Смекни!
smekni.com

Кредитний механізм в комерційних банках (стр. 8 из 19)

Початок 2003 року ознаменувалося відкриттям двох київських філій АКБ “ТАС-Комерцбанк”: Софіївської і Лівобережної, тому прослідкуємо реалізацію кредитного механізму на прикладі СФ АКБ “ТАС-Комерцбанк”. На нашу думку, проведення загального аналізу діяльності філії не є раціональним, так як, дана банківська установа працює на банківському ринку менше року і тільки починає розгортати свою діяльність.

2.3 Реалізація механізму кредитування в Софіївській філії АКБ “ТАС-Комерцбанк”

Розглянемо механізм кредитування на прикладі надання кредиту юридичній особі ПП“Талант-Торг”. Найважливіше завдання при розгляді заявки на кредит це оцінка фінансового стану позичальника..

Приватне підприємство “Талант-Торг” звернулося до банку для розгляду питання на отримання кредиту-овердрафт. В заяві позичальник вказав, що йому необхідно сума кредиту в розмірі 300 000 гривень, для поповнення обігових коштів, період кредитування – 1рік.

Оцінку фінансового стану підприємства банк проводить за два звітних періоди станом на 01.10.02-01.01.03 року. Для аналізу використовуються офіційна бухгалтерська звітність, статистична звітність, а також дані внутрішньої звітності підприємства. Основною звітньою формою при аналізі фінансового стану “Талант-Торг” є баланси за два звітні періоди, які наведені у додатку К1.

Попередню оцінку фінансового стану позичальника зробимо на основі приведеного вище балансу підприємства. Потрібно відмітити, що дане приватне підприємство на початку звітнього періоду станом на 01.10.02 мало в своєму розпорядженні фінансових ресурсів на загальну суму 14 277,9 тис.грн., в тому числі 554,5 тис.грн. або 4% складав власний капітал підприємства. На кінець звітнього періоду станом на 01.01.03 підприємство зменшило свої фінансові ресурси на 442,8 тис.грн., що складають 13 835,1 тис.грн., але власний капітал збільшився на 288,8 тис.грн і складав 843,3 тис.грн. або 6,1%. Для одержання загальної оцінки динаміки фінансового стану потрібно порівняти зміни валюти балансу із змінами фінансових результатів господарської діяльності підприємства, для цього нам необхідно розглянути форму 2 “Звіт про фінансові результати” додатка К2. Виходячи з показників темпу приросту валюти балансу та виручки від реалізації, розрахуємо коефіцієнти росту валюти балансу і коефіцієнт виручки від реалізації продукції.

КБ =

З даного прикладу ми бачимо, що показник росту валюти балансу зменшився на 3,1% .

Кv =

Збільшення обсягів виручки від реалізації продукції, характеризує про покращення використання засобів на підприємстві.

При здійсненні аналізу структури активів підприємства “Талант-Торг” кредитний аналітик, досліджує такі питання:

- які відбулися зміни в структурі активів;

- яке співвідношення важкореалізованих активів до загальної суми активів;

- рентабельність майна підприємства.

Банк аналізує I і II розділ активу балансу. Дані про вартість майна станом на 01.01.03 порівнюють з вартістю майна станом на 01.10.02 звітнього періоду, потім визначають відхилення в сумі і в процентах до валюти балансу (табл.2.3). Дані таблиці показують, що активи підприємства на кінець звітнього періоду станом на 01.01.03 р., порівнюючи їх із попереднім періодом 01.10.02р., зменшилися на 442,8 тис.грн. При цьому відбулося зменшення основних засобів в структурі необоротних активів на 13 тис.грн. або 0,05%, а також зменшення відстрочених податкових активів на 4,9 тис.грн. або 0,02%, що і призвело до зменшення необоротних активів на 21,8 тис.грн. або 0,1%.

Аналізуючи оборотні активи підприємства ми бачимо, що вони зменшились на 421 тис.грн. або 0,1% порівнюючи з попереднім періодом, але якщо проаналізувати ці відхилення по статтям балансу то ми побачимо, що підприємство збільшило свої виробничі запаси на 11,7 тис.грн. або 0,13%, що виступає одним із позитивних моментів, а також зменшило дебіторську заборгованість на 483 тис.грн.

Таблиця 2.3

Аналіз структури активів ПП“Талант-Торг”

