Смекни!
smekni.com

Моделювання ефективності комплексної системи захисту автоматизованих інформаційних ресурсів комерційного банку (стр. 35 из 39)

Рис.3.26 Використання маніпулятора «миш» для встановлення рівня виконання заходів захисту інформації в підматриці «100» (пункт 2.1.2)

З використанням меню задачі (рис.3.27) виконується побудова графічного рівня виконання пунктів матриці КСЗІ (рис.3.28).

Рис.3.27 Використання маніпулятора «миш» для управління режимами меню задачі

Рис.3.28 Графічне представлення результатів роботи модуля аналіза задачі (повноекранний режим графіків)

3.4 Оцінка рівня вразливості банківської інформації за результатами тестової роботи моделі системної інтеграції модулів захисту інформації в АБС АКБ „Промінвестбанк”

Стандартні функціональні профілі захищеності в КС, що входять до складу АС класу 2 (локальна та корпоративна мережі АБС «Промінвестбанку»), з підвищеними вимогами до забезпечення конфіденційності(К), цілісності(Ц) і доступності(Д) оброблюваної інформації розподіляються на 5 рівнів профілів захищенності із зростанням обсягів витрат на забезпечення кожного наступного рівня:

Формат = <<клас КС>>.<K>,<Д>,<Ц>.<рівень>

1 рівень - 2.КЦД.1 = { КД-2, КО-1, ЦД-1, ЦО-1, ДР-1, ДВ-1, НР-2, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-2, НТ-2 }

2 рівень - 2.КЦД.2 = { КД-2, КА-2, КО-1, ЦД-1, ЦА-2, ЦО-1, ДР-1, ДВ-1, НР-2, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-2, НТ-2 }

3 рівень - 2.КЦД.3 = { КД-2, КА-2, КО-1, КК-1, ЦД-1, ЦА-3, ЦО-2, ДР-2, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-2, НР-3, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-3, НТ-2 }

4 рівень - 2.КЦД.4 = { КД-3, КА-3, КО-1, КК-1, ЦД-1, ЦА-3, ЦО-2, ДР-3, ДС-2, ДЗ-2, ДВ-2, НР-4, НИ-2, НК-1, НО-3, НЦ-3, НТ-2 }

5 рівень - 2.КЦД.5 = { КД-4, КА-4, КО-1, КК-2, ЦД-4, ЦА-4, ЦО-2, ДР-3, ДС-3, ДЗ-3, ДВ-3, НР-5, НИ-2, НК-2, НО-3, НЦ-3, НТ-2 }

На графіках рис.3.29 – 3.33 представлна оцінка стану виконання та експлуатації КСЗІ АКБ «Промінвестбанк», виконана з використанням запропонованої моделі системної інтеграції модулів захисту інформації в АБС АКБ „Промінвестбанк” (оцінки на графіках – умовно-тестові в зв’язку з тим, що на документі по реальному рівню захисту КСЗІ в банку стоїть гриф «Банківська таємниця»).

Робота запропонованого модуля системної інтеграції та оцінки рівня ефективності КСЗІ банку спирається на обробку інформації з фактично розгор-нутих в АБС «Промінвестбанку» комплексів програмно-апаратного захисту.

Проведені дослідження оцінки стану захищеності інформації з використанням побудованої моделі та данних, отриманих з сегментів системи захисту інформації банку, показали, що фактичний профіль захищеності інформації суттєво не відповідає нормативному в наступних елементах загроз та систем захисту інформації:

відсутність серверів сертифікатів в корпоративній мережі банку, що дозволяє проникнення мобільних Note-book та їх несанкціоноване підключення в мережі банку (маскування та підміна легалізованого комп’ютера в мережі);

Відсутність програмно-апаратних засобів боротьби з підключенням мобільних телефонів в локальні станції мережі та несанкціонованим виходом в глобальну мережу Інтернет без шлюзів безпеки (створення каналів витоку банківської інформації та каналів проникнення компьютерних вірусів із Інтернет- мережі в локальну мережу банку);

Відсутність сертифікованих програмних комплексів захисту локальних та корпоративної мережі банку від доступу «хакерів» із глобальної мережі Інтернет;

Недостатній рівень резервування банківської інформації в спеціальних «сховищах даних транзакцій», серед яких тільки на головному рівні є територіально відділене сховище. Фактично в банку використовується тільки вбудована технологія фірми SYBASE по багатократній реплікації кожної банківської транзакції на системі серверів по RAID-5 технології.

З врахуванням вищезазначених недоліків інтегрований показник профілю захисту становить 0,73 від нормативного, тобто банку необхідно посилити увагу для побудови додаткових систем захисту інформації в виявлених напрямках.

