Смекни!
smekni.com

Кредитування населення в комерційному банку "Аваль" (стр. 1 из 18)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. ВАДИМА ГЕТЬМАНА

Кредитно-економічний факультет

Кафедра банківської справи

МАГІСТЕРСЬКА ДИПЛОМНА РОБОТА

на тему :

„ КРЕДИТУВАННЯ НАСЕЛЕННЯВ КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ ”АВАЛЬ” ”

Київ 2006


РЕФЕРАТ

Магістерська дипломна робота на тему: “Кредитування населення в комерційному банку АППБ “Аваль”” складається із вступу, 3 розділів та висновків. Робота викладена на 90 сто-рінках, містить 11 таблиць, 28 рисунків, додатки на 25 сторінках. Перелік вико-ристаних джерел літератури містить 80 найменувань.

Об’єктом дипломного дослідження є – банківські продукти кредитуван-ня населення в одному з найбільших банків України - АППБ “Аваль” (м.Київ).

Предметом дипломного дослідження є – портфельний ряд, особливості та умови кредитування населення в АППБ “Аваль”, а також порівняння їх з відповідними умовами в інших банківських установах банківської системи України.

Мета дипломного дослідження полягає у розкриттісучасного номенклатурного ряду, загального досягнутого рівня розвитку та конкурентоспроможності банківських продуктів кредитування населення в банківській системі України, дослідження та оцінка конкурентної позиції і перспективних напрямків удосконалення банківських продуктів кредитування населення в комерційному банку АППБ “Аваль”.

Основні завдання дипломного дослідження були наступними:

- провести дослідження теоретичних основ банківських операцій з креди-тування населення в комерційному банку, особливостей процесу кредитування населення та ризики банківського кредитування населення і засобів їх зменшення;

- провести аналіз практики кредитування населення в банківській системі України та аналіз послуг в кредитному портфелі банківського кредитування населення в АППБ “Аваль”(м.Київ), який є одним із найбільших банків роздрібного кредитування в Україні;

- класифікувати основні форми та умови кредитування приватних осіб в АППБ „Аваль”;

- сформулювати проблеми з кредитними ресурсами та основні напрямки удосконалення кредитування населення в комерційному банку;

- провести оцінку конкурентних позицій та напрямків розвитку ринкової долі АППБ “Аваль” в підсегментах довгострокового іпотечного кредитування населення, довгострокового кредитування населення на придбання автомобілів, поточного споживчого кредитування населення

- запропонувати методіку оцінки конкурентноздатності банку та привабливості кредитування населення по рейтингу інтегрованого показника подорожчання кредиту для позичальника за рахунок всіх видів платежів (процентні платежі, одноразова та періодична комісія, страхування майна життя та титула права власності на об”єкт кредитування);

За результатами дослідження сформульовані наступні результати, які мають практичну цінність:

- виявлені основних тенденцій та напрямків розвитку кредитування банками населення України;

- проведене класифікаційне структурування основних напрямків кредитування населення в інвестиційному та поточно-споживчому сегментах;

- апробована методика та проведене рейтингування ефективності кре-дитів як з боку населення (через коефіцієнт подорожчання кредиту), так і з боку банку (ефективна ставка доходності з врахуванням витрат на вартість залуче-них кредитних ресурсів);

Одержані результати можуть бути використані для чіткої алгоритмізації розподілу кредитних ресурсів комерційного банку в підсегментах кредитування населення відповідно залученим сегментам джерел кредитних ресурсів.

Рік виконання дипломної роботи - 2005 – 2006. Рік захисту роботи – 2006


ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ З КРЕДИТУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ В КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ

1.1 Сутність кредиту як економічної категорії

1.2 Особливості процесу кредитування населення в комерційному банку

1.3 Ризики банківського кредитування населення та засоби їх зменшення

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ КРЕДИТУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ В КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ АППБ „АВАЛЬ”

2.1 Загальні характеристики діяльності АППБ “Аваль”

2.2 Структура кредитних операцій АППБ “Аваль” з приватними особами

2.3 Основні форми кредитування приватних осіб в АППБ „Аваль”

2.4 Аналіз прибутковості операцій кредитування приватних осіб в АППБ „Аваль”

РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ КРЕДИТУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ В КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ

3.1 Проблеми та перспективи розвитку сегменту кредитування населення в банківській системі України

3.2 Конкурентна позиція та напрямки розвитку ринкової долі АППБ “Аваль” сегменті кредитування населення

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

ВСТУП

Актуальність теми дипломного проекту полягає в ідентифікації сучасного стану, структури та обсягів кредитування населення комерційними банками України, проведенні класифікації та оцінки ефективності кредитування населення в сегментах інвестиційного та споживчого кредитування, виявленні поточних проблем та перспективних шляхів розвитку сегментів банківського кредитування населення.

