Смекни!
smekni.com

Управління ліквідністю в комерційному банку (стр. 12 из 24)

Дані таблиці свідчать про виконання обов’язкового економічного нормативу, встановленого Національним банком України всіма банками, в тому числі і банком "Фінанси та Кредит". Але на відміну від інших нормативів ліквідності перевищення значення Н6 досліджуваного банку над нормативним є невеликим і тому ситуація є незбалансованою, що стверджує про незначний запас ліквідності до 1 року.

Для порівняння зміни нормативу короткострокової ліквідності банку та його значення в цілому в банківській системі України зобразимо їх тенденцію графічно (Рис. 2.3).

Рис. 2.3. Динаміка значення нормативу короткострокової ліквідності (Н6)

Так, за аналізований період спостерігається чітка тенденція до зростання Н6 з 22,93% на початок 2008 р. до 30,23% на початок 2010 року, тобто значення нормативу банку "Фінанси та Кредит" зросло на 7,3% за 3 роки. Але такого зростання не достатньо для забезпечення нормальної роботи банку з позицій його ліквідності, а також виконання вимог НБУ, який довів нормативне значення Н6 до 60%.

Проаналізувавши в цілому рівень виконання обов’язкових економічних нормативів в частині тих, що регулюють ліквідність комерційних банків, ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" та порівнявши їх із середніми значеннями по банківській системі в цілому можна зробити висновок про виконання всіма банками цих нормативів, тобто керівництво всіх банків розуміють важливість ліквідності для стабільного та ефективного функціонування, як окремої банківської установи, так і всієї банківської системи України. Так, порівняльний аналіз (перевищення фактичних значень нормативів в деяких випадках в кілька разів нормативно встановлених) дає змогу стверджувати, що в більшості банків України дилема між прибутковістю і ліквідністю вирішена на користь останньої.

Для контролю за ліквідністю банків також застосовується і метод коефіцієнтів, який дає можливість не тільки оцінити рівень ліквідності окремого банку, але й здійснювати порівняльний аналіз ліквідності різних за розмірами банків.

Коефіцієнтний аналіз дає змогу виявити кількісний зв’язок між різними рахунками, групами та розділами балансу. У такий спосіб визначають питому вагу окремих балансових рахунків чи груп рахунків у загальному обсязі активів (пасивів) або окремих груп та розділів балансу. Одержані значення порівнюються з нормативними значеннями або аналізуються в динаміці.

Аналіз ліквідності банку "Фінанси та Кредит" буде проведено за період 2007-2009 рр. за допомогою коефіцієнтів, що наведенені в таблиці. (табл. 2.8)

Таблиця 2.8Коефіцієнтний аналіз ліквідності банку "Фінанси та Кредит"за 2007-2009 рр.*

Коефіцієнт Орієнтовне значення Станом на Відхилення
01.01.2008р 01.01.2009р 01.01.2010р від2007 від 2008
Коефіцієнт високоліквідних активів, % не менше 20% 10,71 11,41 9,14 0,70 -2,27
Коефіцієнт загальної ліквідності, % не менше 100% 110,20 113,40 111,50 3,20 -1,90
Коефіцієнт співвідношення позик і депозитів, % 75-80 % 93,20 97,50 88,59 4,30 -8,91
Коефіцієнт ліквідних цінних паперів, % 5-10% 0,13 0,06 0,10 -0,07 0,04
Коефіцієнт структурного співвідношення вкладів - 15,40 20,79 24,35 5,39 3,56
Коефіцієнт генеральної ліквідності зобовязань більше 10% 13,01 13,63 9,99 0,62 -3,64

*Розраховано за даними фінансової звітності банку "Фінанси та Кредит"


Виходячи із даних таблиці, стосовно коефіцієнтного аналізу ліквідності ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" можна стверджувати, що у банк значні проблеми із браком високоліквідних активів. Коефіцієнт високоліквідних активів майже вдвічі менший за орієнтовне значення – 10,71% в 2007 р., та 9,14% в 2009 році. Таке погіршення показника зумовлене зниженням грошових коштів на рахунках банку в результаті відтоку депозитів та кризи банківської системи України. Можна стверджувати, що брак грошових коштів в ліквідній формі задовольнявся в основному за рахунок кредитів рефінансування Національного банку України. Отже, це зниження – сигнал про необхідність активізації управлінських заходів, спрямованих на усунення ризикового фактора.

Стосовно коефіцієнта загальної ліквідності, то досліджуваний банк мав достатню кількість активів для погашення всіх своїх зобов’язань. Реальне значення цього показника перевищувало орієнтовне на 10 %, що є достатнім для забезпечення умов для нормального функціонування банківської установи. Але, треба зазначити, що протягом 2009 року показник знизився на 1,9 процентних пункти в результаті зниження обсягу власного капіталу та зростання зобов’язань на відповідну суму.