Аналіз даних показує що банк досягнув рівня Г-3 гарантій безпеки захисту інформації (по 5 бальній шкалі), що еквівалентно формулі [ ]:

3 рівень - 2.КЦД.3 = { КД-2, КА-2, КО-1, КК-1, ЦД-1, ЦА-3, ЦО-2, ДР-2, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-2, НР-3, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-3, НТ-2 }

Рис.3.29 Графічне представлення результатів роботи модуля аналіза блока матриці контролю КСЗІ банку - сегмент 010 - «Захист об’’єктів інформаційної діяльності банку (територіально-апаратна інфраструктура АБС )

Рис.3.30 Графічне представлення результатів роботи модуля аналіза блока матриці контролю КСЗІ банку - сегмент 020 - «Захист обчислювальних мереж, баз даних і програм АБС»

Рис.3.31 Графічне представлення результатів роботи модуля аналіза блока матриці контролю КСЗІ банку - сегмент 030 - «Захист міжфілійних корпоративних мереж та каналів зв’язку»

Рис.3.32 Графічне представлення результатів роботи модуля аналіза блока матриці контролю КСЗІ банку - сегмент 040 - «Захист від витоку ПЕВМІН»

Рис.3.33 Графічне представлення результатів роботи модуля аналіза блока матриці контролю КСЗІ банку - сегмент 050 - «Оперативне управління моніторами системи захисту інформації»

ВИСНОВКИ

Аналіз законодавчих та нормативних документів по приналежності бан-ківської інформації до конфіденційної показав, що згідно з главою 10 стаття 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» («Банківська таємниця та конфіденційність») - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може зав-дати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспон-дентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Таким чином, в комерційних банках захист інформації в автоматизованих системах накоплення, обробки та передачі банківської інформації повинен бути побудований за стандартами обробки конфіденційної інформації обмеженого користування :

- ДСТУ 3396.2-97 - ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ „Захист інфор-мації. Технічний захист інформації. Терміни та визначення”;

- НД ТЗІ СБУ 2.5-004-99 - Критерії оцінки захищенності інформації в комп’ютерних системах від несанкціонованого доступу;

- НД ТЗІ СБУ 2.5-005-99 - Класифікація автоматизованих систем і стандартні функціональні профілі захищеності оброблюваної інформації від несанкціонованого доступу.

Згідно цим нормативним документам профіль захищеності інформації в комплексній системі захисту інформації (КСЗІ) комерційного банку повинен бути не нижче визначаємого формулою:

2.КЦД.2а = {КД-2, КА-2, КО-1, ЦД-1, ЦА-2, ЦО-1, ДР-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НК-1, НЦ-2, НТ-2, НИ-2, НО-2}.

Тобто мати функції - ДВ-1 - ручне відновлення; ДЗ-1 – модернізація; ДР-1 – розподіл квот; ДС-1 - стійкість при обмежених відмовах; КА-2 - базову адміністративну конфіденційність; КД-2 - базову довірчу конфіденційність; КО-1 - повторне використання об'єктів; НИ-2 - одиночну ідентифікація та автентифікація; НК-1 - однонаправлений достовірний канал; НО-2 - розподіл обов'язків адміністраторів; НТ-2 - самотестування при старті; НР-2 - захищений журнал; НЦ-2 – прострої системи захисту інформації з гарантованою цілісністю; ЦА-2 – базова адміністративна цілісність; ЦД-1 - мінімальна довірча цілісність; ЦО-1 - обмежений відкат.

Організаційна структура досліджує мого банку - акціонерне товариство закритого типу “Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк” (Україна, 01001, Київ-1, пров. Шевченка, 12) станом на 31.12.2008 року представлене 825 установами, в тому числі:

- ОПЕРУ Промінвестбанку - 1;

- філії - 161;

- безбалансові відділення - 662;

- Представництво в Російській Федерації - 1.

В Дніпропетровській області Промінвестбанк представлений 7 філіями – балансовими відділеннями Промінвестбанку та 52 безбалансовими відділеннями, які структурно входять до філій.

Промінвестбанк є універсальним фінансовим інститутом, що надає весь спектр банківських послуг юридичним і фізичним особам. Банк переважно спеціалізується на кредитуванні підприємств промисловості, агропромислового комплексу, розрахунково-касовому обслуговуванні юридичних осіб.

Здійснюється весь спектр валютно-обмінних операцій, а саме: купівля-продаж готівкової іноземної валюти, приймання на інкасо банкнот іноземних держав, виплата валюти за платіжними картками.

У 2006 - 2009 роках Промінвестбанк продовжував співпрацювати з американською компанією MoneyGram Payment Systems, Inc. по здійсненню міжнародних грошових переказів в іноземній валюті за дорученням фізичних осіб по системі MoneyGram. Промінвестбанк є одним із найбільших агентів компанії MoneyGram в Україні та в країнах СНД (враховуючи Росію), які пропонують цю послугу.