Смекни!
smekni.com

Управління ліквідністю в комерційному банку (стр. 8 из 24)

При використанні банком методу управління резервною позицією резерви ліквідності заздалегідь не формуються, залучені ресурси розміщуються в дохідніші, але менш ліквідні активи, на випадок потреби в ресурсах прогнозується кількість фондів, які є можливість купити на грошовому ринку. Цей метод дає можливість підвищити дохідність активних операцій, але йому притаманний ризик зміни вартості ресурсів на ринку та ризик доступності фондів, який визначається ємністю міжбанківського ринку.

Більшість комерційних банків України не нагромаджують ліквідність в балансі, а управляють ліквідністю використовуючи міжбанківський ринок. На міжбанківському ринку банки проводять депозитно-кредитні операції, між собою, а також проводять операції з НБУ.

Управління ліквідністю банку потребує негайного прийняття рішень, що мають важливий довгостроковий вплив на його прибутковість. Один з основних напрямків такого управління - це менеджмент грошової позиції банку. Грошова позиція банку визначається відношенням суми коштів на кореспондентському рахунку та у касі банку до його сукупних активів. Показник грошової позиції банку тісно пов’язаний з нормами обов’язкового резервування. Проценти за залишками коштів обов’язкових резервів, що перебувають на кореспондентському рахунку банку або на окремому рахунку в Національному банку України, не нараховуються.

Обов’язковому резервуванню підлягають усі залучені та обліковані на балансі банку кошти юридичних та фізичних осіб як у національній, :так і в іноземній валюті, за винятком кредитів, залучених від інших банків та іноземних інвестицій, отриманих від міжнародних фінансових установ. Норматив обов’язкових резервів - це установлене Правлінням Національного банку України процентне співвідношення між сумою обов’язкових резервів та загальною сумою банківських пасивів, до яких застосовуються резервні вимоги. Норматив є єдиним для всіх банків.

Національний банк України для різних видів зобов’язань може встановлювати диференційовані нормативи обов’язкового резервування залежно від: природи зобов’язань (депозити, ощадні вклади, кошти в розрахунках, поточні рахунки клієнтів, рахунки бюджетних організацій тощо); строку зобов’язань або пасивів (короткострокові пасиви, довгострокові пасиви).

Одним із ефективних напрямків забезпечення заданої ліквідності банку є постійна підтримка резервів на рівні, достатньому для задоволення вимог щодо норми обов’язкових резервів для пікових періодів зростання обсягу депозитів. Однак у даному випадку також постає питання про аналіз грошових потоків, що пов’язано зі складністю прогнозування фактичних термінів погашення активів і пасивів та обґрунтування норм обов’язкових резервів. Комерційні банки самостійно обирають межі діапазону коливання грошової позиції. Менеджери банку при управлінні обов’язковими резервами повинні підтримувати резерви на визначеному НБУ рівні і не допускати надлишків. При погіршенні стабільності діяльності банку він повинен формувати не тільки обов’язкові, але й страхові резерви, а великі, стабільні банки мають можливість підтримувати резерви на мінімальному рівні.

Ризик ліквідності в банку "Фінанси та Кредит", на прикладі якого здійснюється написання цієї роботи, обмежується встановленням лімітів на довгострокові та короткострокові розриви ліквідності, обсяг високоліквідних коштів, коефіцієнти ризику ліквідності. Для визначення величини умовно-постійних коштів на рахунках клієнтів розраховується величина незнижуваного залишку. Методики та моделі, які використовуються банком для оцінки, вимірювання та контролю за ризиком періодично оцінюються на предмет адекватності поточним реаліям і вимогам, в тому числі на основі проведення бек-тестувань. Оцінка і методи управління ліквідністю в банку є пріоритетними, тому система управління ризикомліквідності постійно вдосконалюється і розвивається.


Висновки до розділу 1

Таким чином, ефективне управління ліквідністю-одне з найскладніших та найактуальніших завдань кожного банку. Управління ліквідністю в банку здійснюється для одночасного виконання двох завдань-дотримання нормативного рівня ліквідності та отримання максимального доходу від активних операцій. Управління ліквідністю банку здійснюється на двох рівнях: централізовано шляхом встановлення економічних нормативів ліквідності та децентралізовано-на рівні комерційного банку. Процес управління ліквідністю в банку - це організаційна система контролю, нагляду та прогнозування достатності ліквідних засобів для виконання нормативних вимог щодо рівня ліквідності та забезпечення всіх вимог кредиторів банку. Найбільш розповсюдженим методом управління ліквідністю є метод показників ліквідності.

Отже, до проблеми управління ліквідністю комерційного банку слід підходити комплексно, визначаючи при цьому всі переваги та недоліки управлінських рішень. Тобто дана проблема вимагає подальшого комплексного аналізу для ефективного управління ліквідністю банку.


