Мир Знаний

Банківське право України (Карманов) (стр. 1 из 88)

ПЕРЕДМОВА.. 2

Розділ І ВСТУП ДО БАНКІВСЬКОГО ПРАВА.. 3

Глава 1 БАНКІВСЬКЕ ПРАВО У СИСТЕМІ ПРАВА УКРАЇНИ.. 3

§ 1. Історія виникнення та розвитку правового регулювання банківської діяльності 3

§ 2. Поняття банківського права та законодавства. 9

ПІДСУМОК.. 14

Глава 2 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БАНКІВСЬКОГО ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН.. 16

§ 1. Поняття міжнародного банківського права. 16

§ 2. Правовий статус банківських систем зарубіжних країн. 17

ПІДСУМОК.. 29

Розділ II ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ.. 30

Глава З ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ ТА КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ.. 30

§ 1. Правові основи організації банківської системи України. 30

§ 2. Правовий статус Національного банку України. 38

§ 3. Нагляд Національного банку України за діяльністю комерційних банків. 48

ПІДСУМОК.. 68

Глава 4 ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ.. 69

§ 1. Правова основа створення комерційних банків. 69

§ 2. Реєстрація комерційних банків. 72

§ 3. Порядок відкриття банками філій і представництв. 81

§ 4. Припинення діяльності комерційних банків. 87

ПІДСУМОК.. 93

Глава 5 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ.. 94

§ 1. Поняття, ознаки та юридична сутність готівкових розрахунків. 94

§ 2. Правова регламентація готівково-грошового обігу. 98

§ 3. Контроль за дотриманням касової дисципліни та відповідальність за її порушення. 108

ПІДСУМОК.. 112

Глава 6 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ.. 114

§ 1. Правові основи організації безготівкових розрахунків. 114

§ 2. Відповідальність за порушення виконання грошових зобов'язань. 131

ПІДСУМОК.. 134

Глава 7 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ.. 135

§ І. Поняття та правова основа виникнення кредитних правовідносин. 135

§ 2. Відповідальність суб'єктів банківського кредитування. 140

ПІДСУМОК.. 141

Глава 8 ПРАВО ЗАСТАВИ.. 143

§ 1. Поняття застави як способу забезпечення зобов'язання. 143

§ 2. Зміст і форма договору застави. 144

§ 3. Виникнення права застави та види застави. 145

§ 4. Припинення застави. 149

ПІДСУМОК.. 151

Глава 9 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИПУСКУ В ОБІГ ЦІННИХ ПАПЕРІВ.. 152

§ 1. Правова характеристика цінних паперів України. 152

§ 2. Реєстрація та обіг цінних паперів. 164

§ 3. Відповідальність юридичних та фізичних осіб за правопорушення на ринку цінних паперів. 168

ПІДСУМОК.. 172

Глава 10 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ.. 173

§ 1. Поняття та юридична сутність валюти. 173

§ 2. Поняття, ознаки та юридична сутність валютних операцій. 181

§ 3. Правова організація відкриття рахунків та здійснення розрахунків в іноземній валюті 192

§ 4. Правова природа кредитування в іноземній валюті 209

§ 5. Поняття та правова сутність валютного контролю.. 217


ПЕРЕДМОВА

Цей навчальний посібник автор розглядає як частину за­гального навчального комплексу, ідея створення якого тісно пов'язана з широкомасштабною перебудовою економіки Украї­ни Для успішного й швидкого завершення цього процесу необ­хідна велика кількість фахівців міжнародного рівня У сучасних умовах не можна собі уявити фахівця в економічній сфері, який не володіє відповідною правовою культурою

Правова культура — це високий рівень права в державі, знач­ний розвиток правовідносин і уміння громадянина застосувати у повсякденному житті набуті правові знання

Необхідність фундаментальної підготовки компетентних фахівців очевидна Така підготовка може бути організована в навчальних закладах, які готують висококваліфікованих фахівців у галузі права і економіки Таким вищим навчальним закладом серед інших в Україні є Харківський банківський коледж Він працює у складі навчальне виробничих комплексів, утворених на базі Української академії банківської справи (м Суми) і Хар­ківського державного економічного університету Коледж має денне і заочне відділення, екстернат Розташований за адресою м Харків, проспект Перемоги, 55

Розроблена програма навчання, регулярне стажування вик­ладачів у США, Німеччині, Великобританії дають змогу досягти поставленої мети — підготувати висококваліфікованих фахівців

Навчальний посібник, який пропонується, спрямований на узагальнення актуальних питань і проблем правового регулю­вання діяльності банків Його розроблено на основі аналізу за­конодавства і узагальнення банківської практики

За структурою посібник нетрадиційний, тому що дозволяє самостійно оволодіти знаннями

Автор висловлює щиру подяку директорові Харківського банківського коледжу Л І Ходиревій за підтримку і допомогу в підго­товці даного посібника

Методичні вказівки

Навчальний посібник, який Ви тримаєте в руках, відрізняєть­ся від тих, до яких Ви звикли. Його слід віднести до нового покоління книг, за допомогою яких можна самостійно оволоді­ти знаннями.

