Смекни!
smekni.com

Кредитний механізм в комерційних банках (стр. 9 из 19)


Таблиця 2.5

Групування активів по ступеню ліквідності

Показники На 01.10.02 На 01.01.03 Відхилення
Абсолютне Темп росту, %
Грошові кошти та їх еквіваленти:
1.1. в національній валюті - 50,1 +50,1 -
1.2. в іноземній валюті 0,3 2,0 1,7 666,7
Усього по 1 групі 0,3 52,1 51,8 17366,7
2.1. Товари 2810,6 2809,1 -1,5 99,9
2.2 Векселі одержані 63,3 - -63,3 -
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
2.3. Чиста реалізаційна вартість 10 909,3 10487,7 -421,6 96,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
2.4.З бюджетом 1,8 1,8 0,0 100,0
2.5. Із внутрішніх розрахунків - 2,3 +2,3 -
2.6. Інша поточна дебіторська заборгованість 0,4 - -0,4 -
Усього по 2 групі 13 785,4 13 300,9 -484,5 96,5
3. Виробничі запаси 233,5 245,2 11,7 105,0
Усього по оборотним активам 14019,2 13 598,2 -421,0 97,0
1. Основні засоби 205,7 192,7 -13,0 93,7
2. Відстрочені податкові активи 44,7 39,8 -4,9 89,0
3. Інші необоротні активи 3,9 - -3,9 -
Усього по 4 групі 254,3 232,5 -21,8 91,4

Як показують дані таблиці, самі ліквідні фінансові ресурси для банку – грошові кошти та їх еквіваленти, які збільшилися на кінець звітного періоду і складали 52,1 тис. грн. Це говорить про те що підприємство має постійних покупців на ринку збуту продукції, які вчасно розраховуються за поставлені товари, які також зменшились на складі і складають 2 809,1 тис. грн.

Виходячи з показників, поданих у додатків Л1 та Л2, проаналізуємо коефіцієнти ліквідності.

Кожне підприємство, виходячи з конкретних умов господарювання та власних показників, визначає свій нормативний коефіцієнт покриття. Розрахунок наведено в (табл. 2.6).

Таблиця 2.6

Розрахунок нормативного коефіцієнта покриття, тис.грн.

Показники Значення показників Відхилення
На 01.10.02 На 01.01.03
1.Матеріальні запаси 3044,1 3054,3 +10,2
2.Безнадійна ( довгострокова ДЗ) - - -
3.Поточні зобов’язання 13 723,4 12 991,8 -731,6
4.Нормативний коефіцієнт покриття
1,22 1,24 +0,02

Розрахувавши наші показники зведемо їх в (таблицю 2.7).

Таблиця 2.7

Оцінка динаміки основних показників ліквідності

Показники На 01.10.02 На 01.01.03 Відхилення
1.Кал 0,000022 0,004 +0,0039
2.Кл 0,8 0,81 +0,01
3.Загальний коефіцієнт покриття
3.1 Фактичний Кпф 1,02 1,05 +0,03
3.2. Нормативний Кпн 1,22 1,24 +0,02

Із даної таблиці можна зробити висновок, що в ліквідності підприємства сталися істотні зміни. Так на кінець звітного періоду проти його початку становище з абсолютною ліквідністю відносно нормалізувалось. Однак фактичне значення коефіцієнта абсолютної ліквідності 0,004, усе ще залишається значно нижчим за норму (0,2-0,35). На початку періоду підприємство могло б швидко погасити при виникнені необхідності лише 0,0022% поточних зобов’язань, а вкінці періоду - 0,4%. Проміжний коефіцієнт покриття за поточний рік порівняно з минулим зріс на 0,01 відсоткового пункту і перевищив мінімально допустиме значення (0,7- 0,8).

Тобто, мобілізував при необхідності кошти при розрахунках із дебіторами, “Талант - Торг” може практично повністю погасити всю суму поточних зобов’язань. Необхідно мати на увазі, що дійсність висновків за результатами розрахунку цього коефіцієнта в значній мірі залежить від "якості" дебіторської заборгованості (термінів її виникнення, фінансового стану боржників і ін.).

Нормативний коефіцієнт покриття розрахований за даними підприємства, діяльність, якого аналізується, суттєво збільшився за рахунок матеріальних запасів у межах необхідної потреби. Таким чином, при зростанні за рік суми матеріальних запасів у межах необхідної потреби, при зниженні поточних зобов’язань на 731,6 тис.грн. нормативний коефіцієнт покриття збільшився на 0,02 пункту. Водночас фактичний коефіцієнт покриття збільшився на 0,03 пункту. Як видно із отриманих даних Кп, станом на 01.01.02р., мобілізував всі оборотні кошти, підприємство може повністю погасити всі поточні зобов’язання по кредитам, розрахункам, після чого в активі підприємства залишаться оборотні кошти на загальну суму 13 598,2 – 12 991,8 = 606,4 тис. грн., які можуть бути направлені на погашення для інших цілей.

