Смекни!
smekni.com

Кредитний механізм в комерційних банках (стр. 16 из 19)

Що стосується аналізу безпосередньо АКБ “ТАС-Комерцбанку”, то можна зазначити, що АКБ “ТАС-Комерцбанк” входить групи Середніх банків і за 2001-2002 роки нарощував свої дорогі ресурси, розміщуючи їх в доходні активи. АКБ “ТАС-Комерцбанк” виконує всі економічні нормативи і подекуди навіть їх перевищує. Порівняльний аналіз показав, що АКБ “ТАС-Комерцбанк” не є лідером у своїй групі, але неухильно піднімається вгору за рейтингом НБУ у групі „Середні банки”.

АКБ “ТАС-Комерцбанк” постійно нарощує свій кредитний портфель за рахунок як кредитів юридичним, так і фізичним особам. Протягом 2002 року банк чітко дотримував усіх вимог Національного банку України, що стосуються нормативів кредитного ризику. Загальна сума кредитів і гарантій, наданих суб'єктам господарської діяльності, за станом на 1 січня 2003 року склала 172,4 млн. грн. Зростання валютних і гривневих кредитів склало 2,2 і 1,8 рази відповідно. Питома вага сумнівних і безнадійних кредитів склала лише 0,3%.

В галузевій структурі кредитів СПД на початок 2003 року переважали кредити промисловим підприємствам. Структура кредитів, наданих юридичним особам, свідчіть про значний розвиток комерційного кредитування та поганий розвиток сектору мікрокредитування, цей сектор в АКБ “ТАС-Комерцбанк не знайшов достатнього відображення.

Кредитний портфель філії складають в основному довгострокові кредити, питома вага яких на кінець року 69,7 %. При загальному прирості кредитних вкладень 1086 % темп приросту довгострокових кредитів 4,34 %. Динаміка росту кредитного портфелю дуже швидка завдяки недавньому відкриттю, але співвідношення довгострокових і короткострокових кредитів не змінюється. Це свідчіть про те, що не зважаючи на короткий час роботи філії, вона зайняла відповідну нішу на ринку банківських послуг. Якість кредитного портфеля підвищилась. Так на кінець звітного періоду питома вага стандартних, субстандартних кредитів і кредитів під контролем виросла на 0,8 підпунктів і досягла 97,9 % при одночасному зниженні сумнівних та безнадійних. Слід відзначити, що темпи приросту стандартних кредитів перевищують темпи приросту кредитного портфеля в цілому. Це дозволило банку підвищити ефективність кредитної політики.

Можна стверджувати, що СФ АКБ “ТАС-Комерцбанк” проводить ризиковану кредитну політику порядок проведення кредитних операцій КБ "Фінанси і кредит" та АКБ “ТАС-Комерцбанк” дещо схожі, але на наш погляд, кредитна політика АКБ “ТАС-Комерцбанк” ліберальніша, так як банк використовує більшу кількість різновидів забезпечення (зокрема, депозитні рахунки, застава майнових прав та цесія). Але позитивним моментом в кредитній політиці КБ "Фінанси і кредит" можна назвати можливість реструктуризації боргів, чого немає у кредитній політиці АКБ “ТАС-Комерцбанк”.

Кредитна політика АКБ “ТАС-Комерцбанк” має певні прогалини, внаслідок яких ефективне здійснення кредитного механізму банку дещо гальмується, внаслідок чого банк має певні проблеми. Саме для вирішення таких проблем необхідно внести в уже існуючу кредитну політику деякі зміни, які б дозволили АКБ “ТАС-Комерцбанк” здійснювати свою діяльність з урахуванням цінової політики банків-конкурентів та інших тенденції на ринку банківських послуг. На нашу думку, для АКБ “ТАС-Комерцбанк” для дослідження позикової вартості правильніше використовувати методику за показником маса вартості, яким можна визначати середню масу капіталу, що функціонує в банку (або який утворюється в банку) протягом розглянутого проміжку часу. В нашому випадку найкращим виявився метод нарахування відсотків за дискретною методикою. Здійснення кредитної діяльності в рамках запропонованої кредитної політики дозволить АКБ “ТАС-Комерцбанк” в найближчі строки покращити фінансовий стан банку, закріпити впевненість теперішніх клієнтів банку в його стабільності та надійності вкладів та підняти репутацію банку серед майбутніх позичальників.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Про банки та банківську діяльність: Закон України від 7.12.2000р.№2121-ІІІ

2. Про заставу: Закон України від 02.10.1992р. №2654-ХІІ

3. Про кредитування: Положення, затверджене Правлінням НБУ від 28.09.1995р. №246 зі змінами і доповненнями

4. Про порядок здійснення консорціумного кредитування: Положення, затверджене Правлінням НБУ від 14.03.1996р. №351

5. Інструкція про регулювання діяльності банків в Україні: Постанова Правління НБУ № 368 від 28.08.2001.

6. Положення про порядок видачі банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій: Постанова НБУ№275від 17.07.2001

7. Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень: Постанова НБУ №375 від 31.08.2001

8. Про порядок формування і використання резерву на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комерційних банків: Положення, затверджене Постановою Правління НБУ від 06.07.2000р. №279 зі змінами і доповненнями

9. Аналіз діяльності комерційного банку /За ред. Бутинця Ф.Ф. – Житомір: ПП “Рута”, 2001 ,383 с.

10. Банковское дело /Под ред. Лаврушина О.И. – М.: Финансы и статистика, 1998, – 421 с.

11. Банківське право /За ред. Кучерявенко М.П.- Харків: Торсінг, 1999, 982 с.

