Смекни!
smekni.com

Проблеми ефективності виробництва та формування ринку зерна (стр. 27 из 28)

Ю.Бакай. С. Інтенсивне насінництво зернових культур. - К.: Урожай, 1992.-С.18.

11.Балабанов Г. В. Територіальна сегментація продовольчого ринку України; - Зернопродуктовий комплекс України: структура і територіальна організація / Проект аграрної політики в Україні Університету штату Айова. -К, 1999.-106 с

12.Бевзелюк А. А. Расчеты эффективности хозяйственных мероприятий. - Мн.: Наука и техника, 1989. - 112 с.

ІЗ.Березвін А. І. Основні методологічні положення розробки моделі інтегрованих продуктових підкомплексів // Економіка АПК. - 2001. - № 5. -СП-15.

Н.Білик Ю. Д. Ринок зерна в Україні // Економіка АПК. - 1998. - № 4. -С.51.

15.Богдан М. Т. Інформація про роботу хлібопекарських підприємств об'єднання "Укрхлібпром" // Хранение и переработка зерна. - 2001. - № 3. -С.9-10.

16.Бойко В. І., Ніколаєва 3. П. Потенціал галузі і цінова ситуація на ринку зерна в Україні // Економіка АПК. - 2001.-№12.-С.57-61.

17.Бойко В.І. Ринок зерна в Україні // Економіка АПК. - 1999. - №1. - С. 103-105.

18.Бугай С. М. Рослинництво. 3-е вид., перероб. і доп. - К.: вид. об'єднання "Вища школа", 1978. - 384 с

19.Виробництво зерна в Україні: втрачені можливості та необхідність негайних дій // АгроСвіт. - 2001. - № 1 С - 14 - 21.

20.Виробництво зерна в Україні: втрачені можливості та необхідність негайних дій // Агросвіт. - 2001. - № 1. С 14-16.

21.Возможно, будут изменены госстандарты на зерно // Хранение и переработка зерна. - 2002. - № 1. - С.З.

22.Возможности "Укрзализныци" // Хранение и переработка зерна. -2002.-№ 10.-С.З.

23.Гайдуцький П. І. Госпрозрахунковий механізм міжгалузевих зв'язків в АПК. -К.: Урожай, 1991. - 179 с.

24.ГАК "Хлеб Украины" снизила тарифы на хранение и переработку зерна // Хранение и переработка зерна. - 2002. - № 7. - С.З.

25.Гальперин В. М., Игнатьев С. М., Мергунев В. И. Микроэкономика: В 2-х т. / Общая ред. В. М. Гальперина. СПб.: Эконоимческая школа, 1999. -Т. 2.-503 с.

26.Григорьева Е. Аграрная политика Канады // Международный сельскохозяйственный журнал. - 2000. - № 5. - С.37 - 46.

27.Гудилин А. В., Савченко С. М. Технология обработки зерна на элеваторах. -М.: Колос, 1982. - 126 с.

28.Девид Уильяме. Техническое состояние зернохранилищ Украины оставляет желать лучшего //АгроСвіт. - 2001. - № 3. - С.22-23.

29.Дем'яненко С. До стратегії і тактики економічного реформування // Економіка України. - 2000. - № 1. - С. 55-59.

ЗО.Димтрук Б. П. Про формування інфраструктури ринку зерна // Економіка АПК. - 1998. - № 5. - С. 60-62.

ЗІ.Дмитрук С. В. Акціонування підприємств системи хлібопродуктів // Економіка АПК. - 1999. - № 7. - С. 28-34.

32.Довганчин Г. В.Роль державного регулювання економічних відносин в агропромисловому виробництві // Економіка АПК. - 2000. - № 5 -С.7.

ЗЗ.Дорош И. И. Эффективность капитальных вложений в сельское хозяйство. К.: Урожай, 1980. - 168 с.

34.Драгун Л., Вакульчик О. Інтегральний показник для аналізу ефективності виробництва // Економіка України. - 1995. - № 9. - С.93-95.

35.Дрогалин К.В. Очистка семян от трудноотделимых примесей. М., "Колос", 1978.-127 с

36.Економіка підприємств АПК: Навчальний посібник для ВУЗів / За ред. проф. Дусановського С. Л., проф. Олійника В. М., проф. Дудара Т. Г. -Тернопіль: Тернопіль, 1997. -259 с.