Показники На 01.10.02 На 01.01.03 Відхилення
В тис.грн. В % до валюти балансу В тис.грн. В % до валюти балансу В тис.грн. В % до валюти балансу
Необоротні активи
1. Основні засоби 205,7 1,44 192,7 1,39 -13 -0,05
2. Відстрочені податкові активи 44,7 0,31 39,8 0,29 -4,9 -0,02
3. Інші необоротні активи 3,9 0,03 - - -3,9 -0,03
Усього за разділом 1 254,3 1,78 232,5 1,68 -21,8 -0,1
2. Оборотні активи
2.1. Виробничі запаси 233,5 1,64 245,2 1,77 11,7 0,13
2.2. Товари 2810,6 19,7 2809,1 20,3 -1,5 0,6
3. Векселі одержані 63,3 0,44 - - -63,3 -0,44
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
4.1. Чиста реалізаційна вартість 10 909,3 76,4 10487,7 75,8 -421,6 -0,6
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
5.1.З бюджетом 1,8 0,01 1,8 0,01 - -
5.2. Із внутрішніх розрахунків - - 2,3 0,02 2,3 0,02
6.Інша поточна дебіторська заборгованість 0,4 0,003 - - -0,4 -0,003
Грошові кошти та їх еквіваленти:
7.1. в національній валюті - - 50,1 0,36 50,1 0,36
7.2. в іноземній валюті 0,3 0,002 2 0,01 1,7 0,008
Усього за розділом 2 14019,2 98,2 13598,2 98,3 -421 0,1
Баланс 14277,9 100 13835,1 100 -4428 -

При аналізі виробничих запасів необхідно вивчити їх структуру, а також необхідно проаналізувати і виявити ті матеріальні цінності, які призводять до зменшення кругообігу оборотних коштів. Важливу роль в балансі підприємства відіграє дебіторська заборгованість, збільшення якої призводить до виникнення фінансових труднощів.

Стан дебіторської заборгованості відображається в 2 розділу активу балансу і зображено в (табл.2.4).

Таблиця 2.4

Аналіз стану дебіторської заборгованості ПП “Талант-Торг”

Показники На 01.10.02 На 01.01.03 Відхилення
1. Векселі одержані 63,3 - -63,3
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
2.1. Чиста реалізаційна вартість 10 909,3 10487,7 -421,6
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
3.1.З бюджетом 1,8 1,8 -
3.2. Із внутрішніх розрахунків - 2,3 2,3
4.Інша поточна дебіторська заборгованість 0,4 - -0,4
Усього: 10 974,8 10 491,8 -483
Усього за розділом 2 14019,2 13598,2 -421
Питома вага дебіторської заборгованості до суми оборотних активів 78,3% 77,2% -1,1%

Як видно із даної таблиці дебіторська заборгованість зменшилася на кінець звітного періоду на 483 тис. грн., в тому числі векселі одержані на 63,3 тис. грн., і станом на 01.01.03 р. Заборгованості дебіторів, за відвантажену продукцію, яка забезпечена векселем не було. Також слід відмітити про зменшення чистої реалізаційної вартості на 421,6 тис. грн. це означає, що “Талант-Торг” має надійних партнерів, які вчасно розраховуються за поставлені товари. Якщо розглянути дебіторську заборгованість за розрахунками з бюджетом то вона залишається незмінною на кінець двох звітних періодів складала 1,8 тис. грн. Із обороту підприємства забрано на кінець звітного періоду станом на 01.01.03 р. 77,2% коштів із загальної суми оборотних активів хоча це і менше на 1,1% ніж на 01.10.02р., але відкликання такої значної суми із обороту негативно впливає на фінансовий стан підприємства і може призвести до фінансових труднощів, щоб краще оцінити цю ситуацію зобразимо у вигляді (рис. 2.5).

Рис. 2.5 Аналіз частки дебіторської заборгованості

Для внутрішнього аналізу дебіторської заборгованості необхідно використовувати дані аналітичного обліку (журнали і відомості обліку та розрахунків з покупцями і замовниками). У ході аналізу дебіторську заборгованість доцільно згрупувати по термінах їхнього виникнення (до 1 місяця, від 1 до 3 місяців, від 3 до 6 місяців, від 6 місяців до 1 року, більше 1 року). Заборгованість, по якій пройшов термін позивної давності, може бути при наявності відповідних документів віднесена на позареалізаційні витрати і списана на збитки. Що стосується заборгованості, яка є нереальною до стягнення, то рішенням інвентаризаційної комісії створюється резерв по сумнівних боргах. Такі резерви можуть бути створені за умови, що ця заборгованість не погашена в обговорені договорами терміни і не забезпечений гарантіями. Розмір резерву по кожному сумнівному боргу визначають у залежності від платоспроможності боржника на підставі попередньої оцінки ймовірності повного або часткового погашення заборгованості. Основними рекомендаціями, що дозволяють підприємству грамотно розпоряджатися дебіторською заборгованістю, є:

- по можливості орієнтуватися на більшу кількість покупців з метою зменшення ризику несплати одним або декількома великими покупцями.

Однією з ключових ознак фінансової стійкості підприємства є його ліквідність. Ліквідність – здатність підприємства виконувати свої фінансові зобов’язання перед усіма контрагентами і державою. Необхідність аналізу стану ліквідності підприємств у ринкових умовах зумовлюється насамперед тим, що жодне з них у цих умовах не гарантоване від банкрутства, коли воно не може розрахуватися за своїми боргами і зазнає фінансового краху, що призводить для банку виникнення кредитного ризику. Зобразимо активи підприємства за ступенем ліквідності тобто за швидкістю їх можливого перетворення на гроші (табл.2.5).