Смекни!
smekni.com

Особливості обліку і контролю доходів і витрат бюджетної установи (на прикладі Почетненської сільської ради) (стр. 17 из 18)

За останні роки покращилися методологія й організація бухгалтерського обліку. У результаті введення системи казначейства покращився контроль за використанням бюджетних засобів. Прискорився шлях надходження бюджетних засобів до розпорядників коштів (підприємств, організацій фінансованих з бюджету), минаючи різні міністерства й відомства.

Основним напрямком в удосконалюванні організації бухгалтерського обліку є приведення вітчизняної практики бухгалтерського обліку в порівнянність із практикою західних країн, для чого необхідно вдосконалювати бухгалтерський облік, впроваджувати прогресивні форми й методи обліку.

Щоб удосконалити організацію бухгалтерського обліку, варто підвищити його оперативність і аналітичність. Для цього треба впорядкувати, уніфікувати й стандартизувати процес документування з урахуванням вимог автоматизованої обробки на ЕОМ.

Необхідно ліквідувати невідповідність системи документації засобом автоматизації обліку, максимально спростити первинні документи, сполучити з машинними носіями, вибрати оптимальну періодичність їхнього з.

Скорочення витрат часу й праці на збір, реєстрацію, нагромадження, зберігання, обробку й передачу інформації в умовах автоматизації досягається завдяки із застосуванню новітніх технічних засобів безпосередньо в процесі вдосконалювання господарських операцій. Створені засоби обчислювальної техніки й розроблені спеціальні методики реєстрації первинної інформації дозволяють здійснювати збір вихідних даних, минаючи стадію виписки паперового документа.

Використання для автоматизації облікових робіт ЕОМ обумовило необхідність впровадження автоматизованої форми обліку, що відповідає експлуатаційним можливостям сучасної обчислювальної техніки й враховуючу нову технологію.

Автоматизація обліку вимагає подальшого розвитку його методології, застосування більше зроблених форм бухгалтерських регістрів, розробки технологічного процесу уведення й обробки економічних даних, скорочення документообігу, створення масивів постійної інформації.

Крім того, завдання й функції бухгалтерського обліку будуть успішно виконані тільки при наявності висококваліфікованих кадрів.

У дипломній роботі вивчалася тема про ведення бухгалтерського обліку по змісту апарата в Почетненській сільській раді, вивчаючи цю тему ми доходимо висновку, що облік ведеться строго згідно Законів України, постанов Кабінету Міністрів України й іншими законодавчими й нормативними документами України.

Фінансування й касові витрати Почетненської сільської ради ведуться відповідно до прийнятої бюджетної класифікації витрат.

Відповідно до вимог Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Головного керування Державного казначейства України від 10.12.1999 №114 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.12.1999 за №890/4183, затвердженою інструкцією про форми меморіальних ордерів бюджетних установ і порядку їхнього складання №68 від 27.07.2000р., накопичувальні відомості враховуються на меморіальних ордерах. Для реєстрації всіх меморіальних ордерів установи ведеться облік у книзі "Журнал-головна", як правило, облік ведеться по субрахунками (тобто рахункам другого порядку).

Завершивши дослідження з теми дипломної роботи, можна зробити наступні висновки: що бухгалтерський облік бюджетних доходів і витрат має свою специфіку, звіт по виконанню кошторису витрат складається на підставі первинних документів, дані звітного балансу повинні відповідати залишкам по рахунках головної книги.

Удосконалювання обліку укладено у виконанні наступних заходів:

1) скорочення великого обсягу документації при здійсненні касових операцій, шляхом скасування реєстрів зобов'язань, реєстрів фінансових зобов'язань, довідок про фінансові зобов'язання, які додаються до платіжних доручень, і практично їх дублюють, що є не тільки нераціонального використання матеріалів ( паперу, видаткових матеріалів і т.д.), але й причиною виділення, з метою забезпечення своєчасного проведення необхідних платежів, окремого працівника спеціально для оформлення платіжних документів, обов'язку якого перерозподіляються на інших працівників бухгалтерії;