Смекни!
smekni.com

Кредитування населення в комерційному банку "Аваль" (стр. 6 из 18)

Але найголовнiшим методом захисту вiд кредитних ризикiв, визначення необхiдного обсягу позики та можливих шляхiв повернення заборгованостi банку є аналiз та оцiнка кредитоспроможностi клiєнта, його фiнансового стану, прогнозування ризику неповернення кредиту.

Якщо у процесi оцiнки кредитоспроможностi клiєнта банк дiйшов пози-тивного висновку про привабливiсть кредитної угоди, то наступним елемен-том визначення рiвня кредитного ризику даної справи постає залучення достатнього забезпечення кредиту, позаяк будь-якi прогнознi розрахунки, навiть найоптимiстичнiшi, не здатнi передбачити усiх можливих ускладнень з поверненням позики та процентiв пiд час її використання [61].

Сутнiсть даного методу захисту вiд кредитних ризикiв полягає у тому, що позичальник апрiорно гарантує вiдшкодування суми кредиту та процентiв за ним. До таких гарантiй вiдносять: неустойку, заставу (заклад), поступку вимог та прав, передавання права власностi, гарантiї та поруки, страхування.

Наведенi форми забезпечення повернення кредиту оформлюються спецiальними документами, котрi мають юридичну силу i закрiплюють за кредиторами визначене джерело для погашання позики у разi вiдсутностi коштiв у позичальника при настаннi строку виконання зобов'язань.

Ще одним методом захисту банкiв вiд кредитних ризикiв у своїй дiяльностi та однiєю з можливих форм забезпечення надаваних позик є така галузь, як страхування окремих випадкiв, вiрогiдних у взаємовiдносинах мiж кредитором та позичальником. Даний спосiб широко застосовується практично у всьому свiтi. Страхування операцiй та дiй, пов'язаних з наданням кредитiв, передбачає повне передання вiдповiдальностi та ризику органiзацiї, котра страхує кредит.

Банки самостійно визначають рівень ризику кредитних операцій, оцінюють фінансовий стан позичальників (контрагентів банку) та вартість застави в межах чинного законодавства.

Таким чином, сучасний ринок банківських послуг кредитування населення можна сегментувати з точки зору кредитного ризику як:

а) Високоризиковані та високодоходні кредити на поточні потреби ;б) Кредити в інвестиційну діяльність середнього ступеня ризику та середньої ставки доходності;в) Кредити вексельного рефінансування з змінною ставкою доходності обліку векселя, але з великим рівнем ризику непогашення векселя;г) Низькоризикові низькодохідні іпотечні кредити під заставу нерухомості з можливістю рефінансування іпотечних активів через випуск іпотечних цінних паперів;

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ КРЕДИТУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ В КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ АППБ „АВАЛЬ”

2.1 Загальні характеристики діяльності АППБ “Аваль”

Акціонерний поштово-пенсійний банк “Аваль” заснований у 1992 році. У 2002 році банк увійшов у «Топ-100 банків Центральної та Східної Європи» рей-тингового агентства Standard&Poor’s. За підсумками 2001-2003 рр. провідні ук-раїнські видання неодноразово визнавали Банк Аваль кращим банком України за найважливішими показниками. У 2004 році звання «Кращий банк України-2003» Банку Аваль присвоїв у своєму щорічному рейтингу кращих банків світу "AwardsforExcellence-2003" міжнародний журнал фінансових ринків Euromo-ney [75].

У серпні 2005 року мажоритарні акціонери банку «Аваль» прийняли рі-шення про продаж 93,5 проц. акцій, що знаходились у їхній власності, групі Райффайзен Інтернешнл (м. Відень, Австрія).

У жовтні 2005 рокузавершено процес придбання 93,5 проц. акцій Банку групою Райффайзен Інтернешнл. Сума угоди стала рекордною для українського банківського сектору та країн СНД і склала 1,028 млрд. дол. США.Статутний капітал банку «Аваль» збільшено на 500 млн. грн. до 1,5 млрд. грн.

Національний банк України затвердив на посаді Голови Правління Банку Володимира Лавренчука

У грудні 2005 року акціонери затвердили новий склад спостережної ради Банку. До неї увійшли Голова Правління Райффайзен Інтернешнл (РІ) Герберт Степіч, регіональний директор у країнах СНД, голова департаменту стратегії і забезпечення РІ Джеффрі Міллікан, фінансовий директор, член Правління РІ Мартін Грюль, член Правління РІ Аріс Богданерис і директор з операційної підтримки, член Правління РІ Гейнц Віднер.

За сучасним станом банк «Аваль» входить до банківської холдингової групи Райффайзен Інтернешнл Бенк-Холдинг АГ (RaiffeisenInternationalBank-HoldingAG, далі — Райффайзен Інтернешнл). Холдінгова група Райффайзен Інтернешнл, що на 70 відсотків належить Райффайзен Центральбанку Остер-райх АГ (RaiffeisenZentralbank ŐsterreichAG), Австрія, далі — РЦБ, управляє 16 банками та численними лізинговими дочірніми компаніями на 16 ринках Центральної та Східної Європи. Мережа групи складається з 2 400 відділень, охоплюючи практично весь регіон. Група Райффайзен Інтернешнл офіційно зареєстрована на Віденсь-кійфондовій біржі.

