Мир Знаний

Банківське право України (Карманов) (стр. 68 из 88)

інші надходження на користь резидента-власника рахунку, що не суперечать чинному законодавству України

безпосередньо на поточні рахунки:

куплені за дорученням власника рахунку уповноваженим банком відповідно до чинного законодавства України,

перераховані з кредитного рахунку як кредит відповідно до кредитної угоди,

перераховані з власного депозитного рахунку в уповноваже­ному банку відповідно до депозитної угоди,

у сумі відсотків, нарахованих за залишком коштів на власно­му поточному та депозитному рахунках,

перераховані з власного поточного рахунку

З поточного рахунку в іноземній валюті юридичних осіб-резидентів за розпорядженням власника рахунку проводяться такі операції

виплата готівкою для оплати праці працівникам нерезиден­там, які працюють в Україні за контрактом (договором),

виплата готівкою чи платіжними документами працівникам на службові відрядження при виїзді за кордон, на експлуатаційні витрати, пов'язані з обслуговуванням транспортних засобів за кордоном, представницькі витрати за кордоном відповідно до чинного законодавства України (вивезення за межі України здійснюється згідно з «Порядком переміщення валюти через митний кордон України»),

виплата готівкою на експлуатаційні потреби для виконання обов'язків перед капітаном судна, яке належить судновласнику-нерезиденту, за контрактом (договором, угодою) на здійснення агентських послуг, укладеним згідно з Кодексом торговельного мореплавства,

виплата готівкою фізичним особам коштів, які отримані ад­вокатськими та іншими компаніями-резидентами з-за кордону за дорученням фізичних осіб за справами, що перебувають у провадженні цих компаній згідно з їх статутною діяльністю та ліцензією на відповідну діяльність,

виплата готівкою фізичним особам-резидентам за викорис­тання їх творів за кордоном (здійснюється юридичними особа­ми резидентами, які мають відповідні на це повноваження згідно з чинним законодавством України, за рахунок коштів, отрима­них з-за кордону),

виплата готівкою для сплати державного мита згідно з чин ним законодавством України,

перерахування з рахунку резидента-посередника на поточні рахунки інших резидентів суб'єктів господарської діяльності, за дорученням яких на підставі договорів комісії, доручення, кон­сигнації або агентських угод було здійснено продаж нерезиден­ту товарів (робіт, послуг)

перерахування на користь нерезидента за межі України за зовнішньоекономічними договорами (контрактами, угодами),

перерахування за кордон на рахунок юридичних осіб-нере­зидентів за видачу охоронних документів на використання об'єктів промислової власності і підтвердження їх чинності (здійснюється організаціями, що мають відповідні на це повно­важення згідно з чинним законодавством України),

перерахування за кордон на рахунок юридичних осіб-нере­зидентів згідно з відповідними зобов'язаннями за використання творів зарубіжних авторів (здійснюється організаціями, що ма­ють відповідні на це повноваження згідно з чинним законодав­ством України),

перерахування за кордон на навчання, участь у конферен­ціях, виставках за наявності підтвердних документів (запрошен­ня, рахунку фактури тощо),

перерахування за кордон на рахунок юридичних осіб-нере­зидентів, адвокату або нотаріусу для відшкодування витрат су­довим, арбітражним, нотаріальним та іншим правоохоронним органам іноземних держав, а також витрат на державне мито за справами, що розглядаються цими органами (на підставі рішень судових органів, рахунків та інших документів, що підтверджу­ють необхідність здійснення зазначених перерахувань),

перерахування фізичним особам коштів, які отримані адво­катськими компаніями-резидентами з-за кордону за дорученням фізичних осіб за справами, що перебувають у провадженні цих компаній згідно з їх статутною діяльністю,

перерахування на рахунок в іноземній валюті фізичним особам-резидентам за використання їх творів за кордоном (здій­снюється юридичними особами-резидентами, які мають від­повідні на це повноваження згідно з чинним законодавством України, за рахунок коштів, отриманих з-за кордону),

перерахування на рахунок коштів для погашення заборгова­ності за отриманим кредитом та відсотків за ним,

перерахування на території України за умови одержання індивідуальної ліцензії Національного банку України згідно з чин ним законодавством України,

продаж валюти уповноваженим банком відповідно до чинного законодавства України,

перерахування на власний депозитний рахунок в іноземній валюті в обслуговуючому або в іншому уповноваженому банку,

перерахування благодійних внесків на рахунок іншої юри­дичної особи-резидента за умови отримання індивідуальної ліцензії Національного банку України,

перерахування за сплату державного мита згідно з чинним законодавством України,

перерахування на власний поточний рахунок,

перерахування нерезидентам для погашення заборгованості за кредитами, позиками (у тому числі відсотки, комісія, пеня), повернення поворотної фінансової допомоги,

інші перерахування, що не суперечать чинному законодав­ству України

Зарахування коштів на поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи-резидента, яка займається підприємницькою діяльністю, та використання коштів з цього рахунку здійснюється за режимом поточного рахунку в іноземній валюті юридичних осіб-резидентів

Закриття та переоформлення рахунків в іноземній валюті здійснюється із застосуванням порядку, передбаченого розділом 8 Інструкції Національного банку України «Про відкриття бан­ками рахунків у національній та іноземній валюті».

