Смекни!
smekni.com

Моделювання ефективності комплексної системи захисту автоматизованих інформаційних ресурсів комерційного банку (стр. 39 из 39)

Звіт про фінансові результати за 2008 р., тис. грн.

Найменування статті На звітну дату
поточного фінансового року попереднього фінансового року
Чистий процентний дохід 1 354 699 1 000 387
Процентний дохід 3 441 703 2 474 154
Процентні витрати (2 087 004) (1 473 767)
Чистий комісійний дохід 724 300 651 371
Комісійний дохід 784 710 687 969
Комісійні витрати (60 410) (36 598)
Торговельний дохід 905 734 66 388
Дохід у вигляді дивідендів 40 45
Дохід від участі в капіталі 2 118 541
Інший дохід 131 615 72 811
Усього доходів 3 118 506 1 791 543
Загальні адміністративні витрати (484 145) (410 623)
Витрати на персонал (860 068) (658 828)
Втрати від участі в капіталі (2) 0
Інші витрати (159 717) (121 860)
Прибуток від операцій 1 614 574 600 232
Чисті витрати на формування резервів (1 478 419) (252 571)
Дохід / Збиток від довгострокових активів, призначених для продажу 0 0
Прибуток до оподаткування 136 155 347 661
Витрати на податок на прибуток (37 388) (113 429)
Прибуток після оподаткування 98 767 234 232
Чистий прибуток / збиток від продажу довгострокових активів, призначених для продажу 536 161
Чистий прибуток / збиток банку 99 303 234 393

Таблиця A.3

Балансовий звіт Промінвестбанку за I квартал 2009 р., тис. грн.

Найменування статті На звітну дату поточного кварталу На кінець попереднього фінансового року
АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти 7 807 206 1 768 791
Торгові цінні папери 0 0
Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визначенням результату переоцінки у фінансових результатах 0 0
Кошти в інших банках, у тому числі: 649 818 171 559
В іноземній валюті 478 833 136 232
Резерви під знецінення коштів в інших банках (24 261) (23 372)
Резерви у відсотках до активу 3,73 13,62
Кредити та заборгованість клієнтів, у тому числі: 23 452 009 24 395 081
Кредити та заборгованість юридичних осіб, у тому числі: 20 590 076 21 353 002
В іноземній валюті 5 655 851 7 094 326
Кредити та заборгованість фізичних осіб, у тому числі: 2 861 933 3 042 079
В іноземній валюті 1 563 514 1 927 385
Резерви під знецінення кредитів (2 715 658) (2 406 530)
Резерви у відсотках до активу 11,58 9,86
Цінні папери в портфелі банку на продаж 377 916 427 786
Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж (27 276) (27 088)
Резерви у відсотках до активу 7,22 6,33
Цінні папери в портфелі банку до погашення 397 397
Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення (397) (397)
Резерви у відсотках до активу 100,0 100,0
Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії 16 340 16 349
Інвестиційна нерухомість 32 977 32 042
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток 89 011 94 138
Відстрочений податковий актив 60 990 51 341
Основні засоби та нематеріальні активи 2 890 769 2 923 188
Інші фінансові активи 30 347 37 826
Резерви під інші фінансові активи (7 579) (6 903)
Резерви у відсотках до активу 24,98 18,25
Інші активи 31 954 37 528
Резерви під інші активи (2 442) (2 465)
Резерви у відсотках до активу 7,64 6,57
Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття 257 257
Резерви під зменшення корисності інвестицій в асоційовані й дочірні компанії, що утримуються з метою продажу 0 0
Резерви у відсотках до активу 0 0
Усього активів, у тому числі: 32 662 378 27 489 528
В іноземній валюті 13 391 491 8 755 290
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків, у тому числі: 15 285 696 7 144 412
В іноземній валюті 8 285 696 392 087
Кошти юридичних осіб, у тому числі: 3 670 674 5 541 226
В іноземній валюті 1 521 104 2 365 998
Кошти юридичних осіб на вимогу, у тому числі: 1 480 605 3 044 632
В іноземній валюті 527 046 1 294 464
Кошти фізичних осіб, у тому числі: 8 516 980 9 194 307
В іноземній валюті 3 117 223 3 557 606
Кошти фізичних осіб на вимогу, у тому числі: 1 443 222 1 638 840
В іноземній валюті 199 929 279 542
Боргові цінні папери, емітовані банком, у тому числі: 157 280 172 239
В іноземній валюті 16 078 14 629
Інші залучені кошти 128 933 279 250
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток 0 90
Відстрочені податкові зобов'язання 562 492 574 828
Резерви за зобов'язаннями 31 043 37 377
Інші фінансові зобов'язання 151 481 164 636
Інші зобов'язання 29 711 1 118 794
Субординований борг 0 0
Зобов'язання, що пов'язані з довгостроковими активами, призначеними для продажу, чи групами вибуття 0 0
Усього зобов'язань, у тому числі: 28 534 290 24 227 159
В іноземній валюті 13 113 572 6 668 833
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал 1 300 175 200 175
Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників) 0 0
Емісійні різниці 0 0
Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку 1 227 328 1 227 328
Резерви переоцінки необоротних активів, у тому числі: 1 715 027 1 715 027
Резерви переоцінки нерухомості 1 711 429 1 711 425
Резерви переоцінки нематеріальних активів 0 0
Резерви переоцінки цінних паперів 5 492 19 726
Резерви переоцінки за операціями хеджування 0 0
Прибуток/Збиток минулих років 100 113 764
Прибуток/Збиток поточного року (220 047) 99 349
Усього власного капіталу 4 128 088 3 262 369
Усього пасивів 32 662 378 27 489 528

Таблиця A.4

Звіт про фінансові результати за I квартал 2009 р., тис. грн.

Найменування статті На звітну дату кварталу
поточного року
На звітну дату кварталу
попереднього фінансового року
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) 283 268 289 814
Процентні доходи 930 959 755 924
Процентні витрати (647 691) (466 110)
Чистий комісійний дохід/(Чисті комісійні витрати) 77 672 177 972
Комісійний дохід 87 077 192 508
Комісійні витрати (9 405) (14 536)
Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку 0 0
Результат від операцій з хеджування 0 0
Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах 0 0
Результат від торгівлі іноземною валютою (1 039) 18 276
Прибуток/(Збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 0 0
Прибуток/(Збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 0 0
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості 960 0
Результат від переоцінки іноземної валюти (59 862) 8 597
Резерви під заборгованість за кредитами (268 426) 5 145
Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж (210) (189)
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж 33 279 20 835
Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення (39 025) 0
Резерви за зобов'язаннями 3 626 526
Інші операційні доходи 6 393 9 738
Доходи/(Витрати) від дострокового погашення заборгованості 0 0
Адміністративні та інші операційні витрати (273 150) (334 900)
Результат від участі в капіталі 0 0
Дохід від участі в капіталі 0 0
Втрати від участі в капіталі 0 0
Дохід/(Збиток) від довгострокових активів, призначених для продажу 0 0
Прибуток/(Збиток) до оподаткування (236 514) 195 814
Витрати на податок на прибуток 16 467 (47 549)
Прибуток/(Збиток) після оподаткування (220 047) 148 265
Чистий прибуток/(збиток) від продажу довгострокових активів, призначених для продажу 0 89
Чистий прибуток/(збиток) банку (220 047) 148 354

1 Термiн "комп'ютерна система" аналогічний таким термінам: "computer system", що використовується в "Оранжевій книзі"; "computer product" — у Канадских Критеріях; "target of evaluation" (TОЕ) — в Європейських Критеріях

?