Смекни!
smekni.com

Проблеми ефективності виробництва та формування ринку зерна (стр. 19 из 28)

виникнення, тому розроблено комплекс методів оцінення загрози настання кризового стану і систему фінансових заходів щодо оздоровленню підприємства, тобто санацію.

Нами було проведено дослідження оцінення фінансового стану підприємств хлібоприймальної і зернопереробної галузей Тернопільської області. Для цього використовувалися методи інтегрального оцінення загрози банкрутства, що полягають в оцінюванні кредитоспроможності підприємств. "Модель Альтмана" — це функція імовірності банкрутства з п'яти факторів, скоригованих на величину коефіцієнтів значень окремих факторів, розраховуються на основі вивчення даних звітності - показників балансу та звіту про фінансові результати (табл. 2.32).

Розрахунки прогнозування ймовірності банкрутства (Пр) за методом Альтмана здійснюється за формулою:

де, Коб - частка оборотних засобів в активах (робочий капітал / загальна вартість активів); Кра - рентабельність активів за чистим прибутком (чистий прибуток / загальна вартість активів); Кр - рентабельність активів за балансовим прибутком (чистий дохід / загальна вартість активів); Кп -коефіцієнт покриття власного капіталу (ринкова вартість акцій / сума заборгованості); Кв - коефіцієнт віддачі всіх активів (обсяг продажу / загальна вартість активів).

Якщо Пр < 1,81 - ймовірність банкрутства дуже висока; 1,81 > Пр <2,765 -ймовірність банкрутства середня; 2,765 > Пр< 2,99 - ймовірність банкрутства невелика; Пр> 2,99 - ймовірність банкрутства непомітна.

На основі декількох методик прогнозування банкрутства побудовано універсальну дискримінантну функцію, яка виражається формулою:

де Хі - cash-flow(грошові потоки) / зобов'язання; Х2- валюта балансу / зобов'язання; Х3- прибуток / валюта балансу; Х4- прибуток / виручка від реалізації; Х5 - виробничі запаси / виручка від реалізації; Х6- оборотність основного капіталу (виручка від реалізації / валюта балансу).

Розрахункові значення Пр- показника оцінюють так: Пр > 2 -підприємство вважається фінансове стійким, йому не загрожує банкрутство; 1 < Пр < 2 - фінансова рівновага (фінансова стійкість) підприємства порушена, але за умови переходу на антикризове управління банкрутство йому не загрожує; 0 < Пр< 1 - підприємству загрожує банкрутство, необхідні санаційні заходи; Пр< 0 - підприємство є напівбанкрутом.


Таблиця 3.5.

Прогнозування ймовірності банкрутства підприємств по заготівлі та _____________переробці зерна у Тернопільській області у 2003 р.___________.

Назва підприємства Прогнозування ймовірності банкрутства за методом Альтмана Прогнозування ймовірності банкрутства за універсальною дискримінантною функцією
Бучацький КХП ймовірність банкрутства непомітна підприємство фінансове стійке, йому не загрожує банкрутство
Хоростківський КХП ймовірність банкрутства середня фінансова рівновага (фінансова стійкість) підприємства порушена
Кременецький КХП ймовірність банкрутства середня підприємство є напівбанкрутом
Чортківський КХП ймовірність банкрутства непомітна підприємство фінансове стійке, йому не загрожує банкрутство
Тернопільський КХП ймовірність банкрутства непомітна підприємство фінансове стійке, йому не загрожує банкрутство
Тернопількомбікорм ймовірність банкрутства непомітна підприємству загрожує банкрутство, необхідні санаційні заходи
Заліщицьке ХПП ймовірність банкрутства середня фінансова рівновага (фінансова стійкість) підприємства порушена
Лановецьке ХПП ймовірність банкрутства дуже висока фінансова рівновага (фінансова стійкість) підприємства порушена
Козівське ХПП ймовірність банкрутства середня підприємство фінансове стійке, йому не загрожує банкрутство
Збаразьке ХПП ймовірність банкрутства непомітна фінансова рівновага (фінансова стійкість) підприємства порушена
Зборівхлібопродукти ймовірність банкрутства дуже висока фінансова рівновага (фінансова стійкість) підприємства порушена

Основними напрямками підвищення економічної ефективності зернопереробної галузі в сучасних умовах є: модернізація виробництва, технічне переозброєння галузі, впровадження нового високопродуктивного обладнання; кваліфікаційно-кадрове та інформаційне забезпечення галузі; впровадження сучасних технологій виробництва продукції, що забезпечують ефективне використання сировини, збільшення загальних виходів продукції без зниження виходів високоякісної продукції; розробка і впровадження нових конкурентоспроможних видів продукції; удосконалення фінансово-кредитної системи, використання інвестицій.