Незначне перевищення позик наданих банком над отриманими депозитами є позитивним моментом для ліквідності банку "Фінанси та Кредит". Але треба відзначити зниження в 2009 році цього коефіцієнта майже на 9 процентних пунктів. Це означає, що ризик ліквідного погашення основного обсягу зобов’язань перед клієнтами банку має спадаючу тенденцію. Отже, видані кредити не повністю забезпечені переважаючим обсягом залучених депозитів і банкові може загрожувати незбалансована ліквідність при подальшому спрямуванні такої політики управління.

Цінні папери Уряду, як ми знаємо, можуть бути, поряд із високоліквідними коштами, додатковим джерелом ліквідності для банку. Банківська установа може їх реалізувати в будь-який момент час із незначними втратами в ціні, тому в разі нестачі ліквідності для розрахунку за поточними зобов’язаннями їх продаж є необхідним кроком. Низьке значення коефіцієнта ліквідних цінних паперів, біля 0,1 % є негативним фактором для ліквідності банку. Але, треба відзначити, що при сучасних умовах, коли уряд незавжди в строк погашає свої облігації, велика їх частка в портфелі цінних паперів буде стверджувати про невдалу інвестиційну політику банку. Тому низька частка таких цінних паперів в активах банку "Фінанси та Кредит" не сприяє погіршенню його ліквідності. Але для покращення ліквідної позиції банку в подальшому необхідно збільшити питому вагу таких паперів, як резерву ліквідності.

Коефіцієнт структурного співвідношення вкладів, який визначається як відношення депозитів до запитання до строкових депозитів, характеризує рівень стабільності ресурсів банку. Тобто тенденція до зростання цього показника з 15,4% в 2007 році до 24,35% в 2009 році (на 9% за аналізований період) є негативним явищем. Отже, стабільність ресурсної бази банку щорічно знижується – збільшується частка нестабільних депозитів до запитання, які можуть бути вилучені із банку в будь-який час. Що і довела ситуація із масовим відтоком депозитів з банківської системи наприкінці 2008 року. Така ситуація погіршує ліквідність банку та змушує його тримати значну частину своїх активів в високоліквідній формі. Подальше зростання цього показника наражає банк на ризик незбалансованої ліквідності та, як наслідок, до виникнення неплатоспроможності за поточними зобов’язаннями.

Зниження коефіцієнта генеральної ліквідності на 3,64% в 2009 році є незадовільною тенденцією, але не критично.

Таким чином, аналіз ліквідності за допомогою системи коефіцієнтів показав, що ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" в аналізованому періоді дотримувався обов’язкових нормативів ліквідності, встановлених НБУ, а також забезпечував активами свою здатність погашати будь-які вимоги за своїми зобов’язаннями перед клієнтами, що розмістили свої кошти на рахунках. Але аналіз виявив ряд загроз ліквідності. Це в першу чергу, стосується браку високоліквідних активів, таких як грошові кошти на коррахунках та ліквідні цінні папери. Загрожую також є і зміщення структури ресурсної бази банку в бік її нестабільної, мінливої частини.

Аналіз ліквідності банку "Фінанси та Кредит" буде не повним без оцінки структури його активів і пасивів за строками, тобто без проведення ГЕП-аналізу.

2.3 ГЕП-аналіз розривів між активами і пасивами за строками

Для аналізу ліквідності важливо знати не тільки стан ліквідності банківської установи в статичному вираженнісьогодні, а й ситуацію з ліквідністю в майбутньому. Останнє можливо вирішити за допомогою ГЕП-аналізу активів і пасивів за сумами та термінами, який наочно демонструє наявність або брак грошових коштів у комерційному банку. Фактичне значення розриву ліквідності можна використати для побудови прогнозу ліквідності банку у майбутньому періоду. Тому, логічним є висновок, що аналіз ліквідності ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" буде продовжений з аналізу розривів між активами і пасивами за строками та сумами.

Геп-аналіз здійснюється за допомогою побудови таблиці розривів (відповідності) активів і пасивів за сумами та термінами. Вихідними даними для аналізу розривів є залишок коштів на активних та пасивних рахунках балансу банку та графік їх погашення.Проте якщо обсяги активів і пасивів за балансом відомі, то не завжди відомі їх терміни до погашення. Багато активів і пасивів мають договірний графік погашення або взагалі не мають певного терміну погашення. Такими активами без строковості є овердрафти, споживчі позички за кредитними картками, відновлювальні кредитні лінії або інші позички без фіксованих дат погашення. Кошти до запитання-також безстрокові зобов’язання. Тому визначення розривів ліквідності базується на деяких припущеннях щодо строків зазначених активів та пасивів. До відпливу коштів призводять позабалансові зобов’язання, оскільки вони є невизначеними і залежать, наприклад, від потреби позичальника використовувати відкриті банком кредитні лінії.Для оцінювання ризику ліквідності розраховуються показники локального та кумулятивного розриву ліквідності. [36, с.423]