Смекни!
smekni.com

Кредитний механізм в комерційних банках (стр. 10 из 19)

Таблиця 2.10

Аналіз структури джерел коштів ПП“Талант-Торг”

Показники На 01.10.02 На 01.01.03 Відхилення
Всього майна: 14 277,9 13 835,1 -442,8
Власний капітал 554,5 843,3 +288,8
В % до суми 3,9 6,1 +2,2
Наявність власних оборотних коштів 300,2 610,5 +310,3
В % до власного капіталу 54,1 72,4 +18,3
Поточні зобов’язання 13723,4 12991,8 -731,6
В % до суми 96,1 93,9 -2,2
Короткострокові кредити банку 655,9 634,4 -21,5
В % до поточних зобов’язань 4,7 4,8 +0,1
Власні кошти
Залучені кошти
0,04 0,06 +0,02

Дані таблиці дозволяють зробити такий висновок, що зменшення вартості майна підприємства на 4428 тис.грн., в основному відбулося за рахунок зменшення поточних зобов’язань на 731,6 тис.грн.. Доля власних коштів до загальної вартості всього майна на початок звітного періоду складала 3,9%, а на кінець періоду 6,1%, при цьому відбулося збільшення власного капіталу на 2,2%. Доля залучених котів на початок звітного періоду 96,1%, а на кінець 93,9% при цьому відбулося зменшення поточних зобов’язань на 2,2%, що заслуговує позитивної оцінки. Але, якщо проаналізувати співвідношення власних коштів до залучених коштів, ми бачимо, що підприємство має велику фінансову залежність від зовнішніх ресурсів, що зменшує фінансову стійкість “Талант-Торгу”. Кредитний аналітик повинен з’ясувати причини зменшення фінансової стабільності підприємства. Так, як “Талан-Торг”, займається виробництвом взуття, то для виробничого процесу необхідна сировина, а саме юхта, ціни на яку постійно зростають на ринку шкірсировини. Так, як в обов'язок “Талан-Торг” входить заключення договорів, контрактів, реалізацію товарної продукції то відділ маркетингу постійно вивчає фінансові пропозиції з приводу ввозу сировини з країн СНД. Насамперед, це Росія, що постійно диктує свої умови і піднімає ціни на матеріальні ресурси, планові запаси, що необхідні для виробничого циклу нашого підприємства. Через це виникають великі витрати у виробництві.

Практично безкоштовним джерелом засобів для підприємства є кредиторська заборгованість. При розрахунках з постачальниками і підрядчиками плата за тимчасове користування засобами кредиторів, як правило, не береться, тобто якщо відповідно до договору передбачено оплату через "n" днів після одержання (відвантаження) продукції, то це означає, що покупець одержав безпроцентний кредит на термін "n" днів. Багато підприємств широко використовують подібну можливість. У той же час, чим більший термін має заборгованість, тим менше її реальний розмір з обліком інфляційних процесів. Однак з погляду кредитоспроможності, недотримання установлених договором термінів оплати - погана практика, тому що потенційні кредитори можуть негативно вирішити питання про надання нового кредиту. В умовах широко розповсюдженого порядку попередньої оплати продукції додатковим безкоштовним джерелом фінансування діяльності багатьох підприємств - виробників стали суми засобів, що надходять від їхніх покупців. Практика підприємств - виробників продукції показує, що розрив між часом надходження засобів на розрахунковий рахунок і часом відвантаження продукції в багатьох випадках вимірюється місяцями.

Зарахування в оборот підприємства кредиторської заборгованості у великих розмірах часто є наслідком фінансових утруднень підприємства. При аналізі кредиторської заборгованості можна скласти аналітичну (табл. 2.11).

Таблиця 2.11

Аналіз структури кредиторської заборгованості, тис. грн.

Кредиторська заборгованість На 01.10.02 На 01.01.03 Відхилення
Короткострокові кредити 655,9 634,4 -21,5
Векселі видані 63,3 - -63,3
Кредитор. заборгованість за товари, роботи, послуги 12962,9 12310,5 -652,4
з одержаних авансів - 2,9 2,9
з бюджетом 13,2 22,6 9,4
з позабюджетних платежів 5,9 5,9 0
зі страхування 5,0 5,3 0,3
з оплати праці 10,0 10,2 0,2
із внутрішніх розрахунків 7,2 - -7,2
Усього: 13723,4 12991,8 -731,6

Дані таблиці показують, що сума кредиторської заборгованості зменшилась на кінець звітного періоду по відношенню на початок періоду на 731,6 тис.грн.; в тому числі по розрахункам з банками за короткостроковими кредитами на 21,5 тис.грн.; за товари, роботи, послуги на 652,4 тис.грн.; за внутрішніми розрахунками.

