Смекни!
smekni.com

Моделювання ефективності комплексної системи захисту автоматизованих інформаційних ресурсів комерційного банку (стр. 17 из 39)

Забезпечуючі підсистеми об’єднують в собі всі види ресурсів, необхідні для функціонування системи. До їх складу відносяться такі підсистеми: інфор-маційного, програмного, математичного, технічного, лінгвістичного та орга-нізаційно-правового забезпечення.

Інформаційне забезпечення (позамашинне та внутрімашинне) — це сукупність уніфікованих форм первинних документів, систем класифікації і кодування та методів їх застосування в банківській діяльності, а також файли даних, що зберігаються у базі даних і використовуються для автоматизованого вирішення функціональних задач.

Технічне забезпечення — це комплекс технічних засобів, який включає до свого складу обчислювальну техніку та засоби збору і передачі даних для інформаційного обміну як всередині банку, так і при взаємодії з іншими банками та клієнтами.

Математичне забезпечення являє собою сукупність алгоритмів та економіко-математичних моделей, які характеризують процедури обробки даних та формування бухгалтерської і статистичної звітності.

Організаційно-правове забезпечення — це сукупність нормативно-правових документів та інструктивних і методичних матеріалів, які регламентують права й обов’язки спеціалістів та визначають технологічний порядок функціо-нування АБС.

Лінгвістичне забезпечення включає до свого складу мовні засоби, що використовуються в системі: мови програмування, інформаційно-пошукові мови, мови опису метаданих, мови запитів і спілкування користувачів з системою й інші мовні засоби.

Функціональні підсистеми об’єднують блоки, комплекси та окремі задачі, які реалізують певні банківські функції.

Функціональні підсистеми виокремлюють, виходячи з певних ознак уп-равління. Враховуючи багатоаспектність банківських завдань, виникає проб-лема декомпозиції АБС на функціональні підсистеми. Функціональна підсис-тема — це певна частина загальної системи управління, яка виділена відповідно до спільності функціональних ознак управління. Основою для функціональної декомпозиції можуть бути такі характеристики: функція, період і об’єкт управ-ління.

Автоматизована банківська система повинна забезпечувати:

автоматизацію внутрібанківської діяльності, і насамперед внутрибанкiвських операцій, пов’язаних з обробкою платiжних та інших документів у тих пiдроздiлах банкiвської установи, які працюють безпосередньо з клiєнтами;

автоматизацію виконання мiжбанкiвських розрахунків та інших зов-нiшньобанкiвських операцій;

автоматизацію фінансових операцій в межах міжнародного банківсь-кого бізнесу.

Вивчення структур різних банківських систем та проведене певне їх узагальнення дають змогу виділити такі основні функціональні підсистеми АБС (рис.2.13) :

- операційний день банку (ОДБ),

- управління кредитними ресурсами (Кредити),

- управління валютними операціями (Валютні операції),

- управління депозитами (Депозити),

- управління цінними паперами (Цінні папери),

- управління касою (Каса),

- внутрибанківський облік (Внутрішній облік),

- управління розрахунками з використанням пластикових карток (Карткові операції),

- звітність, аналіз діяльності банку (Аналіз).

АБС — це технологічна система, яка забезпечує функціонування банків-ської установи. Ядром АБС є підсистема ОДБ, яка інформаційно зв’язана з ін.-шими функціональними підсистемами.

Крім внутрішніх інформаційних зв’язків, АБС характеризується великим спектором інформаційних зв’язків із зовнішнім середовищем, в ролі якого виступають клієнти банку, інші банки, фінансові та державні органи. Загальну структурну схему побудови АБС представлено на рис. 2.4.

Рис. 2.4. Структурна схема АБС

На рис.2.5 наведена апаратно-структурна реалізація АБС в багатофілійному досліджуємому АКБ «Промінвестбанк», який у 2009 році після приходу нових російських інвесторів прийняв стратегію підвищення рівня захисту та сертифікованості банківських програмних продуктів, замінює автоматизова-ну банківську систему, засновану на засобах комплексної системи автоматиза-ції фірми SYBASE та програмних продуктах власної розробки банку, на новіт-ню Автоматизовану Банківську систему "БАРС-Millennium" фірми «Уніті-Барс», яка впроваджена в Національному банку України, в Державному ощад-ному банку України та інших великих комерційних банках України.

Автоматизована Банківська Система «Bars Millennium» [61], надалі АБС, являє собою складну потужну й гнучку систему автоматизації банківських процесів. Побудована на модульній основі, що опирається на сучасну СУБД корпорації Oracle та використовуюча інші продукти цієї корпорації, АБС дозволяє реалізувати різнопрофильні рішення для різних фінансових сфер, дозволяє зберігати й обробляти великі обсяги даних, дозволяє проводити аналіз даних будь-якої складності й глибини.

