Смекни!
smekni.com

Кредитний механізм в комерційних банках (стр. 18 из 19)

Динаміка обсягу інвестиційного портфеля комерційних банків, млн. грн.

Назва банку За станом на 01.01.2002 За станом на 01.01.2003 Відхилення Темп росту, проценти
Рейтинг Сума Питома вага, % Рейтинг Сума Питома вага, % Абсолютне В питомій вазі В сумі В питомій вазі
АКБ “ТАС-Комерцбанк” 3 8 11 1 19 31 11 20 238 284
Альфа-Банк 1 36 49 3 14 23 -22 -26 39 47
КБ „Мрія” 2 21 29 2 15 25 -6 -4 71 85
КБ „аЖІО” 5 3 4 4 7 11 4 7 233 279
ЕНЕРГОБАНК 4 5 7 5 6 10 1 3 120 144
Всього - 73 100 - 61 100 -12 0 84 100

Таблиця 4

Динаміка обсягу капіталу комерційних банків, млн. грн.

Назва банку За станом на 01.01.2002 За станом на 01.01.2003 Відхилення Темп росту, проценти
Рейтинг Сума Питома вага, % Рейтинг Сума Питома вага, % Абсолютне В питомій вазі В сумі В питомій вазі
АКБ “ТАС-Комерцбанк” 5 20 9 3 56 20 36 11 280 215
Альфа-Банк 1 73 34 1 74 27 1 -8 101 78
КБ „Мрія” 3 39 18 2 64 23 25 5 164 126
КБ „аЖІО” 2 51 24 4 55 20 4 -4 108 83
ЕНЕРГОБАНК 4 30 14 5 28 10 -2 -4 93 72
Всього - 213 100 - 277 100 64 0 130 100

Таблиця 5

Динаміка обсягу заборгованості комерційних банків перед клієнтами, млн. грн.

Назва банку За станом на 01.01.2002 За станом на 01.01.2003 Відхилення Темп росту, проценти
Рейтинг Сума Питома вага, % Рейтинг Сума Питома вага, % Абсолютне В питомій вазі В сумі В питомій вазі
АКБ “ТАС-Комерцбанк” 3 144 16 3 244 18 100 2 169 110
Альфа-Банк 5 110 12 2 357 26 247 14 325 210
КБ „Мрія” 1 328 37 1 366 27 38 -10 112 72
КБ „аЖІО” 4 122 14 5 173 13 51 -1 142 92
ЕНЕРГОБАНК 2 181 20 4 225 16 44 -4 124 81
Всього - 885 100 - 1365 100 480 0 154 100

Таблиця 6

Динаміка обсягу прибутку комерційних банків, млн. грн.

Назва банку За станом на 01.01.2002 За станом на 01.01.2003 Відхилення Темп росту, проценти
Рейтинг Сума Питома вага, % Рейтинг Сума Питома вага, % Абсолютне В питомій вазі В сумі В питомій вазі
АКБ “ТАС-Комерцбанк” 3 0,7 3,8 3 0,9 12,5 0 9 129 325
Альфа-Банк 4 0,1 0,5 4 0,3 4,2 0 4 300 758
КБ „Мрія” 1 12,4 68,1 1 15,7 218,1 3 150 127 320
КБ „аЖІО” 2 4,9 26,9 2 7,3 101,4 2 74 149 377
ЕНЕРГОБАНК 4 0,1 0,5 5 -17,0 -236,1 -17 -237 -17000 -42972
Всього - 18,2 100,0 - 7,2 100,0 -11 0 40 100