Об’єктом дипломного дослідження є – банківські продукти кредитуван-ня населення в одному з найбільших банків України - АППБ “Аваль” (м.Київ).

Предметом дипломного дослідження є – портфельний ряд, особливості та умови кредитування населення в АППБ “Аваль”, а також порівняння їх з відповідними умовами в інших банківських установах банківської системи України.

Мета дипломного дослідження полягає у розкриттісучасного номенклатурного ряду, загального досягнутого рівня розвитку та конкурентоспроможності банківських продуктів кредитування населення в банківській системі України, дослідження та оцінка конкурентної позиції і перспективних напрямків удосконалення банківських продуктів кредитування населення в комерційному банку АППБ “Аваль”.

Основні завдання дипломного дослідження були наступними:

- провести дослідження теоретичних основ банківських операцій з кредитування населення в комерційному банку, особливостей процесу кредитування населення та ризики банківського кредитування населення і засобів їх зменшення;

- провести аналіз практики кредитування населення в банківській системі України та аналіз послуг в кредитному портфелі банківського кредитування населення в АППБ “Аваль”(м.Київ), який є одним із найбільших банків роздрібного кредитування в Україні;

- класифікувати основні форми та умови кредитування приватних осіб в АППБ „Аваль”;

- сформулювати проблеми з кредитними ресурсами та основні напрямки удосконалення кредитування населення в комерційному банку;

- провести оцінку конкурентних позицій та напрямків розвитку ринкової долі АППБ “Аваль” в підсегментах довгострокового іпотечного кредитування населення, довгострокового кредитування населення на придбання автомобілів, поточного споживчого кредитування населення

- запропонувати методіку оцінки конкурентноздатності банку та привабливості кредитування населення по рейтингу інтегрованого показника подорожчання кредиту для позичальника за рахунок всіх видів платежів (процентні платежі, одноразова та періодична комісія, страхування майна життя та титула права власності на об”єкт кредитування);

Методами дипломного дослідження є – структурний аналіз, первинні статистичні спостереження, групування та статистистичний аналіз хронологічних рядів параметрів.

Інформаційною базою дипломного дослідження були – звітні документи АППБ “Аваль” за 2000 – 2006 роки, статистичні матеріали Національного банку України, Асоціації українських банків, Держкомстату України, періодика.

Практична цінність отриманих результатів дипломного дослідження полягає:

- в виявлені основних тенденцій та напрямків розвитку кредитування банками населення України;

- в класифікаційному структуруванні основних напрямків кредитування населення в інвестиційному та поточно-споживчому сегментах;

- в розробці методики та проведенню рейтингування ефективності кредитів як з боку населення (через коефіцієнт подорожчання кредиту), так і з боку банку (ефективна ставка доходності з врахуванням витрат на вартість залучених кредитних ресурсів);

Застосування розробленої методології дозволило на прикладі дослідження роботи АППБ „Аваль” в сегментах кредитування населення виявити нагальні проблеми як з забезпеченням кредитних ресурсів, так і з необхідністю чітко алгоритмізувати розподіл кредитних ресурсів в підсегментах кредитування населення відповідно залученим сегментам джерел кредитних ресурсів, а саме:

- обсяги беззаставного короткострокового кредитування населення на поточні потреби та на нецільове “карткове” кредитування не повинні перевищувати обсягів відповідної бази кредитних джерел - короткострокових та довгострокових гривневих депозитів фізичних осіб;

- обсяги середньострокового заставного “автокредитування” не повинні перевищувати обсягів відповідної бази кредитних джерел - короткострокових і середньострокових депозитів населення в іноземній валюті;

- обсяги довгострокового іпотечного кредитування населення не повинні перевищувати обсягів відповідної бази кредитних джерел - обсягів довгострокових депозитів населення в іноземній валюті та обсягів довгострокових “єврокредитів” банківської системи Європи за рахунок нових іноземних інвесторів;

Магістерська дипломна робота складається із вступу, 3 розділів та висновків. Робота викладена на 90 сторінках, містить 11 таблиць, 28 рисунків, додатки на 25 сторінках. Перелік використаних джерел літератури містить 80 найменувань.

Рік виконання дипломної роботи - 2005 - 2006.

Рік захисту роботи – 2006.


РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ ЗКРЕДИТУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ В КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