Смекни!
smekni.com

Кредитування населення в комерційному банку "Аваль" (стр. 15 из 18)

20. Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах // Постанова Правлін-ня Національного банку України від 12 листопада 2003 року N 492 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від 21 грудня 2005 року N 485)

21. Правила торгівлі іноземною валютою // Постанова Правління Націо-нального банку України від 10 серпня 2005 року N 281

22. Про створення єдиної інформаційної системи обліку позичальників /боржників/ // Постанова Правління Національного банку України від 27 червня 2001 року N 245 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правлін-ня Національного банку України станом від 11 листопада 2005 року N 426)

23. Про затвердження Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам // Постанова Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року N 270 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України від 31 серпня 2005 року N 321)

24. Про запровадження обов'язкового резервування коштів за валютними операціями, пов'язаними із залученням резидентами кредитів, позик в інозем-ній валюті від нерезидентів //Постанова Правління Національного банку України від 12 серпня 2005 року N 291

25. Айвазян С.А. Основы эконометрики. – М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2001.– 432 с.

26. Аналіз банківської діяльності: Підручник / А.М.Герасимович та ін.; За ред. А.М.Герасимовича. — К.: КНЕУ, 2003.— 599 с.

27. Азаренкова Г.М., Д ікань Л.В., Новосельцева Т.О. Сучасні комерційні банки: персонал, розвиток, організація: Монографія. – Харків: ВД “ІНЖЕК”, 2003 – 131 с.

28. Банківський менеджмент: Навч. посібник / За ред. О.А. Кириченка. – К.: Знання-Прес, 2002. – 438 с.

29. Банківські операції: Підручник / За ред. А. М. Мороз. — К.: КНЕУ, друге видання. — 2002. — 476 с.

30. Банковское дело: Учебник /Под ред. О.И.Лаврушина – Москва, «Фи-нансы и статистика», 1998 – 576 с.

31. Банківські операції: Підручник. – 2-ге вид., випр. і доп./ А.М.Мороз, М.І.Савлук, М.Ф.Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А.М.Мороза. – К.: КНЕУ, 2002. – 476 с.

32. Банки и банковские операции: Учебник для вузов / Под ред. проф. Е.Ф.Жукова.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 471 с.

33. Богута Н., Млинців А. ІПОТЕКА / Чому дорожчають гроші // Український діловий журнал ЕКСПЕРТ , 20.06.2006 - http://expert.ua/

34. Васюренко О.В. Банківські операції : Навчальний посібник . – 4-те вид., перероблене і доповнене – Київ: Знання, 2004. – 324 с. – (Вища освіта ХХІ століття)

35. Васюренко О.В. Банківський менеджмент: Навчальний посібник . – Київ: Академія, 2001. – 313 с.

36. Васюренко О.В., Сердюк Л.В., Сидоренко О.М., Карасьова З.М., Каднічанська В.М., Федоренко Н.С. Облік і аудит у банках: Навчальний посібник.– К.: Знання, 2003. – 524 с.

37. Васюренко Л.В., Федосік І.М. Ресурси комерційного банку: теоретич-ний та прикладний аналіз: Монографія. – Харків: ПП Яковлєва, 2003. – 88 с.

38. Гриджук Д.М. Забезпечення кредитних зобов"язань у діяльності банків/ Д.М.Гриджук, В.О.Олійник.- Київ: Істина, 2001.- 256с.

39. Гроші та кредит: Підручник / За ред. проф. М. І. Савлука. — К.: КНЕУ, 2002. — 578 с.

40. Деньги, кредиты, банки : Учебник/ Под ред. О.И. Лаврушина. -2-е изд. Перераб. и доп. -М.: Финансы и статистика, 2000

41. Деньги, кредит, банки: Справочное пособие / Г.И. Кравцова,

Б.С. Войтешенко, Е.И. Кравцов и др. ;под общ. ред. Г.И. Кравцовой , - Мн.: Меркаванне, 1994.- 270 с.