АБС являє собою 2-х рівневу архітектуру доступу до даних. Більша частина бізнес-логіки винесена на рівень схеми й процедур БД. Останнім часом все більше число завдань і нових модулів реалізується в багаторівневій архітектурі з використанням мережних технологій і серверів додатків.

АБС параметризирована, що дозволяє врахувати при настроюванні інди-відуальні особливості банку, оснащена гнучкою системою адміністрування й надійною системою розмежування прав і захисту даних. Багаторівневі системи фінансового візування й верифікації, роздільного доступу до фінансових ресурсів банку забезпечують надійну фінансову безпеку. АБС може взаємодіяти з більшістю сучасних криптографічних засобів захисту. АБС має відкриту систе-му імпорту-експорту, що дозволяє їй інтегруватися в будь-які комплексні рі-шення автоматизації.

Основними концепціями АБС «Bars Millennium» є:

- орієнтація на промислові сервера баз даних Oracle;

- використання архітектури « Клієнт-Сервер»;

- незалежність клієнтської частини від використовуваного сервера;

- транзакційність;

- підтримка цілісності на рівні СУБД;

- набір внутрішніх обмежень цілісності й правил зберігання даних;

- зберігання й обробка великих обсягів інформації;

Рис.2.5. - Архітектура системи АБС АКБ «Промінвестбанк»

Особливості побудови АБС: модульність; мультивалютність; багато- національність (переклад на різні мови); можливість застосування різних офісних додатків для обробки інформації; гнучка система адміністрування; наявність блоків системи захисту даних; багаторівнева система візування; багаторівнева система роздільного доступу до фінансових і технічних ресурсів банку.

Модулі АБС “БАРС-Millennium” [61]:

- Ядро АБС “БАРС-Millennium”.

- Адміністрування системи АБС і її користувачів;

- Безпека;

- База МетаДаних і Система побудови запитів і звітів;

- Головна книга;

- Настроювання операцій;

- Статзвітність;

- Реєстрація клієнтів і рахунків;

- Розрахунково-Касове Обслуговування;

- Web ядро ( Web-Інфраструктура й базовий набір функціональності: реєстрація клієнтів і рахунків, введення документів, РКО);

- Фінансовий моніторинг;

- Депозити фізичних осіб;

- Депозити фізичних осіб ( Web-Інтерфейс);

- Комунальні платежі;

- Комунальні платежі ( Web-Інтерфейс)

- Депозити юридичних осіб;

- Кредити юридичних осіб;

- Кредити фізичних осіб;

- Споживчі кредити ( Web-Інтерфейс);

- Розрахунок резервів;

- Овердрафт;

- Валютний контроль (Експортно-імпортні операції);

- Міжбанківські кредити/депозити;

- Міжфілійні кредити/депозити;

- FOREX-Угоди (Міжбанківський FOREX);

- Міжфілійний FOREX;

- Біржові операції (Клієнтський FOREX);

- Аналітичний модуль (Аналіз кредитного та депозитного портфелів, економічних нормативів, управлінський облік);

- Аналіз клієнтів;

- Аналіз банків;

- Податковий облік;

- Інтерфейс із системою S.W.I.F.T.;

- Портфель гарантій;

- Цінні папери;

- Факторинг;

- Розрахунок фінансового стану клієнта;

- Портфель договорів на абонентські послуги;

- Регулярні платежі;

- Покриття чеків;

- Система поширення ПО (СРПО);

- Модуль власної платіжної систем (МВПС).

АБС «БАРС-Millennium» реалізована як Windows-Додаток, зі зручним інтерфейсом. Всі функції, що виконуються в АБС, розділені в АРМ (Автома-тизоване Робоче Місце) по необхідних наборах. Таких АРМів існує безліч із можливістю за бажанням створювати нові й модифікувати існуючі. Кожний користувач, увійшовши в АБС під своїм ім'ям і паролем, бачить і працює зі своїм набором даних йому АРМів.

Кожна функція в АРМі – це виконання певних дій, робота з певними екранними формами, певні операції. Єдиним способом модифікації фінансових даних в АБС є операція – побудована транзакція, що, доступна для ручного введення або автоматична, у якій можна вказати: рахунки, тип, додаткові реквізити, тип друкованого документа, об'єднати операції в папки по типах (каса, міжбанк і т.д.), указати доступ до операцій користувачів і т.д. Життєвий цикл операції в АБС має на увазі створення (введення), перевірку її легітним-ності довільною кількістю віз і після цього остаточну оплату документа. Така система візування (перевірки) дозволяє уникати безлічі помилок і повернень при помилках. Первинні документи відповідають прийнятим НБУ стандартам.

Ведеться архів документів користувачів АБС, стану рахунків. Користувачам надаються зручні для роботи довідники. Є велика кількість звітів, функція для роботи з якими підтримує інтерфейс із MSOffice. Механізм створення таких звітів досить простий і зручний в обігу, що дозволяє технологам банку самим створювати потрібні звіти. Звітні файли (як НБУ, так і користувача) можна формувати за будь-який період дат.