Смекни!
smekni.com

Кредитоспроможність позичальника, способи її оцінки (стр. 21 из 22)

· передбачати інфляційні моменти;

· розкривати проблеми страхування кредитних ризиків та інші важ­ливі питання.

Прийняття нового Закону "Про банківське кредитування", на нашу думку, дасть змогу збільшити обсяги банківського кредитування, змен­шити ризики у сфері активних кредитних операцій. У підсумку вигра­ють не лише банки, а й позичальники, котрі матимуть змогу розширити свою діяльність за рахунок кредитних коштів. У виграші буде й держава, оскільки з пожвавленням банківського кредитування зросте обсяг над­ходжень до бюджету у вигляді податків.

2. Сформувати інфраструктуру кредитних операцій (у тому числі інформаційного, методичного, кадрового забезпечення тощо). Так, Націо­нальний банк України має розробити:

· нове положення "Про кредитування";

· методику оцінювання кредитного ризику та управління ним;

· положення "Про роботу з проблемними кредитами";

· рекомендації з аналізу кредитного портфеля тощо.

3. Необхідним є також розробка єдиної методичної бази організації кредитування. Якщо керуватися вказівками Національного банку України, то банки зобов'язані розробити та затвердити за рішенням відповід­ного органу банку внутрішньобанківське положення про порядок проведення кредитних операцій і методику проведення оцінювання фінансового стану позичальника (контрагента банку) та ряд інших.

"Перелік методичної документації, що її рекомендує Національний банк України, на наш погляд, не повний, що зменшує ефективність орган­ізації кредитування банку. Цей перелік доцільно доповнити такими ме­тодичними вказівками:

· положеннями про кредитні комітети банку та кредитні комісії філій;

· порядок встановлення і перегляду лімітів;

· кредитні послуги банківської установи;

· положення про порядок прийняття рішень щодо надання кредитів;

· регламент здійснення кредитного моніторингу;

· регламент роботи із заставою під час проведення кредитних опе­рацій;

· порядок укладення договорів на страхування майна, наданого в заставу;

· методи управління проблемними кредитами тощо.

В економічному сенсі було б важливо здійснити такі заходи:

1. Знизити ціну кредиту та розширити його доступ для ширшого кола клієнтів. Процентні ставки банків за кредитами можна зменшити, якщо клієнт приносить банку значні доходи за валютними операціями, акре­дитивами, гарантіями тощо. Така політика потребує диверсифікації банківських операцій, надійної та ефективної системи контролю відносин з кожним клієнтом. Процентна ставка банків за кредитами може бути зменшена, якщо позика диверсифікує кредитний портфель банку. Пропонується при укладанні кредитних договорів передбачати постійне коригування процентної ставки у випадку зміни облікової ставки Національного банку України, темпів інфляції тощо.

2. На сучасному етапі для стимулювання надання банками довготерм­інових позик на інвестиційну діяльність необхідно таке: по-перше, вирі­шити питання надання пільг щодо створення обов'язкових резервів, опо­даткування доходів і використання прибутку банків; по-друге, створити умови для акумуляції у банках значних вкладів, щоб забезпечити необх­ідний обсяг кредитів, котрі мають надавати банки. Для цього необхідно стимулювати формування термінових депозитів шляхом диференціації норм обов'язкових резервів залежно від складу депозитів, зниження по­ датку на прибуток за процентами на термінові депозити.

3. На нашу думку, українським банківським установам у сучасних економічних умовах основний акцент під час вибору рішення про надан­ня кредиту позичальникам – юридичним особам необхідно робити на якість менеджменту, аналіз фінансових звітів і рахунків і, лише в останню чергу, на забезпечення

4. Здійснити адаптацію міжнародного досвіду кредитування до укра­їнської банківської практики, звернувши особливу увагу на розвиток кре­дитних ліній, овердрафтів, контокоренту, консорціумних кредитів.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року №436-IV // http://www.zakon.rada.gov.ua.

2. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000р. №2121 – ІІІ // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності (Додаток до журналу “Вісник Національного банку України”). – 2001. - №1 – с. 3 – 46.

3. Закон України ²Про заставу² від 02.10.1992 № 2654-ХІІ (зі змінами та доповненнями).

4. Закон України ²Про іпотеку² від 05.06.2003 № 898-IV // http://www.zakon.rada.gov.ua.

5. Закон України ²Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати² від 19.06.2003 № 979-IV // http://www.zakon.rada.gov.ua.

6. Закон України “Про Національний банк України” від 20 травня 1999р. №679 – XIV // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності (Додаток до журналу “Вісник Національного банку України”). – 1999. - №7 – с. 3 – 23.

7. Положення “Про кредитування”, затверджене Постановою Правління НБУ від 28 вересня 1995р. №246 // http://www.bank.gov.ua.

8. Адамик Б. Національний банк і грошово-кредитна політика. – Тернопіль, 2002.

9. Алексєєв І.В. та ін. Гроші та кредит: Навч. посібник / І.В. Алексєєв, М.К.Колісник, О.Й. Вівчар, П.Г. Ільчук, І.Ю. Кондрат. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004. – 168 с.

10. Базидевич В.Д. Державні фінанси. – К., 2002.

11. Банківська справа: Навчальний посібник / За ред. проф. Р.І. Тиркала. – Тернопіль: Карт-бланш, 2001. – 314 с.

12. Банківські операції: Підручник. – 2-ге вид., випр. і доп. / А.М. Мороз, М.І. Савлук, М.Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра ек. наук, проф. А.М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2002. – 476 с.

