Смекни!
smekni.com

Кредитування населення в комерційному банку "Аваль" (стр. 14 из 18)

- найдорожчі кредити в гривні на 3 роки в АКБ “ТАС-Комерцбанк” (коефіцієнт подорожчання – 1,30);

2. Для кредитів в гривнях на 5 років:

- коефіцієнт подорожчання лежить в діапазоні 1,41 – 1,51;

- рейтингове місце АППБ “Аваль” - 2 місце з коефіцієнтом подорожчан-ня кредиту 1,42 та початковим внеском 15% вартості автомобіля(вітчизняні) та 10%(іноземні);

- найдешевші кредити в гривні на 5 років в АКБ “Укрсиббанк” (коефіці-єнт подорожчання – 1,41);

- найдорожчі кредити в гривні на 5 років в АКБ “Укргазбанк” (коефіцієнт подорожчання – 1,51 –вітчизняні) та АКБ “ТАС-Комерцбанк” (коефіцієнт подорожчання – 1,48 - іноземні);

3. Для кредитів в доларах США на 3 роки:

- коефіцієнт подорожчання лежить в діапазоні 1,19 – 1,21;

- рейтингове місце АППБ “Аваль” - 1 місце з коефіцієнтом подорожчання кредиту 1,19 та початковим внеском 15% вартості автомобіля(вітчизняні) та 10%(іноземні);

- найдешевші кредити в доларах США на 3 роки в АППБ “Аваль” (коефіцієнт подорожчання – 1,19);

- найдорожчі кредити в доларах США на 3 роки в АКБ “Укрсиббанк” (коефіцієнт подорожчання – 1,21);

4. Для кредитів в доларах США на 5 років:

- коефіцієнт подорожчання лежить в діапазоні 1,30 – 1,35;

- рейтингове місце АППБ “Аваль” - 3 місце з коефіцієнтом подорожчання кредиту 1,32 та початковим внеском 15% вартості автомобіля(вітчизняні) та 10%(іноземні);

- найдешевші кредити в доларах США на 5 років в АКБ “Форум” (коефі-цієнт подорожчання – 1,30);

- найдорожчі кредити в доларах США на 5 років в АКБ “Фінанси та кре-дит” (коефіцієнт подорожчання – 1,35 – вітчизняні) та АКБ “Кредитпромбанк” (коефіцієнт подорожчання – 1,35 - іноземні);

Таким чином, вартість гривневих автомобільних кредитів на 9,2 – 11,6% дорожче вартості автомобільних кредитів в іноземних валютах.

в) Проведений рейтинг привабливості банківських кредитів населенню на придбання побутової техніки по коефіцієнту подорожчання суми кредиту(відсотки, одноразова сплату, періодичні комісії, страхування) показав:

1. Для кредитів у 2500 гривен на 12 місяців:

- коефіцієнт подорожчання лежить в діапазоні 1,14 – 1,27;

- рейтингове місце АППБ “Аваль” невисоке (8 місце) з коефіцієнтом подорожчання кредиту 1,21;

- найдешевші кредити в АКБ “Надра” (коефіцієнт подорожчання – 1,14);

- найдорожчі кредити в АКБ “Правекс-Банк” (коефіцієнт подорожчання – 1,27);

2. Для кредитів у 5000 гривен на 24 місяці:

- коефіцієнт подорожчання лежить в діапазоні 1,28 – 1,52;

- АППБ “Аваль” такі кредити з строком 2 роки не видає;

- найдешевші кредити в АКБ “Надра” (коефіцієнт подорожчання – 1,28);

- найдорожчі кредити в АКБ “Правекс-Банк” (коефіцієнт подорожчання – 1,52);

Таким чином, сучасне місце АППБ “Аваль” в сегментах банківського ринку кредитування населення та основні напрямки стратегії розвитку банківських послуг кредитування населення можна охарактеризувати наступним чином:

- в сегменті довгострокового іпотечного кредитування населення конкурентне положення АППБ “Аваль” з точки зору привабливості умов кредитування для населення – наближається до лідерів (3-4 місця), але прибутковість у цьому сегменті є самою низькою, тому банку доцільно прийняття стратегії утримування позицій з розширенням участі в цьому сегменті ринку кредитування тільки при відповідному розширенні довгострокових кредитних ресурсів та появі реального механізму рефінансування іпотечних цінних паперів;

- в сегменті середньострокового “автокредитування” населення конкурентне положення АППБ “Аваль” з точки зору привабливості умов кредитування для населення – лідируюче (1-3 місця), але прибутковість у цьому сегменті є також середньою, тому банку доцільно прийняття стратегії утримування позицій з розширенням участі в цьому сегменті ринку кредитування тільки при відповідному розширенні середньострокових кредитних ресурсів;

