001.

35.Колективна угода Почетненської сільської ради.

ДОДАТКИ

№ додатка

Найменування

1-11

Кошторис на 2005- 2007рік

12-27

Розрахунок до кошторису на 2005-2007рік

28-42

плани асигнуваньзагального фонду бюджету,зведення показників спеціального фонду кошторису на 2005-2007р.р.

43

довідка про зміну річного розпису асигнувань бюджету (кошторису) на 2007рік

44

довідка про зміну помісячного розпису асигнувань бюджету (кошторису) на 2007рік

45-47

розпис доходів загального фонду бюджетуна 2005-2007р.р.

48-50

розпис доходів спеціального фонду бюджету

52,53,55

розпис витрат загального фонду бюджету

51,54,56

розпис витрат спеціального фонду бюджету

57-62

штатний розклад на 01.01.2007р.

63

Посадова інструкція головного бухгалтера

64

правила документообігу

65

Меморіальний ордер № 15

66

Рахунок

67

робочий План рахунків

68

Прибутковий касовий ордер

69

Видатковий касовий ордер

70

Платіжна відомість

71

Звіт касира

72

Меморіальний ордер № 1

73

Платіжне доручення

74

Меморіальний ордер № 2

75

Меморіальний ордер № 3

76

журнал-головна

77

табель обліку робочого часу

78

Розрахунково-платіжна відомість

79

Меморіальний ордер № 5

80

авансовий звіт

81

Меморіальний ордер № 8

82

Меморіальний ордер № 6

83

Меморіальний ордер № 11

84

Меморіальний ордер № 12

85

Меморіальний ордер № 10

86

Меморіальний ордер № 13

87

Акт приймання-передачі основних засобів

88

Акт про списання основних засобів у бюджетних установах

89

Меморіальний ордер № 9

90

Меморіальний ордер № 16

91-96

картка аналітичного обліку отриманих асигнувань і касових витрат за 2005-2007р.р.

97-99

баланс на 01.01.2005р.-2007р.

100-127

форма 2 "Звіт про виконання загального фонду кошторису установи за 2005р.-2007р."

128-138

форма 4-1 "Звіт про надходження й використання засобів, отриманих як плата за послуги, надавані бюджетними установами за 2005-2007р.р."

139-155

форма 4-2 "Звіт про надходження й використання засобів, отриманих по інших джерелах власних надходжень бюджетних установ за 2005-2007р.р."

156-166

форма 4-3 "Звіт про надходження й використання інших надходжень спеціального фондуза 2005-2007р.р."

167-169

форма 4-3м-1 "Звіт про надходження й використання інших надходжень спеціального фонду ( позики міжнародних організацій )за 2005-2007р.р."

170-198

форма 7 "Звіт про заборгованості бюджетних установ на на 01.012006р.,на 01.01.2007р., на 01.01.2008р."

199-201

"Звіт по мережі, штатам і контингентам за 2005-2007р.р."

202-204

форма 6 "Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування" за 2005-2007 р.р.

205-207

форма 5 "Звіт про рух необоротних активів" за 2005-2007 р.р.

208-210

"Довідка про рух грошових коштів" за 2005-2007 р.р.

211-213

форма 9 "Звіт про результати фінансової діяльності" за 2005-2007 р.р.

214-215

Пояснювальна записка до річного звіту за 2007р.

216-217

Перевірочна відомість фактичних витрат за 2007р.

218-220

інвентаризаційний опис

221

довідка з єдиного державного реестру підприємств та організацій України

222

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи