Смекни!
smekni.com

Управління ліквідністю в комерційному банку (стр. 11 из 24)


Наведені дані свідчать, що за результатами діяльності ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" в 2009 році отримав збиток в розмірі 450 млн.грн., що за аналізований період було вперше. Але треба відзначити, що в порівнянні із іншими банками першої групи досліджуваний банк знаходиться на 10 місці. Така ситуація зумовлена більшими збитками у інших банків. Цей показник свідчить про недостатньо високий рівень менеджменту щодо управління банківськими ризиками, що не дозволяє мінімізувати втрати від проведення операцій.

Постійний динамічний розвиток банку став можливим завдяки проведенню власної політики, спрямованої на фінансування національного виробництва, створення економічної могутності української держави. Кредитні вкладення ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" в економіку України за роки її незалежності перевищили 10 млрд. дол. США. Вони спрямовуються на розвиток енергетики, паливної промисловості, транспорту, машинобудування, металургії, сільського господарства, харчової промисловості та всіх інших галузей.

Своєю цілеспрямованою діяльністю "Банк "Фінанси та Кредит"визначає і реалізує діалектичний зв'язок між кредитуванням національного виробництва і посиленням економічної могутності держави. Інвестиційні кредити банку, а їх понад 280% всього обсягу, спрямовані на технічне переозброєння металургії, машинобудування, в тому числі літако та суднобудування, інші ключові сфери економіки. Вони дали можливість наростити обсяги експорту української продукції, збільшити валютні надходження, а з ними і бюджетні платежі,стабілізувати національну валюту, досягти економічного зростання в країні. З року в рік нарощуються обсяги кредитування сільськогосподарських виробників та агропромислових підприємств.

Операції з валютними цінностями та розрахунки в іноземній валюті посідають провідне місце у банківському бізнесі. На сучасному етапі розвитку вітчизняні банки не тільки обслуговують експортно-імпортні розрахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а й виступають безпосередніми учасниками операцій на внутрішньому та міжнародних валютних ринках, забезпечуючи у такий спосіб зміцнення ринкових перетворень в уcix сферах економіки.

Провідна роль банків на валютному ринку обумовлюється значними обсягами операцій, що становлять близько 90%, та спектром послуг, що забезпечують попит широкого кола суб’єктів. Особливістю діяльності банку у сфері валютних операцій є його функція агента валютного контролю, що зобов'язує банк здійснювати контроль за дотриманням вимог валютного законодавства.

Банк "Фінанси та Кредит" активно розвиває співпрацю зі страховими компаніями, пропонуючи клієнтам комплексні послуги при проведенні процедур оформлення застави. При цьому банк ретельно підходить до акредитації страховиків, ретельно відбираючи найбільш стабільних і відповідальних з них для того, щоб рекомендувати клієнтам. Так, за 2009 рік кількість акредитованих у банку страхових компаній скоротилась удвічі , і станом на кінець року їх кількість склала 29.

Банк "Фінанси та Кредит" пропонує своїм клієнтам швидко, надійно та безпечно отримувати і відправляти грошові кошти, скориставшись послугами власної системи грошових переказів "AVERS", а також послугами міжнародних систем грошових переказів "Western Union", "MoneyGram", "Аnelik" та ін. У 2009 році сукупний обсяг платежів за системами "Western Union", "Анелік", "MonеyGram", "Xpress Money", "BLIZKO" в Банку "Фінанси та Кредит" склав понад 100 млн. дол. США.

ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" має чіткі стратегії розвитку і на 2010 рік. Це нарощування обсягів інвестиційного кредитування економіки, подальше підвищення ефективності операцій, розвиток мережі відділень та впровадження нових послуг клієнтам, а також забезпечення ліквідності на достатньому рівні для нормального функціонування.


2.2 Аналіз ліквідності ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" за допомогою нормативів та коефіцієнтів ліквідності

Як вже зазначалось, в Україні управління ліквідністю банків здійснюється на двох рівнях, тобто крім самого комерційного банку ліквідністю управляє ще і Національний банк України через встановлення обов’язкових економічних нормативів ліквідності, тому логічним продовженням аналізу ліквідності банку "Фінанси та Кредит" є аналіз дотримання банком цих нормативів та їх порівняльний аналіз із середніми нормативами по банківській системі України.

Встановлення нормативних вимог щодо ліквідності, обов’язкових для кожної банківської установи, є звичайною практикою центральних банків ряду країн. Це дає змогу здійснювати контроль за ліквідністю банків та підтримувати необхідний рівень ліквідності банківської системи в цілому.

