Смекни!
smekni.com

Особливості обліку і контролю доходів і витрат бюджетної установи (на прикладі Почетненської сільської ради) (стр. 3 из 18)

Сюди ж включаються предмети вартістю до 1000 гривень або однорідні малоцінні предмети (наприклад: калькулятори, іграшки для дитячих установ, фізкультурний інвентар, дрібні деталі для ремонту виробничого й невиробничого оснащення й т.п.), а також матеріали й предмети для науково-дослідних робіт, навчальних цілей: реактиви, хімікалії, спеціальний посуд, дрібне оснащення, тканини, насіння, для дослідницьких робіт і випробувань; хімікати й біопрепарати для обробки лісових насаджень і т.п..

- код 1135 - оплата транспортних послуг і зміст транспортних засобів (в тому числі витрати на утримання транспорту, витрати по доставці працівників на роботу власним і орендованим транспортом, придбання пально-мастильних матеріалів, у тому числі для сільськогосподарської техніки, поточний ремонт автомобілів і транспортних засобів, планово-технічне обслуговування; придбання запчастин до транспортних засобів, які по її вартості за одиницю (комплект) не включаються до основних засобів).

Крім того, сюди ж відносяться витрати на страхування автомобіля, проїзд по платних дорогах (тунелях), інші збори, які передбачені нормативними і законодавчими актами, плата збору за забруднення навколишнього середовища залежно від використаного пального, оформлення прав водія, страхування і медичний огляд водіїв; технічний огляд транспортного засобу, податок на власників транспортних засобів, оренда транспортних засобів і т.п..

- код 1136 - оренда (плата за використання приміщень (гаражів, складів і т.п.), оренда оснащення й т.п.) і експлуатаційні послуги (зміст у чистоті будинків, дворів, вивіз сміття, обслуговування ескалаторів, ліфтів, сміттєпроводів, антен, плата за радіоточки й т.п.), якщо вони є складовою частиною угоди оренди.

При оплаті цих послуг по окремих угодах, вони класифікуються як оплата комунальних послуг.

- код 1137 - поточний ремонт устаткування, меблів, техніки, інвентарю (у тому числі спортивного) і будинків, споруджень, приміщень, які орендуються або перебувають на балансі, сільськогосподарської техніки, а також витрати, пов'язані з технічним обслуговуванням оснащення, комп'ютерної, множної, медичної й іншої техніки.

До цієї категорії ставляться витрати, пов'язані з придбанням матеріалів для поточного ремонту приміщень, оснащення механізмів або оплата послуг сторонніх організацій по веденню цих робіт, якщо це передбачено кошторисом.

- код 1138 - послуги зв'язку, а саме: абонентна плата за телефон і міжміські й міжнародні розмови, факсимільний зв'язок, електронну пошту, оплата поштових відправлень, включаючи телеграми, листи, бандеролі і т.п..

Сюди ж відносяться витрати на обслуговування і утримання внутрішньої телефонної станції.

До цього ж коду відносяться витрати, пов'язані з наданням послуг зв'язку, мобільний зв'язок, Інтернет і т.п..

- код 1139 - оплата інших послуг та інші витрати, які включають оплату робіт і професійних послуг сторонніх фахівців, підприємств і організацій відповідно до укладених договорів і угодами: по бухгалтерському обліку, аудиті, юридичних, інформаційно-рахункових, консультативних послуг, оплата послуг з обробки інформації.

По даному коду здійснюються витрати на страхування: особисте, страхування власних і орендованих приміщень відповідно до діючих законодавчих і нормативних актів, медичне страхування; витрати на охорону, у т.ч. позавідомчу й протипожежну охорону; заходи щодо охорони праці й техніки безпеки; витрати на палітурні й поліграфічні роботи (рекламні буклети, візитки, запрошення, посвідчення, що надаються населенню, інформаційні бюлетни, видання книг, довідників і т.п.); розрахунки за одержання ліцензій і за акредитацію у встановлених законами України випадках.

Крім того, сюди відносяться обов'язкові платежі в бюджет, які відповідно до законодавства, здійснюють бюджетні установи за рахунок бюджетних коштів (крім податку від власників транспортних засобів і прибуткового податку, з трансферних платежів населенню), передбачених на їхнє утримання і оплата внесків громадським організаціям, якщо це обумовлене законодавством України.

Сюди ж відносяться штрафи в Пенсійний фонд по рішеннях суду (за фіктивно надані довідки і т.п.). Також до цього коду відносяться інші штрафні санкції, які платяться по рішеннях суду.

По цьому ж коду передбачаються витрати за ліцензування (реєстраційна плата), витрати на сплату держмита і т.п.

Відрядні витрати (код 1140).

