Мир Знаний

Кредитоспроможність позичальника, способи її оцінки (стр. 12 из 22)

Третій етап контрольного супроводу кредитнихкоштівнаступає після закінчення півтора-двох місяців після перерахування грошей позичальнику, але не менше ніж за 15-20 днів до закінчення терміну, на який виданий кредит. На цьому етапі також вивчається документація і фактичний стан справ.

Встановлюється чи реалізовано товар, чи знаходиться в стадії реалізації, або до його продажу ще не приступали. Чи буде зроблений своєчасний розрахунок за кредит? На що спрямовані дії позичальника: на погашення кредиту або оголошення страхового випадку?

Перевірка починається звичайно з аналізу раніше отриманої інформації. Потім визначаються результати угоди за даними бухгалтерського обліку. Провадяться виписки з розрахункового рахунку, перевіряютьсядані журналів-ордерів по рахунках 05 "Матеріали", 41 "Товари", 42 "Торгова націнка", 46 "Реалізація", 51 "Поточний рахунок", 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками", 61 "Розрахунки по авансах", 76 "Розрахунки с різними дебіторами і кредиторами".

Якщо необхідно виявити дані про ступінь реалізації товарно-матеріальних цінностей, то робляться такі виписки з поточного рахунку, книги урахування реалізації, дані журналів-ордерів по рахунках 41, 51, 56. Страхова компанія тримає весь цей час контакт із банком із метою установлення своєчасного перерахування позичальником сум із метою погашення кредиту і відсотків по ньому. Одночасно з'ясовується можливість і терміни погашення кредитів і виплати відсотків. Ці дані з'ясовуються в процесі переговорів із керівництвом фірми кредитоодержувача, а також, виходячи з перевірки документальних і фактичних залишків товарно-матеріальних цінностей. З'ясовується чи не виникнула в позичальника заборгованість іншим банкам або підприємствам. Перевіряється наявність закладеного майна у випадку виникнення необхідності його реалізацій для погашення кредиту. На цьому етапі украй важливо вивчити характер ділових відносин позичальника з іншими юридичними і фізичними особами, провести зустрічні звіряння операцій, що дозволяють вийти на партнерів позичальника, усвідомити суть їхніх фінансово-господарських відношень. Кожна угода по передачі матеріальних і фінансових коштів партнерам із числа родичів або друзів керівників, або фундаторів фірми-позичальника, виділення з її складу структурних підрозділів у самостійні юридичні особи можуть бутипідготуванням позичальника до псевдобанкрутству.

Тому банк або страхова компанія до повернення кредитів і виплати, що належать за його використання відсотків, повинні вжити заходів по обмеженню витрати основних і обігових коштів що забезпечують виконанняобов'язків позичальника перед кредитором.

Четвертий, заключний і найбільше важливий етап супроводу кредитнихкоштів– етап настаннятермінів їхнього погашення. На даному етапі виявляються всінедоробки кредитних підрозділів банку, допущені при доборі позичальника і виборівиду його кредитного обслуговування, недоліки банківських служб безпеки й контрольних підрозділів страхових компаній у процесі переробки даних, наданих позичальником і його вивчення на перерахованих нами вище етапах контрольного супроводу використання кредитнихкоштів. Місячний етап кредитної угодипотребує особливо інтенсивної і цілеспрямованої роботи відповідних служб банку, страхової компанії й іншого гаранта, що забезпечує повернення кредиту, оскільки всі перераховані вище недогляди можуть обертатися реальними збитками від непогашення позичальником кредиту для кожного з них. Безумовно, ситуація, коли позичальник не повертає кредит, спричиняє ризик відповідальності, виникає частіше усього в страхової компанії, оскільки суть страхування і полягає в забезпеченні повернення кредиту. Поряд із цим, при підсумку страхових договорів страховик також намагається вибрати оптимальні ризики відповідальності й захистити себе від зловмисних, неправомірних дій позичальника, що спричиняютьнеповернення кредиту і настання страхового випадку. Тому цілком можливо виникнення ситуації, коли ризик збитку від неповернення кредиту банку загрожує також. Все це обумовлює спільну роботу на даному етапі, як банку, так і страхової компанії.

Отже, аналізуючи порядок формування банківського кредиту слід визначити що саме являє собою кредит, принципи кредиту такі, як: забезпеченість, повернення, строковість. Ціна банківського кредиту – це відсоток за користування кредитом, виділяють декілька груп однорідних ставок відсотка (банківського та небанківського).

Сам процес кредитування розподіляється на чотири етапи, кожен з яких вносить свій внесок у якісні характеристики позички і визначає ступінь її надійності й прибутковості для банку.