37.Економіка підприємств: Підручник / за ред. С. Ф. Покропивного.-Вид. 2-ге, перероб. та доп. - К.:КНЕУ, 2001. - 528 с

38.Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.1 / Редкол.: С В. Мочерний (відп. ред.) та ін. - К.: Видав, центр "Академія", 2000. - 864 с

З9.Журавлев В.В Анализ хозяйственной деятельности предприятий элеваторной и зерноперерабатывающей промышленности. -М.:Агорпоимиздат, 1991. - 189 с.

40.3еліско І.М. Енергетичні підходи і оцінка еквівалентності в зернопродуктовому підкомплексі // Економіка АПК. - 1997. - №1. - С. 80 -82.

41.Зерновий та хлібопродуктовий товарообіг в Україні: Енциклопедичний довідник/ В.Т. Алесандров, М. В. Гладій, Є. М. Лавров, І. М. Рішняк. - К.: АртЕк, 2000. - 544 с

42.Зернові культури / За ред. Пікша Г. Р., Бондаренка В. І. - К.: Урожай, 1985.-272 с

43.3убко В. М., Куприевич А. Б. Зернохранилища, которые будут служить в XXIвеке // Хранение и переработка зерна. - 2000. - № 12.-С. 31 -32.

44.1ванух Р. А., Пантелейчук М. М., Попович І. В. Довідник економічних показників сільського господарства / За ред. І.В Поповича. - К.: Урожай, 1979.-168 с

45.Калинин Л.Г., Гаврилюк Н.Н., Тучный В.П., Левченко ЕЛ. Комплекс работ по исследованию влияния MBполя на процессы биостимуляции и обеззараживания семян аграрных культур // Хранение и переработка зерна. 2002.-№2.-С. 38-41

46.Кириленко I. Г. Зернове господарство та ринок зерна в Україні // Економіка АПК. - 2001. - № 9. - С. 3-13.

47.Кирпа Н. Я Развитие и перспективы обработки и хранения зерна в Украине // Хранение и переработка зерна. - 2000. - №12. - С.29-30.

48.Клюкач В. А., Алтухов А. И., Пролыгина Н. А. Государственное регулирование зернового рынка страны // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. - 2000. -№11.

49.Коваленко Н. П. Вплив частки зернових культур на ефективність сівозмін: 36. наук, праць / НАНУ Ін-т економіки; Редкол.: В. М. Трегобчук (відп. ред.) та ін. - К., 2000. - 131 с

50.Комп'ютер для зерна //Земля і люди України. - 1997. - №2.

51 .Компьютер из кукурузы // Хранение и переработка зерна. - 2002. -№6.-Сб.

52.Константинов К. І. Про пріоритетні напрями залучення іноземних інвестицій у переробну промисловість України: 36. наук, праць / ПАНУ Ін-т економіки; Редкол.: В. М. Трегобчук (відп. ред.) та ін. - К., 2000. - 131с.

53.Коренев Г. В. Растениеводство с основами селекции и семеноводства / Г. В. Коренев, П. И. Подгорный, С. Н. Щербак; Под ред. Г. В. Коренева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Агропромиздат, 1990. - 575 с.

54.Краснощекова Г. А., Редькина Т. В. Экономика, организация и планирование производства на предприятиях хранения и переработки зерна. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Агропромиздат, 1991. - 302 с.

55.Крисалов Д. В. Переробна сфера АПК в умовах ринкової трансформації національної економіки // Формування і реструктуризація аграрного ресурсного потенціалу України. - К. - 1998 - С. 81-83.

56.Кузнецова И. А. Состав плановых показателей маркетинговой программы для хлебоприемных предприятий // Хранение и переработка зерна. - 2000. - № 10. - С. 4 - 5.

57.Куліш М. Ю., Іванов Ф. А. Розвивати зернове господарство на півдні України // Економіка АПК. - 1997. - № 1. - С. 24.

58.Куць Т. В. Основні напрями забезпечення конкурентоспроможної продукції // Економіка АПК. - 1998. - № 4. - С. 64 - 66.

59.Лагода Т., Дерев'янко О., Радіонова О. Виробництво, яке завжди було прибуткове // Пропозиція. - 2000. - № 12. - С 80 - 83.

бО.Лапішко М. Л. Основи фінансово-статистичного аналізу економічних процесів. - Львів: Світ, 1995. - 328 с

61. Лебедев Е. И., Гурьянов А.И. К вопросу структуры перерабатывающей промышленности АПК // Пищевая промышленность. -1999.-№12.-С.20-21.

