Смекни!
smekni.com

Організація та планування кредитування (стр. 8 из 23)

Спроможність підприємства сплачувати по своїх короткострокових зобов'язаннях називається ліквідністю. Інакше кажучи, підприємство вважається ліквідним, якщо воно в стані виконати свої короткострокові зобов'язання, реалізуючи поточні активи. Виходячи зі сказаного, у практиці аналітичної роботи використовують цілу систему показників ліквідності . Роздивимося найважливіші з них.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (коефіцієнт терміновості) обчислюється - кошти і швидко реалізація цінних паперів(III розділ активу) до короткострокової заборгованості (результат поділу III пасиву). Він показує, яка частина поточної заборгованості може бути погашена на дату упорядкування балансу або іншої конкретної дати.

За даними нашого прикладу співвідношення коштів і короткострокових зобов'язань складає 0.24 : 1 (299:1255) на 01.01.2005 і 0.16 : 1 (259:1591) на 01.01.2006. Це говорить про те, що погасити свої зобов'язання в терміновому порядку підприємство не змогло б. Проте, з огляду на малу можливість того, що всі кредитори підприємства одночасно пред'являть йому свої боргові вимоги, і приймаючи в увагу той факт, що теоретично достатнім значенням для коефіцієнта терміновості є співвідношення 0.2 : 1, можна попередньо припустити допустимість сформованих на підприємстві співвідношень легко реалізованих активів і короткострокової заборгованості.

Уточнений коефіцієнт ліквідності - визначається як відношення коштів, цінних паперів і дебіторської заборгованості (III розділ активу) до короткострокових зобов'язань (результат III поділу пасиву балансу-нетто). Цей показник характеризує, яка частина поточних зобов'язань може бути погашена не тільки за рахунок готівки, але і за рахунок очікуваних надходжень за відвантажену продукцію, виконані роботи або зроблені послуги. Для нашого прикладу це співвідношення склало на початок року 0.73 : 1 ((299+612):1255) і на кінець року 0.65 : 1 ((259+780):1591), тобто скоротилося на 8 пунктів.

Загальний коефіцієнт ліквідності (коефіцієнт покриття) являє собою відношення всіх поточних активів (результат II розділу + результат III розділу активу) до короткострокових зобов'язань (результат III розділу пасиву балансу нетто). Він дозволяє встановити, у якій кратності поточні активи покривають короткострокові зобов'язання. У загальному випадку нормальними вважаються значення цього показника, що знаходяться в межах від 2 до 3.

Варто мати на увазі, що якщо відношення поточних активів і короткострокових зобов'язань нижче, ніж 1:1, то можна говорити про високий фінансовий ризик, пов'язаний з тим, що підприємство не в змозі оплатити свої рахунки.

Співвідношення 1:1 припускає рівність поточних активів і короткострокових зобов'язань. Приймаючи до уваги різноманітний ступінь ліквідності активів, можна з упевненістю припустити, що не всі активи будуть реалізовані в терміновому порядку, а, отже, і в даній ситуації виникає можливість фінансової стабільності підприємства.

Якщо ж значення коефіцієнта покриття значно перевищує співвідношення 1 : 1, то можна зробити висновок про те, що підприємство має у своєму розпорядженні значний обсяг вільних ресурсів, сформованих за рахунок власних джерел.

Іншим показником, що характеризує ліквідність підприємства, є оборотний капітал, що визначається як різниця поточних витрат і короткострокових зобов'язань. Іншими словами, підприємство має оборотний капітал доти, поки Поточні активи перевищують короткострокові зобов'язання (або в цілому доти, поки воно ліквідне).

У цьому зв'язку корисно визначити, яка частина власних джерел коштів вкладена у найбільш мобільні активи.

У нашому прикладі коефіцієнт маневреності складає 749 : 1932 = 0. 397 на 01.01.2005 року і 570 : 2205 = 0. 259 на 01.01.2006, що в цілому підтверджує раніше зроблені висновки щодо структури джерел формування поточних активів на підприємстві.

З метою поглибленого аналізу доцільно згрупувати всі оборотні активи по категоріях ризику. Приміром, є велика можливість того, що дебіторську заборгованість буде легше реалізувати, ніж незавершене виробництво, або витрати майбутніх періодів.