Додаток К1

Баланс ПП “Талант-Торг” за 2 звітні періоди

Підприємство ПП "Талант - Торг"
Дата реєстрації 27 лютого 1997 року
Галузь торгівля
Одиниця виміру тис. грн.
Актив Код рядка На 01.10.02 На 01.01.03
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
Залишкова вартість 010 0,0 0,0
первісна вартість 011
Знос 012
Незавершене будівництво 020
Основні засоби:
Залишкова вартість 030 205,7 192,7
первісна вартість 031 299,1 299,1
Знос 032 93,4 106,4
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040
інші фінансові інвестиції 045
Довгострокова дебіторська заборгованість 050
Відстрочені податкові активи 060 44,7 39,8
Інші необоротні активи 070 3,9
Усього за розділом І 080 254,3 232,5
ІІ. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси 100 233,5 245,2
тварини на вирощуванні та відгодівлі 110
незавершене виробництво 120
готова продукція 130
Товари 140 2 810,6 2 809,1
Векселі одержані 150 63,3
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 10 909,3 10 487,7
первісна вартість 161 10 909,3 10 487,7
резерв сумнівних боргів 162
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170 1,8 1,8
за виданими авансами 180
з нарахованих доходів 190
із внутрішніх розрахунків 200 2,3
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 0,4
Поточні фінансові інвестиції 220
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 50,1
в іноземній валюті 240 0,3 2,0
Інші оборотні активи 250
Усього за розділом ІІ 260 14 019,2 13 598,2
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 4,4 4,4
Баланс 280 14 277,9 13 835,1
Пасив Код рядка На 01.10.01 На 01.01.01
І. Власний капітал
Статутний капітал 300 9,4 9,4
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320
Інший додатковий капітал 330 832,3 832,3
Резервний капітал 340
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)* 350 -287,2 1,6
Неоплачений капітал 360
Вилучений капітал 370
Усього за розділом І 380 554,5 843,3
ІІ. Забезпечення виплат персоналу
Забезпечення виплат персоналу 400
Інші забезпечення 410
Цільове фінансування 420
Усього за розділом ІІ 430 0,0 0,0
ІІІ. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банку 440
Довгострокові фінансові зобов'язання 450
Відстрочені податкові зобов'язання 460
Інші довгострокові зобов'язання 470
Усього за розділом ІІІ 480 0,0 0,0
ІV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банку 500 655,9 634,4
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510
Векселі видані 520 63,3
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 12 962,9 12 310,5
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 2,9
з бюджетом 550 13,2 22,6
з позабюджетних платежів 560 5,9 5,9
зі страхування 570 5,0 5,3
з оплати праці 580 10,0 10,2
з учасниками 590
із внутрішніх розрахунків 600 7,2
Інші поточні зобов'язання 610
Усього за розділом ІV 620 13 723,4 12 991,8
V. Доходи майбутніх періодів 630
Баланс 640 14 277,9 13 835,1

Додаток К2

Звіт про фінансові результати ПП “Талант-Торг”

Підприємство ПП "Талант - Торг"
Дата реєстрації 27 лютого 1997 року
Галузь торгівля
Одиниця виміру тис. грн.
Стаття Код рядка На 01.10.02 На 01.01.03
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 12 902,9 19 734,8
Податок на додану вартість 015
Акцизний збір 020
025
Інші вирахування з доходу 030
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 12 902,9 19 734,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 10 914,7 16 804,9
Валовий:
- прибуток 050 1 988,2 2 929,9
- збиток 055 0,0 0,0
Інші операційні доходи 060
Адміністративні витрати 070 940,8 1 475,0
Витрати на збут 080
Інші операційні витрати 090
Фінансові результати від операційної діяльності:
1 047,4 1 454,9
0,0 0,0
- прибуток 100 1 047,4 1 454,9
- збиток 105 0,0 0,0
Доход від участі в капіталі 110
Інші фінансові доходи 120
Інші доходи 130 91,8 93,4
Фінансові витрати 140
Витрати від участі в капіталі 150
Інші витрати 160 76,8 169,4
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
1 062,4 1 378,9
- прибуток 170 1 062,4 1 378,9
- збиток 175 0,0 0,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180
Фінансові результати від звичайної діяльності:
1 062,4 1 378,9
0,0 0,0
- прибуток 190 1 062,4 1 378,9
- збиток 195 0,0 0,0
Надзвичайні:
- прибуток 200
- збиток 205
Податки з надзвичайного прибутку 210
Чистий:
1 062,4 1 378,9
0,0 0,0
- прибуток 220 1 062,4 1 378,9
- збиток 225 0,0 0,0

Додаток Л2