Смекни!
smekni.com

Організація та планування кредитування (стр. 9 из 23)

Для визначення середнього періоду кредиту за рік у чисельнику формули буде 360 (кількість днів у періоді), за квартал - 90, за місяць - 30.

При цьому в найбільше спрощеному виді розмір середнього залишку по видах короткострокових зобов'язань можна розрахувати за даними балансу як:

ОКЗн + ОКЗк

Середній залишок = (2.2)

заборгованості 2

де ОКЗн і ОКЗк - залишок заборгованості на початок і кінець періоду.

Для аналізу зручно використовувати таблицю.

Дані таблиці свідчать про найбільше серйозні зміни в термінах кредитування, які відбувались у поточному році по статтях короткострокових позичок банку і кредиторської заборгованості за товари, роботи і послуги.

Фінансова стійкість підприємства буде залежати від того, яким чином воно проводило в поточному періоді взаєморозрахунки зі своїми боржниками (дебіторами).

Таблиця 2.5

Аналіз короткострокових зобов'язань по термінах їхнього виникнення

Вид зобов'язань Середній період кредитування в попередньому році, дні Середній залишок кредиторської заборгова ності в поточному році, тис. грн. Оборот по дебету за поточний період, тис. грн. Трива лість кредиту вання в поточно му році, дні(гр.2*360)/гр.3
1. Заборгованість по короткострокових позичках банку 114.3 403.6 1640. 0 88.6
2.Кредиторська заборгованість по розрахунках із постачальниками 49.2 229.3 1994. 0 41.4
3. Аванси, отримані від покупців і замовників 64.1 580.0 3208. 0 65.1
4.Розрахунки з бюджетом 31.7 27.4 314.0 31.4
5.Розрахунки по оплаті праці 25.7 87.5 1013. 5 31.1
6.Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню 18.1 20.1 344.0 21.0

Нагадаємо, що необхідною умовою стабільності діяльності є одержання кредиту на тих же умовах (або кращих), на яких саме підприємство його робить.

Прибутки банку - це загальна сума коштів, отриманих від здійснення активних операцій. Прибутки банку відбиваються у 6-у класі плану рахунків.

Кількісний аналіз структури прибутків банку виявляється у визначенні питомої ваги окремих статей прибутків у їхній загальній сумі. Узагальнений кількісний аналіз структури прибутків складається в порівнянні структури декількох банків або фактичних і планових показників одного банку.

Таблиця 2.6

Порівняльний аналіз структури прибутків банку

Витрати На 01.01.2005 На 01.01.2006
Грн. % Грн.. %
1. Отримані % - ти усього у т. ч. по короткостроковим позикам міжбанківським операціям2. Прибутки і комісія з наданих послуг3. Інші прибутки4. Усього прибутків 99434089064010370010705051101440 90,380,99,49,7-100,0 1195370108029011516037090051566320 76,369,07,323,7-100,0

З приведених даних ми бачимо, що на 1.01.06 р. у структурі прибутків банку найбільшу питому вагу займають отримані відсотки - 76,3%. Серед отриманих відсотків найбільше значення по наданих короткострокових позиках - 69,0%. По міжбанківських операціях 7,3%. На другому місці в прибутках банку займають прибутки і комісія з наданих послуг - 23,7%.

У структурі прибутків за рік відбулися такі зміни: питома вага отриманих відсотків зменшилася на 14%, що свідчить про те, що надання кредитів стає коефіцієнтом для банку. Питома вага прибутків за комісії і послуги збільшилася на 14%.

Оскільки в структурі прибутків банку найбільшу питому вагу займають отримані відсотки, слід зазначити, що на розмір цих прибутків впливають два чинники - суми наданих кредитів і процентної ставки за наданий кредит.

Вплив чинників розраховується як умовна сума отриманих відсотків, як розмір процентної ставки за минулий період і суми виданих кредитів за звітний період, поділене на 100. У нас прибуток складає 1310250 грн., тобто збільшення суми виданих кредитів на 1103430 грн., а зменшення процентної ставки на 2,51% зменшило суму отриманих відсотків на 114880 грн.

Таблиця 2.7

Аналіз впливу суми надання кредитів і процентної ставки за кредит на суму отриманих відсотків

Показники На 01.01.05 На 01.01.06 Відхилення Резервизбільшенняприбутку
Усього в т.ч.за рахуноксуми, %кредитів ставки
1.Представлені кредити, усього (_ідс.)2.Получені % (_ідс.)3.Відсотна ставка закредит, % 347307099434028,63 4576500119537026,12 1103430201030- 2,51 -315910 --114880 -+114880

Основним джерелом банківського прибутку є прибуток від процентної різниці, обумовлений як відсотки отримані мінус відсотки сплачені.

Таблиця 2.8

Аналіз прибутку банку від кредитної діяльності (грн.)

Показники На 01.01.05 На 01.01.06 Відхилення
1. Отримані відсотки2. Сплачені відсотки3. Прибуток 99434089663097710 11953701211650- 16280 +201030+315020- 113990

Прибуток від кредитної діяльності на 1.01.06 р. у порівнянні з 1.01.05 р. зменшився на 113990 грн. за рахунок того, що сума сплачених відсотків перевищувала суму отриманих відсотків. Від кредитної діяльності на 1.01.06 р. банк одержав збитки на суму 16280 грн.

Найважливішими показниками прибутковості банку є:

- прибутковість активів;

- прибутковість капіталу.

