Мир Знаний

Банківське право України (Карманов) (стр. 61 из 88)

Операції на умовах «форвард» страхують учасників від ризи­ку можливого змінення курсів валют через деякий проміжок часу Більшість операцій на строк засновані на очікуванні майбутніх платежів або надходжень у зв'язку з майбутніми торговельними і фінансовими операціями або в розрахунку на отримання певно­го прибутку Головне при укладенні термінових угод полягає у

тому щоб і експортер, і імпортер могли визначити, скільки вони отримають або сплатять національної валюти, і що незалежно від підвищення чи зниження курсу іноземної валюти їх доходи за форвардними операціями будуть незмінні і гарантовані

Важливу роль відіграють форвардні валютні операції для банків при здійсненні ними фінансових операцій з купівлі чи продажу цінних паперів, при поданні кредитів в іноземній ва­люті

Купівлею та продажем іноземних валют на умовах «форвард» займаються в основному банки, які діють на валютних ринках Обсяг операцій на строк дещо обмежений, так як діяльність кожного банку лімітується розміром відкритої валютної позиції, роз­міром загальної позиції операцій на умовах «спот», яку кожний банк має право тримати проти зобов'язань за терміновими опе­раціями Оскільки термінові операції містять в собі певний валютний ризик, у банківській практиці не використовується система лімітування максимально можливих валютних операцій з кожним банком-кореспондентом

Такі ліміти періодично затверджуються для банків-кореспондентів, у межах яких і можуть проводитись валютні операції При встановленні таких лімітів банк виходить, перш за все, із суми активів банка-кореспондента, його капіталу, фінансового положення та репутації на ринку У відношенні великих банків такий ліміт не встановлюється Котирування валют за операція­ми на умові «форвард» встановлюється у вигляді премії (надбав­ки) або дисконта (знижки) у порівнянні з курсами при опера­ціях на умовах «спот» Операції на умовах «форвард» здійсню­ються на строк 1-3-6-9-12 місяців

Більшість термінових операцій ґрунтується на очікуванні в майбутньому надходжень чи платежів, у зв'язку з чим для по­купця чи продавця інколи надто складно установити точний строк, коли він або буде потребувати у валюті, або йому буде необхідно її поставити В цьому випадку він укладає спеціальну угоду на строк на умовах «опціон» (англ. Option of exchange), в якому оговорюється строк, протягом якого він може зробити постачання чи отримати валюту Укладення такого контракту означає, що банк бере на себе зобов'язання здійснити продаж чи купівлю валюти в межах цього строку «опціон»

Крім зазначених операцій, значний розвиток здобули опе­рації на умовах «форвард-форвард», тобто угоди пов язані з ку­півлею валюти на короткий термін і одночасним її продажем на

більш тривалий термін чи навпаки Банки проводять такі опе­рації в тих випадках, коли очікуються значні зміни курсу валют в ту чи іншу сторону Тому для банку важливо мати сприятливу форвардну позицію в наданій валюті на той період, оскільки це дозволить йому застрахувати себе від певного ризику

«Своп» (англ. swop) — поєднання операції на умовах «спот» з операцією на строк, тобто операції одночасної купівлі чи прода­жу іноземної валюти за готівку та продажу чи купівлі її на умо­вах «форвард» Подібні операції здійснюються в цілях покриття валютної позиції, коли не можна залучити іноземну валюту в депозит, чи в цілях одержання прибутку, коли вигідніше прид­бати надану валюту шляхом операції на умовах «своп», а не в депозит

З попитом та пропозицією на зазначений вид валютних опе­рацій виступають ті ж короткострокові позичальники та інвес­тори, що займаються терміновими операціями Здійснюючи не­гайне постачання чи продаж іноземної валюти, вони можуть придбати або розмістити необхідну їм суму іноземної валюти, виходячи із своїх потреб Одночасна ж купівля чи продаж іно­земної валюти за встановленою ставкою та на зазначений термін гарантує їх від можливих збитків протягом терміну дії контракту

Внаслідок проведення операції на умовах «своп» в односто­ронньому порядку (купівля валюти за готівку та її продаж на умо­вах «форвард») виникає нова чи додаткова відкрита форвардна позиція банку А це пов'язано з певним ризиком у зв'язку з мож­ливим несприятливим для банку зміненням курсу валюти протя­гом строку дії контракту, тому він безупинно покращує форвард­ну позицію та намагається підтримати її на рівні та в межах термінів, виходячи з календаря своїх поточних і майбутніх над­ходжень та платежів Банк досягає цього шляхом закриття (по­криття) форвардної позиції на більш вигідних для себе умовах

