Смекни!
smekni.com

Кредитний механізм в комерційних банках (стр. 17 из 19)

Структура кредитного портфеля комерційних банків України

Показники За станом на Темпи зростання,% Структурні зміни
01.01.2001 р. 01.01.2002р. 01.01.2003р.
Млн. грн. % Млн. грн. % Млн. грн. % 2001р 2002р. 2001р 2002р
Кредити, надані органам державного управління 123 0,5 197 0,6 196 0,4 60,6 -0,8 0,1 -0,2
Кредити, надані іншим банкам та НБУ 4357 18,4 3962 12,3 5096 10,9 -9,1 28,6 -6,1 -1,4
Кредити, надані суб'єктам господарювання 18216 77,1 26564 82,8 38189 81,7 45,8 43,8 5,7 -1,1
Кредити, надані фізичним особам 941 4,0 1373 4,3 3255 7,0 45,9 137,0 0,3 2,7
Узагальнюючий коефіцієнт структурних зрушень - - - - - - - - 3,1 1,4

ДОДАТОК В1

Річний балансовий звіт АКБ “ТАС-Комерцбанк” за 2001-2002 роки

Статті балансу Станом на
1 січня 2002 р. 1 січня 2003 р.
Активи, тис. грн.
Кошти 2455,99 7431,34
Залишки в НБУ 10923,52 7587,00
Кошти в інших банках 61911,91 73390,36
Цінні папери в портфелі 542,83 8892,23
Кредити клієнтам 83762,05 178367,42
Довгострокові вкладення в асоційовані компанії і дочірні підприємства 6,67 2063,61
Основні засоби і нематеріальні активи 1921,45 8617,90
Інші активи 2996,38 13848,14
Усього активів 164520,81 300198,00
Зобов'язання, тис. грн.
Засобі банків 62212,27 36683,81
Засобу клієнтів, у т.ч.; 53923,13 193021,87
— депозити фізичних осіб 12178,96 65040,34
Інші депозити 2232,59 53,32
Боргові цінні папери, емітовані банком 2,00 2,00
Інші зобов'язання 2937,17 14353,76
Усього зобов'язань 121307,16 244114,77
Власний капітал 43213,64 56083,24
Усього — зобов'язання і власний капітал 164520,81 300198,00

ДОДАТОК В2

Звіт про прибутки і збитки АКБ “ТАС-Комерцбанк” на 01.01.2003 року

Стаття Сума
Доходи, тис. грн. 40 657,44
Процентні доходи 30 766,65
Непроцентні банківські доходи 9 866,71
Інші небанківські операційні доходи 11,48
Повернення списаних активів 12,60
Витрати, тис. грн. 39 787,85
Процентні витрати 10 560,22
Непроцентні банківські витрати 10 229,95
Інші небанківські операційні витрати 17 143,35
Відрахування в резерви і списання безнадійних активів 1 053,08
Податок на прибуток 801,25
Чистий прибуток 869,59

ДОДАТОК Д1

Баланс за станом на 31 грудня 2002року відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку , тис. грн.

2002рік 2001 рік Відхилення
Абсолютне Відсотки
Активи
Кошти і їхні еквіваленти 26200 26 121 79 0,30%
Заборгованість інших банків 47 198 24374 22 824 93,64%
Кредити й аванси клієнтам 181 931 85502 96 429 112,78%
Інвестиційні цінні папери для подальшого продажу 10 956 550 10 406 1892,00%
Нараховані процентні доходи й інші активи 4316 2996 1 320 44,06%
Відстрочені податковий актив 289
Приміщення, удосконалення орендованого майна й устаткування 8695 2272 6 423 282,70%
Усього активів 279 585 141 815 137 770 97,15%
Зобов'язання
Заборгованість перед Національним банком України 320
Заборгованість перед іншими банками 20784 37588 -16 804 -44,71%
Засобі клієнтів 194073 57821 136 252 235,64%
Субординований борг 4755 4232 523 12,36%
Нараховані процентні витрати й інші зобов'язання 4 398 1 077 3 321 308,36%
Відстрочені податкові зобов'язання 530
Усього зобов'язань 224010 101 568 122 442 120,55%
Власний капітал
Акціонерний капітал 50599 32599 18 000 55,22%
Нерозподілений прибуток і інші резерви 4976 7648 -2 672 -34,94%
Усього власного капіталу 55575 40247 15 328 38,08%
Усього зобов'язань і власного капіталу 279 585 141 815 137 770 97,15%

ДОДАТОК Д2

Звіт про фінансові результати за 2002 фінансовий рік відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, тис. грн.

