Смекни!
smekni.com

Кредитний механізм в комерційних банках (стр. 11 из 19)

Оскільки формування та розміщення кредитних ресурсів є основним видом діяльності комерційного банку, аналізу кредитного портфеля має бути приділено найбільшу увагу.

Досліджується насамперед динаміка та структура кредитів у такому розрізі: овердрафт, кредити під платіжні картки, операції репо, векселі, факторинг, комерційні кредити, кредити на будівництво, освоєння землі тощо, а також довгострокові, короткострокові кредити і фінансовий лізинг (табл. 2.1).

Таблиця 2.13

Аналіз динаміки та структури кредитів СФ АКБ “ТАС-Комерцбанк” за терміном

Показник На 01.01.2003 На 01.10.2003 Відхилення
Тис.грн. У % до підсумку Тис.грн У % до підсумку Абсо-лютне, в тис.грн Відно-шення до бази, рази
1. Кредити і фінансовий лізинг, надані клієнтам 0,87838 100 10,426 100 9,548 11,9
- довгострокові 0,5748 65,44 7,275 69,78 6,700 12,7
- короткострокові 0,30358 34,56 3,151 30,22 2,847 10,4
- фінансовий лізинг - - - - - -

Як видно з таблиці кредитний портфель складають в основному довгострокові кредити, питома вага яких на кінець року 69,7 %. При загальному прирості кредитних вкладень 1086 % темп приросту довгострокових кредитів 4,34 %. Динаміка росту кредитного портфелю дуже швидка завдяки недавньому відкриттю, але співвідношення довгострокових і короткострокових кредитів не змінюється. Це свідчіть про те, що не зважаючи на короткий час роботи філії, вона зайняла відповідну нішу на ринку банківських послуг.

Аналіз забезпечення позик, які надає своїм клієнтам комерційний банк, має на меті визначити можливості компенсації боржниками збитків, що зазнає банк внаслідок неповернення наданих кредитів і позик.

Аналіз забезпеченості позик ґрунтується на дослідженні співвідношення суми забезпечення і суми позикової заборгованості клієнтів банку.

Оцінку рівня забезпеченості кредитів і позик комерційного банку та визначення їх динаміки в звітному періоді здійснено виходячи з даних наведених у табл. 2.14.

Таблиця 2.14

Аналіз рівня забезпеченості кредитів СФ АКБ “ТАС-Комерцбанк”

Вид забезпечення На 01.01.2003 На 01.10.2003 Відхилення у обсязі позик
Тис.грн У % до підсумку Тис.грн У % до підсумку Абсолютне, в тис.грн У % до бази
1. Застава у тому числі 0,7784 100 8,571 100 7,7926 1101,133
1.1 Товарно-матеріальні цінності 0,7784 100 4,481 100 3,7026 575,6828
1.2 Нерухомість - - 3,25 100 - -
1.3 Інші види застави - - 0,84 - - -
2. Без забезпечення 0,1 - 1,855 100 1,7550 1855
Разом 0,8784 - 10,426 - - -

Виходячи з даних, наведених у табл. 2.14, можна зробити висновок про стабільність рівня забезпеченості позик: питома вага забезпечених кредитів у звітному періоді вагомо не змінилась.

У структурі забезпечених кредитів сталися зміни, які призвели до зростання забезпечення кредитів. Так, зросла питома вага кредитів, наданих під заставу як товарно-матеріальних цінностей, так і інших видів застав.

Результати аналізу надають можливість визначити на майбутнє основні напрямки політики банку щодо забезпеченості позик, а саме: сприяння зростанню долі забезпечених кредитів у загальному обсязі позик та підвищення ліквідності забезпечення позик.

На 1.10.03 р. структура кредитів Софіївської філії АКБ ТАС-Комерцбанк у м.Києві виглядає таким чином (табл. 2.15.)

Таблиця 2.15

Аналіз структури кредитів СФ АКБ “ТАС-Комерцбанк”

Група ризику Сума, грн. Питома вага, %
1-а гр. 4863500 64,2
2-а гр. 1900000 25,1
3-а гр. 600000 7,9
4-а гр. 200000 2,6
5-а гр. 13000 0,2
Разом: 7576500 100,0

Використовуючи коефіцієнти ризику кожної групи позичок, одержуємо сукупний ризик кредитного портфеля банку на 1.10.03 р.:

(4863500х1%)+(1900000х5%)+(600000х30%)+(200000х75%)+

(1300х100%) = 522270грн.

Кредитний ризик має задовільний результат, тобто кредитний портфель СФ АКБ “ТАС-Комерцбанк” у заловільному стані.

Структура кредитного портфелю Софіївської Філії АКБ “ТАС-Комерцбанк” у м.Києві за групами ризику наведена на рис. 2.6.

