Смекни!
smekni.com

Кредитоспроможність позичальника, способи її оцінки (стр. 8 из 22)

Таблиця 1.8

Класифікація та порядок розрахунку показників

оцінки рентабельності підприємства

Показник Порядок розрахунку або джерело одержання вихідної інформації
Рентабельність продажу
Рентабельність основної діяльності
Рентабельність основно­го капіталу
Рентабельність власного капіталу
Період окупності влас­ного капіталу
Рентабельність усього капіталу підприємства
Рентабельність перма­нентного капіталу

Оцінка рентабельності за переліченими показниками характе­ризує такі складові рентабельності, як рентабельність продажу, основної діяльності, основного власного та перманентного й усього капіталу підприємства. Динаміка цих показників дасть змогу ви­значити конкретні резерви її підвищення.

Узагальнюючими показниками оцінки фінансового стану під­приємств є показники ділової активності, якудоцільно оцінювати за 10-ма показниками (табл. 1.9). Аналіз цих показників дає змогу оцінити в динаміці оборот­ність усього власного капіталу, мобільних, оборотних коштів, го­тової продукції, дебіторської та кредиторської заборгованості, фондовіддачі основних засобів. На цій основі можна висновувати щодо наявних резервів прискорення обороту всіх перелічених складових майна та коштів підприємства, а отже – щодо стану його ділової активності.

Таблиця 1.9

Класифікація та порядок розрахунку

показників оцінки ділової активності підприємств

Показник Порядок розрахунку або джерело одержання вихідної інформації
Загальна оборотність капіталу
Оборотність мобільних коштів
Оборотність матеріальних оборотних коштів
Оборотність готової про­дукції
Оборотність дебіторської заборгованості
Середній строк обороту де­біторської заборгованості
Оборотність кредиторсь­кої заборгованості
Середній строк обороту кредиторської заборгованості
Фондовіддача основних засобів та інших необоро­тних активів
Оборотність власного капіталу

Оскільки в останні роки великого поширення набула акціоне­рна форма власності, важливою складовою фінансового стану для відкритих та закритих акціонерних товариств має стати ана­ліз показників акціонерного капіталу. Для цієї мети доцільно ви­користовувати такі 6 показників (табл. 1.10).

Аналіз такого комплексу показників у динаміці дасть змогу визначити, чи дає акціонерам вкладання коштів в акціонерний капітал належні прибутки і якщо ні, – з’ясувати причини низь­кої ефективності акціонерного капіталу.

Таблиця 1.10

Класифікація та порядок розрахунку

показників оцінки акціонерного капіталу

Показник Порядок розрахунку або джерело одержання вихідної інформації
Прибутковість акцій
Дохід на звичайну акцію
Цінність акції
Рентабельність акції
Дивідендний дохід
Коефіцієнт котирування акції

Важливо не тільки систематично розраховувати та порівнюва­ти в динаміці показники фінансового стану підприємства, а й правильно їх оцінювати. З цією метою виходячи із прогресивної вітчизняної та світової практики можна рекомендувати систему Нормативних значень показників, показану в табл. 1.11.

Зіставляючи фактичні показники оцінки ліквідності, плато­спроможності, фінансової стійкості і стабільності кожного під­приємства з наведеними нормативними значеннями, можна зробити висновок про відповідність фактичних значень оцінних показ­ників стану ліквідності, платоспроможності і фінансової стійкості нормативним значенням, а отже – про необхідність та резерви поліпшення відповідних складових оцінки фінансового стану.

Залежно від мети та завдань аналізу в кожному конкретному випадку вибирають оптимальний комплекс показників та напря­мків аналізу фінансового стану підприємства.

Таблиця 1.11

Нормативні значення основних

оцінних показників фінансового стану підприємства

Показник Нормативні значення показника
Коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів <1
Коефіцієнт маневреності власних коштів >0,3
Коефіцієнт реальної вартості основних коштів у вартості майна підприємств >0,3
Коефіцієнт абсолютної ліквідності >0,2
Проміжний коефіцієнт покриття >0,7
Загальний коефіцієнт покриття > 1
Коефіцієнт чистої виручки
нормальному рів­ню рентабельності
Коефіцієнт автономії
0,5
Коефіцієнт забезпечення запасів і витрат влас­ними коштами > 0,6-0,8
Коефіцієнт майна виробничого призначення
0,5
Коефіцієнт поточної ліквідності <2
Коефіцієнт маневреності капіталу, що функціонує 0-1
Коефіцієнт швидкої ліквідності > 1
Коефіцієнт концентрації залученого капіталу < 0,5
Коефіцієнт фінансової залежності < 1
Коефіцієнт котирування акцій > 1
Коефіцієнт забезпечення поточних активів власними оборотними коштами > 0,1
Коефіцієнт співвідношення матеріально-виробничих запасів з власними коштами 1-2
Коефіцієнт накопичення амортизації < 0,25
Співвідношення ліквідних і неліквідних коштів 1:1
Співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості > 2
Коефіцієнт оперативної ліквідності > 1

Слід підкреслити, що всі показники фінансового стану під­приємства перебувають у взаємозв’язку та взаємозумовленості. Тому оцінити реальний фінансовий стан підприємства можна лише на підставі використання належного комплексу показників з урахуванням впливу на них різних факторів.
РОЗДІЛ 2. ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ УКРАЇНИ

2.1. Аналіз діючих умов надання банківського кредиту

Банківський кредит надається суб'єктам кредитування усіх форм власності у тимчасове користування на умовах, передбачених кредитним договором. Основними з них є: забезпеченість, повернення, строковість, платність та цільова спрямованість.

Принцип забезпеченості кредиту означає наявність у банку права для захисту своїх інтересів, недопущення збитків від неповернення боргу через неплатоспроможність позичальника.

Принцип повернення, строковості та платності означає, що кредит має бути повернуто позичальником банку у зазначений у кредитному договорі строк з відповідною сплатою за його користування.