2002 рік 2001 рік Відхилення
Абсолютне Відсотки
Процентні доходи 30883 18454 12 429,00 67,35%
Процентні витрати -11 082 -7 869 -3 213,00 40,83%
Чисті процентні доходи 19801 10585 9 216,00 87,07%
Резерв на знецінення кредитів -7 194 -3 468 -3 726,00 107,44%
Чисті процентні доходи після відрахування резерву на знецінення кредитів 12607 7 117 5 490,00 77,14%
Прибуток мінус збитки від інвестиційних цінних паперів для подальшого продажу 3586 -380 3 966,00 -1043,68%
Прибуток мінус збитки від операцій с іноземною валютою 382 927 -545,00 -58,79%
Прибуток мінус збитки від переоцінки іноземної валюти -779 -405 -374,00 92,35%
Доходи від виплат і комісійних 9427 7485 1 942,00 25,95%
Витрати на виплати і комісійні -710 -695 -15,00 2,16%
Резерв на знецінення нарахованих процентних доходів і інших активів -275 -91 -184,00 202,20%
Зменшення резерву збитків по зобов'язаннях, зв'язаним із кредитуванням 57 -50 107,00 -214,00%
Інші операційні доходи 164 786 -622,00 -79,13%
Операційний доход 24459 14694 9 765,00 66,46%
Операційні витрати -20 589 -13241 -7 348,00 55,49%
Прибуток до оподатковування 3870 1 453 2 417,00 166,35%
Оподатковування 129 -240 369,00 -153,75%
Чистий прибуток 3999 1 213 2 786,00 229,68%

ДОДАТОК Д3

Звіт про зміни власного капіталу за 2002 фінансовий рік відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, тис. грн.

Акціонерний капітал Нерозподілений прибуток та ін. резерви Усього власного капіталу
Залишок на 1 січня 2001 року (по попередній звітності) 15599 4873 20472
Вплив помилок у бухгалтерському обліку при початковому застосуванні МСБУ 39 для субординированного боргу, за винятком податків 1 562 1 562
Залишок на 1 січня 2001 року (трансформоване) 15 599 6435 22034
Чистий прибуток за рік 1 213 1 213
Емісія акцій 17000 17000
Залишок на 31 грудня 2001 року 32599 7648 40247
Чистий прибуток за рік 3999 3999
Емісія акцій 18000 18000
Дивіденди виплачені -6671 -6671
Залишок на 31 грудня 2002 року 50599 4976 55575

ДОДАТОК Ж

Порівняльний аналіз АКБ “ТАС-Комерцбанк” з іншими комерційними банками України за 2001-2002 роки

Таблиця 1

Динаміка обсягу активів комерційних банків, млн. грн.

Назва банку За станом на 01.01.2002 За станом на 01.01.2003 Відхилення Темп росту, проценти
Рейтинг Сума Питома вага, % Рейтинг Сума Питома вага, % Абсолютне В питомій вазі В сумі В питомій вазі
АКБ “ТАС-Комерцбанк” 5 164 15 3 300 18 136 3 183 123
Альфа-Банк 3 184 17 2 431 26 247 10 234 157
КБ „Мрія” 1 366 33 1 429 26 63 -7 117 78
КБ „аЖІО” 4 174 16 5 228 14 54 -2 131 88
ЕНЕРГОБАНК 2 211 19 4 253 15 42 -4 120 80
Всього - 1099 100 - 1641 100 542 0 149 100

Таблиця 2

Динаміка обсягу кредитного портфеля комерційних банків, млн. грн.

Назва банку За станом на 01.01.2002 За станом на 01.01.2003 Відхилення Темп росту, проценти
Рейтинг Сума Питома вага, % Рейтинг Сума Питома вага, % Абсолютне В питомій вазі В сумі В питомій вазі
АКБ “ТАС-Комерцбанк” 4 127 17 3 251 20 124 4 198 122
Альфа-Банк 5 96 13 1 335 27 239 14 349 215
КБ „Мрія” 1 281 37 2 322 26 41 -11 115 71
КБ „аЖІО” 3 129 17 4 175 14 46 -3 136 84
ЕНЕРГОБАНК 2 131 17 5 157 13 26 -4 120 74
Всього - 764 100 - 1240 100 476 0 162 100

Таблиця 3