Смекни!
smekni.com

Управління ліквідністю в комерційному банку (стр. 22 из 24)

Показник А Ва ДЦП Пк Ан К ПЗ ВН
Сукупні активи (А) 0 -1 1 1 1 1 0 0
Високоліквідні активи (Ва) -1 0 0 1 0 0 -1 -1
Державні цінні папери (ДЦП) 1 0 0 1 0 0 0 0
Проблемні кредити (Пк) 1 1 1 0 0 1 0 0
Неробочі активи (Ан) 1 0 0 0 0 1 0 0
Балансовий капітал (К) 1 0 0 1 1 0 -1 1
Поточні зобовязання (ПЗ) 0 -1 0 0 0 -1 0 0
Вклади населення (Вн) 0 -1 0 0 0 1 0 0
Всього 3 -2 2 4 2 3 -2 0

На підставі матриці збігів і матриці нормативних співвідношень обчислюємо узагальнюючий динамічний індикатор ліквідності u2(t) за вищезазначеною формулою, як співвідношення кількості збігів до загальної кількості значень за модулем нормативної матриці.

Отже, для ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" значення динамічного індикатора буде наступним:

2008 рік: u2(t)=(-14)/26=-0,538

2009 рік: u2(t)=(10)/26=0,213

Таким чином, дуже низьке значення показника динамічного індикатора банку "Фінанси та кредит" в 2008 році (-0,538) вказує на підвищенний ризик ліквідності банку в цьому періоді. Така ситуації виникла в результаті менших темпів зростання високоліквідних активів, проти темпу росту сукупних активів, росту поточних зобов’язань. Також негативну роль зіграло і різке збільшення проблемної заборгованості при менших темпах нарощення, як самого кредитного портфеля, так і в загалі всіх активів банку, що вказує на зниження якості роботи по поверненню кредитів клієнтами банку. Необхідно відзначити і низькі темпи нарощення власного капіталу, що не поспіває за зростанням ні активів ні зобов’язань банку.

В 2009 році ситуація з ліквідністю в ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" різко змінилась-показник динамічного індикатора збільшився та одночасно змінив свій знак з мінуса на плюс, що вказує на істотне зниження ризику ліквідності банку в порівнянні із попереднім періодом. Така ситуація, в першу чергу, зумовлена поліпшенням якості кредитного портфеля. Свою роль в покращенні ліквідності банку зіграло і випереджаючі темпи зростання балансового капіталу в порівнянні із темпами росту активів та зобов’язань. Але все ж відчувається брак високоліквідних активів, які не поспівають за швидкими темпами нарощення, як вкладів населення, так і взагалі поточних зобов’язань.

Отже, як бачимо із моделювання ризику в банку "Фінанси та Кредит" ризик ліквідності знаходиться на достатньому але контрольованому рівні. Для зниження ризику ліквідності першочерговими заходами банку мають бути: різке нарощення власного капіталу, в тому числі і статутного, як за рахунок коштів акціонерів, так і за рахунок зовнішніх джерел, а також збільшення частки високоліквідних активів в сукупних, в тому числі і коштів на коррахунку в Національному банку України, що може бути досягнуто в результаті активної депозитної політики в частині залучення строкових вкладів фізичних осіб.


Висновки до розділу 3

Використання методів балансування активів та пасивів за строками їх розміщення та залучення, позитивного досвіду інших країн в частині управління ліквідністю в банківських установах, сучасних методів економіко-математичного моделювання дасть змогу значно підвищити ефективність системи управління ліквідністю в банку, в тому числі і банку "Фінанси та кредит".

Моделювання ліквідності за допомогою динамічного індикатора ліквідності, який є інтегральним показником та дає змогу комплексно оцінити ситуацію з ліквідністю в банку зумовить загальне підвищення ефективності функціонування комерційного банку та оптимізує обсяги грошових коштів. Динамічний індикатор, поряд з аналізом розривів, нормативами ліквідності, коефіцієнтним аналізом є важливою і необхідною складовою системи оцінювання ліквідності банку.


