Смекни!
smekni.com

Організація та планування кредитування (стр. 22 из 23)

Аналіз прибутку банку зроблений на 1.01.2006 р., у структурі прибутків найбільшу питому вагу займають відсотки, отримані від кредитної діяльності 69%. У структурі прибутків за рік відбулися такі зміни: отримані відсотки по кредитах зменшилися на 14%. Оскільки в структурі прибутків банку найбільшу питому вагу займають отримані відсотки по кредитах, зроблений аналіз впливу суми виданих кредитів і процентної ставки за кредит. Прибуток склав 1310250 грн., тобто збільшення суми виданих кредитів на 1103430 грн., а зменшення процентної ставки на 2,51% зменшило суму отриманих відсотків на 114880 грн.

Зроблено аналіз прибутковості банку від кредитної діяльності в порівнянні з попереднім періодом. Прибутковість зменшилася на 113990 грн., за рахунок того, що сума сплачених відсотків перевищила відсотки отримані. Від кредитної діяльності банк одержав збитки в розмірі 16280 грн.

Зміни ефективності діяльності банку визначалася за допомогою таких показників:

1. Чистий спред - 6,5% - означає, що кредитна діяльність банку неефективна, свідчить про те, що ставка сплачених відсотків перевищує відсотки отримані.

2. Маржа - 0,17% - означає збитки від кредитної діяльності.

3. Інший прибуток 3,8% Прибуток банку формувався за рахунок не кредитних операцій.

На підставі даних можна зробити висновок про те, що фінансове положення банку задовільне. Проблеми пов'язані з кредитною діяльністю банку можуть бути вирішені керівництвом банку. Фінансове положення банку стабільне, банк може пристосуватися до умов економічної кон’юнктури і роботи банківського сектора.

Комерційні банки виконують функції кредитування і інвестування підприємств, держав і населення. Банки виступають у якості фінансових посередників, одержуючи кошти в кінцевих кредиторів і даючи їхнім кінцевим позичальникам. За рахунок кредитів банку здійснюється фінансування промисловості, сільського господарства, торгівлі, забезпечується розширення виробництва.

Ефективне розміщення активів приносить банку прибуток, що дозволяє йому здійснювати свою роль у розвитку держави.

Проблема, що стосується добробуту держави, є актуальною.


Література:

Про банки і банківську діяльність: Закон України № 872-Х11 від 20.03.91 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. -1991. -№ 25.

Про заставу: Закон України від 2.10.92 р. №2654 – 12 //Відомості Верховної Ради України 1997 №47

“Рекомендації по визначенню фінансового стану позичальників” Постанова НБУ №323 затверджене від 29.09.97

“Про кредитний моніторинг” Положення Ощадбанку України протокол №8 від 2.03.99

“Про порядок визнання і списання безнадійної заборгованості за кредитами” Положення Ощадбанку протокол №8 від 2.03.99

1. Абрамова М.А., Александрова Л.С. Финансы, денежное обращение и кредит / Учебное пособие. - М.: Институт международного права и экономики, 1996.- 136 с.

2. Адибеков М.Г. Кредитные операции: классификация, порядок привличения и учет / серия «Международный банковский бизнес».- М.:Изд. АО « Консалтбанкир», 1999.-88с.

3. Андреев А.А., Морозов А.Г. Пластиковые карточки. Руководство для пользователей. -М.: Концерн «Банковский деловой центр», 2001- 102 с.

4. Андреев А.А. Пластиковые карты 2-е изд. переработанное и дополненное, -М.: Концерн «Банковский деловой центр», 2003.- 412 с.

5. Анкасов А.И. Активные операции коммерческих банков / серия «Международный банковский бизнес». - М.: Издательство АО «Консалтбанкир», 2004.- 280 с.

6. Антонов Н.Г. Пессель М.А. Денежное обращение, кредит и банки .- М.: АО «Финстатинформ», 1999.- 269 с.

7. Банківська енциклопедія / Під редакцією д. ек. н. професора Мороза А.М. - К.: "Слід", 2003.- 328 с.

8. Банковский кредит и способы его обеспечения / Под ред. А.А. Безуглова , М.: «Интерпол - Москва» , 1999.- 80 с.

9. Банковский портфель – I / Книга банкира , Книга клиента, Книга инвестора – М.,1999. – 752 с.

10. Банковское дело и финансирование инвестиций: т.1 теория и концепции / под ред. Н. Брука, - Вашингтон :Всемирный банк реконструкции и Развития , 1997.- 548 с.

11. Банковское дело и финансирование инвестиций: т.2 политика и стратегия/ под ред. Н. Брука, - Вашингтон :Всемирный банк реконструкции и Развития , 1997.- 648 с.