Основними причинами зменшення обсягів виробництва продукції є насамперед не рівень господарювання, а звуження сировинної бази. Недосконала система заготівель сировини для переробки, низька купівельна спроможність населення та обумовлене цим зниження попиту на продукцію і затягування періодів реалізації продукції. Раціональне використання хлібних ресурсів також є однією з причин зменшення виробництва та реалізації кінцевої продукції зернопереробного підкомплексу, оскільки тепер хліб використовується тільки на продовольчі цілі.

3.2 Удосконалення системи ціноутворення на зерно

В умовах планової системи управління народним господарством ціноутворення на сільськогосподарську продукцію базувалося на концепції усередненої вартості. Завдяки державним закупівельним цінам досягалася штучна еквівалентність обміну між сільським господарством і галузями, що його обслуговують. Через регулювання цін вирішувалися проблеми раціонального розміщення виробництва, забезпечення встановлених обсягів заготівель продукції в державні ресурси, підвищення рівня доходності галузей рослинництва і тваринництва.

Для цього періоду розвитку АПК України була характерна затратна модель ціноутворення, коли ціни формувалися виходячи із вартості агросировини, витрат по транспортуванню, переробці, зберіганню і торгівлі в напрямку від товаровиробника до кінцевого споживача, без урахування попиту на продукцію і можливостей її реалізації. Головною особливістю ринкових економічних відносин є чітке усвідомлення необхідності виробляти лише те, що можна продати з найбільшим ефектом. Економічний зміст протизатратної системи ціноутворення передбачає формування ціни у зворотньому напрямку -від роздрібної ціни продуктів харчування, яка сформована під впливом попиту і пропозиції, до ціни на відповідну сировину.

Об'єктивна необхідність державного регулювання цін на сільськогосподарську продукцію підтверджується досвідом розвинутих країн. Базуючись на ринковій концепції ціноутворення, основою якої є конкуренція, попит та пропозиція, сучасні системи регулювання цін на продукцію фермерських господарств одночасно передбачають активний державний вплив на цей процес за допомогою низки економічних важелів.

За існуючими оцінками, близько 75% обсягів сільськогосподарської продукції, що реалізується на внутрішньому ринку Європейського Союзу, перебуває у сфері державних заходів підтримки доходів товаровиробників та захисту від конкуренції з боку інших країн. За даними Організації економічної співпраці та розвитку (ОЕСР), у зв'язку із загальносвітовим зниженням цін на агропродукцію та необхідністю забезпечення стабільності отримання фермерських доходів у 29 державах - членах цієї організації субвенції агропромисловому сектору у середньому за 1996-1998 pp. досягай майже 259 млрд. дол., або 33% загальної вартості сільськогосподарської продукції.

В Україні до 90-х років державна підтримка сільського господарства становила близько 30% вартості кінцевого продукту за рахунок державно-підтримуючих цін при держзамовленні, дотацій і неповернених кредитів. У1998-1999 pp. цей показник зменшився до 10-15%, і у найближчі роки слід очікувати мінімального рівня державної бюджетної підтримки аграрного сектора економіки.

У країнах з розвинутим сільськогосподарським ринком держава відіграє вирішальну роль у встановленні механізмів регулювання виробництва і продажу продукції. Наприклад, у США до 60% обсягів зерна реалізується через регульовані канали збуту. Провідні за виробництвом зерна країни світу сформували ефективні системи державного регулювання розвитку зернового господарства, основою яких є значне бюджетне фінансування. Зокрема, у країнах ЄС витрати на підтримку зернової галузі зросли з 5,5 млрд. екю у 1992 р. до 9,7 млрд. екю у 1995 р. Завдяки послідовній державній підтримці товаровиробники мають можливість забезпечувати необхідний рівень доходності, застосовувати новітню техніку і прогресивні технології, здійснювати структурну перебудову галузі з урахуванням зміни кон'юнктури внутрішнього та зовнішнього ринків.

Базуючись на спільних принципах, цінові механізми підтримки агротоваровиробників у кожній країні мають специфічні особливості. Наприклад, у США регулювання доходів фермерів залишається головним напрямом впливу на зерновий ринок і здійснюється через спеціальні державні програми. У зерновій галузі діють програми фермерського резерву, товарно-кредитної корпорації, стимулювання експорту та ряд інших. Спеціальними федеральними програмами охоплено близько 90% площ зернових культур.