По етапах здійснення контрольного супроводу кредитнихкоштів ці методи поділяються на внутрішньобанківські і зовнішні. До внутрішньобанківських можна віднести методи: аналізу; угруповання; визначення ліквідності активних кредитних операцій; оцінки кредитів і створення страхових резервів і резервних фондів для забезпечення рівня ліквідності активних кредитних операцій; санації активних кредитних операцій і деякі інші.

2.2.Оцінка платоспроможності позичальника в КБ „Західінкомбанк”

КБ "Західінкомбанк" знають на фінансовому ринку України з 1992 року. Професіоналізм персоналу і впевненість у правильно обраній стратегії дали йому змогу зарекомендувати себе серйозною конкурентоспроможною фінансовою установою. Нині КБ "Західінкомбанк" посідає провідне місце серед кредитних установ західного регіону України.

Банк бере активну участь у реалізації загальнодержавних програм. Це кредитування ВАТ "Волиньхолдинг", Луцького ремонтного заводу "Мотор" та інших заводів північно-західного регіону. При недостатньому фінансуванні бюджетних програм 1998-2006 рр. (виплати заробітної плати працівникам охорони здоров'я, освіти, комунальним підприємствам) банк активно займався кредитуванням бюджетних установ міста.

КБ "Західінкомбанк" постійно займається благодійною діяльністю. Він надає фінансову допомогу як різноманітним фондам, так і окремим громадянам, які звертаються за допомогою, активно підтримує різноманітні культурні акції, що проводяться у місті (концерти, фестивалі, виставки тощо).

Прямі кореспондентські рахунки в іноземних банках у різних видах валюти забезпечують швидкість і повний комплект операції при розрахунках у зовнішньоекономічній діяльності. В КБ "Західінкомбанк" розроблено нову програму кредитування малого і середнього бізнесу.

Аналіз платоспроможності є основним елементом у процесі кредитного аналізу. До визначення платоспроможності позичальника існує декілька різних підходів. У КБ "Західінкомбанк" аналіз платоспроможності включає такі елементи:

-аналіз фінансового стану позичальника;

-аналіз юридичного стану позичальника: форма власності, установчі документи, статут, склад засновників, дата реєстрації, розмір статутного фонду, дозволені види діяльності, можливості транспортного ціноутворення, повноваження керівництв, наявні акції, дочірні структури, минулі і початкові судові розгляди;

-банківська історія позичальника, включаючи аналіз думки обслуговуючих позичальника співробітників банку, рух грошових коштів по рахунках, попередня кредитна історія, виконання зобов'язань, минулі судові розгляди, штрафні санкції і т.д.;

-якість управління підприємством-позичальником, професійний рівень керівників, їхній вік і стаж роботи, досвід роботи на керівних (адміністративних) посадах, якість менеджменту, чи терпіли вони банкрутство в минулому;

-конкурентні переваги підприємства, у тому числі наявність патентів, торгових марок, імідж клієнта, репутація серед клієнтури.

При проведені аналізу платоспроможності беруться до уваги всі елементи, що відносяться до позичальника, і враховуються всі можливі джерела виконання кредитного ризику.

При даному аналізі використовуються такі джерела інформації:

-матеріали, отримані безпосередньо від клієнта;

-відомості, що повідомляються тими, хто мав ділові контакти з клієнтом (його постачальники, кредитори, покупці, банки і т.д.);

-звіти й інші матеріали приватних і державних установ (галузеві аналітичні дослідження та інше).

Аналіз платоспроможності проводиться банком до вирішення питання про можливість і умови кредитування і передує аналізу проекту чи операції, запропонованої клієнтом для фінансування. Для поглибленого аналізу і встановлення реального фінансового стану позичальника можуть бути використані додаткові фінансові документи: первинні документи бухгалтерського обліку, довідки про товарну продукцію, розшифровка дебіторської і кредиторської заборгованості, довідка про рух товарів за бартерними операціями, заплановані показники діяльності підприємства та інші.

При вивченні платоспроможності підприємства важливе значення надається аналізу коефіцієнтів, що характеризують співвідношення різних статей балансу, і динаміку цих показників. Це важливі джерела інформації, необхідні для здійснення прогнозів із приводу стану справ підприємства і ризику, пов'язаного з видачею йому кредиту. Крім того, використання фінансових коефіцієнтів дозволяє швидко отримати уяву про фінансовий стан позичальника. Коефіцієнти необхідні для визначення найважливіших показників діяльності: рентабельності, ліквідності, стабільності чи відношення капіталу до позикових ресурсів.

Для прикладу розглянемо надання кредиту КБ "Західінкомбанк" для підприємства ТзОВ "Фарт ЛТД", надалі "Позичальник", що подало влітку 2005 року заяву на кредит у розмірі 150000 доларів США для купівлі обладнання. Підприємство-позичальник займається виробництвом кольорової топографічної продукції.