Смекни!
smekni.com

Кредитування населення в комерційному банку "Аваль" (стр. 9 из 18)

- програму - акцію “Тойота в кредит від банку «Аваль»”, в рамках якої клієнти банку «Аваль» мають можливість придбати в автодилерів у кредит ав-томобілі Тойота на спеціальних пільгових умовах.Без сплати будь-яких комі-сій, що впливали б на розмір процентної ставки, банк надає кредити за зниже-ними ставками.

Основні умови програм автокредитування в банку “Аваль” наведені в табл. Г.5 додатку Г [75].

в) Сегмент 3 - Нецільове довгострокове споживче кредитування під фінансову заставу без початкового внеску

Базові умови кредитування:

1. Термін кредиту:

- від 1 до 3 років — у разі, коли забезпеченням виступає транспортний засіб, нерухомість, порука юридичної чи двох фізичних осіб або застава депозиту в банку «Аваль»;

- від 3 до 5 років — у разі, коли забезпеченням виступає нерухомість або транспортний засіб, а також майнові права на депозит;

- від 5 до 7 років — у разі, коли забезпеченням виступає нерухомість або майнові права на депозит.

2. Валюта кредиту — гривня, долар США або євро.

3. Відсоткова ставка за кредитом:

а) терміном від 1 до 7 років включно:

- 17 проц. річних у гривнях;

- 14 проц. річних у доларах США;

- 13 проц. річних в євро.

4. Сума кредиту — від 1 тис. дол. США до 30 тис. дол. США (або еквівалент в євро чи гривнях).

5. Власний внесок позичальника — відсутній.

6. У разі оформлення у заставу нерухомості або транспортних засобів договір застави посвідчується нотаріально.

7. Погашення основної суми та відсотків — щомісяця (дострокове погашення кредиту здійснюється без штрафних санкцій).

Обов’язковому страхуванню підлягає майно, що передається у заставу відповідно до чинного законодавства України, автомобіль та цивільна відповідальність власника транспортного засобу (у разі, коли авто виступає предметом застави), життя позичальника.

в) Сегмент 4 - Короткострокове цільове кредитування покупки побутових товарів по програмі “Товари у розстрочку”, якщо клієнт хочепридбати будь-які товари довгострокового користування до 5 тис. грн., банк «Аваль» готовий надати кредит під 0,001 проц. річних.

Базові умови кредитування:

1. Мінімальна сума кредиту залежить від терміну кредитування:

- 6 місяців — 500 грн.

- 12 місяців — 1000 грн.

- 18 місяців — 1000 грн.

2. Максимальна сума кредиту — 5 000 грн.

3. Відсоткова ставка — 0,001 проц. річних.

4. Комісія за відкриття та ведення кредитного рахунку:

- 6 місяців — 14,25 проц. від суми кредиту

- 12 місяців — 20,50 проц. від суми кредиту

- 18 місяців — 26,75 проц. від суми кредиту.

5. Термін кредиту: шість, дванадцять та вісімнадцять місяців.

6. Валюта кредиту — гривня.

7. Погашення основної суми та відсотків — щомісячно (дострокове погашення кредиту здійснюється без штрафних санкцій).

в) Сегмент 5 - Короткострокове цільове кредитування послуг (навчання, подорожі, лікування) на поточні потреби

По програмі “Послуги в розстрочку” , якщо приватна особа хоче поїхати у подорож, навчатися у вищих навчальних закладах , банк «Аваль» готовий надати кредит до 5 тис.грн. під 0,001 проц. річних.

Основні умови програм кредитування “В розстрочку” в банку “Аваль” наведені в табл. Г.6 додатку Г [75].

е) Сегмент 6 - Короткострове нецільове кредитування “До зарплати” на поточні потреби при наявності “зарплатної” карток з обмеженим револьверним лімітом

В рамках кредитної лінії «До зарплати» банк «Аваль» пропонує клієнтам — держателям платіжних зарплатних карток банку скористатися можливістю одержувати готівку чи оплачувати товари і послуги у торговій мережі у кредит у межах встановленого ліміту, майже не сплачуючи відсотки.

Базові умови:

1. Строк дії кредитної лінії — 1 рік.

2. Щомісячний кредитний ліміт — 75 проц. щомісячної заробітної плати позичальника.

3. Процентна ставка — 0,1 проц. річних (за умови погашення кредиту до 15-го числа наступного місяця) та 24,1 проц. річних (після 15-го числа наступного місяця).

4. Забезпечення — не потрібне.

5. Погашення основної суми та відсотків — щомісячно.

6. Комісія за одержання готівки в кредит у банкоматі — 2 проц. від суми (але не менш ніж 2 грн.).

7. Комісія за оплату товарів та послуг у кредит за допомогою картки — відсутня.

Щомісячну виписку про всі проведені по картковому рахунку транзакції можна отримувати у паперовому вигляді чи електронною поштою.

Інформацію про поточний стан карткового рахунку та всі проведені поньому транзакції за будь-який період можна одержати на корпоративному сай-ті банку «Аваль» у розділі «Послуги електронними каналами/Виписка он-лайн».

ж) Сегмент 7 - Короткострове нецільове кредитування на поточні потреби за допомогою кредитних карток з обмеженим револьверним лімітом

В рамках програми кредитна лінія «Універсальна» банк «Аваль» пропо-нує клієнтам — держателям зарплатних та приватних платіжних карток скорис-татися кредитними коштами для розрахунків у торговельній мережі та отриман-ня готівки у банкоматі чи касі банку.