13. Батковський В. Проблеми кредитування малого підприємництва. // Вісник НБУ. – 2005. – №4.

14. Бобров В.Я. Основи ринкової економіки і підприємництва. – К., 2003.

15. Богатин Ю.В., Швандар В.А. Инвестиционный анализ. – М., 2000.

16. Васюренко О.В. Банківський менеджмент. – К., 2002.

17. Васюренко О.В. Банківський менеджмент: Посібник. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2001. – 320 с.

18. Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. посіб. – 4-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2004. – 324 с.

19. Вітлінський В.В. Кредитний кризи комерційного банку. – К., 2000.

20. Вступ до банківської справи: Навч. посіб. / Відп. ред. М.І.Савлук. – К.: Лібра, 1998.

21. Гальчинський А. Теорія грошей. – К., 1998.

22. Головин Ю.В. Банки и банковские услуги в России: вопросы теории и практики. – М.: Финансы и статистика, 1999.

23. Головко А.Т., Грушко В.І., Денисенко М.П. та ін. ( За ред. О.С. Любуня та В.І. Грушко). Система банківського менеджменту: Навчальний посібник. – Київ: Фірма “ІНКОС”, 2004. – 480 с.

24. Гриджук Д.М. Забезпечення кредитних зобов¢язань у діяльності банків. – К., 2001.

25. Гроші та кредит: Підручник / За ред. проф. Б.С. Івасіва. – Тернопіль: Карт-бланш, 2000. – 510 с.

26. Гроші та кредит: Підручник. – 3-тє вид., перероблено і доповнено / М.І.Савлук, А.М. Мороз, М.Ф. Пуховкіна та ін.; За заг. ред. М.І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2002. – 598 с.

27. Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях: Навчальний посібник / За ред. Б.Л. Луціва. – 2-ге видання, перероб. – Тернопіль: Карт-бланш, 2000. – 225 с.

28. Гуцал І.С. Банківське кредитування суб¢єктів ринку в трансформаційній економіці України. – Л.: ВАТ ²БІБЛЬОС², 2001.

29. Дзюблюк О. Ринок банківських послуг: теоретичні аспекти організації і стратегія розвитку в Україні. // Банківська справа. – 2005. – №3.

30. Дзюблюк О.В. Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки. – К.: Поліграф книга, 2000.

31. Жуков Е.Ф. Деньги. Кредит. Банки. – М., 2002.

32. Іванов В.М., Софіщенко І.Я. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн. – К., 2001.

33. Кириченко О.А., Міщенко В.І. Банківський менеджмент. – К., 2005.

34. Колісник М.К., Маслак О.О., Романів Є.М. Фінансовий ринок: Навч. посібник. – Львів: Видавництво національного університету “Львівська політехніка”, 2004. – 192 с.

35. Коростельов В.А. Управлінське консультування. – К., 2003.

36. Костіна Н. Гроші та грошова політика. – К., 2001.

37. Костюченко О.А. Банківське право. – К., 2001.

38. Костюченко О.А. Банківське право: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: МАУП, 2000. – 240 с.

39. Лагутін В.Д. Кредитування: теорія та практика. – К., 2000.

40. Лантєв С.М., Денисенко М.П., Каьанов В.Г., Любунь О.С. Банківська діяльність (вітчизняний та зарубіжний досвід): Навчальний посібник. – К.: ВД “Професіонал”, 2004. – 320 с.

41. Матвієнко В.П. Філософсько-економічні погляди. – К., 2003.

42. Мітюков І.О., Александров В.Т., Ворона О.І., Чедбаєва С.М. Фінансові послуги України: Енциклопедичний довідник. [У 6т.]. Т1. – К.: Укрбланковидав, 2001. – 762 с.

43. Мічурін Є.О. Житлове право України. – Харків, 2001.

44. Мочерний С.В. Основи економічних знань. – К., 2000.

45. Орлюк О.П. Банківське право: Навчальний посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 376 с.

46. Остапишин Т.П. Основи банківської справи: Курс лекцій. – К.: МАУП, 1999. – 112 с.

47. Петрук О.М. Банківська справа: Навчальний посібник / За ред д.е.н. проф. Ф.Ф. Бутинця. – К.: Кондор, 2004. – 461 с.

48. Руденко Л. Розрахункові та кредитні операції у зовнішньоекономічній діяльності підприємства. – К., 2002.

49. Савлук М.І. Гроші та кредит. – К., 2001.

50. Саніахматова Н.О. Підприємницьке право. – К., 2001.

51. Смолянська О.Б. Фінансовий ринок: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 384 с.

52. Сусіденко В.Т. Стратегія управління кредитною діяльністю комерційних банків. – К.: КДТЕУ, 1998.

53. Фабер С., Карчева Г. Фінансовий стан та основні проблеми в діяльності банків у 2004 році. // Вісник НБУ. – 2005. – №3.

54. Финансы, деньги, кредит. Ученик / Под ред. О.В. Соколовой. – М.: Юристъ, 2000.

55. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств. – К., 2002.

56. Фролов С.М. Банківська справа та основи кредитного регулювання в Україні. – Суми, 2003.

57. Чайковський Я. Сучасний стан та перспективи розвитку банківського кредитування // Банківська справа. – 2005. – №2.

58. Шелудько В.М. Фінансовий ринок. – К., 2002.

59. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Навчальний посібник. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Знання – Прес, 2003. – 535 с.