Смекни!
smekni.com

Особливості обліку і контролю доходів і витрат бюджетної установи (на прикладі Почетненської сільської ради) (стр. 4 из 18)

Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ, затверджена наказом Державного казначейства України і Міністерства економіки України від 10.08.2001р. № 142/181, яка розроблена з метою встановлення однакових вимог до порядку списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ;

Порядок списання кредиторської заборгованості бюджетних установ, строк позовної давності якої минув, затверджений наказом Державного казначейства України від 08.05.2001р. № 73;

Інструкція для складання типових форм по обліку і списанню основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного й місцевого бюджетів, затверджена наказом Державного казначейства України і Державного комітету статистики України від 01.12.1997р. № 125/70;

Інструкція для складання типових форм обліку і списанню запасів бюджетних установ, затверджена наказом Державного казначейства України від 18.12.2000р. № 130;

Порядок складання карток і книг аналітичного обліку бюджетних установ, затверджений наказом Державного казначейства України від 06.10.2000р. № 100;

Порядок ведення і складання меморіальних ордерів, затверджений наказом Державного казначейства України від 27.07.2000р. № 68, що призначений для відбиття господарських операцій бюджетних установ в облікових регістрах;

Інструкція про порядок складання річних фінансових звітів за 2005рік установами й організаціями, які утримуюттся за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів, затверджена наказом Державного казначейства України № 229 від 29.12.2005р.,

Інструкція про порядок складання річних фінансових звітів за 2006рік установами й організаціями, які утримуюттся за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів, затверджена наказом Державного казначейства України № 246 від 28.12.2006м;

Постанова Кабінету Міністрів України " Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого устаткування й інвентарю, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами й організаціями, що фінансуються за рахунок державного й місцевого бюджетів" від 04.10.2001р. № 332;

Наказ Міністерства фінансів України " Порядок заключення договорів на надання матеріальних цінностей у суб'єктів господарювання, оплата яких здійснюється за рахунок бюджетних засобів" від 06.04.1998р. № 83;

Закон України " Про оплату праці" від 24.03.1995р. № 108/95-ВР;

Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Міністерства статистики України від 11.12.1995р. № 323;

Постанова Кабінету Міністрів України " Порядок розрахунку середньої заробітної плати" від 08.02.1995р. № 100.

По інших витратах сільської ради застосовуються нормативні акти, які застосовуються всіма підприємствами й установами, незалежно від форм власності. Наприклад, розрахунки з підзвітними особами по службових відрядженнях здійснюється відповідно до Інструкції про службові відрядження в межах України та за рубіж, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998р. № 59 і Постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.1999р. № 664 " Про норми відшкодування відрядних витрат у межах України та за рубіж".

1.3 Теоретичні аспекти організації контролю в бюджетній установі

Бюджетні установи здійснюють витрати відповідно за їхнім цільовим призначенням і в міру виконання заходів, передбачених кошторисами, дотримуючись фінансово - бюджетної дисципліни і максимальної економії матеріальних цінностей і коштів .

Бухгалтерський облік повинен забезпечити систематичний контроль за ходом виконання кошторисів доходів і витрат, станом розрахунків з підприємствами, організаціями, установами і особами, схоронністю коштів і матеріальних цінностей.

Дослідження доходів і витрат бюджетної установи полягає в аналізі виконання її кошторису.

Ведення бухгалтерського обліку виконання кошторисів доходів і витрат бюджетних установ здійснюється, як правило, бухгалтерськими службами.

Контроль витрат бюджетних установ, звичайно спрямований на наступні аспекти господарської діяльності, зокрема : заключення договорів на поставку товарів і надання послуг і трудових угод на виконання робіт; одержання у встановленому порядку авансів на господарські й інші потреби та видача авансів своїм співробітникам; оплата витрат за рахунок асигнувань, передбачених кошторисом; витрата відповідно до встановлених норм матеріалів, продуктів харчування та інших матеріальних цінностей на потреби установи; затвердження авансових звітів підзвітних осіб, документів по інвентаризації, актів на списання непридатних основних засобів і інших матеріальних цінностей відповідно до діючих положень; дозвіл інших питань, що ставляться до фінансово - господарської діяльності установ. [ 26, 45-47]

Контроль витрат бюджетної установи здійснюється завдяки прийому розмежування касових і фактичних витрат.

Касові витрати - це суми, виділені з бюджетних або поточних рахунків на витрати установи. Ці суми можуть видаватися як готівкою, так і безготівковим шляхом. Однак по них не можна судити про фактичне використання коштів, тому що можуть бути нараховані, але не виплачені (зарплата, суми, що належить виплатити кредиторам за надані цінності, послуги). Касові витрати показують суму коштів, витрачених установою з реєстраційного рахунку, по окремих кошторисах підрозділів, що дозволяє мати у своєму розпорядженні дані про касове виконання кошторисів і про залишки невикористаних кредитів на кожну конкретну дату.