Висновки

Комерційні банки відіграють важливу роль у відтворювальній структурі економіки, організації руху та перерозподілі грошових і капітальних ресурсів. Але, незважаючи на це, розвиток банківського сектору нерозривно пов’язаний з процесами, які відбуваються в економічному житті суспільства. У першу чергу це зумовлено тим, що банки не застраховані від наслідків фінансово-кредитних явищ, які постійно відбуваються в соціально-економічних системах: економічних криз, банкрутств, неплатежів за позичками, кон’юнктури попиту та пропозиції на ринках позичкових капіталів, цінних паперів й інших виявів незбалансованості ринкових відносин, що і довела економічна криза в 2008-2009 рр. Разом із цим, труднощі, що реально виникають на різних етапах розвитку або перетворення соціально-економічних систем, вимагають належного забезпечення базисних умов стійкої діяльності банків, основною з яких є підтримка визначеного рівня їхньої ліквідності. При цьому також слід відмітити, що втрата банком своєї ліквідності може стати причиною втрати коштів або навіть банкрутства значної кількості його клієнтів. Це робить банківську ліквідність проблемою не тільки економічного, але й суспільного значення. Тому одним з актуальних завдань банківського менеджменту є управління ліквідністю.

Проведений нами аналіз свідчить, що ліквідність комерційного банку-це можливість використовувати його активи як наявні грошові кошти або швидко перетворювати їх на такі. Банк вважається ліквідним, якщо суми його грошових коштів, які він має можливість швидко мобілізувати з інших джерел, дозволяють своєчасно виконувати зобов’язання по пасиву. Необхідно підкреслити, що в цілях підтримки своєї стабільності банк повинен мати певний ліквідний резерв для виконання непередбачених зобов’язань, поява яких може бути викликана зміною стану грошового ринку, фінансового положення клієнта або банку партнера.

Ліквідність банку складається поступово, в процесі його розвитку, збільшення кількості й обсягів здійснюваних ним активних і пасивних операцій. Ліквідність комерційного банку перебуває в тісному взаємозв’язку із його платоспроможністю. Ліквідність та платоспроможність мають спільну мету-виконання фінансових зобов’язань. Відмінність у тому, що платоспроможність передбачає виконання зобов’язань за рахунок власних коштів, тоді як ліквідність-повне виконання зобов’язань. Тобто в основі платоспроможності банку лежить його ліквідність, а сам показник платоспроможності можна розглядати як свого роду показник "критичної" ліквідності.

Управління ліквідністю є складовою більш загального процесу управління активами і пасивами банку. Тому принципи, стратегії та методи управління ліквідністю мають узгоджуватися з обраним банком підходом до управління активами та пасивами. Але при цьому процес управління ліквідністю в комерційному банку має свої власні завдання та мету. Так, серед головних напрямків діяльності банку в процесі управління ліквідністю можна виділити наступні: досягнення нормативного рівня ліквідності шляхом нарощення та стабілізації ресурсної бази, тобто, постійного збільшення частки строкових пасивів у ресурсній базі; планомірне нарощення капіталу банку, в тому числі і статутного; формування оптимальної структури активів, збалансованої за обсягами, термінами та видами валют із ресурсною базою; виконання нормативних вимог НБУ та обов’язкових резервних вимог до коррахунку, забезпеченні своєчасного проведення активних і пасивних операцій.

На сучасному етапі розвитку банківської системи України процес управління ліквідністю банків регламентується Законом України "Про банки і банківську діяльність" та нормативно-законодавчими актами НБУ, серед яких необхідно виокремити наступні: Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затверджена постановою Правління НБУ від 28.08.2001 р. № 368, Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затверджене постановою Правління НБУ від 28.08.01 №369 та Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України, затверджене постановою Правління НБУ від 30.04.2009 р. №259.

Управління ліквідністю в Україні здійснюється на двох рівнях: централізовано-на рівні Національного банку України; децентралізовано-на рівні окремого комерційного банку.

Централізоване управління ліквідністю полягає у встановлені НБУ єдиних для всіх банків нормативів ліквідності (Н4, Н5, Н6); здійснення регулювання ліквідності з використанням різних інструментів рефінансування; організація контролю за станом ліквідності банків; застосування заходів впливу до банків, які порушили нормативи ліквідності відповідно до чинного законодавства України. Проведений аналіз методології розрахунку економічних нормативів ліквідності дає змогу стверджувати, що найважливішим показником в системі цих нормативів є норматив миттєвої ліквідності, який характеризує ступінь захищеності банку від ризику одночасної вимоги клієнтами своїх коштів.