Смекни!
smekni.com

Управління ліквідністю в комерційному банку (стр. 19 из 24)

Слід зазначити, що управління ліквідністю банку пов’язане з ризиком зміни процентних ставок (процентний ризик) і з ризиком відсутності ліквідних активів внеобхідному обсязі. Якщо процентні ставки зростають, вартість фінансових активів, які банк планує продати (такі, як державні цінні папери), знижується й окремі активи повинні бути продані в збиток. У цьому випадку банк не тільки отримає менше ліквідних засобів від продажу активів, але і знизить свої доходи через вимушені втрати. Крім того, з ростом процентних ставок одержання ліквідних засобів за допомогою позик буде обходитися дорожче і деякі види позик ліквідних активів стануть недоступні для банку. Якщо кредитори зрозуміють, що банк піддається більшому ризику ніж завжди, то він буде змушений залучати кредити під більш високі процентні ставки, а окремі кредитори узагалі відмовляться надавати позики для підтримання ліквідності.

Банки залучають великі суми короткострокових депозитів від фізичних та юридичних осіб, потім пускають їх в оборот і надають довгострокові кредити своїм клієнтам. Так що практично всі банки мають деяку невідповідність між термінами погашення по своїм активам і термінами погашення по основних зобов’язаннях. Надходження коштів від реалізації активів за термінами рідко збігається з кількістю наявних коштів, необхідних для покриття поточної заборгованості.

Проблема, що виникає у випадку розбіжності термінів, полягає в тому, що банки мають високу частку зобов’язань, що вимагають негайного виконання, таких, як вклади до запитання і позики грошового ринку. Таким чином, банки завжди повинні бути готові задовольнити невідкладний попит на кошти, що може бути дуже значним в окремі періоди, особливо до кінця першого тижня місяця і протягом визначених сезонів року. Одним із напрямків отримання коштів для задоволення такого невідкладного попиту для банківможуть бути кредити в Національному банку України для підтримки короткострокової ліквідності, але і тут є певна проблема. Так, відповідно до листа Національного банку України від 15.04.2008 за № 14-101/1334-4877 за умови наявності постійної незбалансованості між термінами та обсягами залучених та розміщених коштів, НБУ буде відмовляти таким банкам в підтримці їх ліквідності за всіма інструментами рефінансування. [20] Отже, за наявності вище окресленої ситуації, комерційні банки України, в першу чергу повинні приділяти більше уваги роботі по залученню коштів фізичних та юридичних осіб, розробці нових депозитних програм, а не сподіватись на кредитора останньої інстанції.

Іншим джерелом потенційних проблем ліквідності, як вже зазначалося, є чутливість банків до змін процентних ставок. Коли відбувається зростання процентних ставок, деякі вкладники вилучають свої кошти в пошуках більш високих прибутків в інших банках. Багато клієнтів, які отримали позички, можуть призупинити подачу заявок на нові кредити чи прискорити використання кредитних ліній, які ще мають низькі процентні ставки. Таким чином, зміна процентних ставок відображається, як на попиті клієнтів на депозити, так і на кредити, останній в свою чергу впливає на рівень ліквідності банку.

Незалежно від цих факторів, задоволення попиту на ліквідні кошти повинне бути для банку пріоритетом. Невдачі в цій області можуть серйозно підірвати довіру до банку з боку клієнтів. Одна з найбільш важливих задач, що постає перед менеджером по управлінню ліквідністю банку - це підтримка тісних зв’язків з найбільш великими вкладниками банку і власниками кредитних ліній, необхідних для своєчасної підготовки до зняття ними коштів зі своїх рахунків.

Для усунення вищезазначених проблем і підвищення ефективності управління ліквідністю банку можна запропонувати ряд рекомендацій. Перша з них полягає в тому, що менеджери з управління ліквідністю повинні контролювати діяльність усіх відділів банку, що відповідають за використання і залучення засобів, і координувати свою діяльність з роботою цих відділів. Наприклад, усякий раз, коли відділ комерційних кредитів відкриває нову кредитну лінію для клієнта, керуючий ліквідними засобами повинний бути готовий до можливого зняття засобів за цим кредитом. Якщо відділи термінових і ощадних рахунків очікують надходження великих депозитів у найближчі дні, керуючий ліквідними засобами повинний бути проінформований про це.

Друга рекомендація полягає у тому, що менеджери з управління ліквідністю повинні передбачати (якщо це можливо), коли найбільш великі вкладники і користувачі кредитів банку планують зняти кошти з рахунку чи, навпаки, збільшити вклади. Це дозволяє керуючим планувати свої дії у випадку виникнення дефіциту або надлишку ліквідних активів. [48, с. 331]

Відповідно до третьої рекомендації менеджери з управління ліквідністю в співробітництві з вищим керівництвом і керівниками відділів повинні бути упевнені в пріоритетності цілей управління ліквідними засобами.

