Смекни!
smekni.com

Кредитний механізм в комерційних банках (стр. 6 из 19)

Таким чином, управління кредитним механізмом є однією з основних складових банківської діяльності. Дослідження показали, що в галузі законодавчого регулювання менеджменту кредитного механізму існують певні проблеми, що було підтверджено результатами огляду кредитного ринку банківської системи України.

У наступному розділі згідно мети дослідження проаналізуємо кредитний механізм на прикладі СФ АКБ “ТАС-Комерцбанк”.


РОЗДІЛ 2 Аналіз кредитного механізму на прикладі софіївської філії АКБ “ТАС-Комерцбанк”

2.1 Загальна характеристика діяльності АКБ „Тас-Комерцбанк”

АКБ “ТАС-Комерцбанк” розпочав свою діяльність у 1991р. зі створення Інноваційного банку “Інтелект”. В 1996р. банк “Інтелект” став частиною групи Приватбанку і був перейменований в Акціонерний комерційний банк “Київ-Приват”. В жовтні 2001року, в зв’язку з придбанням контрольного пакета акції банка ЗАО “Страхова група ТАС”, АКБ “Київ-Приват” змінив свою назву на АКБ “ТАС-Комерцбанк” і одержав нову ліцензію Національного банку України. Банк має 3 філії та 22 відділення у м. Києві, поступово відкриваються відділення в інших містах України (Кривий Ріг, Харків, Одеса).

Проаналізуємо діяльність АКБ “ТАС-Комерцбанк” за два останні роки 2001 та 2002 згідно представлених у додатках В1-В2 звітних форм. Аналіз обмежений лише двома роками, так як дані за 2000 р. не співставимі з даними попередніх років з приводу зміни власності на контрольний пакет акцій банку та трансформації звітності. Проведемо аналіз основних фінансових показників наведених у табл.2.1.

Таблиця 2.1

Аналіз основних показників діяльності АКБ “ТАС-Комерцбанк”

Показники Станом на Відхилення
1 січня 2003 р. 1 січня 2002 р. Абсолютне У відсотках
1 2 3 4 5
Активи, тис. грн.
Грошові кошти 7431,34 2455,99 4 975,36 302,58%
Залишки в НБУ 7587,00 10923,52 -3 336,52 69,46%
Кошти в інших банках 73390,36 61911,91 11 478,45 118,54%
Цінні папери в портфелі 8892,23 542,83 8 349,40 1638,11%
Кредити клієнтам 178367,42 83762,05 94 605,36 212,95%
Довгострокові вкла-дення в асоційовані компанії і дочірні підприємства 2063,61 6,67 2 056,94 30957,77%
Основні засоби і нематеріальні активи 8617,90 1921,45 6 696,45 448,51%
Інші активи 13848,14 2996,38 10 851,76 462,16%
Усього активів 300198,00 164520,81 135 677,20 182,47%
Зобов'язання, тис. грн.
Кошти банків 36683,81 62212,27 -25 528,46 58,97%
Кошти клієнтів, у т.ч.; 193021,87 53923,13 139 098,74 357,96%
– депозити фізичних осіб 65040,34 12178,96 52 861,39 534,04%
Інші депозити 53,32 2232,59 -2 179,27 2,39%
Боргові цінні папери, емітовані банком 2,00 2,00 - -
Інші зобов'язання 14353,76 2937,17 11 416,60 488,69%
Усього зобов'язань 244114,77 121307,16 122 807,61 201,24%
Власний капітал 56083,24 43213,64 12 869,59 129,78%
Усього – зобов'язання і власний капітал 300198,00 164520,81 135 677,20 182,47%

За даними таблиці 2.1 можна стверджувати, що АКБ “ТАС-Комерцбанк” за 2002 рік значно розширив обсяги своєї діяльності – на 135677,2 тис. грн. або майже у 2 рази. Це відбулося за рахунок значного збільшення депозитів фізичних осіб на 52 861,39 тис. грн. або на 534,04%, які було спрямовано переважно у такі доходні активи як цінні папери в портфелі, які збісилися на 8 349,40 тис. грн. або 1538,11%, а також у довгострокові вкладення в асоційовані компанії і дочірні підприємства – на 2 056,94 тис. грн. (30857,77%) більше ніж у 2001 році. Значно збільшились також готівкові кошти та надані клієнтам кредити.

Зменшення спостерігалося лише за котами в НБУ, отриманими МБК та іншими депозитами.

Отже, можна зробити висновок, що АКБ “ТАС-Комерцбанк” нарощував свої дорогі ресурси, розміщуючи їх в доходні активи.