Фактичні витрати - дійсні витрати установи по виконанню кошторису, оформлені відповідними документами. До них відносяться витрати по неоплачених рахунках кредиторів, по нарахуванню зарплати. Фактичні витрати більш повно свідчать про остаточно зроблені витрати, ніж касові. Їхній облік дозволяє контролювати як хід фактичного виконання кошторису витрат у цілому, так і дотримання встановлених норм витрат по окремих статтях. [16, 24]

Крім того, контроль витрат бюджетної установи здійснюється завдяки засобу розмежування затверджених кошторисних витрат на відповідний бюджетний рік і взятих установою бюджетних зобов'язань протягом бюджетного року.

Для забезпечення своєї діяльності Почетненська сільська рада щорічно складає кошториси доходів і витрат у розрізі кодів функціональної класифікації (КФК): по КФК 010116 "Органи влади" - відбиваються доходи й витрати на утримання апарата Почетненської сільської ради, по КФК 070101 "Дошкільна освіта" - відбиваються доходи й витрати на утримання дитячих садків "Сонечко" та «Зайчик», що перебувають в комунальній власності Почетненської сільської ради, 080600 "Фельдшерсько-акушерський пункт" - відбиваються доходи і витрати на утримання ФАПА, що перебуває в комунальній власності Почетненської сільської ради, 110204 "Будинок культури" - відбиваються доходи й витрати на утримання Будинку культури, що перебуває в комунальній власності Почетненської сільської ради.

У Почетненській сільській раді на утримання бюджетнихустанов затверджуються кошториси (додатки 1-6за 2006 рік 7-11,за 2007 рік ). Кожний показник кошторису підтверджується розрахунками економічного обґрунтування доцільності його фінансування, а також правильним розподілом відповідно до економічної класифікації витрат (додатки за 2006 рік 12-20,за 2007рік- 21-27).

В 30-ти денний строк після прийняття бюджету територіальною громадою Почетненского сільської ради, Голова Почетненської сільської ради затверджує кошторис доходів і витрат, план асигнувань із загального фонду, зведення показників спеціального фонду бюджету, штатний розпис. (додатки28-36 за 2006 рік,37-42за 2007 рік ).

Затверджена дохідна частина кошторису є підставою для фінансування її видаткової частини. Всі зміни вносяться до кошторису і плану асигнувань у випадках необхідності перерозподілу асигнувань розпорядника; прийняття нормативного акту про передачу повноважень і бюджетних асигнувань одного розпорядника іншому; прийняття рішень про розподіл нерозподілених бюджетних асигнувань між розпорядниками; прийняття рішень про скорочення витрат загального фонду бюджету в цілому на рік; внесення змін у закон про Державний бюджет України.

При проведенні перерозподілу кошторисних призначень - переносу їх з одного коду економічної класифікації на іншій - обов'язковим є дотримання вимог Закону України , згідно з яким заборонене збільшення:

-оплати праці працівників бюджетних установ (КЭКР 1111,1120) за рахунок зменшення інших витрат;

-капітальних витрат (КЭКР 2110,2120,2130,2200,2300,2400) за рахунок зменшення бюджетних призначень на поточні витрати.

Всі зміни до кошторисів і планів асигнувань по загальному фонду вносяться в них тільки після внесення відповідних змін у річний розпис асигнувань загального фонду бюджету й бюджетний розпис. Основна вимога, дотримання якої передбачається при здійсненні планування розпорядником коштів своїх витрат, - першочергове забезпечення бюджетними коштами витрат на оплату праці з нарахуваннями і на господарське утримання бюджетної установи. Витрати, які не є першочерговими (наприклад, на придбання устаткування, капітальний ремонт і т.п.), можуть передбачатися лише за умови забезпечення засобами невідкладних витрат і відсутності заборгованості.[4,2]

Внесені планові зміни повинні бути економічно обґрунтовані і підтверджені відповідними розрахунками в розрізі кожного коду економічної класифікації витрат.

У результаті внесення змін до кошторису і плану асигнувань по загальному фонду в обов'язковому порядку складаються:

- довідка про зміну річного розпису асигнувань бюджету (кошторису) (додаток 43);

- довідка про зміну помісячного розпису асигнувань загального фонду бюджету (плану асигнувань із загального фонду бюджету) ( додаток 44).

Контроль доходів і витрат бюджетної установи здійснюється ревізорами шляхом перевірок бухгалтерської (фінансової) звітності, платіжно-розрахункової документації, податкових і інших фінансових зобов'язань, а також наданню інших аудиторських послуг: