Смекни!
smekni.com

Організація та планування кредитування (стр. 21 из 23)

Отже, параметри заземлення для даного приміщення вибрані правильно.

В цілях підтримки високого рівня пожежної безпеки в обов'язку керівника підприємства входить: організація пожежної охорони об'єкту, організація навчання робітників і службовців правилам пожежної безпеки, розробка перспективних планів упровадження засобів пожежогасінні і заходів щодо підвищення рівня пожежної безпеки підприємства; розробка інструкції про порядок роботи з пожароопаснимі речовинами і матеріалами, а також інструкцією про дотримання протипожежного режиму і про дії людей при виниклій пожежі; виготовлення і застосування засобів наочної агітації по забезпеченню пожежної безпеки і т.п.

У допомогу пожежній охороні на підприємстві організована пожежно-технічна комісія. До складу комісії, що призначається наказом керівника підприємства, входять: головний інженер (голова), начальник пожежної охорони, головний енергетик, головний технолог, головний механік, інженер по охороні праці і інші фахівці. Задачами пожежно-технічної комісії є виявлення порушень і недоліків технологічних процесів, які можуть привести до виникнення пожеж, і розробка заходів щодо їх усунення; сприяння органам пожежного нагляду і їх роботі; створення строгого протипожежного режиму; організація масової роз'яснювальної роботи серед персоналу.

Приміщення відділу відноситься до пожароопасним. Оскільки в приміщенні знаходяться горючі речовини в холодному стані (документація, роздруки, дерев'яні меблі), то його слід віднести до категорії "В" пожароопасних приміщень. Клас пожароопасності П1 оскільки в приміщенні знаходяться електроустановки. Приміщення відділу можна віднести до вибухобезпечних.

Будівлі ВЦ, згідно СНіП 2.01.02-85 “Протипожежні норми”, повинні бути I або II ступенів вогнестійкості.

Необхідно оснастити будівлю первинними засобами пожежогасіннею: внутрішніми пожежними водопроводами, ручними і пересувними вогнегасниками, сухим піском, азбестовими ковдрами. Пожежні крани повинні бути встановлені в коридорах, на майданчиках сходових кліток, у входів. Щити протипожежного захисту повинні бути оснащені ручними углекислотнимі вогнегасниками, оскільки для даного класу приміщень рекомендується використовувати хімічні засоби гасіння пожежі. Для гасіння пожеж в замкнутих об'ємах, яким і є приміщення техвідділу, застосовують вуглекислий газ для припинення подачі кисню повітря до вогнища спалаху.

Первинними засобами пожежогасінні можуть послужити ручні вогнегасники типу: ОУ-6 і ОУ-8. У приміщенні як первинні засоби пожежогасінні передбачені порошкові вогнегасники типа ОПС-6, проте їх застосування може виробити значний збиток в слідстві псування дорогої електронної апаратури, тому рекомендується застосовувати пінний вогнегасник типу ОХП-10.


ВИСНОВКИ

Результати застосування кредиту важливі і багатоманітні. Кредит, використовуваний для поворотного надання засобів, впливає на процеси виробництва, реалізації і споживання продукції і на сферу грошового обороту.

Роль кредиту виявляється в результатах складаються при здійсненні різних видів його відносин, що виникають при комерційному, банківському, споживацькому, державному і іпотечному кредитах. По кожному напряму впливу кредиту домінуюче місце займає який-небудь вид кредитних відносин.

Не мале значення в системі кредитних відносин має залучення засобів для виконання кредитних операцій. Проте така діяльність неоднакова для різних кредитних відносин. Наприклад, при застосуванні комерційного кредиту немає необхідності в залученні кредитором засобів із сторони; для надання засобів у позику у вигляді відстрочення оплати реалізовуваних товарів використовуються власні ресурси кредитора. Це не виключає подальше залучення банківського кредиту для компенсації вкладень засобів кредитора (облік векселів, позики під заставу векселів). Проте спочатку при наданні комерційного кредиту не обов'язково передбачається залучення засобів із сторони.

Навпаки, банківське кредитування припускає широке залучення засобів із сторони. Така діяльність банків має важливе значення, оскільки наявність привернутих засобів свідчить про те, що власники засобів не використовували їх для придбання товарів. Проте в подібній ситуації надання засобів позичальнику означає появу у нього можливості придбавати необхідні товари. Іншими словами, застосування банківського кредиту зводиться кінець кінцем до перерозподілу матеріальних ресурсів. Такий результат застосування банківського кредиту характеризує його значення в перерозподілі матеріальних ресурсів в господарстві.

Практично і при застосуванні державного, потребітельського, а також іпотечного кредитів, що надаються під заставу нерухомого майна і на споруду такої нерухомості, як житло, стає можливим перерозподіл матеріальних ресурсів.

Все це свідчить про важливість участі кредиту в перерозподілі матеріальних ресурсів. Проте це припускає необхідність таких кредитних відносин, при яких досягається доцільне використовування ресурсів. Одним з проявів ролі кредиту виступає його дія на безперебійність процесів виробництва і реалізації продукції. При систематичних неспівпаданнях поточних грошових надходжень і витрат підприємства можлива тимчасова недостатність засобів для придбання необхідних товарно-матеріальних цінностей, оплати послуг і обумовлені цим порушення безперебійності процесів виробництва і реалізації продукції. Завдяки наданню позикових засобів для задоволення тимчасових потреб долаються «приливи», що безперервно повторюються, і «відливи» засобів у позичальників, що сприяє подоланню затримки відтворювального процесу і тим самим його безперебійності і прискоренню.

Кредит виконує велику роль в задоволенні тимчасової потреби в засобах, обумовленою сезонністю виробництва і реалізації певних видів продукції. Використовування позикових засобів дозволяє утворити сезонні запаси і виробляти сезонні витрати підприємствами і організаціями сезонних галузей господарства. Тут важливо, що при застосуванні кредиту створюються сприятливі умови не тільки для успішної роботи підприємств і організацій сезонних галузей господарства, але і для економічного використовування ресурсів, оскільки ці підприємства і організації можуть здійснювати свою діяльність при мінімальному об'ємі власних засобів, а також зменшенні резервів, зокрема грошової їх частини.

Разом з тим завдяки перерозподілу засобів між різними позичальниками створюється можливість скорочення сукупного об'єму засобів, що надаються позичальникам. Необхідною передумовою надання позикових засобів для задоволення сезонних потреб служить те, що розмір потреби в засобах обумовлений дійсно сезонними чинниками. Недотримання такої вимоги може привести до надмірного надання позикових засобів і невчасного їх повернення.

Велика роль кредиту і в розширенні виробництва. Позикові засоби можуть надаватися на порівняно короткі терміни для збільшення запасів і витрат, що вимагаються для розширення виробництва і реалізації продукції. Разом з тим кредит може використовуватися як джерело засобів для збільшення основних фондів – будівель, споруд, придбання устаткування і т.д.

Характеристика ролі кредиту як важеля, сприяючого безперебійності виробництва і його розвитку, виявляється прямолінійною, оскільки не виключене застосування кредиту, яке може вплинути на уповільнення виробництва і реалізацію продукції.

Значна роль кредиту у сфері грошового обороту – наявного і безготівкового. Це відноситься до грошово-кредитних систем всіх країн. Важливе також те, що надходження готівки в обіг і вилучення їх з обігу відбувається на кредитній основі, через банки. Останнє виявляється, з одного боку, у тому, що випуск готівки в обіг з кас банків при видачі готівки підприємствам, організаціям, а також окремим громадянам можливий, якщо у них є залишки на рахунках в банках. Наявність таких залишків означає, що між клієнтами і банками існують кредитні відносини, в яких кредиторами є підприємства, організації і окремі громадяни.

У роботі розкриті сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків України, зокрема аналізованим по КБ „ПриватБанку”

Відокремлені такі форми кредиту: банківський, комерційний, лізинговий, іпотечний, бланковий, консорціумний, споживчий. Також названа і розкрита класифікація кредитів, охарактеризовані кредитні операції. У організації кредитного процесу відокремлено значення керівного складу банку, кредитного відділу і кредитних підрозділів, а також інших чинників, що впливають на організацію кредитного процесу.

Етапи процесу кредитування подані у чотири етапи, кожний із який вносить свій внесок у характеристику кредиту і визначає ступінь надійності і прибутковості для банку.

У роботі поданий аналіз активних операцій банку за 2004-2005 рокі, у структурі якого кредити займають 49.9%, у тому числі видача короткострокових кредитів 33,1%. На цьому етапі банк можна охарактеризувати як платоспроможний. тому що кошти на коррахунках в НБУ складають 2,7%. Активи банку складаються в основному з кредитів клієнтів. На даному етапі банк повинний боротися з безнадійними боргами і погано забезпеченими кредитами, що можуть спричинити за собою збитки.

Аналіз кредитної діяльності банку - це оцінка ефективності банківських аналітичних систем керування кредитними ризиками, оцінка якості можливого ризику, прогноз рентабельності кредитних операцій, слушність визначення кредитного портфеля банку.

Зроблений також аналіз кредитного портфеля банку. У аналізі структури кредитного портфеля банку найбільшу питому вагу складають пролонговані позички 81,7%, що складає 659730 грн. Банк проводить ризиковану кредитну політику.

У дипломній роботі приведена діюча практика визначення платоспроможності і ліквідності підприємства. Оскільки для того, щоб погасити кредит і відсотки по ньому, капітал повинний бути вкладений в основному в ліквідні активи, що приносять прибуток.