Смекни!
smekni.com

Управління ліквідністю в комерційному банку (стр. 15 из 24)

Таблиця 2.13Коефіцієнтний аналіз ліквідності ПАТ КБ "Приватбанк"за 2007-2009 рр.*

Коефіцієнт Орієнтовнезначення Період Абсолютне відхилення
2 007р. 2 008р. 2 009р. 2008р 2009 р.
Коефіцієнт високоліквідних активів не менше 20% 10,92 10,51 10,75 -0,41 0,24
Коефіцієнт загальної ліквідності не менше 100% 109,40 114,20 114,80 4,80 0,60
Коефіцієнт співвідношення позик і депозитів 75-80 % 99,06 104,96 97,08 5,90 -7,89
Коефіцієнт ліквідних цінних паперів 5-10% 1,95 0,49 0,27 -1,46 -0,22
Коефіцієнт структурного співвідношення вкладів - 62,81 37,11 41,72 -25,70 4,61
Коефіцієнт генеральної ліквідності зобовязань більше 10% 14,51 15,27 15,85 0,76 0,58

*Розраховано за даними фінансової звітності банку


Дані таблиці свідчать про недостатній обсяг високоліквідних коштів, виходячи із значення коефіцієнта високоліквідних активів. Обсяг високоліквідних активів станом на кінець дня 31 грудня 2009 року становив 9 251 245 тис. грн., або 10,75 % від загальних активів банку. Отже, банк має високоліквідних активів практично в два рази менше за оптимальне значення. Тобто менеджмент банку направлений в першу чергу на прибутковість, а потім вже на забезпечення ліквідності. Але, треба зазначити, що враховуючи статус Приватбанку, як лідера банківської системи України, а також його зв’язки із зарубіжними банку, можна сказати, що такий обсяг коштів є достатнім для забезпечення нормальної роботи. Оскільки банк може покрити нестачу коштів за рахунок запозичень, як на внутрішньому, так і на міжнародному ринках. Коефіцієнт загальної ліквідності знаходиться в межах норма. Але занепокоєння визиває коефіцієнт співвідношення позик і депозитів – його значення перевищує оптимальне майже на 17 процентних пунктів. Забезпеченість ліквідними цінними паперами є низькою, як і в ситуації із банком "Фінанси та Кредит" і по тій же причині. Негативним моментом в ліквідності Приватбанку є велика залежність від поточних пасивів, про що стверджує коефіцієнт структурного співвідношення вкладів (41% станом на 01.01.2010). Тому для ефективної подальшої роботи необхідно зменшити їх частку в структурі всіх вкладів.

Розрахунок ресурсних позицій (розривів ліквідності) банку здійснюється за балансовими активами та зобов’язаннями банку відповідно до термінів їх повернення згідно угод, договорів та інших документів у розрізі валют та загальний у всіх валютах. Розрахунки свідчать про достатню збалансованість за строками погашення та розміщення активів та зобов’язань Приватбанку; активи і пасиви за строками погашення між собою у цілому узгоджені, що забезпечує достатній рівень ліквідності.

Коефіцієнтний аналіз ліквідності ПАТ "ПУМБ" за 2007-2009 рр. наведено в таблиці 2.14.


Таблиця 2.14 Коефіцієнтний аналіз ліквідності ПАТ "ПУМБ" за 2007-2009 рр.*

Коефіцієнт Орієнтовнезначення Період Абсолютне відхилення
2 007р. 2 008р. 2 009р. 2 008р. 2 009р.
Коефіцієнт високоліквідних активів не менше 20% 10,65 9,88 19,71 -0,77 9,83
Коефіцієнт загальної ліквідності не менше 100% 104,60 109,50 111,83 4,90 2,33
Коефіцієнт співвідношення позик і депозитів 75-80 % 185,44 204,10 187,34 18,66 -16,76
Коефіцієнт ліквідних цінних паперів 5-10% 0,35 0,76 0,27 0,41 -0,49
Коефіцієнт структурного співвідношення вкладів - 51,10 32,50 30,57 -18,60 -1,93
Коефіцієнт генеральної ліквідності зобовязань більше 10% 11,42 11,98 13,33 0,56 1,35