Базові умови:

1. Сума кредитної лінії:

- мінімальна — 500 грн.;

- максимальна — 5 середньомісячних оборотів по рахунку, однак не більш ніж:

- 5 тис. дол. США — для держателів зарплатних карток, котрі не мають в банку кредитів на купівлю житла чи автомобіля;

- 2 тис. дол. США — для держателів приватних платіжних карток та усіх тих, хто має кредити на купівлю житла чи авто.

2. Строк користування кредитною лінією — 24 місяці з можливістю автоматичної пролонгації.

3. Валюта кредиту — гривня, долар США, євро.

4. Відсоткова ставка:

- 0,1 проц. річних у національній чи іноземній валютах — при погашенні усієї заборгованості до 15 числа наступного місяця;

- 2 проц. на місяць у гривнях та 1,5 проц. — у доларах США/євро — при погашенні кредиту після 15 числа наступного місяця.

5. Забезпечення — не потрібне.

Таким чином, проведений аналіз показав, що основні банківські продукти кредитування населення в АППБ “Аваль” відповідають всім сучасним напрямкам сегментів кредитування населення, а умови кредитування є конкурентоспроможними у порівнянні з умовами кредитування в інших банках України.


2.4 Аналіз прибутковості операцій кредитування приватних осіб в АППБ „Аваль”

Оскільки розвиток кредитування населення не є метою діяльності комерційного банку, необхідно проведення аналізу доцільності переорієнтації АППБ “Аваль” з пріорітетного напрямку кредитування юридичних осіб на пріоритети кредитування населення. Основним аргументом переорієнтації повинен бути найважливіший параметр діяльності комерційного банку – рівень прибутковості діяльності.

Як показують результати аналізу графіків рис.2.20 на протязі 2001 – 2006 років значення основних показників доходності активів та капіталу АППБ „Аваль” становлять:

- рентабельність активів ROA = 0,08%(2001) – 0,3% (2006);

- рентабельність власного капіталу ROE = 2,0%(2001) – 3,27%(2006);

При цьому станом на момент продажу АППБ „Аваль” італійському банку (2 квартал 2005 року) значення рентабельності роботи банку впали до критично низького рівня :

- рентабельність активів ROA = 0,05%(2005);

- рентабельність власного капіталу ROE = 0,7%(2005);

Згідно з нормативною класифікацією НБУ, АППБ „Аваль” за фактичними показниками рентабельності роботи відноситься до низькорентабельних банків, тобто банків у яких:

- рентабельність активів ROA– нижче 0,5%;

- рентабельність власного капіталу ROE– нижче 5%;

Тобто з точки зору вітчизняних акціонерів, продаж АППБ „Аваль” є вигідною операцією по переведенню раніше інвестованого капіталу в більш рентабельну сферу застосування.


Рис.2.20. Динаміка рентабельності статутного капіталу та активів в АППБ „Аваль”

В той же час, аналіз графіків рис.2.20 показує, що після змін менеджмен-ту у 2006 році рентабельність в АППБ „Аваль” почала зростати.

В табл.2.2 наведені результати розрахунків порівняльних показників ефективності діяльності АППБ “Аваль” та банків банківської системи України за 2005 рік. В якості порівняння використанні показники діяльності АКБ „Державний Укрексімбанк” та умовно – середній банк банківської системи України.

Порівняльний аналіз отриманих даних дозволяє виявити причини низької рентабельності діяльності АППБ „Аваль”:

- чистий процентний спред становить 5,99%, що значно нижче рівня процентного спреду в АКБ „Укрексімбанк” – 7,5%, але вище за рівень процентного спреду в умовно-середньому банку БС України – 4,92%;


Таблиця 2.2Порівняльні показники ефективності діяльності АППБ


“Аваль” та банків банківської системи України за 2005 рік [77]

- структурна частка процентних доходів в операційних доходах становить 44,2%, що значно нижче рівня частки процентних доходів в АКБ „Укрексімбанк” – 59,8%, та нижче рівня частки процентних доходів в умовно-середньому банку БС України – 51,0%;

- структурна частка процентних витрат на утримання інфраструктури банку становить 30,8%, що значно вище рівня частки витрат на утримання інфраструктури в АКБ „Укрексімбанк” – 15,5%, та вище рівня частки витрат на утримання інфраструктури в умовно-середньому банку БС України – 23,1%;

- структурна частка процентних витрат на оплату праці в банку становить 44,65%, що значно вище рівня частки витрат на оплату праці в АКБ „Укрексімбанк” – 36,0%, та вище рівня частки витрат на оплату праці в умовно-середньому банку БС України – 29,5%;

- структурна частка робочих активів в активах банку становить 88,7%, що значно нижче рівня частки робочих активів в АКБ „Укрексімбанк” – 94,3%, та нижче рівня частки робочих активів в умовно-середньому банку БС України – 92,6%;

В результаті в АППБ „Аваль”:

- рентабельність активів в банку становить 0,82%, що значно нижче рівня рентабельності активів в АКБ „Укрексімбанк” – 4,26%, та нижче рівня рентабельності активів в умовно-середньому банку БС України – 1,35%;