До цієї категорії відносяться витрати на оплату проїзду, добових, квартирних під час службових відряджень; оплату піднімальних, проїзду, добових при переміщенні працівників; сесійних виїздів народних судій; відряджень на курси і у навчальні заклади, на сесії, семінари, наради й конференції, тобто всі витрати на відрядження, які платяться за рахунок бюджетних коштів у випадках, передбачених законодавством України.

По цьому коду враховуються витрати на придбання службових проїзних квитків і оплату проїзду по маршрутних листах.

Сюди ж відносяться надбавки до заробітної плати, які виплачуються в передбачених рішеннями Уряду випадках окремим категоріям працівників замість компенсації витрат на відрядження (добових, квартирних).

Оплата комунальних послуг і енергоносіїв (1160)

Сюди відносяться платежі з оплати бюджетними установами (організаціями) комунальних послуг і енергоносіїв, включаючи оплату енергоносіїв для виробничих потреб.

- код 1161 - оплата теплопостачання;

- код 1162 - оплата водопостачання й водовідвід;

- код 1163 - оплата електроенергії;

- код 1164 - оплата сжижженного газу, оплата по його транспортуванню;

- код 1165 - оплата інших комунальних послуг (зміст у чистоті будинків, дворів, вивіз сміття, дезінфекція приміщень, обслуговування екскалаторов, ліфтів, сміттєпроводів, антен, плата за радіоточки й т.п.) [12, 3-8].

1.2 Огляд нормативно-законодавчих актів, що регламентують організацію обліку і контролю доходів і витрат установи

Будь-яка бюджетна установа при веденні бухгалтерського обліку і складанні фінансової звітності керується Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99р. № 996-XІ.

При описі нормативно-правової бази, що забезпечує облік будь-якої бюджетної установи слід зазначити деяку специфіку. Так, методологом ведення бухгалтерського обліку в бюджетних установах є Державне казначейство України, в функції якого входить установлення однакових вимог до порядку ведення бюджетного бухгалтерського обліку й розробка відповідних нормативних актів.

При здійсненні обліку доходів і витрат, Почетненська сільська рада використовує наступні нормативні акти:

Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затверджений наказом Державного казначейства України № 114 від 10.12.1999р.;

Інструкція про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відбиття основних господарських операцій бюджетних установ, затверджена наказом Державного казначейства України № 61 від 10.07.2000р. Ця Інструкція спрямована на забезпечення єдності відбиття однорідних по змісту господарських операцій на відповідних синтетичних субрахунках бухгалтерського обліку;

Порядок складання, розгляду, затвердження і основні вимоги щодо виконання кошторисів бюджетних установ і організацій, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 228 від 28.02.2002р. Цей Порядок затверджує форми документів по складанню і виконанню розпису Державного бюджету України і місцевих бюджетів, а також роз'яснює механізм планування, затвердження і внесення протягом року змін до кошторису бюджетної установи;

Роз'яснення щодо застосування економічної класифікації витрат бюджету, затверджені наказом Державного казначейства України № 194 від 04.11.2004р. Ці роз'яснення забезпечують чітке розмежування витрат по економічних ознаках з детальним розподілом засобів по їхніх предметних ознаках. Таке розмежування дає можливість виділити захищені статті бюджету і забезпечити єдиний підхід до всіх одержувачів бюджетних засобів з погляду виконання бюджету;

Інструкція з обліку засобів, розрахунків і інших активів бюджетних установ, затверджена наказом Державного казначейства України від 26.12.2003р. № 242, яка встановлює однакові вимоги до порядку ведення бюджетними установами бухгалтерського обліку коштів в касі, на рахунках в установах банків або в органах Державного казначейства, розрахунків з дебіторами й іншими активами;

Порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, і їхні розміри, затверджений постановою Кабінету З України від 25.06.2001р. № 702;

Положення про ведення касових операцій, затверджене постановою Правління НБУ від 15.12.2004р. № 637, що визначає порядок ведення касових операцій у національній валюті України, а також окремі аспекти організації банками роботи з готівкою;

Інструкція про облік основних засобів і інших необоротних активів бюджетних установ, затверджена наказом Державного казначейства України № 64 від 17.2000р.;

Інструкція з обліку запасів бюджетних установ, затверджена наказом Державного казначейства України № 125 від 08.12.2000р. яка роз'ясняє основні вимоги до обліку по надходженню, збереженню і використанню запасів у бюджетній установі, документи, які використовуються при обліку запасів;

Інструкція про порядок реєстрації виданих, отриманих і використаних доручень на одержання цінностей, затвердженої наказом Міністерства фінансів України № 99 від 16.05.1996р.;

Інструкція з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків і інших статей балансу бюджетних установ, затверджена наказом Державного казначейства України від 30.10.1998р. № 90, що встановлює однакові вимоги до порядку інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, матеріальних цінностей, коштів і документів, розрахунків і інших статей балансу бюджетними установами.