Як видно з рис. 2.6, якість кредитного портфеля підвищилась. Так на кінець звітного періоду питома вага стандартних, субстандартних кредитів і кредитів під контролем виросла на 0,8 підпунктів і досягла 97,9 % при одночасному зниженні сумнівних та безнадійних. Слід відзначити, що темпи приросту стандартних кредитів перевищують темпи приросту кредитного портфеля в цілому. Це дозволило банку підвищити ефективність кредитної політики.

Рис. 2.6 Структура та динаміка кредитів СФ АКБ “ТАС-Комерцбанк” за групами ризику

Визначення шляхів підвищення ефективності кредитного портфелю, полягає в поступовому визначенню впливу кожного фактора, з яких складається Банківський сектор активних операції.

Аналіз структури активних операцій ділиться на якісний і кількісний. У випадку здійснення якісного аналізу визначається перелік активних операцій (напрямків використання коштів банку) на момент проведення аналізу. (див. додаток М, таблиця 1)

У структурі активних операцій банку найбільша питому вагу має кредитна діяльність - 49,45%, у тому числі надання короткострокових кредитів 20,02%. Банк є платоспроможним, оскільки кошти на кореспондентському рахунку в НБУ складають 13,61%. Витрати банку мають незначну питому вагу в структурі активних операцій - 1,64. Отже, активи банку складаються в основному з позик клієнтів. Безнадійні борги по цих позиках заподіюють банку збитки, особливо в тому випадку, якщо недостатньо забезпечені кредити.

Зважаючи на те, що найбільша питома вага припадає на кредитну діяльність в активних операціях банку, що є ризикованої для комерційного банку, виникає необхідність в аналізі «кредитного портфеля» банку. (див. додаток М, таблиця 2)

Структура «кредитного портфеля» банку може вважатися задовільною в тому випадку, якщо питома вага кредитів без забезпечення, сумнівних для повернення, прострочених і пролонгованих складає не більш 5,0%. У нашому ж випадку можна стверджувати, що СФ АКБ “ТАС-Комерцбанк” проводить ризиковану кредитну політику.

У нашому випадку банк зобов'язаний сформувати резервний фонд у розмірі не менше 0,522 тис. грн. Аудитори повинні підтвердити повноту формування зазначеного резерву.

На заключному етапі керівництва кредитним портфелем менеджери банку на основі розгляду сформованої структури кредитного портфеля і чинників, що викликали її зміну, намічають міри в області кредитної політики банку на перспективу. До них належать: зміни в цільовій спрямованості позичок або сфер вкладення кредитних ресурсів, одержання додаткових гарантій, посилення попереднього і наступного контролю за виконанням умов кредитного договору, поліпшення тих або інших елементів організації кредитного процесу.


2.5 Порівняльний аналіз кредитної політики АКБ “ТАС-Комерцбанк” та КБ „Фінанси і кредит”

Головною метою кредитної політики АКБ “ТАС-Комерцбанк” є формування в банку зваженого та якісного підходу до управління ризиком проведення кредитних операцій.

Основними задачами Кредитної політики Банку є: забезпечення максимального рівня дохідності “кредитного портфеля” та акціонерного капіталу Банку при припустимому рівні ризику; забезпечення зваженого та оптимального використання кредитних ресурсів; досягнення оптимального балансу між ростом обсягу “кредитного портфеля” та темпами покращання його якості; виконання усіх вимог та нормативних показників, викладених в інструкціях, розпорядженнях та постановах НБУ, у тому числі регламентуючих обсяги кредитних вкладень, максимальні суми кредитів (у т.ч. інсайдерам, пов`язаним та асоційованим особам); розширення клієнтської бази шляхом надання кредитних послуг високої якості; збереження високого рівня довіри та поваги юридичних і фізичних осіб до Банку шляхом своєчасного та повного виконання своїх зобов`язань перед вкладниками та акціонерами.

АКБ “ТАС-Комерцбанк” здійснює такі види Кредитних операцій: кредитування юридичних осіб та кредитування населення.

Банк в якості забезпечення кредиту розглядає такі види забезпечення, як:

депозитні рахунки позичальника у банку;

цінні папери;

гарантії платоспроможних підприємств;

банківські гарантії від прийнятних банків;

застава нерухомості;

застава цілісного майнового комплексу;

застава обладнання;

застава транспортних засобів;

застава товару;

переуступка дебіторської заборгованості;

переуступка боргів;

майнові права;

страховий поліс.

Приватним особам АКБ “ТАС-Комерцбанк” надає споживчі кредити у національній грошовій одиниці за відсотковою ставкою, яка діє на момент надання кредиту. Споживчі кредити надаються по наступним схемам:

1.Кредити під заставу рухомого і нерухомого майна.

Для отримання такого виду кредиту позичальник зобов'язаний представити у банк на розгляд необхідний пакет документів на майно:

-документ, який підтверджує право власності на майно;

-довідка-характеристика;

-довідка з ЖКК про склад сім'ї;

-інші документи.

Строк надання кредиту – до 1 року.

2.Кредити працівникам банку для купівлі житла з наступним оформленням договору застави.