Смекни!
smekni.com

Моделювання ефективності комплексної системи захисту автоматизованих інформаційних ресурсів комерційного банку (стр. 38 из 39)

20. НД ТЗІ 1.1-003-99 - Термінологія в галузі захисту інформації в комп’ютерних системах від несанкціонованого доступу // Наказ Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України від 28 квітня 1999 р. № 22

21. НД ТЗІ 2.5-004-99 - Критерії оцінки захищенності інформації в комп’ютерних системах від несанкціонованого доступу // Наказ Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України від 28 квітня 1999 р. № 22

22. НД ТЗІ 2.5-005-99 - Класифікація автоматизованих систем і стандартні функціональні профілі захищеності оброблюваної інформації від несанкціонованого доступу // Наказ Департаменту спеціальних телекомуні-каційних систем та захисту інформації Служби безпеки України від 28 квітня 1999 р. № 22

23. НД ТЗІ 2.5-008-2002- Вимоги із захисту конфіденційної інформації від несанкціонованого доступу під час оброблення в автоматизованих системах класу 2 // Наказ Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України від 13 грудня 2002 р. № 84

24. НД ТЗІ 2.5-010-03 - Вимоги до захисту інформації WEB-сторінки від несанкціонованого доступу // наказ Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України від 02 квітня 2003 № 33

25. НД ТЗІ 2.1-001-2001 - Створення комплексів технічного захисту інформації. Атестація комплексів. Основні положення // наказом Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України від 9 лютого 2001 р. № 2

26. ГОСТ 28147-89. Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования

27. ГОСТ Р 34.10-94. Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процедуры выработки и проверки электронной цифровой подписи на базе асимметричного криптографического алгоритма

28. ГОСТ Р 34.11-94. Информационная технология. Криптографическая защита информации. Функция хеширования

29. ISO/IEC 11166-94 - "Банковское дело. Управление ключами посредством асимметричного алгоритма". Часть 1. Принципы процедуры и форматы. Часть 2. Принятые алгоритмы, использующие криптосистему RSA;

30. Про затвердження Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України //Постанова Правління Національного бан-ку України від 7 грудня 2004 року N 598 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України від 21 грудня 2005 року N 484)

32. Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України // Постанова Правління Національного банку України від 19 березня 2003 року N 124 ( Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від від 16 червня 2005 року N 223)

33. Аналіз банківської діяльності: Підручник / А.М.Герасимович та ін.; За ред. А.М.Герасимовича. — К.: КНЕУ, 2003.— 599 с.

34. Андрей Винокуров (avin@chat.ru), Эдуард Применко Сравнение стандарта шифрования РФ (ГОСТ 28147-89) и нового стандарта шифрования США (Rijndael) // Журнале «Системы безопасности», издательства «Гротэк»,

№№1 и 2 за 2001 год

35. Андрей Винокуров (avin@chat.ru) Алгоритм шифрования ГОСТ 28147-89, его использование и реализация для компьютеров платформы Intel x86 // «Монитор» №1- 5, 1995

36. Банківські операції:Підручник/За ред.Міщенка В.І., Слав"янської Н.Г.- Київ:Знання-Прес,2006 .-727 с.

37. Банківський нагляд:Навчальний посібник / Міщенко В.І.;Яценюк А.П.; Коваленко В.В.;Коренєва О.Г.- К.: Знання, 2004.- 406 с.-(Вища освіта ХХI століття)

38. Банківський нагляд:Навчальний посібник / Мін-во освіти і науки України; Ун-т економіки та права "Крок";Грушко В.І.;Лаптєв С.М.; Любунь О.С.; Раєвський К.Є.- К.: ЦНЛ, 2004.- 264 с.

9. Баpичев С.С., Гончаров В.В., Серов Р.Е. Основы современной кpиптогpафии. М.: Мир, 1997. 176 с.

39. Береза А.М. Основи створення інформаційних систем: Навч. посібник. 2 видання,перероблене і доповнене – К.: КНЕУ, 2001. – 215 с.

40. Васюренко О.В. Банківські операції : Навчальний посібник . – 4-те вид., перероблене і доповнене – Київ: Знання, 2004. – 324 с. – (Вища освіта ХХІ століття)

41. Васюренко О.В. Банківський менеджмент: Навчальний посібник . – Київ: Академія, 2001. – 313 с.

42. Васюренко О.В., Сердюк Л.В., Сидоренко О.М., Карасьова З.М., Каднічанська В.М., Федоренко Н.С. Облік і аудит у банках: Навчальний посібник.– К.: Знання, 2003. – 524 с.

43. Домарев В.В. Защита информации и безопасность компьютерных систем. – К.: ДиаСофт,Методология создания систем защиты. – К.: ТИД Диа Софт, 2002. –688 с.

44. Домарев В.В. Безопасность информационных технологий. Системный подход. – К.: ООО ТИД Диа Софт, 2004. –992 с.
45. Єрьоміна Н. В. Банківські інформаційні системи: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2000. — 220 с.

46. Коломієць В.Ф. Міжнародні інформаційні системи- К.: КНЕУ, 2003 – 405 с.

47. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ // ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-1-2002 - ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

48. Нікітін А.В. Маркетинг у банку: Навчальний посібник/ А.В. Нікітін, Г.П. Бортніков, А.В. Федорченко. - К.: КНЕУ, 2006. - 432 с. - (До 100-річчя Київського національного економічного університету)

49. Облік і аудит у банках: Навчальний посібник/ Л.В. Сердюк, О.М. Сидоренко; Ред. О.В. Васюренко. - К.: Знання, 2006. - 596 с. - (Вища освіта XXI століття)

50. Раєвський К.Є., Конопатська Л.В., Домрачев В.М. Банківський нагляд: Навчально-методичний посібник / Мін-во освіти і науки України; КНЕУ/ Раєвський К.Є., Конопатська Л.В., Домрачев В.М.- К.: КНЕУ, 2003.- 174 с.

51. Рогач І. Ф., Сендзюк М. А., Антонюк В. А. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах: Навч. посібник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2001. — 239 с.

52. Скородумов Б.И. Безопасность информации кредитно-финансовых автоматизированных систем. Учебное пособие. – М.: МИФИ, 2002. – 164 с.

53. Скородумов Б.И. Информационная безопасность современных коммерческих банков // Информационное общество, 2004, вып. 6, с. 41-45.

54. Управление деятельностью коммерческого банка (банковский менеджмент) / Под ред. доктора экон. наук, профессор О.И. Лаврушина. – М: Юристь, 2003 – 688 с.

55. Щетинін А.І. Гроші та кредит: Підручник для студ. вищих навчальних закладів/ А.І. Щетинін. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 432 с

56. Щибиволок, Зіновій Іванович. Аналіз банківської діяльності: Навчальний посібник/ З.І. Щибиволок; Відп. за вип. С.І. Шкарабан. - К.: Знання, 2006. - 312 с

57. Офіційний Інтернет-сайт НБУ – HTTP://www.bank.gov.ua

58. Офіційний Інтернет-сайт Асоціації банків України – HTTP:// WWW.AUB.COM.UA

59. Офіційний Інтернет-сайт АТЗТ «АК Промінвестбанк» - http://www.prominvest.com.ua/, 2007

60. Законодавчо-довідкова система законодавства України – HTTP:// WWW.LIGA-ZAKON.COM.UA

61. Автоматизована Банківська Система «Bars Millennium»

Додаток А

Таблиця A.1

Балансовий звіт Промінвестбанку за 2008 р., тис. грн.

Найменування статті На кінець поточного фінансового року На кінець попереднього фінансового року
АКТИВИ
Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку 1 548 799 1 965 673
Цінні папери, що рефінансуються Національним банком України 0 90 759
Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України 0 0
Резерви у відсотках до активу 0 0
Кошти в інших банках 391 385 1 551 658
Резерви під заборгованість інших банків (23 371) (20 269)
Резерви у відсотках до активу 5,97 1,31
Цінні папери в торговому портфелі банку 0 0
Цінні папери в портфелі банку на продаж 423 603 316 691
Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж (27 088) (2 137)
Резерви у відсотках до активу 6,39 0,67
Кредити, що надані 24 093 128 21 177 209
Юридичним особам 21 075 722 18 615 763
Фізичним особам 3 017 406 2 561 446
Резерви під заборгованість за кредитами (2 285 172) (1 136 774)
Резерви у відсотках до активу 9,48 5,37
Цінні папери, що утримуються до погашення 397 397
Резерви під знецінення цінних паперів, що утримуються до погашення (397) (397)
Резерви у відсотках до активу 100 100
Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії 16 303 14 187
Основні засоби 2 938 668 1 984 522
Нематеріальні активи 16 563 13 438
Нараховані доходи до отримання 307 364 28 990
У тому числі прострочені нараховані доходи 174 439 1 433
У тому числі сумнівні нараховані доходи 0 17 519
Резерви під заборгованість за нарахованими доходами (122 006) (17 819)
Резерви у відсотках до активу 69,94 94,02
Відстрочений податковий актив 51 341 0
Інші активи 168 428 126 631
Резерви під інші активи (8 719) (2 433)
Резерви у відсотках до активу 39,14 8,32
Довгострокові активи, призначені для продажу 257 0
Резерви під зменшення корисності інвестицій в асоційовані й дочірні компанії, що утримуються з метою продажу 0 0
Резерви у відсотках до активу 0 0
Усього активів 27 489 483 26 090 326
ЗОБОВ`ЯЗАННЯ
Кошти банків 6 986 562 1 799 849
Кошти юридичних осіб 5 864 508 10 786 288
Кошти фізичних осіб 9 177 599 10 172 942
Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком 166 583 170 954
Боргові цінні папери, емітовані банком 0 0
Нараховані витрати, що мають бути сплачені 240 563 49 936
Відстрочені податкові зобов'язання 574 828 348 671
Інші зобов'язання 1 216 517 78 444
Усього зобов`язань 24 227 160 23 407 084
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал 200 175 200 175
Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників) 0 0
Емісійні різниці 0 0
Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку 1 227 328 1 214 974
Резерви переоцінки основних засобів, у тому числі: 1 715 027 996 663
Резерви переоцінки нерухомості 1 711 425 992 636
Резерви переоцінки нематеріальних активів 0 0
Резерви переоцінки цінних паперів 19 726 36 403
Прибуток/збиток минулих років 764 634
Прибуток/збиток поточного року 99 303 234 393
Усього власного капіталу 3 262 323 2 683 242
Усього пасивів 27 489 483 26 090 326

Таблиця A.2