12. Банки и банковские операции /Под ред Жукова Е.Ф. – М.: «Банки и биржи», 1997 ,–311 с.

13. Білобловський С. Окремі аспекти системи оцінки кредитного ризику банками. // Економіка. Фінанси. Право. - 2002 - № 3 - с. 30.

14. Бушуєва І., Дем’яненко В. Алгоритм диверсифікації кредитів комерційних банків // Банківська справа.- 2000.- №6.- с.20

15. Васюренко О.В. Банківський менеджмент: Посібник.- К.: Видавничий центр "Академія", 2001.- 320 с.

16. Вітлінський В.В., Наконечний С.І. Ризик у менеджменті.- К.: Борисфен-М, 1996.- 226с.

17. Волошин І.В. Визначення лімітів у операціях кредитування за допомогою коефіцієнтного аналізу і повної моделі випадкового функціонуючого банку // Банківська справа. - 2000.- №4.- с. 36

18. Волошин І.В. Вимірювання концептуальних ризиків за допомогою теорії портфелів // Вісник НБУ.- 1999.- №4.- с. 23

19. Волошин І. Консервативний підхід до формування резервів для малих кредитних портфелів // Вісник НБУ.- 2000. - №7.- с. 13

20. Волошин І.В. Розрахунок резервів відшкодування можливих втрат за кредитними операціями за допомогою коефіцієнтного аналізу і повної моделі банку // Вісник НБУ.- 1999.- №9.- с. 61

21. Вступ до банківської справи / За ред. Савлука М. Н. – К.: Лібра, 1998, 323с.

22. Голуб В. Концептуальні підходи до управління проблемними кредитами в комерційних банках // Вісник НБУ.- 2000.- №2.- с. 56

23. Голуб В. Методичні аспекти ціноутворення на кредитні послуги банку // Вісник НБУ. – №7. – 2002. –с.48

24. Заруба О.Д. Банківський менеджмент та аудит. – К.: Лібра, 1996,– 172 с.

25. Карагозова О., Распутіна Л. Проблеми оптимізації структури кредитного портфеля комерційного банку // Банківська справа. - 2000.- №2.- с. 40

26. Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік і прийняття рішень в банках: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни – К.: КНЕУ, 2000. – 636 с.

27. Корнієнко Т. Методика визначення класу позичальника для розрахунку розміру резерву відшкодування втрат за кредитними операціями // Вісник НБУ.- 2000.- №3.- с. 35

28. Кротюк В. Банківська система України в 2001 році // Вісник НБУ. – 2002. – №3. – с.2.

29. Рябініна Л. Теорія і практика кредитних відносин в Україні // Вісник НБУ. - 2002.- №1. - с. 26

30. Синки Дж. Мл. Управление финансами в коммерческих банках / Пер. с англ. 4-е перераб. изд.; Под ред. Р.Я.Левиты, Б.С.Пинскера – М.: Catallaxy, 1994. – 820с.

31. Ткаченко І., Луців Б. Моделювання управління динамікою кредитного портфеля // Вісник НБУ.- 2000.- №5.- с. 15

32. Основы банковского дела /Под ред. Мороза А.Н. К.: Либра, 1994. – 326 с.

33. Полфреман Д., Форд Ф. Основы банковского дела – 1996. – 316 с.

34. Попуша А. Правова основа банківського кредитування // Вісник НБУ.- 2000.- №12.- с. 45

35. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент банку.- К.: КНЕУ, 1999. – 265 с.

36. Примостка Л. Методичні аспекти аналізу ефективності управління портфелями комерційних банків. // Банківська справа.- 2000.- №1.- с. 27

37. Распутна Л. Формування кредитного портфеля комерційного банку з урахуванням ризику // Банківська справа.- 1999.- №4.- с. 50

38. Роуз П. Банковский менеджмент М.: Дело, 1997.- 598 с.

39. Чайка О.І. Шляхи зниження відсоткових ставок за банківським кредитами в Україні // Вісник НБУ.- 1999.- №8.- с. 24

40. Чуб П. Теорія нетрадиційного управління кредитним портфелем комерційних банків //Вісник НБУ.- 2002.- №1. - с. 20

41. Шевченко Р. І. Кредитування і контроль: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2002. – 183 с.

42. Шлапак О., Пушкарьов В., Карчева Г. Фінансовий стан, тенденції та проблеми функціонування і розвитку банків у 2002 році // Вісник НБУ.- 2003. – №3. – с. 2

43. Річний фінансовий звіт АКБ “ТАС-Комерцбанк” за 2001 р.

44. Річний фінансовий звіт АКБ “ТАС-Комерцбанк” за 2002р.


ДОДАТОК А

ЕТАПИ Банківського КРЕДИТУВАННЯДОДАТОК Б

Макроекономічний аналіз формування кредитних ресурсів у банківській системі України за 2001-2002 роки

Таблиця 1

Динаміка і структура активів банків України

Показники За станом на Динаміка
01.01.2002р. 01.01.2003р.
Сума, млн. грн. % Сума, млн. грн. % Абсолютний приріст, млн. грн. Темп зростання, %
Загальні активи 50785 100.0 67774 100,0 16 989 35.5
Високоліквідні активи 7744 15.2 9043 13.3 1299 16.8
Кредитний портфель 32097 63.2 46736 69.0 14639 45.6
Вкладення у цінні папери 4390 8.6 4402 6.5 12 0.3
Дебіторська заборгованість 2081 4.1 1 410 2.1 -671 -32.2
Основні засоби 3599 7.1 4926 7.3 1 327 36.9
Нараховані доходи 712 1.4 937 1.4 225 31.6
Інші активи 161 0.3 319 0.4 158 97.8

Таблиця 2