Таблиця 2.2

Зразкова класифікація поточних активів по категоріях ризику

Ступінь ризику Група поточних активів Частка групи в загальному обсязі поточних активів, % Відхилення (гр.2-гр. 4)
На 01.01.2005 На 01.01.2006
1 2 3 4 5
Мінімальна Наявні кошти, легко реалізовані короткострокові цінні папери. 4.9 2.9 -2. 0
Мала Дебіторська заборгованість із нормальним фінансовим положенням + запаси (крім залежаного) + готова продукція, що користується попитом. 53.8 49.8 -4. 0
Середня Продукція виробничоготехнічного призначення, незавершене будівництво, витрати майбутніх періодів. 8.8 9.5 +0.7
Висока Дебіторська заборгованістьпідприємств, що знаходяться у важкому фінансовому положенні, запаси готової продукції, виведеної із ужитку, залежані запаси, неліквіди. 32.5 40.7 +8.2

У розвиток проведеного аналізу доцільно оцінити тенденцію зміни співвідношень важкореалізованих активів і загального розміру активів, а також важкореалізованих і легко реалізованих активів. Тенденція до росту названих співвідношень указує на зниження ліквідності.

Враховуючи, що відповідно до чинного законодавства податок на майно підприємства береться з усієї сукупності основних і оборотних коштів і фінансових активів, підприємству необхідно рятуватися від подібного баласту.


Таблиця 2.3

Стан поточних активів на підприємстві

Група поточних активів На 01.01.2005 На 01.01.2006 Зміниза рік
у % до розміру поточних активів тис. грн. у % до розміру поточних активів тис. грн. пунк. (гр. 4 - гр.2)
1. Виробничі запаси 734.0 36.6 752.0 34.7 18.0 -1. 9
у тому числі – залежані 246.0 12.2 341.0 15.7 95.0 3.5
2. Незавершене виробництво 110.0 5.5 118.0 5.4 8.0 -0. 1
3. Готова продукція 187.0 9.4 172.0 7.9 -15.0 -1. 5
у тому числі – важкореалізована 37.0 1.8 34.0 1.5 -3. 0 -0. 3
4. Витрати майбутніх періодів 61.0 3.0 79.0 3.6 18.0 0.6
5. Дебіторська заборгованість 612.0 30.6 780.0 37.9 68.0 7.3
у тому числі – сумнівна 170.0 8.0 301.0 14.0 131.0 6.0
6. Кошти 300.0 14.9 260.0 12.0 -40.0 -2. 9
7.Усього важкореалізованіактиви (стор.1а+стор.2++стор.3а+стор.4+стор.5а) 624.0 31.1 873.0 40.4 249.0 9.3
8. Усього поточні активи 2004. 0 100.0 2161. 100. 157.0 --

Для стабілізації фінансового положення підприємства керівництву і головному бухгалтеру слід ужити термінових заходів по стабілізації фінансового положення підприємства. Такими заходами повинні стати:

- удосконалення організації розрахунків із покупцями (варто мати на увазі, що в умовах інфляції, як правило, вигідніше продавати продукцію швидше і дешевше, ніж очікувати вигідних умов ії реалізації);

- проведення інвентаризації стану майна з метою виявлення активів "низької" якості і списання їх із балансу у встановленому порядку й ін.

Аналіз стану кредиторської заборгованості підприємства його покупцям показаний у таблиці.

Таблиця 2.4

Аналіз стану кредиторської заборгованості (тис. грн.)

Показники Залишки У тому числі по строкам утворення (на 01.01.2006 року)
На 01.01.05 На 01.01.06 до одного місяця від 1 місяця до трьох від 3 місяців до 6 більше шести місяців
1. Короткострокові кредити банку 357 888 760 128
2. Короткострокові позики 245 - - - - -
3. Кредиторська заборгованість 653 703 322 69 264 48
за товари і послуги 355 222 100 - 122 -
по оплаті праці 35 43 16 21 6 -
по розрахунках по соцстрахуванню і забезпеченню 17 12 - 12 - -
по платежах у бюджет 40 170 98 36 36 -
іншим кредиторам 6 256 108 - 100 48
у т.ч. по розрахунках із покупцями - 248 100 - 100 48
4. Прострочена заборгованість – усього, у тому числі 238 509 x x x x
по короткострокових позичках - 128 x x x x
по короткострокових позиках - -
по розрахунках із постачальниками 211 122 x x x x
по розрахунках із покупцями - 148
по платежах у бюджет 11 72 x x x x
по оплаті праці 12 27 x x x x
по соцстрахуванню і забезпеченню 4 12
Інформаційно: короткострокові зобов'язання, усього : 1255 1591

Як бачимо, схована кредиторська заборгованість підприємства склала 248 тис. грн., із них 148 тис. грн. - із терміном утворення більше трьох місяців.

На ліквідність підприємства значний вплив робить термін надання кредиту.

Середній період надання кредиту може бути обчислений по формулі:

Середній залишок Тривалість

заборгованості * періоду

Період кредиту = (2.1)

Сума обороту

де під сумарним оборотом розуміється розмір дебетового обороту за аналізований період по рахунках зобов'язань. Примітка : розрахунки проводяться окремо по кожному виду зобов'язань.