62.Лобас М. Г. Сучасні машини - ефективні технологи //Агроінком. -1997.-№ 10-12 С. 3-9.

63.Лубков А. Н. Продовольственный рынок и необходимость его регулирования Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. - 2000. - № 8. - С. 43.

64.Лупенко В. Оцінка ефективності праці в сільському господарстві //АПК: Экономика, управление. - 1992. - № 10.

65.Любий М. Я. Підсобні підприємства і помисли в сільському господарстві та перспективи їх розвитку. - Тернопіль: економічна думка, 1998.-54 с

бб.Павловська М. Потенціал галузі // Зерно і хліб - 1996. - № 10. - С. 17-18.

67.Макконнелл Кемпбелл Р., Брю Стэнли Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика, в 2т.: Пер. с англ. И-го изд. - М.: Республика, 1992. -400 с.

68.Малік М. Й. Інтеграція - як фактор підвищення ефективності реформування сільськогосподарських підприємств / М. Й. Малік, П. М. Федієнко, М. К. Орлатий. - К., 2000. - 39 с

69.Меньшиков С. М. Новая экономика. Основы экономических знаний. Учебное пособие. - М.: Международные отношения, 1999. - 400 с.

70.Методичні рекомендації по регулюванню взаємовідносин власників зерна і хлібоприймальних та зернопереробних підприємств при його зберіганні і переробці. К.: Інститут аграрної економіки, 2002. - 143 с

71.Милованов Є. В. Україна в контексті світового ринку зерна // Економіка АПК. - 2000. - № 12. - С. 83-85.

72.Михайлов А. П. Енергетична оцінка ефективності технологій вирощування зернових культур, її теоретичний та методологічний аспекти // Агроінком. - 2000. - № 3-4. - С 25-27.

73.Мікроекономіка і макроекономіка: Підруч. Для студентів екон. спец, закл. освіти: У 2-х ч. / С. Будаговська, О. Кілієвич, І. Луніна та ін.: за заг. ред. С. Будаговської. - К.: Основи, 1998. - 518 с.

74.Муржи Г. Г. Маркетинг у підвищенні конкурентоспроможності виробництва рису // Економіка АПК. - 2001. - № 7. - С. 106-108.

75.Наливайко А. П., Євдокимова Н. М., Задорожна Н. В. Мікроекономіка: Навч. метод, посібник для самост. вивч. дисц. / за ред. А. П. Наливайка. - К.: КНЕУ, 1999. - 208 с

76.Ніколаєва 3. П., Кобута І.В. Якість й ціна української пшениці // Економіка АПК. - 1999. - № 8. - С. 43 - 49.

77.Огарков С. А. Инвестирование в воспроизводство основных фондов селььского хозяйства / Аграрная наука. - 2000. - № 8. - С.4 - 5.

78.Омаров А. М. Повышение эффективности производства. -М., 1980. -256 с.

79.Омельяненко Г. Г. Концептуальні положення відновлення та розвитку зернового виробництва в Україні // Економіка АПК. - 2000. - № 12. -С.3-9.

80.Омельяненко Г. Г. Роль сорту і насінництва у розвитку зернового виробництва в Україні // Економіка АПК. - 2001. - № 9. - С. 14-19.

81.Онищенко О., Юрчишин В. Методологічний аспект порівняльної оцінки ефективності різних форм господарювання в аграрній сфері // Економіка АПК. - 1997. - № 4. - С.50 - 60.

82.0рехівський В. Г. Ефективність розвитку маркетингу в зерновій галузі АПК України // Економіка АПК. - 2001. - № 8. - СІ 12 - 114.

83.Основи економічної теорії: політекономічний аспект. Підручник / Г. Н. Климко, В. П, Нестеренко, Л. О. Каліщенко таін.; За ред. Г. Н. Климка, В. П. Несторенка. - 2-е вид. перероб., допов. - К.: Вища школа. - Знання, 1997. -734с.,с.235

84.Основы экономической теории / С. В. Мочерный, В. К. Симоненко.

B. В. Секретарюк, А. А. Устенко; Под общ. ред. С. В. Мочерного. - К.: О-во "Знання", КОО, 2000. - 607 с.

85.Пасхавер А. И. Оценка эффективности технического перевооружения предприятий в новом хозяйственном механизме / АН УССР. Ин-т экономики; Отв. ред. В. П. Александрова. К.: Наукова думка, 1990. -152 с.