Станом на 30 червня 2005 підсумковий баланс холдінгової групи склав 32,9 млрд. євро, зрісши на 14 відсотків порівняно з кінцем 2004 року. Прибуток до оподаткування за перше півріччя склав 273 млн. євро, що на 58 відсотків більше ніж за той самий період 2004 року.

Сьогодні банк «Аваль» є провідним в Україні банком, що пропонує при-ватним клієнтам максимально повний перелік банківських послуг, зокрема — споживче кредитування (у тому числі за спеціальними програмами — товари у розстрочку, автомобілі у кредит), грошові перекази в національній та інозем-ній валюті з відкриттям і без відкриття рахунку, розміщення коштів на депозит-них рахунках, повний набір сучасних платіжних інструментів — пластикові картки міжнародних систем MasterCardInternational і VisaInternational, а також багато іншого.

Послугами Банку користуються більш ніж 3,2 млн. приватних клієнтів та понад 200 тис. корпоративних клієнтів. Серед них такі відомі в Україні та за кордоном підприємства як ВАТ «Алчевський металургійний комбінат», ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат»,СП "UMC", ВАТ «Укртелеком», ВАТ «Галактон», НАЕК «Енергоатом», ДП «Суднобудівний завод ім. 61 комунара», ЗАТ «Росинка» тощо.

Загальнонаціональна мережа Банку Аваль включає 1400 структурних під-розділів, розташованих у великих містах, обласних та районних центрах, містах обласного підпорядкування та окремих селах у всіх регіонах України. Переваж-на більшість із них є повнофункціональними відділеннями, що надають приват-ним та корпоративним клієнтам повний перелік стандартних та новітніх банків-ських послуг на найвищому рівні, в банку працюють більше 17 тисяч працівни-ків.

Високоякісне оперативне обслуговування клієнтів по всій Україні забез-печується власними мережами наземного цифрового та супутникового зв’язку, системою електронного обігу, використанням передових банківських та інфор-маційних технологій у бізнес-процесах Банку. На стадії впровадження знахо-диться інтегрована система роздрібного бізнесу на основі програмного комп-лексу Bankmaster RS. Повномасштабне втілення цієї системи дозволить значно прискорити обслуговування клієнтів та забезпечити їм можливість користуван-ня банківськими продуктами у будь-якому підрозділі Банку, незалежно від то-го, в якому з них було відкрито рахунок.

Станом на 01.01.2006 року (за результатами 2005 року) АКБ „Аваль” є одним із лідерів і займає наступні рейтингові місця в банківській системі України [77]:

- Обсяг валюти активів балансу – 19 258,740 млн.грн.( 2 місце);

- Обсяг власного капіталу – 2 098,773 млн.грн.( 2 місце);

- Обсяг статутного капіталу – 246,634 млн.євро( 1 місце);

- Обсяг кредитно-інвестиційного портфеля

– 13 853,640 млн.грн.( 2 місце);

- Обсяг поточних і строкових депозитів фізичних осіб

– 9 165,813 млн.грн.( 2 місце);

- Обсяг поточних і строкових депозитів юридичних осіб

– 6 000,990 млн.грн.( 1 місце);

- Обсяг балансового прибутку – 19,244 млн.грн.( 23 місце);

- Прибутковість статутного капіталу – 1,307 % ( 131 місце);

- Прибутковість активів балансу – 0,100 % ( 126 місце);


Рис.2.1. Динаміка виконання норматива Н1 регулятивного капіталу АППБ „Аваль”

Рис.2.2. Динаміка виконання нормативів Н2,Н3 АППБ „Аваль”

Як показують результати аналізу графіків рис.2.1 – 2.2 в періоді 2001 – 2006 років значення основних нормативів капіталу АППБ „Аваль” становить:

- мінімального розміру регулятивного капіталу (Н1) від 45,0 млн.євро (2001) до 245,3 млн.євро(2006);

- адекватності регулятивного капіталу/платоспроможності (Н2) від 11,0% (2001) до 22,7%(2006);

- адекватності основного капіталу (Н3) від 7,0%(2001) до 14,45%(2006);

Таким чином, згідно вимогам НБУ [13 ] , АППБ „Аваль” у 2006 році відноситься до категорії „Добре капіталізований банк”, тобто банк в якого:

- розмір регулятивного капіталу вище 8,0 млн.євро;

- норматив адекватності регулятивного капіталу Н2, перевищує його нормативне значення(більше 10%) і становить не менше ніж 17 відсотків;

- норматив адекватності основного капіталу Н3 більше ніж його нормативне значення(більше 4%) і становить 8 відсотків табільше.

2.2 Структура кредитних операцій АППБ “Аваль” з приватними особами


На протязі 2004 року в банківській системі України (рис.2.3 – 2.5) відбулась системна криза відтоку залучених коштів у 3 кварталі 2004 року, що вимагало спеціальних постанов НБУ по адміністративному стриманню обсягів вкладів населення в банках на період екстремальної ситуації з виборами Президента України. Як видно з графіків рис.2.3 –2.5, тільки у 2 кварталі 2005 року відновлені обсяги залучених коштів в банківській системі України на рівні 2 кварталу 2004 року [77].

Рис.2.3. Динаміка обсягів власного капітала та запозичених коштів (зобов’язань) в банківській системі України [77]