Для поліпшення форвардної позиції банк або укладає нову аналогічну угоду на купівлю чи продаж відповідної іноземної валюти на повний термін і суму, або покриття позиції здійснюєть­ся шляхом щоденного свопіювання В першому випадку така операція проводиться банком для одержання додаткового при­бутку або для уникнення валютних втрат у зв'язку з очікуванням несприятливої для нього зміни курсу іноземної валюти, а в другому випадку — для одержання більш високого прибутку від очікуваної сприятливої зміни курсу валют чи для зниження рівня

загальної форвардної позиції до розміру ліміту, встановленого центральним банком

Крім операцій на умовах «своп», широке розповсюдження дістали угоди на умовах «своп з депозитом», тобто операція на умовах «своп» з одночасним розміщенням залучених коштів на депозитні рахунки Банк, здійснюючи таку операцію, проводить купівлю іноземної валюти за готівку для подальшого її перепро­дажу на умовах «форвард» При цьому, з іноземним банком, що надає валюту, укладається угода, що куплена або продана валю­та буде прийнята у депозит за узгодженою ставкою на термін до моменту настання платежу за укладеною угодою на умовах «своп»

Вчинення подібних операцій здійснюється для одержання додаткового прибутку, а також тоді, коли вартість залучених де­позитів на термін у національній валюті на внутрішньому ринку дорожче, ніж на ринку євровалют. Проте мета така ж — підви­щення рівня прибутковості валютних операцій банку Операції «своп з депозитом» банки проводять тоді, коли валюта коти­рується на термін з високою премією чи дисконтом Для банків проведення таких операцій дуже вигідно, оскільки гарантує їм одержання фіксованого прибутку

Валютний арбітраж (англ. Arbitrage of exchange) - купівля-продаж іноземної валюти з наступною зворотною угодою в цілях одержання прибутку від різниці валютних курсів в часі (тимча­совий валютний арбітраж), а також за рахунок різниць у курсі наданої валюти на різних валютних ринках (просторовий ва­лютний арбітраж) Валютний арбітраж може здійснюватися з двома (простий валютний арбітраж) та більшою кількістю валют (складний арбітраж)

В умовах сучасної техніки та організації взаємозв'язку ва­лютних ринків просторовий валютний арбітраж втрачає своє значення через зменшення курсових різниць, тоді як роль тим­часового арбітражу зростає, особливо із врахуванням переходу на режим валютних курсів, які коливаються Можливість істот­них економічних виграшів та втрат при валютному арбітражі повинна враховуватися у практиці зовнішньоекономічної діяль­ності, що пред'являє додаткові вимоги до вивчення і розвитку валютного ринку, накопичення та аналізу інформації про неї

Щодо валютних спекуляцій (англ. Currency speculation) це операції банківських установ, фізичних та юридичних осіб з метою одержання прибутку від змін валютних курсів у часі чи на різноманітних ринках, а також умисне прийняття валютного

ризику Валютна спекуляція можлива у формі так званої відкри­тої позиції (тобто при термінових валютних угодах, валютному арбітражеві без форвардного відшкодування) або як зумисне відхилення від страхування валютного ризику (при відмові від хеджування під певним приводом) Результати валютної спеку­ляції залежать від правильності оцінки ]] учасниками можливої динаміки валютних курсів, що призводять до значних виграшів або втрати валюти, аж до краху банку

Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» встановлює, що для здійснення валютних операцій комерційні банки повинні попередньо отримати ліцензію Національного банку України Комерційні банки, які отримали від Національ­ного банку України відповідну ліцензію, виступають як уповно­важені банки Вони здійснюють контроль за тим, щоб проведені валютні операції відповідали чинному валютному законодавству

Розглянемо порядок отримання індивідуальних та генеральних валютних ліцензій комерційним банкам

Валютна ліцензія (англ. Currency licence) дозвіл, виданий Національним банком України на здійснення валютних операцій

Валютні операції підпадають під режим ліцензування згідно з Декретом Кабінету Міністрів України «Про систему валютно­го регулювання і валютного контролю» та Положення «Про по­рядок видачі банкам ліцензії на здійснення банківських операцій», затвердженого постановою Правління Національного банку Ук­раїни від 060598 р № 181

Генеральні ліцензії (англ. General licence) видаються комер­ційним банкам та іншим кредитно-фінансовим установам Ук­раїни на здійснення валютних операцій, що не потребують інди­відуальної ліцензії, на весь період дії режиму валютного регулю­вання Уповноважені банки та інші кредитно-фінансові установи, що одержали генеральну ліцензію Національного банку Украї­ни на здійснення операцій, пов'язаних з торгівлею іноземною валютою, мають право відкривати на території України пункти обміну іноземних валют, у том} числі на підставі агентських угод з іншими юридичними особами-резидентами