У разі переоформлення рахунку у зв'язку з реорганізацією підприємства (злиття, приєднання, поділ, перетворення, виді­лення) подаються такі самі документи, що і для створення підприємства

У разі проведення перереєстрації суб'єкта підприємницької діяльності, викликаної змінами назви, організаційно-правової форми, форми власності, власник рахунку зобов'язаний подати в установу банку заяву, нову копію свідоцтва про державну реє­страцію та зміни до установчих документів, завірені в установ­леному порядку відповідно до чинного законодавства.

Поточні рахунки в іноземній валюті закриваються в устано­вах банку:

на підставі заяви власника рахунку,

на підставі рішення органу, на який законом покладено функції щодо ліквідації або реорганізації підприємства,

на підставі відповідного рішення суду або арбітражного суду про ліквідацію підприємства,

на інших підставах, передбачених чинним законодавством України чи договором між установою банку та власником ра­хунку

З метою здійснення міжнародних розрахунків та валютних операцій комерційні банки різних країн встановлюють один з одним кореспондентські відносини Кореспондентські відносини договірні відносини між кредитними установами, метою яких є здійснення платежів і розрахунків за дорученням один одного

Ці відносини (або зі взаємним відкриттям рахунків комер­ційними банками один у одного, або з відкриттям рахунків в одному із банків) встановлюються за ініціативою комерційного банку даної країни або іноземного

Кореспондентський рахунок — рахунок, на якому відобра­жаються розрахунки, проведені однією кредитною установою за дорученням, та рахунок іншої кредитної установи на основі укладеного кореспондентського договору Кореспондентський договір угода між двома або декількома кредитними установа­ми про здійснення платежів та розрахунків, одним з них за до­рученням і на кошти іншого

Кореспондентські рахунки по міжнародних розрахунках по додаються на два види рахунки «Ностро» та рахунки «Лоро»

Кореспондентський рахунок «Лоро» — рахунок, який відкри­вається банком кореспондентом комерційному банку та за яким банк кореспондент здійснює операції з перерахування та зара­хування коштів згідно з укладеним договором Цей рахунок є кореспондентським рахунком «Ностро» у комерційному банку

Іноземний банк, з яким встановлюються кореспондентські відносини, має назву кореспондента з рахунком 3 ним здійснюються банківські операції, які відображаються на їх відкритих рахунках, виходячи із досягнутої домовленості між банками 3 іно­земними банками можуть встановлюватися кореспондентські відносини і без відкриття рахунку У цьому випадку іноземний банк називається кореспондентом без рахунку 3 цим інозем­ним банком також здійснюються банківські операції, але вони відображені на рахунках, відкритих в інших банках кореспон­дентах цього комерційною банку або в іншому комерційному банку на ім'я інших банків-кореспондентів

У процесі зовнішньоекономічної діяльності виникають пла­тежі за грошовими вимогами та зобов'язаннями Міжнародні розрахунки — система організації та регулювання платежів у сфері міжнародних економічних відносин Міжнародні розрахунки здійснюються переважно в безготівковій формі Основними по середниками в міжнародних розрахунках виступають банки, між якими виникають кореспондентські відносини на основі міжбанківських кореспондентських відносин, здійснюється рух валют між різними країнами Суб'єктами міжнародних розрахункових операцій є експортери, імпортери і банки

В основі міжнародних розрахунків лежить рух товарно-розпорядчих документів і операційне оформлення платежів

Головними чинниками, що виражають стан міжнародних розрахунків, є умови зовнішньоекономічних контрактів, особ­ливості банківської практики, міжнародні правила і звичаї тощо Вирішальне значення в практиці міжнародних розрахункових операцій мають валютно-фінансові умови зовнішньоекономіч­них контрактів

Зовнішньоекономічний контракт — нотаріально оформлена угода двох або більше іноземних контрагентів, яка спрямована на становлення, зміну або припинення їх взаємних прав та обо­в'язків у зовнішньоекономічній діяльності