42. Деньги. Кредит. Банки: Учебник для вузов/ под ред. профессора Е. Ф. Жукова. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999. - 622 с.

43. Задерей Н. Перше всеукраїнське бюро кредитних історій// Українсь-кий дiловий тижневик "Контракти" / № 24 вiд 13-06-2005

44. Задерей Н. Група «ТАС» захопилася створенням бюро кредитних історій// Український дiловий тижневик "Контракти" / № 41 вiд 10-10-2005

45. Євтух О.Т. Іпотека – механізм ефективного використання ресурсів – Луцьк, «Волинська обласна друкарня», 2001, 305 с.

46. Ефимова М.Р., Ганченко О.И., Петрова Е.В. Практикум по общей теории статистики: Учебное пособие. – Москва: Финансы и статистика, 2000.

47. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч.посібник.- К.: МАУП,2000

48. Ипотека -2005 (рейтинг жилищных кредитов) // Журнал «Деловой журнал», октябрь 2005, стр. 31 -55

49. Іпотечне кредитування: Навч. посіб. для вузів /О. С. Любунь, К. В. Паливода, М. П. Денисенко та ін /Ред. О. С. Любунь та ін. - К: ЦНЛ, 2005. - 392с.

50. Ишринская Е.Б. Операции коммерческих банков : российский и зарубежный опыт. -М.: Финансы и статистика 1995.- 450 с.

51. Кияк А. ІПОТЕЧНИЙ РИНОК ЯК СИСТЕМА // Дзеркало тижня, №23(602), 17.06.2006

52. Ковалев В.В. Финансовый анализ, Москва, “Финансы и статисти-ка”,1995

53. Коцовська Р., Ричаківська В та інш. Операції комерційних банків – Львів : ЛБІ НБУ, 2001 – 276 с.

54. Крейнина М.Н. Финансовое состояние предприятия. Методы оцен-ки.- М.: ИКЦ «Дис», 1997.

55. Кредитний ризик комерційного банку. Навч. посіб./ В.В.Вітлінський, О.В.Пернарівський, Я.С.Наконечний, Г.І.Великоіваненко; за ред В.В.Вітлінського.- К.: Т-во "Знання", КОО, 2000.- 251с.

56. Кредитование / Пер. с англ. Под. ред. М. А. Гольцберга - К.: Торгово- издательское бюро BHV , 1994. 384 с. (INKO)

57. Кудрявцев В.А., Кудрявцева Е.В. Основы организации ипотечного кредитования – М.: «Высшая школа», 1998 -64 с.

58. Лагутин В.Д. Кредитование : теория и практика. Учебное пособие.- 3 –е изд- К.: «Знание», 2002, 215 с.

59. Миллер Р.Л., Ван-Хуз Д.Д. Современные деньги и банковское дело / Пер.с англ. – М.: ИНФРА - М, 2000. – 856 с.

60. Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка .- М.: ИКЦ «Дис», 1997.- 464 с.

61. Полфреман Д. Основы банковского дела /Пер. с англ. – М.:ИНФРА-М, 1996. – 624 с.

62. Примостка Л.О. Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції, методи та моделі: Монографія. — КНЕУ, 2002.— 316 с.

63. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник. — 2-е вид., доп. і перероб. — К.: КНЕУ. 2004. — 468 с.

64. РЕВУЦЬКА Н. Іпотечне кредитування: зарубіжний досвід і перспекти-ви розвитку в Украіні, "Цiннi папери Украiни", N2 (290), 15 сiчня 2004 року

65. Редхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками / Пер.с англ. – М.: ИНФРА - М, 1996. – 288 с.

66. Роуз П.С. Банковский менеджмент. Пер. с англ. со 2-го изд.— М.: «Дело ЛТД»,1995.— 768 с.

67. Руководство по кредитному менеджменту / Пер. с англ. Под ред. Б. Эдвардса 3-е изд. – М.:ИНФРА-М ,1996. – 464 с.