12. Банковское дело под редакцией О.И. Лаврушина – М.: «Росто», 1998. – 429с.

13. Банковское дело / Учебник для вузов – М.: Финансы и статистика , 2001. – 480 с.

14. Банки и финансы. Информационно-аналитический бюллетень. - 2001.-№ 1.

15. Банковское дело. Учебник под ред. Колесникова В.И., Кроливецкой Л.П. - М.: Финасы и статистика. 1999.

16. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: Учебник для вузов,- М.: Издательская корпорация «Логос», 1999.- 344 с.

17. Брітхем, Евхен Основи фінансового менеджменту : Пер. з англ. / Державний національний університет ім. Т. Шевченка – К.: « Молодь» , 1999 – 1000 с.

18. Вступ до банківської справи / Під ред. М.І. Савлука , - К.: Лібра , 1998. – 344с.

19. Гамидов Г.М. Банковское и кредитное дело, - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ , 2001.- 94с.

20. Головач А.В., Захожай В.Б., Банківська статистика. -К.: Український фінський інститут менеджменту та бізнесу, 1998.- 192 с.

21. Горчикова И.Н. Финансовый менеджмент – М.: АО «Консалтбанкир», 1999. – 208 с.

22. Деньги, кредит, банки: Справочное пособие / Г.И. Кравцова, Б.С. Войтешенко, Е.И. Кравцов и др. ;под общ. ред. Г.И. Кравцовой , - Мн.: Меркаванне, 1999.- 270 с.

23. Деньги. Кредит. Банки: Учебник для вузов/ под ред. Профессора Е. Ф. Жукова. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999. - 622 с.

24. Діяльність банку в умовах ринкової економіки / Г.О. Швиданенко, С.Г.Мішта, І.А.Колесникова, М.С.Рудь, - К., 2003 - 164 с.

25. Заруба О.Д. Фінансовий менеджмент у банках : навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей – К.: Знання , 1999. – 172 с.

37. Економічний словник-довідник: За ред. док. екон.наук, проф. С.В. Мочерного - К.: Феміна, 1999.- 368 с. (Nota bene )

26. Ишринская Е.Б. Операции коммерческих банков : российский и зарубежный опыт. -М.: Финансы и статистика 1998.- 450 с.

27. Корниенко Е.Б. Коммерческие банки их операции: Учебное пособие. - Симферополь, 2001.- 270 с.

28. Кредиты. Инвестиции / Под ред. Куликова А.Г.,- М.: «ПРИОР» , 1999.- 144 с.

29. Кредитный процесс коммерческого банка / А.И. Абалкин : А.Г. Гряднова и др. (ред.) – М.: ДСКА, 1999. – 112 с.

30. Кудрявцев В.А., Кудрявцева Е.В. Основы организации ипотечного кредитования: Учебное пособие .- М.: Высшая шк. 1998.- 64 с.

31. Нуреев Р.М. Деньги , банки и денежно - кредитная политика: Учебное пособие .- М.: АО «Финстатинформ», 1999.- 128 с.

32. Новітні банківські продукти: Модуль 2. -К.: ДЕкУ Українська фінансово-банківська шк., 1997.- 39 с.

33. Лексис В. Кредит и банки . -М.: Перспектива, 2003.- 120 с.

34. Лексис В. Кредит и банки / Пер. с нем. Р. и Ф. Михалевских - М.: Перспектива 2003. – 118 с.

35. Львов Ю.И. Банки и финансовый рынок Петроград – Санкт-Петербург. – СПб.: РИЦ «культ информ пресс», 1999. – 528 с.

36. Маркова О.М., Сахорова Л.С., Сидоров В.Н. Коммерческие банки и их операции: Учебное пособие. -М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999.- 288 с.

37. Масляченков Ю.С. Финансовый менеджмент в коммерческом банке : Фундаментальный анализ - М.: Перспектива., 1999. – 160 с.

38. Маслеченков Ю.С. Финансовый менеджмент в коммерческом банке Кн.№2 : Технологический уклад кредитования М.: Перспектива , 1999. – 191 с.

39. Маслеченков Ю.С. Финансовый менеджмент в коммерческом банке Кн.№3 : Технология финансового менеджмента клиента, - М.: Перспектива - 1999. – 221 с.

40. Мирун.Н.И. Герасимович А.Л. Банковское обслуживание предприятий и населения, - К.: Национальная академия управления, 1998.- 278 с.

41. Мішта С.П. Механізм формування та використання ощадних ресурсів – К.,1999 – 23 с.

42. Основы банковского дела / под редакцией Мороза А.Н. – К.: «Либра», 2001 – 330 с.

43. Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка .- М.: ИКЦ «Дис», 1999.- 464 с.

44. Планирование финансовой деятельности банка: необходимость, возможность, эффективность – М.: АСА, 1999. – 90 с.

45. Положення про оцінку фінансового стану позичальника . - К.: Банк «Україна» , 1999. - 28 с.

46. Полфреман Д. Основы банковского дела /Пер. с англ. – М.:ИНФРА-М, 2001. – 624 с.

47. Руководство по кредитному менеджменту / Пер. с англ. Под ред. Б. Эдвардса 3-е изд. – М.:ИНФРА-М ,1999. – 464 с.

48. Русак Н.А., Русак В.А. Основы финансового анализа, - Мн.: ООО «Меркаванне», 1997.- 196 с.

49. Сусіденко В.Т. Організація і методика управління кредитною діяльністю комерційного банку – В. Логос , 1997. –238 с.

50. Сусіденко В.Т. стратегія управління кредитною діяльністю комерційного банку –К.,1998. – 345 с.

51. Сусіденко В.Т. Теоретичні основи та практичні питання управління сучасною кредитною діяльністю комерційного банку, К., 1997. – 221 с.

52. Уткин Э.А. Финансовое управление / Ассоциация «Тандем» - М.,1997. – 208 с.

53. Финансовый менеджмент : теория и практика / Е.С. Стоянова , И.Т. Балабанов; Академия менеджмента и рынка , Институт финансового менеджмента - М.: Перспектива , 1999. – 574 с.

54. Финансовый менеджмент: Учебник для студентов экономических вузов/ Под ред. Г.Б. Поляк - М.: Финансы, ЮНИТИ 1997. – 518 с.

55. Шеремет А.Д.,Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. -М.: ИНФРА-М, 1995.- 176 с.

56. Шульга Н.П. Оценка кредитоспособности клиента: рекомендации банкиру при выдаче кредита – К., 1999. – 59 с.

57. Челноков В.А. Банки и банковские операции: Букварь кредитования. Технология банковских ссуд. Околобанковское рыночное пространство: Учебник для вузов - М.: Высшая школа, 1998.- 272 с.

58. Челноков В.А. Банки: букварь кредитования. Технология банковских ссуд. – М.: АО « Антидор» , 1999. – 368 с.

59. Черкасов В.Е., Платицина Л.А. Банковские операции: маркетинг, анализ, расчеты: Учебно-практическое пособие , -М.: Метаинформ, 1999.- 208 с

60. Черкасов В.Е. Финансовый анализ в коммерческом банке . -М.: ИНФРА-М, 1998.- 272 с.

61. Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов – М.: Дело, «Business Речь», 199. – 320 с. ( 2-е изд.)


ДОДАТОК А

Схема проведення кредитного аналізу (правило шести ”СІ” - принципи кредитування.

I. Характер. II. Здатність. III. Грошові кошти
1. Кредитна історія клієнта банку2. Досвід роботи інших кредиторів з даним клієнтом3. Мета позички4. Досвід клієнта і складанні планів та прогнозів5. Кредитний рейтинг клієнта6. Наявність серед керівників осіб з правом другого підпису 1. Дієздатність клієнта і гарантія2. Наявність статутних документів3. Характеристика клієнта: юридичний статус, засновники, основна діяльність, тощо 1. Обсяг в звітному періоді: продаж, прибутку, дивідендів2. Забезпеченість власними коштами3. Наявність ліквідних резервів4. Кредиторська та дебіторська заборгованість5. Структура капіталу та рівень ліверіджу6. Контроль за витратами7. Динаміка цін на акції (показник Р/Е)8. Наявність аудиторського висновку9. Якість управління10.Останні зміни в бухгалтерському обліку
IV. Забезпечення V. Умови VI. Контроль
1. Право власності на активи2. Строк служби активів3. Залишкова вартість4. Борги, обмеження5. Зобов’язання за лізингом та закладні6. Наявність страхування7. Гарантії8. Банк клієнта9. Судові санкції10.Податкові санкції11.Потреба в фінансових ресурсах 1. Рейтинг клієнта в своїй галузі, частка ринку2. Конкурентоздатність клієнта3. Чутливість до кон’юнктур-них та технологічних змін4. Умови на ринку робочої сили5. Вплив інфляції на грошові потоки клієнта6. Довгострокові прогнози розвитку галузі та перспектива зростання клієнта 1. Банківське законодавство2. Правила кредитування3. Наявність документації у клієнта 4. Кредитна заявка та кредитний договір5. Інформація сторонніх осіб (політики, економісти, громадські діячі) про зовнішні фактори зміни умов економічної діяльності

ДОДАТОК Б