Для більш повного аналізу розглянемо структуру доходів та витрат АКБ “ТАС-Комерцбанк” на 01.01.2003 року (рис. 2.1)

Рис. 2.1. Структура доходів та витрат АКБ “ТАС-Комерцбанк” на 01.01.2003 року

Як видно з рисунку, найбільшу питому вагу в доходах мають процентні їх види, а у витратах – інші небанківські витрати, що є типовим для діяльності банківської установи.

Наступним етапом аналізу є оцінка основних коефіцієнтів діяльності АКБ “ТАС-Комерцбанк”, таких як: коефіцієнт надійності, коефіцієнт фінансового важеля та коефіцієнт достатність капіталу.

Коефіцієнт надійності (співвідношення капіталу банку (К) і залучених коштів (Зк)).

(2.1)

01.2002р.

01.2003р.

При мінімально допустимому значенні не менше 5,0 %, хоч дещо і знизився, але склав станом на 01.01.2003 р. – 22,97% порівняно до 35,62% станом на 01.01.2002 р. він залишається високим. Таким чином, банк має високу забезпеченість власним капіталом і, отже, високу надійність, тобто він досяг такого рівня, що не залежить від стихій в залученні вільних коштів грошового ринку, бо має вдосталь своїх, більш дешевих, які можна розміщувати в кредити господарюючим суб'єктам та в інвестиції. Але всеж таки необхідно звернути увагу на сектор залучення коштів.

Коефіцієнт фінансового важеля

(2.2)

01.2002р.

01.2003р.

Зростання цього коєфіцієнту свідчить про те, що банк підвищив активність по залученню вільних коштів на грошовому ринку, навіть при високому забезпеченні власними.

Коефіцієнт участі власного капіталу (К) у формуванні загальних активів (Азаг) – достатність капіталу

(2.3)

01.2002р.

01.2003р.

Коефіцієнт участі власного капіталу у формуванні активів знизився за період, що аналізується, з 26% до 18% при оптимальному значенні не менше 10% ця тенденція спостерігається у всіх динамічно розвиваючіхся банках .

Проведемо аналіз виконання банком нормативів регулювання діяльності комерційного банку наведених у таблиці 2.2.

Таблиця 2.2

Виконання АКБ “ТАС-Комерцбанк” економічних нормативів діяльності, станом на 01.01.2003р.

Найменування показника Нормативне значення Фактичне значення
Платоспроможність (адекватність регулятивного капіталу) не менш 8% 20,96%
Адекватність основного капіталу не менш 4% 18,29%
Миттєва ліквідність не менш 20% 45,82%
Поточна ліквідність не менш 40% 97,54%
Короткострокова ліквідність не менш 20% 63,61%
Максимальний розмір кредитного ризику на один контрагента не більш 25% 23,83%
Норматив платоспроможності банку - співвідношення капіталу банку і сумарних активів, зважених щодо відповідних коефіцієнтів за ступенем ризику. Співвідношення капіталу банку і активів визначає достатність капіталу банку для проведення активних операцій з урахуванням ризиків, що характерні для різноманітних видів банківської діяльності. Нормативне значення нормативу Н3 не може бути нижчим ніж 8%.Норматив достатності капіталу банку (адекватності капіталу) (Н4) - співвідношення капіталу до загальних активів банку, зменшених на створені відповідні резерви. Він є традиційним критерієм захищеності вкладників банку від ризиків і виконує роль резерву для покриття можливих збитків. Показник достатності регулятивного капіталу АКБ «Тас-комерцбанк» традиційно перевищує мінімальні вимоги, установлені Національним банком України (8% суми активів банку). Так, за станом на 1 січня 2003 року, регулятивний капітал банку складав 20,96% суми активів. Цей показник має добре значення, тобто розмір власного капіталу достатній.Миттєва ліквідність – це співвідношення високоліквідних активів до робочих активів банку (Н8). Він характеризує питому вагу високоліквідних активів в робочих активах. Нормативне значення нормативу Н8 має бути не менше ніж 20%, фактичне значення 45,82%. Можливо зробити висновок, що більша частина активів високоліквідна.Максимальний розмір ризику на одного позичальника (Н9). Нормативне значення нормативу Н9 не повинно перевищувати ніж 25%.Загальна сума зобов'язань будь-якого позичальника (фізичної чи юридичної особи, в тому числі банку) перед банком у результаті надання останнім одного або кількох кредитів не повинна перевищувати 25 відсотків капіталу банку.Отже, АКБ “ТАС-Комерцбанк” виконує всі економічні нормативи і подекуди навіть їх перевищує (нормативи ліквідності).

1997-2001 роки стали часом якісного відновлення банку, що заклали основи його сьогоднішнього розвитку. У цей період банк, зокрема:

- почав реалізацію програми створення збутової інфраструктури - у червні 1997 року відбулося відкриття першого відділення банку в м. Києві (на початку 2002 року перетворено в Першу філію);