Смекни!
smekni.com

Моделювання ефективності комплексної системи захисту автоматизованих інформаційних ресурсів комерційного банку (стр. 13 из 39)

5.3. Доступ осіб всіх категорій, зазначених у п. 6.3.1, до конфіденційної інформації та її носіїв здійснюється на підставі дозволу, що надається наказом (розпорядженням) керівника організації. Дозвіл надається лише для виконання ними службових та функціональних обов’язків і на термін не більший, ніж той, що цими обов’язками передбачений.

Якщо в АС встановлено декілька класифікаційних рівнів конфіденційної інформації, кожній особі з допущених до роботи в АС мають бути визначені її повноваження щодо доступу до інформації певного класифікаційного рівня.

Дозвіл на доступ до конфіденційної інформації, що обробляється в АС, може надаватися лише користувачам. Як виключення, в окремих випадках (наприклад, аварії або інші непередбачені ситуації) дозвіл може надаватися іншим категоріям осіб на час ліквідації негативних наслідків і поновлення працездатності АС.

5.4. Персонал АС, розробники програмного забезпечення, розробники та проектувальники апаратних засобів, постачальники обладнання та фахівці, що здійснюють монтаж і обслуговування технічних засобів АС, і не мають дозволу на доступ до конфіденційної інформації, можуть мати доступ до програмних та апаратних засобів АС лише під час робіт із тестування й інсталяції програмного забезпечення, встановлення і регламентного обслуговування обладнання тощо, за умови обмеження їх доступу до даних конфіденційного характеру.

Зазначені категорії осіб повинні мати дозвіл на доступ тільки до конфіденційних відомостей, які містяться в програмній і технічній документації на АС або на окремі її компоненти, і необхідні їм для виконання функціональних обов’язків.

5.5. Порядок та механізми доступу до конфіденційної інформації та компонентів АС особами різних категорій розробляються СЗІ та затверджуються керівником організації.

5.6. Для організації управління доступом до конфіденційної інформації та компонентів АС необхідно:

- розробити та впровадити посадові інструкції користувачів та персоналу АС, а також інструкції, якими регламентується порядок виконання робіт іншими особами з числа тих, що мають доступ до АС;

- розробити та впровадити розпорядчі документи щодо правил перепусткового режиму на територію, в будівлі та приміщення, де розташована АС або її компоненти;

- визначити правила адміністрування окремих компонентів АС та процесів, використання ресурсів АС, а також забезпечити їх розмежування між різними категоріями адміністраторів;

- визначити правила обліку, зберігання, розмноження, знищення носіїв конфіденційної інформації;

- розробити та впровадити правила ідентифікації користувачів та осіб інших категорій, що мають доступ до АС.

6. Характеристика оброблюваної інформації

6.1. В АС обробляється конфіденційна інформація, володіти, користуватися чи розпоряджатися якою можуть окремі фізичні та/або юридичні особи, що мають доступ до неї у відповідності до правил, встановлених власником цієї інформації.

6.2. В АС може зберігатися і циркулювати відкрита інформація, яка не потребує захисту, або захист якої забезпечувати недоцільно, а також відкрита інформація, яка у відповідності до рішень її власника може потребувати захисту.

6.3. Конфіденційна й відкрита інформація можуть циркулювати та оброблятися в АС як різними процесами для кожної з категорій інформації, так і в межах одного процесу.

6.4. У загальному випадку в АС, безвідносно до ступеню обмеження доступу, інформація за рівнем інтеграції характеризується як:

- сукупність сильнозв’язаних об’єктів, що вимагають забезпечення своєї цілісності як сукупність;

- окремі слабозв’язані об’єкти, що мають широкий спектр способів свого подання, зберігання й передачі і вимагають забезпечення своєї цілісності кожний окремо.

Незалежно від способу подання об’єкти можуть бути структурованими або неструктурованими.

КСЗІ повинна реалізувати механізми, що забезпечують фізичну цілісність слабозв’язаних об’єктів, окремих складових сильнозв’язаних об’єктів, та підтримку логічної цілісності сильнозв’язаних об’єктів, що розосереджені в різних компонентах АС.

6.5. В АС присутня інформація, яка за часом існування та функціонування:

- є швидкозмінюваною з відносно коротким терміном її актуальності;

- має відносно тривалий час існування при високому ступені інтеграції і гарантуванні стану її незруйнованості за умови приналежності різним користувачам, в рамках сильно- або слабозв’язаних об’єктів.

КСЗІ повинна забезпечити доступність зазначених видів інформації у відповідності до особливостей процесів, що реалізують інформаційну модель конкретного фізичного об’єкта.

6.6. АС повинна забезпечувати підтримку окремих класів сукупностей сильнозв’язаних об’єктів стандартними для галузі системами керування базами даних, іншими функціональними чи системними процесами, які надають можливість здійснення паралельної обробки запитів і мають засоби, що в тій чи іншій мірі гарантують конфіденційність і цілісність інформації на рівні таблиць, стовпців таблиці, записів таблиці.

