Смекни!
smekni.com

Теория бухгалтерского учета (стр. 20 из 26)

Облік змін статутного капіталу (СК). Після надходження останнього вкладення і досягненням СК розміру, зареєстр. уставом, записи на рах. 40 можуть бути зроблені тільки за рішенням підприємствава про ­ або ¯ СК як наслідок ¯ долі прибутку кожного з засновників. СК може бути ­ або за рах. додатк. вкладень засновників, або відрахувань в нього частини прибутку; ¯ – при виході з підпр-ва 1 або декількох учасників, а також при списанні за рішенням правління понесених збитків, які учасники не зможуть покрити майбутнім прибутком. Зміни СК під-ва в зв’язку з придбанням осн. засобів і немат. активів, їх списання і нарахування зносу на рах.40 не відображ-ся. При додатк. випуску записи в БО здійснюються такі як і при первинній емісії. При збільшенні номін. вартості акцій роблять запис по Кт 40 Дт 30, 31 або 443. При ¯ номін. вартості акцій в БО роблять запис Дт 40, Кт 67. ­ СК акц. тов-ва в рез-ті обміну акцій на облігації відображ-ся записом : Дт52, Кт40.

65 Облік розрахунків з учасниками та за іншими операціями

Для узагальнення інформації про розрахунки з учасниками й засновниками підприємства, які пов'язані з розподілом прибутку (дивіденди та ін.), використовують рахунок 67 "Розрахунки з учасниками".

По кредиту рахунку 67 "Розрахунки з учасниками" відображається збільшення заборгованості підприємства перед засновниками й учасниками товариства, по дебету - її зменшення (погашення), у тому числі реінвестування доходів

Рахунок 67 "Розрахунки з учасниками" має такі субрахунку:

671 "Розрахунки по нарахованих дивідендах";

672 "Розрахунки по прочим виплатам".

На субрахунку 671 "Розрахунки по нарахованих дивідендах" ураховують дивіденди, нараховані власникам простих і привілейованих акцій (доль у статутному капіталі) за рахунок прибутку або інших, передбачених установчими документами, джерел.

На субрахунку 672 "Розрахунки по прочим виплатам" підприємства ведуть облік інших виплат, нарахованих засновникам і приватникам за користування майном, зокрема земельним майновим паєм, а також виплат у зв'язку з одержанням належної вибулому учасникові (засновникові) частини активів підприємства

Аналітичний облік ведеться по кожному засновникові й учасникові й по видах виплат

Дивіденди - платіж, який здійснюється юридичною особою на користь власників ( довірених осіб власника) корпоративних прав, емітованих такою юридичною особою, у зв'язку з розподілом частини його прибули

У дивіденди не включаються виплати юридичної особи, пов'язані зі зворотним викупом акцій, часток (паїв), раніше емітованих такою юридичною особою.

Основні господарські операції: Виплачено дивіденди учасникам підприємства: Дт 67 - Кт 30

Нараховані дивіденди учасникам: Дт 44 - Кт 67

Погашено заборгованість перед учасниками підприємства через банк: Дт 67 – Кт 31

За рахунок дивідендів погашена заборгованість підзвітних осіб: Дт 67 – Кт 37

Зменшена номінальна вартоість акцій за рішенням зборів акціонерів: Дт 40 – Кт 67

Нараховано податок з доходу (дивідендів): Дт 67 – Кт 64.

66 Облік капітальних інвестицій

Під капітальними інвестиціями розуміють затрати на спорудження, виготовлення або придбання основних засобів, а також реконструкцію, розширення і технічне переозброєння діючих підприємств.

Джерелами фінансування капітальних інвестицій можуть бути як власні кошти (прибуток, амортизаційні відрахування, бюджетне фінансування, фінансування сторонніх організацій в порядку пайової участі у будівництві та ін.), так і залучені кошти (банківські кредити та інші позикові кошти).

Капітальні роботи можуть виконуватися або підрядним способом (тобто спеціалізованими будівельно-монтажними організаціями на договірних засадах), або господарським способом (тобто самим підприємством). Порядок обліку затрат на капітальні інвестиції регламентується Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 «Витрати». Синтетичний облік затрат на капітальні інвестиції (незалежно від способу виконання робіт) ведеться на рахунку 15 «Капітальні інвестиції» за субрахунками:151 «Капітальне будівництво»;152 «Придбання (виготовлення) основних засобів»;153 «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів»;154 «Придбання (створення) нематеріальних активів»;155 «Формування основного стада».

По дебету рахунка 15 «Капітальні інвестиції» і його субрахунків відображають затрати (на придбання та створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів), по кредиту — списання зазначених затрат на закінчені та здані в експлуатацію об'єкти.