Прибутковість активів (Па) - це відношення чистого прибутку після оподатковування до середньої вартості активів, виражене у відсотках.

Па = НП\ЗА * 100%. (2.3)

Прибутковість капіталу (Псф) - це відношення чистого прибутку після оподатковування до статутного фонду банку, виражене у відсотках.

Псф = НП\СФ * 100%. (2.4)

Для збільшення прибутковості активів застосовуються такі міри:

- збільшується ставка відсотків по активним відношеннях і зменшується ставка відсотків по притягнутих коштах;

- збільшується частка власних коштів банку в загальній сумі його коштів (показник платоспроможності);

- зменшується співвідношення власних і притягнутих коштів.

Зміна ефективності діяльності банку визначається за допомогою таких показників:

1. Чистий спред (%) = відсотки отримані / позики * 100% - відсотки сплачені / притягнуті кошти за відсотки * 100%.

Цей коефіцієнт включає тільки ті активи і пасиви, до яких застосовуються процентні ставки. Таким чином, він виключає вплив безпроцентних депозитів до запитання, капіталу і невиконаних вимог резервування на чисті отримані відсотки і, звідси, на прибуток банку. Це показник ізолює вплив процентної ставки на прибуток банку і тим самим дає більш глибоке розуміння джерела прибутку банку.

Відсотки отримані: 1195370 грн.

Відсотки сплачені: 1211650 грн.

Надані кредити: 4576500 грн.

Притягнуті кошти за відсотки: 3716110 грн.

Чистий спред = 1195370 /4576500*100-1211650/3716110*100 = 26,1-32,6=-6,5%.

Кредитна діяльність для банку є неефективний, чистий спред має негативне значення - 6,5% і свідчить про перевищення ставки сплачених відсотків по притягнутих коштах над відсотками по наданих кредитах.

2. Чистий процент маржі (%) визначає основну спроможність банку мати прибуток - його прибуток від процентної різниці як відсоток середніх загальних активів.

Чистий процент маржі = (Прибутки від відсотків - Витрати по відсотках)/Загальні активи * 100%.

Відсотки отримані 1195370 грн.

Відсотки сплачені 1211650 грн.

Загальні активи 9254960 грн.

Чистий процент маржі = (1195370 - 1211650)/9254960*100%= -0,17%.

Банк має негативний процентний марж, отже, збитки від кредитної діяльності.

3. Відношення іншого операційного прибутку до загальних активів (%) показує залежність від «нетрадиційного прибутку». Збільшення цього показника може показувати здорову диверсифікацію в платні фінансові послуги або нездорове прагнення досяг спекулятивного прибутку, щоб замаскувати недостатність основного банківського прибутку від відсотків.

Інший прибуток у відсотках до активів = Інший негативний прибуток / /Загальні активи * 100%.

Прибутки і комісія за надані послуги 370900 грн.

Сплачена комісія 17550 грн.

Загальні активи 9254960 грн.

Інший операційний прибуток у відсотках до активів = (370900 - 17550)/9254960 * 100 = 3,8%

Прибуток банку сформований за рахунок інших не кредитних операцій.

4. Визначення ефективності діяльності робітників проводиться через показник продуктивності.

Продуктивність праці - це відношення чистого прибутку до загальної чисельності робітників.

ПП = НП/Р, (2.5)

де ПП - продуктивність праці,

НП - чистий прибуток, що залишається в розпорядженні банку,

Р - загальна чисельність робітників.

Визначення оцінки фінансового положення комерційного банку.

Система рейтингу містить у собі:

1. Достатність капіталу = 2

2. Якість активів = 2

3. Якість керування (менеджменту) = 3

4. Прибутковість = 3

5. Ліквідність = 1

Рейтингова оцінка = 11/5 = 2,2

Встановлення рейтингової оцінки потребує округлення результату до цілих, тобто: 2-це означає, що банк одержує рейтинг задоволеного.

В основному фінансове положення банку є надійним. Проблеми незначного характеру, що можуть бути вирішені керівництвом банку. Фінансове положення банку є, по суті, стабільним, і, таким чином, банк у змозі пристосуватися до умов економічної кон’єктури і роботи банківського сектора.

2.2 Аналіз і оцінка якості кредитного портфеля

Аналіз структури активних операцій ділиться на якісний і кількісний. У випадку здійснення якісного аналізу визначається перелік активних операцій (напрямків використання коштів банку) на момент проведення аналізу.


Таблиця 2.10

Аналіз структури активних операцій на 01.01.06 р.

Види операцій Сума,грн. Структура, %
КасаКор. рахунки банківКор. рахунок у НБУКредити видані – усього у т. ч. короткостроковіОсновні кошти ібудівельні матеріали ДебіториВідведені коштиВитратиВалютна позиціяІнші активиУсього активів 134070474360208519045765003067110169460487870800802507008964001003309254960 1,45,122,549,433,11,85,30,92,710,01,0100,0

У структурі активних операцій банку найбільшапитомувагу має кредитна діяльність - 49,4%, у тому числі надання короткострокових кредитів 33,1%. Банк єплатоспроможним, оскільки кошти на кореспондентськомурахунку в НБУ складають 22,5%. Витрати банку мають незначну питому вагу в структурі активних операцій - 2,7%. Отже, активи банку складаються в основному з позик клієнтів. Безнадійні борги по цих позиках заподіюють банку збитки, особливо в тому випадку, якщо недостатньо забезпечені кредити.