Смекни!
smekni.com

Управління ліквідністю в комерційному банку (стр. 23 из 24)

Децентралізове управління ліквідністю охоплює управління всіма активами та пасивами, а також позабалансовими операціями в цілях уникнення ризику незбалансованої ліквідності, а також оптимального співвідношення ліквідності та прибутковості. Система управління ліквідністю на рівні банку включає комплекс заходів по аналізу, оцінки, контролю та регулюванню ліквідності; обгрунтуванню методів та інструментів управління ліквідністю; визначення процедур відновлення ліквідності або усунення її надлишку.

В своїй діяльності комерційні банки застосовують наступні стратегії управління ліквідністю: стратегія трансформації активів;стратегія запозичення ліквідних засобів та стратегія збалансованого управління ліквідністю. Стратегія трансформації активів полягає в накопичені банком ліквідних ресурсів у вигляді грошових коштів та ліквідних цінних паперів. Дана стратегія оцінюється як менш ризикова порівняно з іншими, але одночасно і досить дорога з погляду вартості. Стратегія запозичення ліквідних засобів вважається найбільш ризикованою стратегією, вона реалізується шляхом запозичення ресурсів на ринку. Для комерційних банків, а це в основному великі банки, основними джерелами запозичення ліквідних засобів є позики на міжбанківському ринку, угоди РЕПО. Відповідно до збалансованого підходу до управління ліквідністю накопичення ліквідних активів здійснюється в розмірі очікуваного попиту на них, у випадку виникнення непередбачуваної потреби попит на ліквідні засоби задовольняється за рахунок проведення операцій купівлі активів на ринку. Сучасні комерційні банки, в тому числі і ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит", в своїй діяльності здебільшого використовують стратегію збалансованого управління ліквідністю завдяки тому, що вона відрізняється гнучкістю і дає змогу мінімізувати ризики.

Система управління ліквідністю також включає і вибір певних методів управління: метод фондового пулу та метод конверсії фондів. Метод фондового пулу передбачає, що всі надходження банку розглядаються як єдиний пул без диференціації за джерелами фінансування. Другий метод, на відміну від першого, базується на узгодженні обсягів і строків вкладень із конкретними видами ресурсів, які їх фондують, тому що різні джерела залучення коштів відрізняються характеристикою коштів, оборотністю резервними вимогами.

Із вищезазначеними методами управління ліквідністю нерозривно пов’язані підходи до оцінки потреби в ліквідних засобах: метод структурування фондів; метод коефіцієнтів ліквідності та метод залучення і використання ресурсів.

Конкретна ситема управління ліквідністю банку повинна знаходити відображення у спеціальному документі стосовно управління ліквідністю, який розробляє кожен банк окремо.

Оцінка діючої системи управління ліквідністю в ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" була здійснена на основі аналізу розривів активів та пасивів з відповідними строками погашення (ГЕП-аналіз); дотримання встановлених обов’язкових економічних нормативів ліквідності, а також з використанням коефіцієнтного методу. Проведений нами аналіз ліквідності банку "Фінанси та Кредит" за останні три роки (2007-2009 рр.) дає підстави для наступних висновків: ризик ліквідності в банку знаходиться на достатньому рівні, але при цьому треба відзначити, що він є цілком контрольованим з боку менеджменту банку. Про це свідчить ГЕП-аналіз-кумулятивний розрив між активами та пасивами значно перевищує норму в 10% (станом на 01.01.2010 р. кумулятивний розрив складає 24,91%), а також значення обов’язкових економічних нормативів ліквідності, які перевищують нормативні вимоги Національного банку України. Результати ГЕП-аналізу активів та пасивів банку свідчать про негативну тенденцію ліквідності, яка спостерігалась протягом 2007 року та продовжувалась в 2008 р. та пов’язана із поступовим покращенням збалансованості структури активів та пасивів та зменшенням ризику незбалансованої ліквідності в 2009 році. Такі зміни були зумовлені, в першу чергу затвердженням в 2009 році нової стратегії та тактики на всіх організаційних рівнях, яка забезпечила контроль збалансованості обсягів активно-пасивних операцій, а також покращенням загальекономічної ситуації в країні. В підтриманні ліквідності в кризовий період значну роль зіграли кошти рефінансування, які надавав Національний банк України. Стабілізація ліквідності банку пов’язана ще із стабілізацією ситуації на вітчизняному ринку депозитів – в другому півріччі 2009 року припинився відтік депозитів з банківської системи.

Нормативи ліквідності банку "Фінанси та Кредит" (станом на 01.01.2010 р. Н4 становить 53,6%, Н5-73,04%, Н6-30,23%) практично в два рази перевищують встановлені вимоги, тобто в досліджуваному банку простежується практика встановлення пріоритету ліквідності над прибутковостю. Але слід відмітити негативну ситуацію, коли значення вказаних нормативів є нижчими в порівнянні із аналогічними показниками Приватбанку та ПАТ "ПУМБ", а також нижче за середньобанківський рівень. Виконання нормативів ліквідності є ще одним аргументном того, що рівень ліквідності цілком контролюється менеджментом банку.

