Смекни!
smekni.com

Кредитний механізм в комерційних банках (стр. 12 из 19)

У випадку неповернення кредиту банк погашає заборгованість позичальника за рахунок реалізації заставленого майна.

Строк надання кредиту – до 3-х років.

Щодо КБ "Фінанси та кредит" , то він також здійснює кредитні операції відповідно до основних напрямків кредитної діяльності банку на підставі чинного законодавства, Статуту КБ "Фінанси та кредит", ліцензії Національного банку України на право проведення активних операцій, нормативних актів Національного банку України.

При проведенні кредитної діяльності дії банку спрямовуються на поєднання інтересів банку, його вкладників та суб'єктів господарської діяльності. Банком надаються кредитні кошти суб'єктам господарської діяльності, незалежно від форм їх власності та управління як у гривні, так і в іноземній валюті; кредити у гривні на споживчі цілі фізичним особам.

Рішення щодо можливості надання кредитів приймається колегіально Кредитним комітетом, який діє на підставі положення про Кредитну комісію КБ "Фінанси та кредит", затвердженою Наказом КБ "Фінанси та кредит" № 4 від 11.01.2000р., або Кредитними комісіями філій КБ "Фінанси та кредит" в межах встановлених лімітів.

Головним банком доводиться для філій банку наступні ліміти:

–обсяг вкладень в кредитування клієнтів

–ліміт максимального розміру кредитування одного позичальника, в межах якого філія банку самостійно може приймати рішення здійснювати активні операції одному позичальнику (всі види кредитів, тощо);

–ліміт максимального розміру кредитування споріднених осіб, дорівнює подвійному ліміту максимального розміру кредитування на одного позичальника.

Питання про надання кредитів у сумах, що перевищують встановлені філіям банку ліміти, вирішується Кредитним комітетом Головного банку на підставі обґрунтованого клопотання установи банку.

На кредитний підрозділ банку покладаються функції аналізу кредитоспроможності позичальників (поручителів), ефективності проектів, визначення ступеня кредитного ризику та умов кредитування.

Кредитні фахівці готують на розгляд кредитної комісії висновки та пропозиції щодо можливості та умов кредитування; готують проекти кредитних договорів, додаткових угод до них, договорів про реструктуризацію боргів. Разом з фахівцями інших служб банку фахівці кредитного підрозділу здійснюють моніторинг наданих кредитів. Направляють претензії позичальникам (поручителям) щодо несплати боргів. Фахівці Юридичного підрозділу банку розглядають наявність та правильність оформлення установчих документів, реєстраційних свідоцтв, патентів, ліцензій на здійснення різних видів господарської діяльності, документів, які підтверджують право на оренду, володіння землею, власності на майно, договорів, а також перевіряються відповідність укладених контрактів чинному законодавству тощо.

Щодо забезпечення повернення кредиту, то кредити, що надаються КБ "Фінанси і кредит", забезпечуються заставою майна, яке належить позичальнику або майновому поручителю на правах власності, і на яке, згідно з чинним законодавством, може бути звернуто стягнення та договором поруки. Достатність і ліквідність забезпечення визначає установа банку.

Таким чином, порядок проведення кредитних операцій КБ "Фінанси і кредит" та АКБ “ТАС-Комерцбанк” дещо схожі, але на наш погляд, кредитна політика АКБ “ТАС-Комерцбанк” ліберальніша, так як банк використовує більшу кількість різновидів забезпечення (зокрема, депозитні рахунки, застава майнових прав та цесія).

Але позитивним моментом в кредитній політиці КБ "Фінанси і кредит" можна назвати можливість реструктуризації боргів.

У випадку, коли непогашення заборгованості по кредиту викликане об'єктивними обставинами, незалежними від позичальника та банку, в тому числі форс мажорними обставинами, змінами в економічній, політичній ситуації в країні, а банк вважає за недоцільне здійснювати ліквідацію та банкрутство боржника, то банк може реструктуризувати борги позичальника.

Реструктуризація боргу - це розстрочення сплати проблемних боргів, в окремих випадках з залученням додаткових кредитних коштів, що проводиться в зв'язку з неможливістю боржника погашати свої боргові зобов'язання у період, який встановлений згідно з кредитними договорами.

Реструктуризація проводиться за наступних умовах: використання кредитних коштів за цільовим призначенням; наявність у позичальника достатньої кількості ліквідної застави (додаткового майна, яке може бути прийняте в забезпечення); бажання позичальника погасити існуючі борги; бажання позичальника використовувати власний капітал в подальшій діяльності; наявність програми по фінансовому оздоровленню підприємства; спроможність позичальника керувати грошовими потоками.

Рішення про проведення реструктуризації боргу приймається кредитною комісією.

