Смекни!
smekni.com

Моделювання ефективності комплексної системи захисту автоматизованих інформаційних ресурсів комерційного банку (стр. 15 из 39)

Промінвестбанк має солідну клієнтську базу - майже 4 млн. громадян та суб'єктів господарської діяльності, надає клієнтам понад 300 видів послуг: від розрахунково-касового обслуговування до сучасних електронних послуг та опе-рацій з банківськими металами, постійно вдосконалює форми обслуговування клієнтів.

Промінвестбанк є одним із лідерів ринку пластикових технологій. Банком емітовано більше 4 млн. карток, в тому числі 2,6 млн. карток міжнародних пла-тіжних систем, встановлено 1,7 тис. банкоматів.

Промінвестбанк підтримує відносини з більш ніж 200 провідними інозем-ними фінансовими установами. Клієнти банку здійснюють свої розрахунки через 35 кореспондентських рахунків Промінвестбанку, що відкриті у 22 банках світу.

Банк активно працює в системі банківських телекомунікацій SWIFT та REUTER, здійснює перекази фізичних осіб за міжнародними системами Money Gram та Contact. Маючи 669 пунктів обслуговування переказів в усіх регіонах України, Промінвестбанк є одним з найбільших агентів компанії MoneyGram як в Україні, так і в країнах СНД. За результатами 2006 року Промінвестбанк от-римав нагороду за найбільшу ринкову частку у здійсненні грошових переказів в іноземній валюті за дорученням та на користь фізичних осіб по системі Money-Gram в Україні, а у 2007 році - за успішний початок здійснення грошових переказів за системою Western Union.

В табл.2.1 наведені основні характеристики діяльності АТЗТ “АК Промін-вестбанк” за 2004 – 2007 роки у формі абсолютних значень характеристик та відповідного рейтингового місця банку у банківській системі України по відпо-відній характеристиці. Одночасно в табл.2.1 та на рис.2.1 наведений обсяг рин-ку банківських послуг, який займає АТЗТ “АК Промінвестбанк” в загальних обсягах БС України, поступово втрачаючи позиції під впливом конкурентів.

Як показує аналіз даних табл.2.1 на ринку залучених депозитних коштів, які є предметом дипломного дослідження, Промінвестбанк займав 1(2004) –2(2007) місця по обсягах депозитів юридичних осіб та 3(2004) – 4(2007) місця по обсягах залучення депозитів фізичних осіб, по загальному обсягу валюти балансу банк займав 3 місце у 2004 році та 6 місце у 2007 році.

Спільний аналіз даних табл.2.1 та графіків рис.2.1 – 2.2 дозволяє виявити наступні тенденції внутрішнього розвитку АТЗТ «АК Промінвестбанк» та вплив зовнішнього конкурентного середовища банківської системи України на частку, яку займає банк на ринку банківських капіталів та послуг в Україні.

Так за 2004 – 2007 роки у АТЗТ «АК Промінвестбанк»:

а) абсолютний обсяг валюти балансу збільшився з 10,6 млрд.грн. до 26,1 млрд.грн., тобто зріс в 2,46 раза. Але при цьому ринкова частка обсягу валюти баланса банка в загальному обсягу валюти баланса банківської системи України зменшилась з рівня 8,1% у 2004 році до рівня 4,46% у 2007 році, тобто зменши-лась в 1,81 раза.

В результаті за обсягом валюти балансу банк за 4 роки перемістився з 3 місця в БС України на 6 місце (рис.2.2);

б) абсолютний обсяг власного капіталу збільшився з 1,167 млрд.грн. до 2,683 млрд.грн., тобто зріс в 2,3 раза. Але при цьому ринкова частка обсягу власного капіталу банка в загальному обсягу власного капіталу банківської системи України зменшилась з рівня 6,29% у 2004 році до рівня 3,28% у 2007 році, тобто зменшилась в 1,71 раза.

В результаті за обсягом власного капіталу банк за 4 роки перемістився з 3 місця в БС України на 6 місце;

в) абсолютний обсяг поточних і строкових депозитів фізичних осіб збільшився з 3,466 млрд.грн. до 10,173 млрд.грн., тобто зріс в 2,93 раза. Але при цьому ринкова частка обсягу поточних і строкових депозитів фізичних осіб в загальному обсягу поточних і строкових депозитів фізичних осіб банківської системи України зменшилась з рівня 8,51% у 2004 році до рівня 6,3% у 2007 році, тобто зменшилась в 1,35 раза.

Таблиця 2.1

Динаміка характеристик та рейтингових місць АТЗТ “АК Промінвестбанк” в банківській системі України


у 2004 –2007 роках


Рис.2.1. – Динаміка конкурентного падіння ринкової частки АТЗТ «АК Промінвестбанк» в загальній валюті активів, власного капіталу та залучених коштів БС України у 2004 -2007 роках


Рис.2.2. – Визначення ринкової частки загальних активів балансу АТЗТ “АК Промінвестбанк” в активах банківської системи України (158 діючих банків) станом на 01.01.2008 року

В результаті за обсягом поточних і строкових депозитів фізичних осіб банк за 4 роки перемістився з 3 місця в БС України на 4 місце;

г) абсолютний обсяг поточних і строкових депозитів юридичних осіб збільшився з 5,599 млрд.грн. до 10,786 млрд.грн., тобто зріс в 1,93 раза. Але при цьому ринкова частка обсягу поточних і строкових депозитів юридичних осіб в загальному обсягу поточних і строкових депозитів юридичних осіб банківської системи України зменшилась з рівня 11,93% у 2004 році до рівня 7,137% у 2007 році, тобто зменшилась в 1,67 раза.