Порівняльний аналіз ліквідності банку "Фінанси та Кредит" та банків 1-ї групи за класифікацією НБУ свідчить, що досліджуваний банк володіє високоліквідними коштами в недостатніх обсягах в порівнянні із банками-конкурентами. Так, станом на 01.01.2010 року питома вага високоліквідних коштів в загальних активах банку становить 9,99%, але даний показник є дещо нижчим за встановлений Правлінням банку ліміт (питома вага високоліквідних активів у загальних активах банку повинна складати не менше 15%). Отже, банк порушуючи вимоги Правління, наражається на підвищений ризик ліквідності, що також було пов’язано із незбалансованістю активів та пасивів за строками в часовому інтервалі до 31 дня. Загалом порівняльний аналіз виявив посередній рівень ліквідності банку, а також встановив банківську установу, яка має найкращу ліквідність – ПАТ КБ "Приватбанк". Коефіцієнтний аналіз ліквідності дає змогу стверджувати про покращення ліквідності банку в 2009 році в порівнянні із кризовим 2008, а також можна стверджувати, що ліквідність банку є достатньою для забезпечення його нормального функціонування.

Проблема ліквідності банку "Фінанси та Кредит" в першу чергу пов’язана із невисокою питомою вагою високоліквідних активів, в тому числі і коштів на коррахунку в Національному банку України, а також недостатнім обсягом капіталу банку, темпи росту якого не поспівають за нарощенням активів.

Отже, на наш погляд, в банку проводиться задовільна політика управління активами та пасивами в частині збалансування їх строків для забезпечення ліквідності банківської установи але в подальшому необхідно вирівняти структуру активів і пасиві.

Проведений аналіз системи управління ліквідністю на прикладі ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" дає змогу розробити наступні рекомендації її поліпшення-підвищення контролю за діяльністю усіх відділів банку, що відповідають за здійснення активних та пасивних операцій, а також координація діяльністі роботи цих підрозділів; необхідно заздалегіть передбачати (якщо це можливо), коли найбільш великі вкладники і користувачі кредитів банку планують зняти кошти з рахунку чи, навпаки, збільшити вклади, що дозволить керівництву банку більш детально планувати свої дії у випадку виникнення дефіциту або надлишку ліквідних активів.

Також для удосконалення системи управління ризиком ліквідності в банку "Фінанси та Кредит", на нашу думку, необхідним є впровадження методики стрес-тестування ризику ліквідності, що дасть змогу підготуватися до боротьби з кризовою ситуацією, оцінити можливості розвитку діяльності банку і визначити найкращий спосіб фінансування нових напрямків діяльності і забезпечити зростання активів. Стрес-тестування, як елемент системи управління ліквідністю, полягає у виявленні подій чи факторів, які можуть привести до втрати ліквідності банку. Результати тестів повинні періодично розглядатися Правлінням та Радою банку і використовуватися для корегування методів управління ліквідністю для підвищення збалансованості структури активів та пасивів за строками. Для постійного аналізу ризику ліквідності та його контролю, крім ГЕП-аналізу, в банку доцільно використовувати сучасні економіко-математичні методи моделювання, в тому числі і метод динамічного індикатора, що базується на методі непараметричної статистики. Використання даної моделі для оцінювання ліквідності дає змогу отримати узагальнюючу оцінку ризику ліквідності, виходячи з розгляду банку як складної динамічної системи.

В основу цієї моделі покладено поняття динамічного індикатора як сукупності показників, упорядкованих за темпами зростання, який дозволяє оцінити фінансовий стан банку та рівень його ліквідності, який не може бути точно оцінений будь-яким окремим показником.

Для оцінки ліквідності банку "Фінанси та Кредит" на основі даної моделі використовувався вектор оцінок, розрахований за нелінійним динамічним показником на основі нормативної і фактичної матриць співвідношень. Отримані результати моделювання (в 2008 році значення динамічного індикатора складає - 0,538; в 2009 складає 0,213) вказують на великий ризик ліквідності банку в 2008 році та незначну ліквідність в 2009 році. Така ситуації виникла в результаті менших темпів зростання високоліквідних активів, проти темпу росту сукупних активів, поточних зобов’язань, а також зростання вкладів населення, останнє в свою чергу було зумовлене новю політикою стосовно обслуговування фізичних осіб. Також треба відзначити економічну кризу, яка особливо гостро вдарила по банківській системі України, в тому числі і по досліджуваному банку. Саме восени 2008 та на початку 2009 року відчувалася значна криза ліквідності банківської системи, яка була спровокована масовим відтоком депозитів із банківських установ. Нестача коштів банкам покривалася в основному за рахунок коштів рефінансування Національного банку України. В 2009 році ситуація з ліквідністю в банку "Фінанси та Кредит" змінилась-показник динамічного індикатора збільшився та одночасно змінив свій знак з мінуса на плюс, що вказує на істотне зниження ризику ліквідності банку в порівнянні із попереднім періодом але ліквідність все рівно залишається досить низькою. Така ситуація, в першу чергу, зумовлена поліпшенням якості кредитного портфеля банку- зниження проблемної заборгованості на 4%.