Боржник спільно з банком розробляє заходи, направлені на поліпшення діяльності боржника: переоцінка основних активів, у разі необхідності їх продаж, в першу чергу активів структурних підрозділів та низько ліквідних (застарілих та зайвих) активів; поліпшення контролю за запасами, в тому числі зниження запасів; скорочення фінансового циклу: проведення аналізу дебіторської заборгованості та скорочення періоду інкасації, ведення претензійно-позовної роботи, при можливості, внесення відповідних змін до укладених договорів; при необхідності, збільшення поточної товарної кредиторської заборгованості з врахуванням пов'язаних з цим витрат; поліпшення контролю за операційними витратами, при можливості, зниження постійних витрат; збільшення додаткового акціонерного капіталу; реструктуризація організаційної структури, в тому числі, позбавлення від збиткових та низько доходних операційних одиниць; пошук підприємств (компаній) для злиття, викупу; інші заходи .

Таким чином, кредитна політика АКБ “ТАС-Комерцбанк” краща, ніж у КБ "Фінанси і кредит", так як призводить до більш високої якості його кредитного портфеля.

Отже, АКБ “ТАС-Комерцбанк” є одним з Середніх банків України. За 2001-2002 роки АКБ “ТАС-Комерцбанк” нарощував свої дорогі ресурси, розміщуючи їх в доходні активи. Найбільшу питому вагу в доходах банку мають процентні їх види, а у витратах – інші небанківські витрати. Також, АКБ “ТАС-Комерцбанк” виконує всі економічні нормативи і подекуди навіть їх перевищує. АКБ “ТАС-Комерцбанк” постійно нарощує свій кредитний портфель за рахунок як кредитів юридичним так і фізичним особам. Протягом 2002 року банк чітко дотримувався усіх вимог НБУ, що стосуються нормативів кредитного ризику. Питома вага сумнівних і безнадійних кредитів склала лише 0,3%. Можна стверджувати, що СФ АКБ “ТАС-Комерцбанк” проводить ризиковану кредитну політику. Можна зробити узагальнення щодо задовільного стану кредитного механізму АКБ “ТАС-Комерцбанк”. Тому у наступному розділі розробимо певні рекомендації щодо його покращення.


Розділ 3 Рекомендації щодо вдосконалення кредитного механізму комерційного банку

3.1 Рекомендації стосовно вдосконалення кредитної політики комерційного банку

На наш погляд було б доцільно запропонувати для АКБ “ТАС-Комерцбанк” створити комітет з кредитної політики, який би її переглядав та коректував по мірі необхідності та згідно змін в політичній, економічній ситуації та змінами законодавства України, а також в разі зміни стратегічного напрямку основної діяльності банку але не рідше одного разу на рік. До складу цього комітету окрім вищого керівництва банку доцільно включити працівників кредитного управління, управлінь депозитних операцій, економічного аналізу, маркетингу, безпеки, а також спеціально залучених до роботи в комітеті фахівців банку, найбільш компетентних у питаннях організації кредитних операцій. Загальний розподіл функціональних обов’язків при роботі комітету із складання проекту кредитної політики можна умовно представити таким чином, щоб визначення стратегічних напрямів кредитної діяльності банку належало б до сфери компетенції вищого керівництва, а безпосередній зміст кредитної політики із деталізацією усіх необхідних процедур покладався на працівників управлінь та залучених у комітет експертів.

Основою для складання проекту кредитної політики повинна стати глибока аналітична робота, що має забезпечити всебічне вивчення стану ринку кредитних послуг в Україні, асортименту відповідної продукції, що пропонується іншими банками, їх цінової політики, а також перспектив розвитку того сектору економіки, на кредитному обслуговуванні якого має намір зосередитись банк. Іншими словами йдеться про увесь комплекс маркетингових досліджень, що мають бути проведені для визначення власних позицій банку з точки зору його можливостей ефективно обслуговувати (особливо в порівнянні з банками-конкурентами) той чи інший сектор господарства та займати стійкі позиції у відповідному сегменті ринку кредитних послуг.

Взагалі маркетингові дослідження в умовах становлення банківської конкуренції набувають дедалі більшого значення, тому що за їх допомогою можливо попередити або скоротити збитки від кредитної діяльності. Виходячи з цього АКБ “ТАС-Комерцбанку” можна порекомендувати залучити як партнерів хоча б одну маркетингову фірму.

Важливим напрямком вдосконалення кредитної політики є постійне поліпшення роботи банку зі своїми клієнтами, які формують кредитні ресурси банку. Для ефективної співпраці зі своїми партнерами фахівцям АКБ “ТАС-Комерцбанк” необхідно знати і постійно аналізувати їхню фінансово-господарську поточну діяльність, визначати прогнозні тенденції та зміни. Для цього в АКБ “ТАС-Комерцбанк” доцільно створити інформаційну систему і мати співробітників, які б використовували її дані. Для такої діяльності було б доцільно залучати працівників служби безпеки банку, яка майже не виконує ніяких функцій крім суто охоронних.