В результаті за обсягом поточних і строкових депозитів юридичних осіб банк за 4 роки перемістився з 1 місця в БС України на 2 місце;

д) абсолютний обсяг чистого прибутку банку збільшився з 0,122 млрд. грн. до 0,234 млрд.грн., тобто зріс в 1,92 раза. Але при цьому ринкова частка обсягу чистого прибутку банку в загальному обсягу чистого прибутку банків-ської системи України зменшилась з рівня 9,31% у 2004 році до рівня 3,64% у 2007 році, тобто зменшилась в 2,55 раза.

В результаті за обсягом чистого прибутку банк за 4 роки перемістився з 2 місця в БС України на 7 місце;

е) рентабельність статутного капіталу банку(ROE) за рахунок стратегії капіталізації дивідендів в спеціальному фонді та постійному рівні статутного капіталу збільшилась з рівня 61,11% у 2004 році (5 рейтингове місце) до рівня 117,1 % у 2007 році (1 рейтингове місце), тобто зросла в 1,92 раза. Але при цьому рентабельність активів банку (ROA) зменшилась з рівня 1,154% у 2004 році (55 рейтингове місце) до рівня 0,898 % у 2007 році (45 рейтингове місце), що, за нормативами НБУ, характеризує банк як низькорентабельний.

Таким чином, фінансовий важель залучених коштів в АТЗТ «АТ Промін-вестбанк» працює з високою ефективністю, але є значні резерви росту рента-бельності статутного капіталу за рахунок підвищення рентабельності роботи активів банку.

Восени 2008 року Промінвестбанк зазнав значних втрат ліквідності внаслідок масового відтоку коштів клієнтів. З метою стабілізації діяльності та відновлення ліквідності банку 7 жовтня 2008 року Національним банком України в Промінвестбанку було призначено Тимчасову адміністрацію.

15 січня 2009 року Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку видала Свідоцтво про те, що випуск акцій Промінвестбанку на загальну суму 1 мільярд 300 мільйонів 175 тисяч гривень внесено до Загального реєстру випуску цінних паперів. Реєстраційний номер - №505/1/08, дата реєстрації - 30 грудня 2008 року.

Відповідно до результатів викупу додаткової емісії акцій Державна корпорація "Банк розвитку та зовнішньоекономічної діяльності (Зовнішеконом-банк)" (Росія) отримала контроль над 75 відсотками акцій Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку (Промінвестбанк). На сьогодні найбільшими акціонерами банку є Державна корпорація "Банк розвитку та зовнішньоекономічної діяльності (Внєшекономбанк)" (Росія) - 75 % акцій, та ТОВ Сігнус (дочірня компанія SLAV AG) - 12,37 % акцій.

19 березня 2009 року призначено новий склад Правління Промінвестбан-ку. Наказом Тимчасового адміністратора Промінвестбанку від 16 березня 2009 року №95-к Головою Правління Промінвестбанку призначено Віктора Башкі-рова. 19 березня 2009 року наказом Тимчасового адміністратора від 16 березня 2009 року №96-к членами Спостережної Ради Промінвестбанку призначено:

Дмітрієва Володимира Олександровича - Голову Правління Державної корпорації "Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності "Зовнішекономбанк" (Російська Федерація);

Дмітрієва Кирила Олександровича - керуючого Партнера ICON Private Equity;

Глазьєва Сергія Юрійовича - директора Інституту нової економіки Державного університету управління (Російська Федерація);

Мініна Володимира Володимировича - директора Департаменту управління ризиками "Зовнішекономбанку (Росія)";

Гончаренка Михайла Борисовича - Генерального директора ВАТ "Укрпідшипник"

Головою Спостережної Ради призначено Дмітрієва В.О.

Планом фінансового оздоровлення Промінвестбанку, наданим новими акціонерами банку, окрім збільшення статутного капіталу, передбачено додат-кове фінансування на суму понад 7 мільярдів гривень та залучення клієнтів з великими грошовими потоками, що дасть можливість якнайшвидше відновити повноцінну та ефективну роботу Промінвестбанку.

Перший транш, передбачений Планом фінансового оздоровлення, обся-гом 390 мільйонів доларів США надійшов 10 лютого 2009 року, другий транш у сумі 325 мільйонів доларів США - 20 лютого 2009 року. Відповідно до Плану фінансового оздоровлення Промінвестбанку 20 березня 2009 року банк отримав третій транш довгострокових ресурсів від Зовнішекономбанку (Росія) у розмірі 285 мільйонів доларів США.

17 березня 2009 року у зв'язку з тим, що Промінвестбанк працює у зви-чайному режимі, дотримуючись встановлених Національним банком України економічних нормативів, виконується план фінансового оздоровлення та призначені керівні органи Промінвестбанку, Правління Національного банку України прийняло рішення про припинення діяльності Тимчасової адміністрації в Промінвестбанку (постанова Правління НБУ від 17.03.09 №139).

В табл А.1- А.4 Додатку А наведені баланси та звіти про результати фінансової діяльності АК «АКБ Промінвестбанк» за 2008 рік та за 1 квартал 2009 року, аналіз яких показує, що за 3-4 квартали 2008 та 1 квартал 2009 року:

Відток коштів юридичних осіб з банку склав більше 7 млрд.грн.;

Відток коштів фізичних осіб з банку склав більше 1,6 млрд.грн.;