АС повинна забезпечувати підтримку окремих класів сукупностей слабозв’язаних об’єктів стандартними для галузі операційними системами, які мають засоби, що в тій чи іншій мірі гарантують конфіденційність і цілісність інформації на рівні сукупності файлів, окремих файлів.

КСЗІ повинна гарантувати забезпечення цілісності, конфіденційності й доступності інформації, яка міститься в сильно- або слабозв’язаних об’єктах і має ступінь обмеження ДСК, згідно з визначеними у цьому документі вимогами до відповідного функціонального профілю захищеності.

7.13 З урахуванням характеристик і особливостей подання оброблюваної інформації, особливостей процесів, що застосовуються для її оброблення, а також порядку роботи користувачів та вимог до забезпечення захисту інформації в АС класу 2 визначаються такі технології обробки інформації:

- обробка без активного діалогу зі сторони користувача слабозв’язаних об’єктів, що вимагають конфіденційності оброблюваної інформації, або конфіденційності й цілісності оброблюваної інформації;

- обробка без активного діалогу зі сторони користувача сильнозв’язаних об’єктів, що вимагають конфіденційності та цілісності оброблюваної інформації;

- обробка в активному діалоговому режимі зі сторони користувача слабозв’язаних об’єктів, що вимагають конфіденційності та доступності оброблюваної інформації, або конфіденційності та цілісності оброблюваної інформації;

- обробка в активному діалоговому режимі зі сторони користувача сильнозв’язаних об’єктів, що вимагають конфіденційності, цілісності та доступності оброблюваної інформації.

Визначені вище технології обробки інформації можуть бути застосовані як до АС в цілому, так і до окремих її компонентів або процесів, що використовуються в АС. Одночасно в АС можуть застосовуватись декілька технологій.

7.14 Обробка без активного діалогу зі сторони користувача слабозв’язаних об’єктів у загальному випадку представляє собою обробку окремого набору даних (або певної їх множини, але послідовно одне за одним) у фоновому режимі, який забезпечується операційними системами (за виключенням однокористувацьких однозадачних), що використовуються на робочих станціях та серверах автоматизованої системи.

Обробка без активного діалогу зі сторони користувача сильнозв’язаних об’єктів являє собою вирішення в фоновому режимі комплексів функціональних задач, які взаємодіють із базами даних, що підтримуються стандартними для галузі СКБД, а також реалізацію будь-яких інших процесів, які здійснюють одночасну обробку певної множини наборів даних, що мають між собою логічні зв’язки.

Обробка в активному діалоговому режимі зі сторони користувача слабозв’язаних об’єктів являє собою обробку окремого набору даних у режимі реального часу в діалозі між користувачем та прикладним процесом, що цю обробку здійснює (наприклад, створення та редагування текстів, і тому подібне).

Обробка в активному діалоговому режимі зі сторони користувача сильнозв’язаних об’єктів являє собою процеси реалізації в режимі реального часу взаємодії між користувачем та базою даних або сильнозв’язаними об’єктами (наприклад, будь-які інформаційні системи, що побудовані з використанням баз даних та СКБД і працюють у реальному часі; будь-які системи автоматизованого проектування тощо).

7.15 Перелік мінімально необхідних рівнів послуг безпеки, які реалізуються КЗЗ (функціональний профіль захищеності), вибирається в залежності від технологій обробки інформації, що застосовуються (відповідно до п. 6.5.13), та з урахуванням типових умов функціонування АС. Для АС класу 2 визначаються такі стандартні функціональні профілі захищеності оброблюваної інформації:

- під час застосування технології, що вимагає підвищених вимог до забезпечення конфіденційності оброблюваної інформації:

2.К.3 = {КД-2, КА-2, КО-1, НР-2, НК-1, НЦ-2, НТ-2, НИ-2, НО-2};

- під час застосування технології, що вимагає підвищених вимог до забезпечення конфіденційності та цілісності оброблюваної інформації:

2.КЦ.3 = {КД-2, КА-2, КО-1, ЦД-1, ЦА-2, ЦО-1, НР-2, НК-1, НЦ-2, НТ-2, НИ-2, НО-2};

- під час застосування технології, що вимагає підвищених вимог до забезпечення конфіденційності та доступності оброблюваної інформації:

2.КД.1а = {КД-2, КА-2, КО-1, ДР-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НК-1, НЦ-2, НТ-2, НИ-2, НО-2};

- під час застосування технології, що вимагає підвищених вимог до забезпечення конфіденційності, цілісності та доступності оброблюваної інформації:

2.КЦД.2а = {КД-2, КА-2, КО-1, ЦД-1, ЦА-2, ЦО-1, ДР-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НК-1, НЦ-2, НТ-2, НИ-2, НО-2}.

7.16 У разі необхідності для конкретної АС до визначених цим НД ТЗІ функціональних профілів захищеності можуть вводитися додаткові послуги безпеки, а також підвищуватись рівень будь-якої з наведених послуг.