Аналітичний облік капітальних інвестицій ведеться відповідно за видами основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, а також за окремими об'єктами капітальних вкладень.

На організацію обліку затрат на капітальні інвестиції впливає спосіб виконання будівельно-монтажних робіт.

При підрядному способі виконання робіт облік матеріальних, трудових і фінансових затрат на будівельно-монтажні роботи здійснює сам підрядчик. Виходячи з цього, підприємство-забудовник на вартість виконаних будівельно-монтажних і прийнятих за актами робіт робить запис по дебету рахунка 15 «Капітальні інвестиції» і кредиту рахунка 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками».

Облік обладнання, яке потребує монтажу, ведеться в складі виробничих засобів на субрахунку 205 «Будівельні матеріали». Вартість такого обладнання, переданого в монтаж, списується на дебет рахунка 151 «Капітальне будівництво» з кредиту рахунка 205 «Будівельні матеріали». Сума ПДВ, включена в рахунки підрядних організацій за виконані будівельні роботи, постачальників за придбані основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи, відображається записом по дебету рахунка 641 «Розрахунки по податках» і кредиту рахунка 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками».

При господарському способі виконання будівельно-монтажних робіт затрати на капітальні інвестиції підприємство-забудовник відображає на дебеті рахунка 15 «Капітальні інвестиції» у кореспонденції з кредитомвідповідних рахунків:205 «Будівельні матеріали» (на вартість витрачених будівельних матеріалів і обладнання, переданого для монтажу, на об'єктах будівництва);66 «Розрахунки з оплати праці», 65 «Розрахунки за страхуванням» (на суму заробітної плати, нарахованої робітникам, що зайняті на будівельних роботах, і нарахованих сумах збору на соціальні заходи) та ін.

За даними рахунками 15 «Капітальні інвестиції» визначають фактичну собівартість закінчених об'єктів будівництва (реконструкції, придбання). Оприбуткування на баланс введених в експлуатацію основних засобів за фактичною собівартістю, їх будівництва (виготовлення, придбання) в бухгалтерському обліку відображається записом по дебету рахунка 10 «Основні засоби» в кореспонденції з кредитом рахунка 15 «Капітальні інвестиції». Оприбуткування на баланс об'єктів основних засобів, внесених учасниками (засновниками) до статутного капіталу підприємства, за справедливою вартістю, узгодженою сторонами, відображається записом по дебету рахунка 10 «Основні засоби» і кредиту рахунка 40 «Статутний капітал».

67 Облік розрахунків з бюджетом по обов'язковим податкам і платежам

При організації обліку розрахунків з бюджетом слід ураховувати, що він повинен забезпечити контроль над правильним нарахуванням і своєчасною сплатою податків і зборів з метою запобігання сплати штрафів за несвоєчасне й неповне здійснення належних платежів . Основними нормативно-правовими документами, які визначають розрахунки й сплату податків і платежів як суб'єктами підприємницької діяльності, так і працівниками підприємств, є:- Закон України " Про оподаткування прибутку підприємств" від 28.12.1994; - Закон України " Про податок на додану вартість" від 03.04.1997 г.; - Закон України " Про податок із власників транспортних засобів і інших самохідних машин" від 11.12.1991 г.; - Закон України " Про податок з доходів фізичних осіб" від 22.05.2003 г.

Для узагальнення інформації про розрахунки підприємства по всіх видах платежів у бюджет, включаючи податки із працівників підприємства, і по фінансових санкціях, які направляються в дохід бюджету, призначений рахунок 64 "Розрахунки по податках і платежам". Порядок стягнення таких платежів визначається чинним законодавством. По кредиту рахунку 64 "Розрахунки по податках і платежам" відображаються нараховані платежі в бюджет, по дебету - належні до відшкодування з бюджету податки, їх сплата, списання й т.п.

Рахунок 64 "Розрахунки по податках і платежам" має такі субрахунку: 641 "Розрахунки по податках"; 642 "Розрахунки по обов'язкових платежах"; 643 "Податкові зобов'язання"; 644 "Податковий кредит".

На субрахунку 641 "Розрахунки по податках" ведеться облік податків, які нараховуються й сплачуються згідно з діючим законодавством ( податок на прибуток, податок на додану вартість, інші податки).

На субрахунку 642 "Розрахунки по обов'язкових платежах" ведеться облік розрахунків по зборах (обов'язковим платежам), які обчислюються відповідно до чинного законодавства й облік яких не ведеться на рахунку 65 "Розрахунки по страхуванню".

На субрахунку 643 "Податкові зобов'язання" ведеться облік суми податку на додану вартість, певну, виходячи із суми отриманих авансів (попередньої оплати) за готову продукцію, товари, інші матеріальні цінності й нематеріальні активи, роботи, послуги, які підлягають відвантаженню (виконанню).