Мир Знаний

Кредитоспроможність позичальника, способи її оцінки (стр. 22 из 22)


ДОДАТКИ

Додаток А

Таблиця А.1

Динаміка кредитів, наданих установами банків в економіку України в 2004–2005 рр. (за видами економічної діяльності)

Види економічної діяльності 2004 р. 2005 р. Відхилення
млн. грн. % млн. грн. % млн. грн. %
Усього, з них: 42035 100 67835 100 +25800 -
1. Кредити, надані суб’єктами господарювання, з них: 38721 92,1 58849 86,7 +20128 -5,4
1.1. Сільське господарство, мисливство та лісове господарство 2644 6,3 4561 6,7 +1917 +0,4
1.2. Добування та обробна промисловість 13329 31,7 18559 27,4 +5230 -4,3
1.3. Будівництво 880 2,1 1556 2,3 +676 +0,2
1.4. Оптова і роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами, послуги з ремонту 15598 37,1 24598 36,6 +9000 -0,8
1.5. Транспорт 1599 3,8 2663 3,9 +1064 +0,1
1.6. Інші 4670 11,1 6913 10,2 +2243 -0,9
2. Кредити, надані фізичним особам 3313 7,9 8986 13,2 +5673 +5,3

Рис. А.1. Структура кредитів, наданих банками в економіку України, за станом на 1 січня 2005 р. (за видами економічної діяльності)

Додаток Б

Таблиця Б.1

Характеристики послуг банків з кредитування підприємств

№ з/п Послуга банку з кредитування Максимальний обсяг Процентна ставка, винагорода банку Термін Забезпечення
1 Овердрафт 15 – 40% від суми середньомісячного кредитного обороту За домовленістю (порівняно завищена) Короткостроковий Обороти за рахунком позичальника
2 Факторинг На суму поставлених товарів або наданих послуг 20 – 22% плюс факторингова комісія 0,75 – 5% Короткостроковий Не потребує забезпечення
3 Терміновий кредит За домовленістю За домовленістю (порівняно низька) 30 – 60 днів, фіксований термін погашення Не потребує забезпечення
4 Операції РЕПО з товарами На суму товару Винагорода банку – різниця цін продажу і купівлі Короткостроковий Товар
5 Кредитна лінія банку Кредит надається кілька разів у межах установленого ліміту 20 – 30% у національній валюті, 12 – 14% - в іноземній Короткостроковий та довгостроковий Необхідне
6 Інвестиційне кредитування На суму інвестиційного проекту Майбутній прибуток від діяльності підприємства Короткостроковий та довгостроковий Не потребує забезпечення
Проектне фінансування
7 Кредитні лінії ЄБРР 125000 – 5000000 доларів США 12 – 5% 1 – 5 років 120% від суми кредиту
8 Програма фонду ²Євразія² 100000 – 150000 доларів США 11 – 15% До 3 – 4 років Необхідне
Програми мікрокредитування
9 Програма мікрокредитування ЄБРР 100 – 75000 доларів США або в гривні До 16% Від 6 місяців до 3 років Необхідне
10 Програма мікрокредитування Німецько-українського фонду 100 – 100000 євро До 18,5% Від 6 місяців до 3 років Необхідне
11 Кредитна лінія Міністерства фінансів України для мікро-, малих та середніх підприємств 15000 – 5000000 доларів США 10 – 19% До 5 років 120% від суми кредиту

Додаток В

Таблиця В.1

Баланс ТзОВ "Фарт ЛТД" станом на 01 січня 2007 року

Статті балансу Код рядка На початок періоду На кінець звітного періоду
1. Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті в іноземній валюті

230

240

2,2

0,3

1,0

-

2. Поточні фінансові інвестиції 220 16,2 17,9
3. Поточні зобов’язання:- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги;- поточні зобов’язання за розрахунками: з бюджетом зі страхування з оплати праці

620

530

550

570

580

16,2

15,8

-

-

0,4

17,9

15,6

0,2

0,6

1,5

Таблиця В.2

Баланс ТзОВ "Фарт ЛТД" станом на 01 січня 2007 року

Статті балансу Код рядка На початок періоду На кінець звітного періоду
1. Оборотні активи 260 69,3 67,3
2. Виробничі запаси 100 1,4 1,2
3. Тварини на вирощування та відгодівлі 110 - -
4. Незавершене виробництво 120 - -
5. Готова продукція 130 - -
6. Товари 140 3,0 17,2
7. Поточні зобов’язання 620 16,2 17,9
Таблиця В.3

Баланс ТзОВ “Фарт ЛТД” станом на 01 січня 2007 року

Статті балансу Код рядка На початок періоду На кінець звітного періоду
1. Оборотні активи 260 69,3 67,3
2. Поточні зобов’язання 620 16,2 17,9
Таблиця В.4

Баланс ТзОВ "Фарт ЛТД" станом на 01 січня 2007 року

Статті балансу Код рядка На початок періоду На кінець звітного періоду
1. Власний капітал 380 58,4 54,4
2. Забезпечення наступних витрат і платежів 430 - -
3. Необоротні активи 080 5,3 5,0
Таблиця В.5

Баланс ТзОВ "Фарт ЛТД" станом на 01 січня 2007 року

Статті балансу Код рядка На початок періоду На кінець звітного періоду
1. Забезпечення наступних витрат і платежів 430 - -
2. Поточні зобов’язання 620 16,2 17,9
3. Доходи майбутніх періодів 630 - -
4. Власний капітал 380 58,4 54,4
5. Довгострокові зобов’язання 480 - -