Розділ 2.Аналіз системи управління ліквідністю в ПАТ "Банк "Фінанси та кредит"

2.1 Загальна характеристика банку та визначення його місця в банківській системі України

Успішний розвиток і надійність банківської системи в умовах ринкової економіки багато в чому залежать від постановки в банках аналітичної роботи, яка дає можливість реально і всебічно оцінювати досягнуті результати діяльності банків, виявляти їх сильні та слабкі сторони, визначати конкретні шляхи розв’язання проблем, що виникають. Аналіз діяльності банку є основою ефективного управління ним, вихідною базою прийняття управлінських рішень.

За допомогою такого аналізу розробляють стратегію і тактику розвитку банку, обґрунтовують плани й управлінські рішення, здійснюють контроль за їх виконанням, виявляють резерви підвищення ефективності проведення активних і пасивних операцій, оцінюють результати діяльності банку, його окремих підрозділів, а також оцінюють ліквідність та платоспроможність банківської установи.

Першочерговим етапом аналізу системи управління в банку "Фінанси та кредит" є загальна характеристика банку, яка і визначає його місце в банківській системі України.

Банк "Фінанси та Кредит" зареєстрований Нацiональним банком України у червнi 1990 року як товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Комерцiйний банк дiлового спiвробiтництва". Отже, "Банк "Фінанси та Кредит" працює на ринку банківських послуг вже біля 20 років. За цей період він пройшов шлях від невеликого регіонального банку до банку загальнонаціонального рівня з широкою філіальною мережею і повним переліком послуг.У 1995 р. рiшенням учасникiв банк був перейменований на Комерцiйний банк "Фiнанси та Кредит", у 2002 р. назву було змiнено на Банк "Фiнанси та Кредит" у формі товариства з обмеженою відповідальністю. У липнi 2007 р. Банк змiнив форму власностi з товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю на вiдкрите акцiонерне товариство i був зареєстрований НБУ. Перетворення було здiйснено шляхом обмiну часток учасникiв у статутному капiталi Банку "Фiнанси та Кредит", ТОВ на акцiї банку, якi випущенi у бездокументарнiй формi. У вереснi 2009 року була проведена державна реєстрацiя змiни найменування з Вiдкритого акцiонерного товариства "Банк "Фiнанси та Кредит" на Публiчне акцiонерне товариство "Банк "Фiнанси та Кредит", і вже сьогодні ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" входить до числа найбільших банків країни. Авторитетний міжнародний фінансово-аналітичний журнал "The Banker" за результатами проведених в 2003 роках дослідження присвоїв банку "Фінанси та кредит" звання "The Bank of the Year".

У 2008 році Банк "Фінанси та Кредит" увійшов до десятки найдорожчих банківських брендів року за результатами проекту "Рейтинг брендів" всеукраїнської рейтингової програми "ГVардія". Банк "Фінанси та Кредит" зайняв почесне десяте місце в рейтингу банківcького сектора, а вартість бренда банку склала 744, 091 млн. дол. США. А за результатами опитування, проведеного наприкінці вересня 2009 року аналітичною групою "Центр", банк увійшов до числа найвідоміших банківських установ країни. Бренд ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" упізнали 8,6% опитаних. У 2008 році банк "Фінанси та кредит" став лауреатом конкурсу "Банк і страхова компанія – надійне партнерство", організованого журналом "Банкиръ" спільно з Центром бізнес-стратегій "Перспектива" під егідою Ліги страхових організацій України.

ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" можна назвати банком загальнонаціонального масштабу. Філіали банку знаходяться майже в усіх містах України (Київ, Одеса, Севастополь, Полтава, Черкаси, Житомир, Северодонецьк, Кривий Ріг, Дніпродзержинськ, Миколаїв, Маріуполь, Харків та багато інших).

Національна мережа банківського обслуговування ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит", яка включає в себе 16 фiлiй та 308 вiддiлень по всій Україні, дозволяє будь-якому клієнту отримати найвищий рівень обслуговування практично у будь-якому місці країни. Широке коло закордонних партнерів банку не лише демонструє його визнання як повноправного учасника світової банківської системи, але й, найголовніше, дозволяє найбільш широко задовольняти потреби клієнтів банку, пов’язані з їх міжнародною діяльністю. ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" підтримує кореспондентські відносини з найбільшими іноземними банками, ефективно співпрацюючи з ними на різних сегментах фінансового ринку. Широке коло зарубіжних партнерів не тільки демонструє його визнання в якості повноправного учасника світової банківської системи, але й, саме головне, дозволяє найбільш широко задовольняти потреби клієнтів банку, пов’язані з їх міжнародною діяльністю. Банк має кредитні лінії для валютообмінних операцій і банківські гарантії від ряду великих західних банків.