- в сегменті поточного кредитування населення конкурентне положення АППБ “Аваль” слабке, а оскільки в цьому високоризикованому сегменті – найвищі ставки доходності, то банку доцільно зосередити маркетингову політику на розширення діяльності в цьому сегменті;

Враховуючи вищенаведене, практична цінність отриманих результатів дипломного дослідження полягає:

- в виявлені основних тенденцій та напрямків розвитку кредитування банками населення України;

- в класифікаційному структуруванні основних напрямків кредитування населення в інвестиційному та поточно-споживчому сегментах;

- в розробці методики та проведенню рейтингування ефективності кре-дитів як з боку населення (через коефіцієнт подорожчання кредиту), так і з боку банку (ефективна ставка доходності з врахуванням витрат на вартість залуче-них кредитних ресурсів);

Застосування розробленої методології дозволило на прикладі дослідження роботи АППБ „Аваль” в сегментах кредитування населення виявити нагальні проблеми як з забезпеченням кредитних ресурсів, так і з необхідністю чітко алгоритмізувати розподіл кредитних ресурсів в підсегментах кредитування населення відповідно залученим сегментам джерел кредитних ресурсів, а саме:

- обсяги беззаставного короткострокового кредитування населення на поточні потреби та на нецільове “карткове” кредитування не повинні перевищувати обсягів відповідної бази кредитних джерел - короткострокових та довгострокових гривневих депозитів фізичних осіб;

- обсяги середньострокового заставного “автокредитування” не повинні перевищувати обсягів відповідної бази кредитних джерел - короткострокових і середньострокових депозитів населення в іноземній валюті;

- обсяги довгострокового іпотечного кредитування населення не повинні перевищувати обсягів відповідної бази кредитних джерел - обсягів довгострокових депозитів населення в іноземній валюті та обсягів довгострокових “єврокредитів” банківської системи Європи за рахунок нових іноземних інвесторів;


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. ЗАКОН УКРАЇНИ „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” // від 12 липня 2001 року N 2664-III (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 15 грудня 2005 року N 3201-IV)

2. ЗАКОН УКРАЇНИ „Про банки і банківську діяльність” // від 7 грудня 2000 року N 2121-III (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 22 грудня 2005 року N 3273-IV)

3. Закон України “Про Національний банк України” // від 20 травня 1999 року N 679-XIV (станом на 10.01. 2002 року N 2922-III)

4. Закон України “Про господарські товариства”//від 19 вересня 1991 року N 1576-XII ( від 17 травня 2001 року N 2409-III)

5. ЗАКОН УКРАЇНИ “Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень” // від 18 листопада 2003 року N 1255-IV (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 22 грудня 2005 року N 3273-IV)

6. ЗАКОН УКРАЇНИ „Про іпотечне кредитування, операції з консо-лідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати” // від 19 червня 2003 року 979-IV (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 15 грудня 2005 року N 3201-IV)

7. ЗАКОН УКРАЇНИ “Про цінні папери та фондовий ринок” // від 23 лю-того 2006 року N 3480-IV

8. ЗАКОН УКРАЇНИ “Про іпотечні облігації” // від 22 грудня 2005 року N 3273-IV

9. ЗАКОН УКРАЇНИ „Про заставу” // від 2 жовтня 1992 року N 2654-XII (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 18 листо-пада 2003 року N 1255-IV)

10. Закон України N 2704-IV від 23 червня 2005 року “Про організацію формування та обігу кредитних історій”

11. ЗАКОН УКРАЇНИ „Про захист прав споживачів” // від 12 травня 1991 року N 1023-XII (Законом України від 1 грудня 2005 року N 3161-IV цей Закон викладено у новій редакції)

12. Інструкція з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозит-них) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України // Постанова Правління Національного банку України від 15 вересня 2004 року N 435

13. Про затвердження Положення про порядок формування та викорис-тання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків //Постанова Правління Національного банку України від 6 липня 2000 року N 279 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України від 17 січня 2005 року N 10)

14. Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмо-вих дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій //Постанова Правління Національного банку України від 17 липня 2001 року N 275 (Із змінами і до-повненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від 12 жовтня 2005 року N 373)

15. Положення “Про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень” // Постанова Правління Націо-нального банку України від 31 серпня 2001 року N 375, із змінами і доповнен-нями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від 17 березня 2004 року N 111)

16. Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України // Постанова Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року N 280 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від 6 березня 2006 року N 76)

17. Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні // Постанова Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року N 368 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від 1 листопада 2005 року N 407)

18. Про затвердження Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України //Постанова Правління Національного банку України від 7 грудня 2004 року N 598 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України від 21 грудня 2005 року N 484)

19. Про внесення змін до Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні // ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 11 квітня 2005 року N 125(Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Правління Національного банку України від 22 грудня 2005 року N 493)