Суть четвертої рекомендації полягає в наступному: потреби банку в ліквідних активах і рішення щодо їхнього розміщення повинні постійно аналізуватися з метою запобігання як надлишку, так і дефіциту ліквідних коштів. Зайві ліквідні кошти, що не реінвестуються в той же день, призводять до втрат доходів банку, у той же час як їхній дефіцит повинен бути швидко ліквідований, щоб уникнути несприятливих наслідків поспішних позик чи продажів активів, що також призводять до втрат доходів.

Фінансове управління банківською ліквідністю складна й багатогранна проблема, яка немає однозначного вирішення і вимагає щоденного аналізу не лише стану банківських активів і пасивів, а й стану економіки в цілому та перспектив її розвитку.

Величина вкладень комерційного банку в дохідні активи визначається обсягом власних і залучених ресурсів. Однак вся ця сума не може бути використана для здійснення активних операцій. Менеджмент банківської ліквідності саме й полягає у встановленні обсягів і напрямів розподілу вільних ресурсів та величини і джерел покриття дефіциту ресурсів.

У тих випадках, коли банк наближається до межі своєї задовільної ліквідності, необхідно застосовувати термінові заходи. До них слід віднести: скорочення зобов’язань до запитання за допомогою перегрупування пасивів по їх строках; збільшення кількості ліквідних активів; розчищення балансу шляхом виділення на самостійний баланс окремих видів діяльності; збільшення власних засобів; одержання позик в інших банках тощо. [38, с. 124]

Термінові заходи, що мають застосовуватись для підтримання ліквідності банку та його платоспроможності, як правило, пов’язані з підвищенням витрат і скороченням прибутку. Максимальна ліквідність досягається при максимізації залишків у касах і на кореспондентських рахунках по відношенню до інших активів. Однак саме в цьому випадку прибуток банку буде мінімальним. Цільова функція управління ліквідністю комерційного банку полягає в максимізації прибутку при обов’язковому виконанні економічних нормативів та показників, які визначаються самим банком. Підтримання оптимального співвідношення між дохідністю і ризиком-це одна з головних і найскладніших проблем менеджменту ліквідності.

Велике значення у її вирішенні має дотримання певної політики у видачі великих кредитів окремим клієнтам. Розмежування дебіторів банку за ступенем їх надійності, безумовно, відіграє важливу роль у визначенні якості кредитного портфеля банку, з врахуванням того, що ресурси, які розміщені у вигляді кредитів, складають значну частку банківських активів і його платоспроможності. Проте існує велика ймовірність того, що навіть найсолідніший клієнт може бути не в змозі своєчасно і в повному обсязі виконати зобов’язання перед банком. Причиною цього нерідко можуть бути фактори, що безпосередньо не залежать від діяльності банківського клієнта. Вчасно отримана інформація про ймовірність несвоєчасного погашення кредиту чи необхідність виконання зобов’язань за наданими фінансовими гарантіями дасть банку змогу скоригувати свої грошові потоки і, таким чином, досягти максимального за цих обставин економічного ефекту. Володіючи такою інформацією, менеджери банку зможуть заздалегідь планувати обсяги й терміни залучення необхідних додаткових коштів та відповідні дані щодо розміщення тимчасово вільних коштів, тобто банківська ліквідність буде залишатись на заздалегідь визначеному оптимальному рівні.

Як вже зазначалось раніше ліквідність банківської установи знаходиться в тісному зв’язку із головною операцією комерційних банків-кредитуванням. Так, якщо кредитний портфель банку недиверсифікований або він проводить досить ризиковану політику в галузі кредитування та виникає ситуація несвоєчасного повернення коштів багатьма позичальниками, то банківська установа стикається із проблемою нестачі ліквідних коштів, що загрожує її платоспроможності за своїми зобов’язаннями та виникненню кризи ліквідності.

Одним із напрямком швидкого покриття нестачі ліквідних коштів для комерційних банків України може бути сек’юритизація, яка являє собою важливий інструмент управління активами, дозволяючи реалізувати активи з належною швидкістю й ефективністю в умовах насиченого конкуренцією ринку. Свідченням використання в практиці процесу сек’юритизації є позитивний досвід багатьох країн. Піонером розвитку сек’юритизації є США, де в 1970 році, з метою створення вторинного ринку заставних, були утворені державні агенції. [35, с.32] Сьогодні сек’юритизація активів широко використовується на міжнародних ринках.