З позиції кредиторів підприємству подібне до варіанта формування оборотних коштів надається перевага. У той же час з погляду менеджера значне нагромадження виробничих запасів (245,2 тис.грн.), перетворення засобів у дебіторську заборгованість, може бути зв'язане з недотепним керуванням активами підприємства. Якщо співвідношення поточних активів і короткострокових зобов'язань нижче, чім 1:1, то можна робити висновок, що при розгляді питання кредитування банк споконвічно піддає свої кредитні ресурси високому ризику, тому що вже на цьому етапі діяльності в підприємства є проблеми в оплаті наявних рахунків. Співвідношення 1:1 припускає рівність поточних активів і поточних зобов'язань. Беручи в увагу різний рівень ліквідності активів, можна з упевненістю вважати, що далеко не всі активи можуть бути легко реалізовані в терміновому порядку, тому подібна ситуація далеко не краща для самого підприємства і кредиторів.

Аналіз кредитного ризику підприємства починають з якісної оцінки позичальника як виробника продукції, цей аналіз проводиться банківськими працівниками (службами) на етапі розгляду питання про надання кредиту з метою визначення можливості і готовності потенційного позичальника повернути кредит і вчасно погашати проценти за користування їм відповідно до умов кредитного договору. У ході аналізу рівня кредитного ризику необхідно зіставляти значення коефіцієнта покриття і коефіцієнта ліквідності. Нормальним (за оцінками закордоних фахівців) вважається співвідношення Кп до Кл рівного 4,0:1,0. Якщо це співвідношення порушене за рахунок збільшення коефіцієнта покриття Кп, то це можна розцінювати як наявність наднормативних запасів матеріально - технічних цінностей, значного обсягу незавершеного виробництва, неврахованого браку готової продукції або наявної сировини. Недолік ліквідних засобів указує на затримку платежів по поточним операціям підприємства, а це знижує ліквідність балансу. Оптимальна потреба підприємства в ліквідних засобах повинна бути приблизно вдвічі більше короткострокових зобов'язань.

У розглянутому прикладі розрахунки показників підприємства "Талант -Торг" показали:

станом на 01.10.02р. :

станом на 01.01.03р. :

Тобто, в результаті господарської діяльності підприємства співвідношення між цими двома показниками порушено.

У ході аналізу фінансового стану підприємства рекомендується вивчати перспективи діяльності (до моменту погашення кредитів і інших платежів), платоспроможність і кредитоспроможність позичальника. Достовірна оцінка фінансового стану позичальника дає до мінімуму звести ризик при видачі кредиту і дозволяє забезпечити прибутковість банківської діяльності.

Розрахувавши дані показники, які дають аналіз власних оборотних коштів підприємства “Талант-Торг” занесемо їх у таблицю 2.8. Як показують дані таблиці наявність власних оборотних коштів на підприємстві зросла на 310,3 тис. грн., також збільшилась реальна вартість оборотних коштів у майні підприємства і складає 0,04 тис. грн., що заслуговує позитивної оцінки.

Таблиця 2.8

Розрахунок показників власних оборотних коштів

Показники На 01.10.02 На 01.01.03 Відхилення
Фн 300,2 610,5 310,3
Крв 0,02 0,04 0,02
Ко 0,9 1,45 0,55
Кз 1,1 0,68 -0,42
Р 14% 22% 8%
Чо 300 248 -52

Розрахуємо коефіцієнти управління активами підприємства “Талант-Торг” у додатку Л2. Ми бачимо, що на кінець звітного швидкість з якою запаси пересувалися на підприємстві зросла і становить 5,50. Збільшення цього коефіцієнту показує, що “Талант-Торг” збільшив ефективність використання своїх ресурсів. Дохідність активів збільшилась на 3%. Дані про розрахунки коефіцієнту занесені в (табл.2.9).

Таблиця 2.9

Аналіз оборотності дебіторської заборгованості ПП “Талант-Торг”

Показники На 01.10.02 На 01.01.03 Відхилення
Кодз 1,2 1,84 +0,64
Період погашення ДЗ (в днях) 304(365/1,2) 198(365/1,84) -106
КПДЗ 0,83(10491,8+10974,8)/2
12902,9
0,54 -0,3

Із даної таблиці можна зробити такий висновок, що прискорення оборотності в динаміці розглядається як позитивна тенденція, якщо оцінити період погашення дебіторської заборгованості, то він зменшився на 106 днів, що зменшує ризик непогашення платежів.

Аналіз джерел коштів підприємства та їх використання. Для аналізу джерел коштів підприємства інформаційною базою є баланс, інформація про власний капітал відображається в 1 розділу пасиву балансу (додаток К1). Зобразимо структуру джерел коштів в (табл. 2.10)