*Розраховано за даними фінансової звітності банку

За даними коефіцієнтного аналізу можна стверджувати, що ПАТ "ПУМБ" в порівнянні із Приватбанком має гіршу ліквідність, про що стверджують значення коефіцієнтів. Але в 2009 році банк в результаті збалансованої політики щодо активів та пасивів досяг оптимальної частки високоліквідних активів (19,71% від загальних активів). Негативним моментом ліквідності банку є співвідношення позик і депозитів - 187,34% в 2009 році, тобто реальне значення в 2,5 рази перевищує орієнтовне. Фінансування кредитів наданих клієнтам за рахунок недепозитних джерел є неефективним та загрозливим для ліквідної позиції банку. Така політика призводить до залежності банку від фінансових та банківських ринків та від зміни кон’юнктури на них. Для стабілізації ситуації банку першочерговим є зростання долі депозитів в пасивах банку за рахунок проведення виваженої депозитної політики. Тенденція зниження залежності від поточних депозитів є позитивним моментом для ліквідності банку, тобто відбувається зростання стабільності депозитної бази (коефіцієнт структурного співвідношення вкладів в 2009 році становив 30,57%).

Загалом можна стверджувати, що протягом аналізованого періоду ПАТ "ПУМБ" з ціллю забезпечення виконання власних зобов’язань і зобов’язань клієнтів, впровадив політику спрямовану на утримування ліквідних активів на рівні, достатньому для покриття будь-якого незапланованого відтоку частини клієнтських депозитів.

Таким чином, проведений порівняльний аналіз свідчить, що ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" в порівнянні із іншими банками 1-ї групи забезпечений достатнім обсягом ліквідності. Але в порівнянні із Приватбанком банк "Фінанси та Кредит" наражається на більший ризик ліквідності та має меншу ліквідність. В 2009 році намітились тенденції до покращення ліквідності банку "Фінанси та Кредит".

Підводячи підсумки аналізу ліквідності ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" можна стверджувати про покращення рівня ліквідності в 2009 році в порівнянні із попереднім. Також в банку проводиться зважена політика управління активами та пасивами в частині збалансування їх строків для забезпечення ліквідності банківської установи. Але присутні певні негативні тенденції, що виявились в 2008 році, як в частині балансування активами і пасивами в розрізі строків та сум, так і частині рівня забезпеченості високоліквідними активами, обсяг яких є меншим за встановлений ліміт, які є основним джерелом забезпечення ліквідності банківської установи на достатньому для стабільного функціонування рівні.


Висновки до розділу 2

Проведений аналіз ліквідності ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" на основі методу розривів та коефіцієнтного аналізу, а також порівняння ліквідності досліджуваного банку з іншими банками із першої групи дає змогу зробити висновок, що ризик ліквідності в банку знаходиться на достатньому рівні, але при цьому треба відзначити, що він є цілком контрольованим з боку менеджменту банку, тобто ліквідність є незначною. Проведений ГЕП-аналіз свідчить негативну тенденцію ліквідності, яка спостерігалась протягом 2008 року та продовжилась в 2009 р. та пов’язана із поступовим погіршенням збалансованості структури активів та пасивів та зростанням ризику незбалансованої ліквідності до рівня 28,02% в 2008 р. і 24,91% в 2009 році. Проблема ліквідності банку в першу чергу пов’язана із невисокою питомою вагою високоліквідних активів, в тому числі коштів на коррахунку в НБУ, а також недостатнім обсягом капіталу банку, темпи росту якого не поспівають за нарощенням активів. Тобто, необхідною передумовою подальшого стабільного функціонування банку є нарощення високоліквідних коштів. Аналіз обов’язкових нормативів свідчить про виконання банком встановлених НБУ вимог, щодо нормативів ліквідності. Аналіз коефіцієнтів виявив проблему нестачі високоліквідних коштів, а також значну залежність банку від поточних депозитів, що ще більше знижує ліквідність банківської установи.

Отже, проведення аналізу банку на мікрорівні необхідне для вивчення та прогнозування стійкості та надійності банку та контролю за виконанням ним встановлених стандартів і нормативів. Результати проведеного аналізу ліквідності банку "Фінанси та Кредит" є основою для розроблення шляхів вдосконалення системи управління ліквідністю в банку для зменшення ризику ліквідності на який наражається банк.


Розділ 3.Шляхи вдосконалення процесу управління ліквідностю в банку

3.1 Світовий досвід управління ліквідністю комерційного банку