Зазвичай у практиці для регулювання та аналізу ліквідності банку центральні банки застосовують кілька коефіцієнтів ліквідності. Очевидним є те, що одним коефіцієнтом простіше керувати як комерційному банку, так і центральному. Проте система багатьох коефіцієнтів дає змогу центральному банку гнучкіше проводити свою політику резервних вимог, наприклад, змінювати рівень вимог для однієї категорії депозитів і залишати його без зміни для іншої. Це посилює ефективність управління ліквідністю банківської системи з боку центрального банку. Також система багатьох коефіцієнтів є більш прийнятною, тому що дає змогу враховувати різні рівні коливання, які притаманні різним категоріям депозитів, і навпаки, передбачає диференціацію ступеня ризику ліквідності для активів.

Аналітичний огляд стану виконання економічних нормативів буде здійснено за 2007-2009 рр. в розрізі нормативів ліквідності (табл. 2.5, 2.6, 2.7).


Таблиця 2.5Стан та динаміка нормативу миттєвої ліквідності банку "Фінанси та Кредит" та в цілому по банківській системі*

Показник Нормативне значення На 01.01.2008 На 01.01.2009 На 01.01.2010 Відхилення, %
2007 р. 2008 р.
ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" не менше 20 % 46,15 51,73 53,6 5,58 1,87
В цілому по банківській системі 52,3 62,38 64,45 10,08 2,07

*Розраховано за даними фінансової звітності банку "Фінанси та Кредит" та офіційного сайту НБУ.

Дані таблиці свідчать про виконання банком встановленого нормативу ліквідності. Так фактичне значення нормативу миттєвої ліквідності перевищує нормативне в 2,6 рази (станом на 01.01.2010 року), тобто банк на своєму коррахунку зберігає грошові кошти в достатньому обсязі для виконання своїх миттєвих зобов’язань. За аналізований період спостерігається тенденція до зростання його значення з 46,15% до 53,6%, тобто майже на 7процентних пунктиза 2007-2009 рр.

Для порівняння зміни нормативу миттєвої ліквідності банку"Фінанси та Кредит" та його значення в цілому в банківській системі України зобразимо їх тенденцію графічно (Рис. 2.1).

Рис. 2.1 Динаміка значення нормативу миттєвої ліквідності (Н4)


Спостерігається перевищення середньобанківського значення Н4 над значенням нормативу банку на 6 % на початок 2008 року, але враховуючи тенденцію до зростання середньобанківського значення нормативу Н4, їх врівноваження не відбулося. Тобто всі банки України виконують встановлений норматив миттєвої ліквідності. Таким чином в середньому комерційні банки, в тому числі і банк"Фінанси та Кредит", віддають перевагу ліквідності над прибутковістю діяльності.

Таблиця 2.6 Стан та динаміка нормативу поточної ліквідності банку "Фінанси та Кредит" та в цілому по банківській системі*

Показник Нормативне значення На 01.01.2008 На 01.01.2009 На 01.01.2010 Відхилення, %
від 2007 р. від 2008 р
ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" не менше 40 % 74,74 73,33 73,04 -1,41 -0,29
В цілому по банківській системі 75,31 75,16 72,90 -0,15 -2,26

*Розраховано за даними фінансової звітності банку "Фінанси та Кредит" та офіційного сайту НБУ.

Дані таблиці свідчать про виконання нормативу поточної ліквідності (Н5) всіма банками України, в тому числі і досліджуваним банком, виходячи із середнього значення по банківській системі. Так, перевищення значення нормативу поточної ліквідності становить 87% в 2007 р. та 83 % в 2009, тобто за період 2007-2009 рр. простежується тенденція до зниження значення нормативу на 2,29% в рік, що є негативною тенденцією, враховуючи, що саме за цей же період загострюється криза ліквідності банків України. Як і в ситуації з попереднім нормативом значення Н5 по банку "Фінанси та Кредит" є меншим за аналогічний показник в цілому по банківській системі. Але враховуючи наявні тенденції до зниження станом на 01.01.2010 р. значення цих нормативів практично врівноважились.

Для порівняння зміни нормативу поточної ліквідності банку та його значення в цілому в банківській системі України зобразимо їх тенденцію графічно (Рис. 2.2).

Рис. 2.2. Динаміка значення нормативу поточної ліквідності (Н5)

Таблиця 2.7Стан та динаміка нормативу короткострокової ліквідності банку "Фінанси та Кредит" та в цілому по банківській системі*

Показник Нормативне значення На 01.01.2008 На 01.01.2009 На 01.01.2010 Відхилення, %
від 2007 р. від 2008 р
ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" не менше 20 % 22,93 25,68 30,23 2,75 4,55
В цілому по банківській системі 39,93 32,99 35,88 -6,94 2,89

*Розраховано за даними фінансової звітності банку "Фінанси та Кредит" та офіційного сайту НБУ.