Смекни!
smekni.com

Організація та планування кредитування (стр. 23 из 23)

Прибутки та видатки банку

2006 рік казники Сума, грн. 2005 рік, показники Сума, грн.
Отримані відсотки усього у тому числі по короткостроковим міжбанківських операціях Прибутки і комісія з наданих послуг Усього прибутків Сплачені відсоткиВитрати банку 11953701080290115160370900156632012116501525720 Отримані відсотки усього у тому числі по короткостроковим міжбанківських операціях Прибутки і комісії з наданих послуг Усього прибутків Усього витрат 99434089064010370010705011014401064860

Надані кредити - 3473070

Сплачені відсотки - 896630

Прибуток банку від кредитної діяльності – 97710


ДОДАТОК В

Баланс „ПриватБанку” за 2004 та 2005 рік

Показник На 01.01.2005Сума (тис.грн..) На 01.01.2006Сума (тис.грн..)
1 2 3
АКТИВ
Нерухоме майно 1183 1635
Поточні активи, усього в тому числі: 2004 2161
1. Виробничі запаси 734.0 752.0
у тому числі – залежані 246.0 341.0
2. Незавершене виробництво 110.0 118.0
3. Готова продукція 187.0 172.0
4. Витрати майбутніх періодів 61.0 79.0
5. Дебіторська заборгованість 612.0 780.0
у тому числі – сумнівна 170.0 301.0
6. Кошти 300.0 260.0
БАЛАНС 3187 3796
ПАСИВ
Джерела фінансових коштів 1932 2205
Позикові кошти - усього 1255 1591
У том числі короткострокові позички банків 357 888
короткострокові позики 245 -
розрахунки з кредиторами 653 703
БАЛАНС 3187 3796