Смекни!
smekni.com

Кредитоспроможність позичальника, способи її оцінки (стр. 14 из 22)

На місцевому ринку продукцію фірми можна вважати унікальною. В Україні є лише 6 аналогічних поліграфічних центрів; продукція є виробничою; дослідження оптових цін показало можливість виробляти продукцію за нижчими цінами за рахунок менших транспортних витрат;

продукція не нова, але замовлення надходять зі зростаючими вимогами щодо якості і складності продукції.

4. Аналіз доставки і реалізації: де буде реалізовуватися продукт; як буде організована система збуту (торгова агентура).

Продукт буде реалізовуватися як на місцевому рівні, так і на загальнодержавному.

5. Наявність цільових ринків. Наявність підписаних контрактів, передбачає, що продукт буде реалізовуватися.

6. Виробнича чи інша діяльність (торгівля, будівництво, транспорт). Розташування: легкий доступ; близькість постачальників і клієнтів.

Підприємство-постачальник розташоване майже в центрі України, що полегшує доставку продукції при виході на загальнодержавний ринок.

7. Оснащення, устаткування, технологічний процес: наскільки сучасними вони є; чи порівняні вони з оснащенням, устаткуванням, технологічним процесом конкурентів. Устаткування, що купується за кредитні кошти для України можна вважати унікальним. Фірма-виробник обладнання (МАN ROLAND) є одним з лідерів у Європі з випуску поліграфічного обладнання, яке має досить високу потужність.

8. Постачальники, сировина, комплектуючі: чи є вони в наявності; чи є збої в отриманні електроенергії і так далі.

Підприємство-позичальник має підписані контракти з:

-YUKE-GmbH (поставка обладнання);

-Українська поліграфічна група (поставка обладнання);

-"Бліц-прінт" (поставка обладнання та комплектуючих);

-"Комелія" (папір);

-Українська поліграфічна група (фарба, хімія).

9. Робоча сила: потреба; труднощі по залученню висококваліфікованих фахівців на місці реалізації проекту.

Для роботи з обладнанням, що купується необхідне додаткове навчання персоналу, можливі труднощі при невеликих збоях у роботі обладнання у зв'язку з тимчасовою відсутністю працівників-монтерів.

10. Менеджмент: хто буде відповідальний за виконання проекту.

Підприємство-позичальник створене у формі товариства з обмеженою відповідальністю. Засновники: директор підприємства та його дружина, отже відповідальність за здійснення проекту несуть власники підприємства.

11. Джерела фінансування: оцінка джерел фінансування; хто надає власний капітал; хто ще надає кредити. Єдиним джерелом фінансування є кредит банку.

12. Фінансові прогнози: прибутків і збитків, звіти про грошові потоки, таблиці погашення боргу і виплати відсотків, вимоги до оборотних коштів. Аналіз чутливості проекту при різних допущеннях (перемінних). Фінансові прогнози подані у розробленому бізнес-плані. Планується прибуток за наступних шість місяців у розмірі 170 тис. грн., який має покрити витрати на відсотки за кредитом та часткове погашення основної суми заборгованості.

13. Специфічні ризики проекту: технологічний ризик; виробничий ризик; ризик, пов'язаний з постачанням сировини.

Технологічні та виробничі ризики практично відсутні через високу якість обладнання, з постачальниками налагоджені тісні виробничі зв'язки.

При виборі проектів банк особливу увагу приділяє перевірці відповідності бізнес-плану фактичному стану справ, а також враховує незалежність від виконавця факторів, тобто ризиків проектів. До найважливіших ризиків, що повинні оцінюватися, можуть належати технічні і комерційні.

Технічні ризики інвестиційних проектів включають можливість:

затримки науково-дослідних робіт, що входять в інвестиційний проект, неотримання запланованих технічних параметрів у ході конструкторських розробок.

До комерційних ризиків інвестиційних проектів належать ризики: неправильного вибору економічних цілей проекту; неправильної оцінки необхідних фінансових ресурсів; недотримання термінів проекту; незабезпечення поточних постачань по проекту; неправильної оцінки ринку збуту, взаємодій з контрагентами і партнерами; непередбачених витрат і перевищеного кошторису проекту; ризики, пов'язані з забезпеченням прав власності по проекту; ризики передбаченої конкуренції.

Аналіз юридичних аспектів кредиту виділений КБ "Західінкомбанк" в окремий етап кредитного аналізу через складність і мінливість українського законодавства і полягає в наступному:

-Юридична експертиза документів клієнта.

Були вивчені статутні документи позичальника: предмет діяльності підприємства, джерела формування майна, учасники товариства, їх права та обов'язки, порядок розподілу прибутків та збитків, органи управління товариством, їх склад, компетенція і порядок прийняття рішень, порядок внесення змін до статуту, припинення діяльності товариства.