Для кращого засвоєння матеріалу рекомендуємо звернути увагу

на таке:

кожний розділ починається вступом, в якому пояснюєть­ся необхідність оволодіння саме цими знаннями;

— перелічені на початку розділу цілі навчання орієнтують на використання набутих знань у практичній діяльності;

— матеріал навчального посібника викладений стисло і на­очно, виділені основні поняття. Радимо запам'ятати відповідні схеми, таблиці, діаграми, які є своєрідним путівником до основ­них понять та взаємозв'язків;

— кожний розділ містить висновок, в якому коротко викла­дений зміст матеріалу;

— контрольні запитання, навчальні тести, наведені в кінці розділу, допоможуть перевірити знання;

— детальний зміст і відповідні посилання на сторінки допо­можуть швидко зорієнтуватись у пошуках потрібного матеріалу.

Бажаємо Вам успіху!

Розділ І ВСТУП ДО БАНКІВСЬКОГО ПРАВА

Глава 1 БАНКІВСЬКЕ ПРАВО У СИСТЕМІ ПРАВА УКРАЇНИ

Після вивчення цієї глави Ви зрозумієте:

1. Історію виникнення та розвитку правового регулювання бан­ківської діяльності.

2. Які відносини регулюються банківським правом України.

З того часу як Україна вступила до етапу радикальних рин­кових реформ, на шкалі рейтингу дві професії стійко займають перші сходинки: юрист та економіст. І це, безсумнівно, не ви­падково, ринкова економіка потребує цілковито нових юристів та економістів, а процес створення ринкової системи фінансо­во-економічних відносин проходить разом із процесом форму­вання правової держави. Приклад розвинутих країн показує, що фінансово-економічні відносини мають юридичне оформлення, а правові відносини спираються на ринкові структури.

Серед тих сфер, де відбулися особливо великі зміни у зв'яз­ку з економічними реформами, які проводяться в країні, одне із перших місць займає, без сумніву, сфера фінансів та кредиту. Не випадково вона опинилася у центрі громадської уваги. Тут найбільш разючі і ті протиріччя, якими позначено шлях еконо­мічних перетворень у незалежній Україні.

В умовах політичної та економічної нестабільності дуже важко створювати посібники з правових дисциплін взагалі і з питань, що стосуються такої «делікатної» сфери, як банківське право, зокрема.

У процесі побудови в нашій країні правової держави і ство­рення ринкової економіки вирішального значення набуває чітке правове регулювання всієї банківської діяльності. Це пояснюється тим, що банки можна назвати кровоносною системою нашої держави.

У цій главі Ви дістанете уявлення про банківське право Ук­раїни як галузь права України.

§ 1. Історія виникнення та розвитку правового регулювання банківської діяльності

На думку істориків, ще 2300 років до нашої ери у халдеїв були торгові компанії, які поряд з виконанням своїх безпосе­редніх функцій видавали також позики. Згадки про перші відок­ремлені кредитні операції відносяться до VI століття до нашої гри.

Банк як економічно-правове явище відомий з давніх часів. У давнину існували деякі установи, які виконували функції банків. В історичній літературі є вказівки на те, що банки функціонува­ли у Вавилоні, Давній Греції, Єгипті, Римі. Вони виконували різноманітні операції — від комісійних операцій по купівлі, про­дажу та платежів за рахунок клієнтів до видачі кредитів та висту­пу в особі поручителя та довіреної особи при здійсненні різно­манітних актів та угод. Наприклад, у VIII ст. до нашої ери Ва­вілонський банк приймав грошові вклади, надавав кредити і навіть, випускав банківські білети «гуду».

У Вавилоні розвивалися лихварство та обмінна справа. Дер­жава намагалася вже тоді юридичне регулювати приватні кре­дитні відносини та захищати інтереси лихварів. У Греції бан­ківські операції спочатку здійснювалися жрецями. У зв'язку з інтенсивним розвитком торгівлі збільшилася потреба в кредиті, а це сприяло подальшому розвитку цього виду діяльності. Слід зазначити, що разом з приватними банкірами великі банківські операції проводили храми. Найдавніші храми в Греції були своє­рідними банками та місцем збереження грошей.

Про характер зовнішньоекономічних зв'язків давньоруської держави, їх масштаби, географію та форми реалізації можна су­дити з цілого ряду історичних свідчень, до яких належать, на­самперед, державні документи, правові акти, договори, грамоти великих князів, літописи. Одним з таких документів, що на­дійшов до нас, є «Руська правда», перші відомості про яку відно­сять до часів Ярослава Мудрого (1019—10 54). Дальшого розвит­ку вона набула в період князювання Володимира Мономаха (1113—1125). «Руська правда» являє собою зведення законів, що характеризують систему майнових відносин і відповідальність за порушення права феодальної власності.