Клас позичальника за результатами оцінки його фінансового стану визначається на підставі основних показників та коригується з урахуванням додаткових (суб’єктивних показників). Система основних показників, що враховується в Софіївської філії АКБ “ТАС-Комерцбанк” для проведення оцінки фінансового стану підприємства “Талант-Торг”, наведена у (табл.2.12)


Таблиця 2.12

Показники оцінки фінансового стану підприємства “Талант-Торг”

Назва коефіцієнту 01.10.02 01.01.03 Відхилення
1 2 3 4 5
1 Коефіцієнт загальної ліквідності КП 1,02 1,05 0,03
2 Коефіцієнт миттєвої ліквідності КЛ1 0,00 0,00 0
3 Коефіцієнт поточної ліквідності КЛ2 0,80 0,81 0,01
4 Коефіцієнт незалежності 24,75 15,41 -9,34
5 Коефіцієнт маневреності власних коштів 0,54 0,72 0,18
6 Рентабельність активів РА 0,07 0,10 0,03
1,43 -
7 Рентабельність продажу РП 0,08 0,07 -0,01
0,88 -
8 Обсяг реалізації 12 902,9 19 734,8 6831,9
1,53 1,53
9 Коефіцієнт оборотності запасів 3,59 5,51 1,92
1.54 -
10 Коефіцієнт оборотності деб. заборгованості 1,2 1,84 0,64
1,53 -
11 Коефіцієнт оборотності кред. заборгованості 0,80 1,26 0,46
1,58 -

Визначені для кожного кредиту рівні показників позначаються відповідною кількістю балів. Досить нелегко, але необхідно враховувати такий фактор, як репутацію позичальника. Основою такого підходу є вимоги, запропоновані НБУ для комерційних банків при формуванні резерву для відшкодування втрат від кредитної діяльності. Для характеристики цієї частини ділової кредитоспроможності доцільним, є введення спеціальної анкети, що включає питання, які характеризують моральні якості керівників, соціальний та матеріальний стан та оцінку правил поведінки в окремих ситуаціях тощо.

Отже, за оцінкою фінансового стану ПП “Талант-Торг” віднесено до класу “А”, згідно з положенням НБУ, клас позичальника за овердрафтом визначається без урахування рівня забезпечення, якщо за оцінкою фінансового стану його віднесено до класу “А” чи “Б”.

Отже, працівники кредитного відділу Софіївської філії АКБ “ТАС-Комерцбанк” у м. Києві проаналізувавши всі документи, оцінивши кредитоспроможність позичальника вирішують питання про надання кредиту овердрафт і оформлюють кредитний договір.

Фізичним особам у АКБ “ТАС-Комерцбанк” відкриваються поточні рахунки на підставі заяви; документа, що засвідчує особу (паспорта або документа, що замінює його); договору про відкриття та обслуговування рахунку між установою банку і громадянином; картки із зразками підписів. Зразки підписів засвідчуються працівником банку, який відкриває рахунок. Для оцінки кредитоспроможності позичальника – фізичної особи банк вимагає довідку з місця роботи за останні 6 місяців та суб’єктивно оцінює його моральні якості, а також вимагає наявність ліквідної застави. Перед укладанням угоди позичальник повинен заповнити анкету встановленого зразка, яка і буде відображати його фін стан та платоспроможність.

Виконання операцій на поточних рахунках здійснюється на підставі розрахункових документів у безготівковій та готівковій формах. У розрахункових документах зазначається підстава для перерахування коштів.

Фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності (СПД), які здійснюють свою діяльність без створення юридичної особи, поточний та інші рахунки відкриваються на їх ім'я за умови надання паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу. Для відкриття рахунку в установу банку подаються: а) заява про відкриття поточного рахунку встановленого зразка, підписана СПД; б) копія свідоцтва про державну реєстрацію; в) копія документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік; г) довідка про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України; ґ) картка із зразками підписів, що надаються в присутності працівника банку; д) копія страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію СПД у Фонді соціального страхування.

Таким чином, кредитний механізм у АКБ “ТАС-Комерцбанк” містить всі, перелічені у першому розділі роботи, етапи кредитування. Але він дещо розрізняється для юридичних осіб, фізичних осіб та фізичних осіб – СПД в розрізі: оцінки фінансового стану, переліку документів, що містяться у кредитній справі та видами забезпечення кредиту.

З метою визначення ефективності такого кредитного механізму проаналізуємо кредитний портфель СФ АКБ “ТАС-Комерцбанк”.

2.4 Аналіз кредитного портфеля Софіївської філії АКБ “ТАС-Комерцбанк”

Здійснення ефективної кредитної діяльності комерційних банків певною мірою залежить від здатності економічного аналізу оцінити цю діяльність у всій її повноті та різноманітності.