Смекни!
smekni.com

Проблеми ефективності виробництва та формування ринку зерна (стр. 28 из 28)

86.Петрик В. В. Перспективи розвитку сировинної бази підприємств борошномельно-круп'яної галузі України // Економіка АПК. - 2001. - № 9. -

C. 60 -62.

87.Петухов Р. М. Оценка эффективности промышленного производства: (Методы, показатели). -М.: Экономика, 1990. -95 с.

88.Петухов Р. М., Волостных В. В. Управление повышением эффективности производства в отрасли: (Цели, методы, пути реализации). -М.: Экономика, 1979. - 240 с.

89.Підприємництво в аграрній сфері економіки / М. Й. Малік, Ю. О. Лупенко, Л. В. Романова та ін. За ред. П. Т. Саблука, М. Й. Маліка. - К.:1АЕ, 1997.-420 с.

90.Про визначення заставних цін та фінансового забезпечення заставних закупівель зерна: Постанова КМУ // Офіційний вісник України. -2002. - № 18 СІ77 - 179 (від 29 квітня 2002 року №590).

91.Про власність: Закон України // Галицькі контракти. - 1996. - №42. - С 22-28.

92.Про господарські товариства: Закон України // Галицькі контракти. -1996.-№42.-С 40-50.

93.Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції: Закон України // Галицькі контракти. - 1997. - № 45. - с. 67 - 68.

94. Про заходи щодо розвитку ринку вітчизняної техніки для агропромислового комплексу та збільшення обсягів її виробництва: Указ Президента України // Державний вісник України. - 2001. - № 15. - С. 45.

95.Про зерно та ринок зерна в Україні: Закон України // Відомості Верховної Ради (ВВР). - 2002. - № 35. -. С 258.

96.Про лізинг: Закон України //Відомості Верховної Ради України. -1998.-№16.-С.1.

97.Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки: Указ Президента України // Офіційний вісник України. -1998.-№49.-СІ 1-14.

98.Про невідкладні заходи щодо стимулювання виробництва та розвитку ринку зерна: Указ Президента // Баланс-Агро. - 2000. - № 7. - СІ 1 -12.

99.Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності: Закон України // Галицькі контракти. - 1996. - № 42. - С 129.

100. Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі: Закон України // Економіка АПК. - 1996. - №8. - С. 95.

101. Про підприємства: Закон України // Галицькі контракти. - 1996. -№ 42. - С 32-40.

102. Про приватизацію майна державних підприємств: Закон України // Діло. - 1991. - № 20. - С 4-6.

103. Про прискорення приватизації хлібоприймальних і хлібозаготівельних підприємств: Постанова Кабінету Міністрів України // Бюлетень про приватизацію. - 1998. - № 2. - С. 36.

104. Про товарну біржу: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 10. - С.39.

105. Проблемы повышения эффективности сельскохозяйственного производства / А. А. Никонов, С. С. Сергееев, М. И. Синюков и др.; Под ред.

B. А. Добрынина. - М.: Агропромиздат, 1986. - 335 с.

106. Саблук П. Т. Ціна - інструмент управління / Економіка АПК. — 1996.-№4.-Сб.

107. Саблук П. Т. Стан економіки і реформи в АПК України та завдання вчених економістів-аграрників // Економіка АПК. — 1999. — № 1. —

C. 3-31.

108. Саблук П.Т. Соціально-економічна модель постреформованого розвитку агропромислового виробництва в Україні: Доповідь на Других Всеукраїнських зборах вчених екон. - агр. 24 - 25 січня 2000 р. / Ін-т агр. ек. УААН.-К.,2000.-57с.

109. Семенов В. Ф., Сіваченко І. Ю., Федоряка В. П. Загальний курс агро бізнесу: Навч. посіб. / За ред. В. Ф.Семенова, І. Ю.Сіваченка. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. - 301 с

ПО. Сергунов В. С, Гайдукова Т. В., Гайдуков С. В. Анализ предприятий АПК как объекта кредитования // Пищевая промышленность. -2000.-№2.-С. 66-72.

111. Синицын Е. Э., Чубатый В. Л. Эффективность использования производственного потенциала (оценка, резервы, пути повышения). Под ред. проф., д.э.н. П. Е. Беленького. - Львов: Изд-во при Львовском государственном университете издательского объединения "Вища школа", 1986.-189 с.

112. Ситник В. П. Сільськогосподарське виробництво - важливий напрямок роботи українських науковців // Хранение и переработка зерна. -2001.-№3.-С.8-9.

113. Сільське господарство Тернопільської області: Статистичний збірник. Тернопіль: Тернопільське управління статистики, 2002. - 103 с

114. Словарь иностранных слов / Под. ред. И. В. Лехина, проф. Ф. Н. Петрова. - М: Гос. Изд-во иностранных и национальных словарей, 1954. -854 с.

115. Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Стратегія розвитку АПК / Редкол.: М. І Долішній (відп. ред.) та ін. - Львів, 2000. - 220с.

116. Справочник экономиста зерноперерабатывающего и хлебоприемного предприятия / М. Г. Шелудько, В. П. Нархов, В. Ш. Аншба и др.: Под ред. В. П. Нардова. - М.: Агропромиздат, 1990. - 271 с.

117. Станкевич Г. Н., Гаро В. Е., Гросул Л. И., Благодарский В. А. Универсальные комплексы для хранения и переработки зерна и маслосемян // Хранение и переработка зерна. - 2002. - № 12 С.34 - 37.

118. Створено Державну акціонерну компанію "Хліб України" // Зерно і хліб. - 1996. - № 4..

119. Тарасенко П. С. Эффективность сельскохозяйственного производства в условиях хозрасчета. К.: Издательство УСХА, 1991. - 176 с.

120. Теоретическая экономика. Политэкономия: Учебник для вузов / Под ред. Г. П. Журавлевой и Н. Н. Мильчановой. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.-485с.

121. Теслюк В. В., Миколюк Ю. В. Нові форми технічного сервісу // Агроінком. - 1997. - №2 - 3. - С.26-27.

122. Тивончук С. О., Микитенкок А. І., Савчук В. П. Методика взаєморозрахунків сільськогосподарських підприємств з механізованими зернозбиральними загонами // Агроінком. - 1997. - №2 - 3. - С.27 - 30.

123. Ткач А. Проблемы формирования продовольственного рынка в государствах-участниках СНГ // Международный сельскохозяйственный журнал. - 1999. - № 3. С. 48 - 52.

124. Толмачев А. В. Ценообразование в зерновом подкомплексе АПК // Аграрная наука. - №5. - 1998. - С.5 - 6.

125. Трисвятский Л. А., Шатилов И. С. Товароведение зерна и продуктов его переработки: Учебник для техникумов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:Колос, 1992. - 413 с.

126. Тютюнник С. В. Розвиток виробництва на Полтавщині // Економіка АПК. - 1998. - №4. - С. 29.

127. Тютюнник С. В. Зарубіжний досвід державного регулювання зернового ринку // Економіка АПК. - 1999. - №5. - С. 73 - 75.

128. Украинские почвы истощены // Хранение и переработка зерна. -2002. -№1.

129. Україна у цифрах у 2002 році. Короткий статистичний довідник / За ред. О. Г. Осауленка. К.: Консультант, 2003. - 271 с.

130. Уланчук В. С, Колесов О. С. Формування ринку зерна та продуктів його переробки // Економіка АПК. - 2000. - № 10. - С.74 - 77.

131. "Flexi-Coil820". Сучасні індустріальні технології і техніка для вирощування зернових культур. //АгроСвіт. - 2001. - № 2 С. 14-15.

132. Формування та функціонування ринку агропромислової продукції (практичний посібник) / За ред. П. Т. Саблука. - К.: ІАЕ, 2000. -558 с.

133. Ханин И. Г., Гаценко С .В., Пасечник А. В. Особенности разработки инвестиционных проектов для предприятий по приему и переработке зерна // Хранение и переработка зерна. - 2000. - № 6. - С. 1 -2.

134. Хлебная отрасль Украины с точки зрения инвестиционной привлекательности // АгроСвіт. - 2001. - №3 .-С.18-21.

135. Хорунжий М. Й. Організація агропромислового комплексу: Підручник. -К.: КНЕУ, 2001.-382 с.

136. Хранение зерна и зерновых продуктов / Пер. с англ. В. И. Дашевского, Г. А. Закладного; Предисл. Л. А. Трисвятского. - М.: Колос, 1978.-472 с.

137. Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции с основами стандартизации / Под ред. Б. В. Лесика. - К.: Вища школа. Головное изд-во, 1983. - 247 с.

138. Худ олій Л. М. Економічний механізм формування та функціонування ринку зерна в Україні. - Київ: ІАЕ УААН, 1998. -211с.

139. Ціни, витрати, прибутки агро виробництва та інфраструктури продовольчих ринків України / Авт. кол.: О.М. Шпичак, П.Т. Саблук, В.Т. Ситник та ін; За ред. Шпичака О.М.; Інститут аграрної економіки УААН. -К., 2000. - 585 с

140. Червен І.І. Червен Е.В., Чебан О.О. Методологічні аспекти оцінки економічної ефективності агропромислових формувань // Економіка АПК. -1996.-№9.-С.35-36.

141. Черевко Г.В., Гарасим П.М., Колодійчук В.А., Козак Т.Р., Шпік О.Р., Гарасим А.А., Колодійчук А.А. Економіка зернопродуктового комплексу АПК. - Львів: Українські технології, 2000. - 197 с

142. Черевко Г. В., Гусаковський В. С Проблеми зниження матеріаломісткості сільськогосподарської продукції. - К.: Урожай, 1991. -184 с.

143. Чешинский Л. Информационная инфраструктура в сфере зернового производства и торговли // комбикормовая промышленность. -1996.-№4.-С.2-4.

144. Шаповал І. Резерви зернової ниви //Земля і люди України. - 1997. -№2.-С.10-12.

145. Шаповаленко О. І. Стан роботи зернопереробної промисловості в сучасних умовах // Хранение и переработка зерна. - 2000. - № 10. - С. 5 - 7.

146. Шафронов. А. Д. Условия и факторы повышения эффективности производства / Аграрная наука. - 2000. - № 8. - С. 6-7.

147. Шкобаль М. Ю. Міжнародна кооперація як елемент економічних реформ в АПК України // Економіка АПК. - 1999. - № 1. - С. 91 - 93.

148. Шпичак А. М. Ціноутворення та інфраструктура формування ринкових відносин в АПК // Економіка АПК. - 1999. - № 1. - С. 44 -46.

149. Экономика предприятия: Учебник / Под ред. проф. Н. А. Сафронова. - М.: "Юристъ", 2000. - 584 с.

150. Эта универсальная кукуруза // Пропозиція. -1998.-№3.-С.6.

151. Эффективность общественного производства: сущность и механизм роста / Тарасевич В. Н. - К.: Вища школа., 1991. - 191 с.

152. Як вибрати млин // Пропозиція. - 2000. - № 12. - С. 102.

153. Ясенецький В., Шустик Л. Сховища для зерна // Пропозиція. -2002. -№ 10.-С. 94-99.