68. Синки Дж. Управление кредитным портфелем / Пер.с англ. – М.: Catallaxy, 1994. – 820 с.

69. Сусіденко В.Т. Стратегія управління кредитною діяльністю комерцій-ного банку –К.,1998. – 345 с.

70. Шевченко Р. І. Банківські операції : Навч.- метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни / Київський національний економічний ун-т - К. : КНЕУ, 2000. - 160с.

71. Шевченко Р. І. Банківські операції : Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Київський національний економічний ун-т - К. : КНЕУ, 2003. – 276с.

72. Шевченко Р. І. Кредитування і контроль : Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Київський національний економічний ун-т. К. : КНЕУ, 2002. - 183с.

73. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІПОТЕЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА // Цінні папери України № 50 (390) 15 грудня 2005

74. Эдгар М. Управление финансами в коммерческих банках / Пер.с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 208 с.

75. HTTP://WWW.AVAL.COM.UA – Офіційний веб-сайт АППБ „Аваль”

76. Офіційний сайт НБУ – HTTP://www.bank.gov.ua

77. Офіційний сайт Асоціації банків України – HTTP:// WWW.AUB.COM.UA

78. Офіційний сайт консалтингової компанії “ПростоБанк” – HTTP:// WWW.PROSTOBANK.COM.UA

79.Законодавчо-довідкова система законодавства України – HTTP://WWW.LIGA-ZAKON.COM.UA

80. Офіційний сайт Української Національної Іпотечної Асоціації - http://unia.com.ua


ДОДАТКИ

Додаток А

Фінансові показники діяльності АППБ “Аваль”


Таблиця А.1 Баланси АППБ “Аваль” за 2003 – 2006 роки [76]

Додаток Б


Таблиця Б.1 Звіти про фінансові результати діяльності АППБ “Аваль” а 2003 – 2006 роки [76]

Додаток В

Порівняльні фінансові показники діяльності АППБ “Аваль” та банків банківської системи України [76]


Таблиця В.1Порівняльні баланси станом на 01.01.2006 року
Таблиця В.2 Порівняльні звіти про фінансові результати діяльності

станом на 01.01.2006 року [76]

Додаток Г

Таблиця Г.1 Умови кредитування на придбання житла на вторинному ринку/ гривна (Строк кредиту - 10 лет)

станом на 26.06.2006 [78]

Валюта кредиту - гривна Строк кредиту - 10 лет
Банк % ставка Одноразова комісія Щоміс. комісія Страхування Перший внесок
майна Життя титула
ПриватБанк 12% - 0,45%(від суми кредиту) 0,4% 0,5% - 20%
Укрсоцбанк 18% 1%(від суми кредиту) - 0,5% - - 15%
УкрСиббанк 15,5% 2%(від суми кредиту) - 0,5% - - 20%
Аваль 16,5% - - 0,3% 0,55% - 20%
Райффайзенбанк Україна 17,5% 500 грн. - 0,4% 0,3% 0,3% 15%
Фінанси та Кредит 14,5% 1%(від суми кредиту) 0,19%(на залишок заборг) 0,3% 0,48% - 10%
Проминвестбанк 19% 2%(від суми кредиту) - 0,3% 0,8% - 10%
Надра 15,5% 1%(від суми кредиту) 0,35%(на залишок заборг) 0,4% - - 20%
Кредитпромбанк 17,5% 450 грн. - 0,7% 0,3% 0,2% 15%
Кредит Банк (Україна) 18,5% 1%(від суми кредиту) 60 грн. 0,3% 0,5% - 15%
Форум 16,9% 1,5%(від суми кредиту) - 0,3% - - 20%
Укргазбанк 13,9% 1%(від суми кредиту) 0,2%(від суми кредиту) 0,4% 1% - 15%
Укргазбанк 16,9% 1%(від суми кредиту) - 0,4% 1% - 15%

Таблиця Г.2Умови кредитування на придбання житла на вторинному ринку/ гривна (Строк кредиту - 20 лет)станом на 26.06.2006 [78]