- Експертиза умов кредитування, внесення пропозицій по коректуванню умов кредитування з метою зниження кредитного ризику:

З метою зменшення кредитного ризику в кредитний договір розроблений банком було внесено зміни: позичальник отримує кожну чергову частку кредитних коштів за умови погодження кредитора стосовно кредитованого заходу та фінансового стану позичальника; передбачена можливість погашення заборгованості за кредитом у іншій вільноконвертованій валюті з врахуванням вимог валютного законодавства.

Після здійснення всіх етапів вивчення платоспроможності ТзОВ "Фарт ЛТД" (аналіз фінансового стану, аналіз проекту, юридичний аналіз) та після експертної оцінки майна, що пропонується в заставу, і після оформлення договору застави, (офсетна машина Adast Dominant 714 ТVР714В, машина різальна БР – 82, друкувальна офсетна машина МAN ROLAND 202) було прийнято рішення про надання кредиту у розмірі 150000 доларів США, оскільки фінансовий стан можна вважати відмінним (дотримуються майже всі нормативні значення), проект описаний у професійно складеному бізнес-плані, до якого не було жодних зауважень з боку банківських спеціалістів, в статутних документах дотримано всі вимоги банківських юристів. У якості додаткового забезпечення було взято поруку третьої особи, що було оформлено договором поруки та договором застави. Щодо зниження кредитного ризику, то доцільно було б взяти особисту поруку директора підприємства-позичальника.

2.3. Шляхи удосконалення роботи з контролю укладання і виконання кредитних угод

Кожний банк доходить до своєї власної кредитної політики. Тому головне питання полягає не тільки в її наявності, але й в її якості (ступені дотримання принципів кредитної політики, зокрема, ефективності і оптимальності). Організація кредитних взаємовідносин банку з позичальником визначається багатьма факторами, включаючи розмір та вагу банку, кваліфікацію банківських працівників, котрі відповідають за оформлення позики, обсяг кредитного портфеля, види позик та ін. Як ми згадували раніше, одним з елементів кредитної політики є організація кредитного процесу. Кредитні працівники повинні бути ознайомлені з банківською кредитною політикою, особливо з вимогами щодо заповнення й ведення документації та з методами кредитування, включаючи процес затвердження позики.

Добре організована система з чітким веденням реєстрації і бухгалтерії має вирішальне значення. З огляду на це особливого змісту повинно набувати ведення картотеки кредитної інформації, котра буде внутрішньою, хронологічною та всеосяжною реєстрацією взаємовідносин банку з клієнтом. Зміст картотеки зазвичай виходить поза межі суто кредитних стосунків і зачіпає реєстрацію усіх видів діяльності між контрагентами (окрім взаємовідносин довірчого характеру).Зміст картотеки, для прикладу, може містити [7; 92]:

- копії кореспонденції між клієнтом та банком;

- записи, підготовлені персоналом банку в якості детального звіту про контакти з клієнтом;

- копії документів про проведений кредитний аналіз та затвердження позик, підготовлених працівниками банку, на яких є підписи затверджуючих співробітників, і, у разі відмови на прохання про надання позики, причини відмови;

- копії договорів та угод, кредитних угод, обмежень отримання інвалюти та іншої документації, що стосується взаємовідносин з клієнтом;

- копії звітів про результати аналізу доходності відносин з клієнтом.

За умов конфіденційності доступ банківських працівників до картотеки обмежений. Працівники банку матимуть змогу отримувати з неї інформацію в міру необхідності.

Основна робота з організації кредитного процесу в банку може бути подана у вигляді наступних етапів [44; 235]:

1 етап. Формування портфеля кредитних заявок.

2 етап. Проведення переговорів з потенційним клієнтом.

3 етап. Прийняття рішення про доцільність надання кредиту та форму його надання.

4 етап. Оформлення кредитної справи.

5 етап. Робота з клієнтом після отримання ними позики.

6 етап. Повернення кредиту з процентами і закриття кредитної справи.

До першого етапу входять збір інформації про попит на кредит, її аналіз та попередній відбір заявок. При цьому повинен бути дотриманий основний принцип – вся інформація про потенційних позичальників, що надходить до банку, повинна письмово фіксуватиcя кредитними працівниками та містити наступні відомості [44; 237]:

а) короткий зміст кредитованого проекту;

б) обсяг запитуваного кредиту;

в) вид та строк позики;

г) пропоноване забезпечення.

Також до заявки додається пакет документів, що містить [44; 238]:

- засновні документи позичальника;

- картку зі зразками підписів уповноважених осіб та печатки;

- фінансовий звіт (баланс та звіт про прибутки та збитки);

- техніко-економічне обгрунтування або бізнес-план;

- контракти та угоди на кредитований проект;

- супутня документація на пропоноване забезпечення.

При надходженні до банку великої кількості заявок така інформація створює передумови для попереднього відбору найбільш привабливих пропозицій, а також дозволяє наповнювати інформаційний портфель кредитних заявок для подальшої роботи з ними. Працівник кредитного відділу відіграє роль продавця і експерта у процесі надання позики.