Смекни!
smekni.com

Управління ліквідністю в комерційному банку (стр. 13 из 24)

Показник локального розриву ліквідності розраховується за наступною формулою:

GL=А-З, де(2.1)

GL-локальний розрив ліквідності для окремого часового інтервалу;

А-сума активів з відповідним терміном розміщення;

З-сума зобов’язань банку із відповідним терміном погашення.

Показник кумулятивного розриву ліквідності розраховується з урахуванням значень локального розриву ліквідності і наявного запасу (дефіциту) ліквідності. Тобто кумулятивний розрив ліквідності розраховується за наступною формулою:

GК(Т)=∑GLі(t), де(2.2)

GК(Т)-кумулятивний розрив ліквідності для окремого часового інтервалу;

GLі(t)-локальний розрив ліквідності для окремого часового інтервалу;

Т-часовий інтервал для якого розраховується кумулятивний геп;

і-змінюється від 1 до Т.

Отримані дані в результаті ГЕП-аналізу можна інтерпретувати наступним чином: знак "+" свідчить про надлишкові кошти у банку і можливість проводити в майбутньому операції з розміщення коштів; знак "-" свідчить про недостатність грошових коштів у банку і про можливість виникнення проблем у банку зі своєчасним виконанням своїх зобов’язань, а також про порушення фінансової рівноваги банку, пов’язаної з ліквідністю, фінансову нестійкість банку. Розрив ліквідності за строками обчислюється в абсолютних величинах (сума грошових коштів) і показує, скільки банку може не вистачати грошових коштів для розрахунків за своїми зобов’язаннями або скільки в нього є вільних коштів для вкладень в активні операції. Також розрив ліквідності розраховується й у відносних величинах щодо чистих активів, щоб реально оцінити тенденції щодо поліпшення чи погіршення ситуації в банку з ліквідністю. Розрив ліквідності не є чимось незмінним, тобто геп може приймати різні значення в залежності від умов, так в стабільній ситуації за експертною оцінкою банків розрив ліквідності повинен складати не більше 10 % від сукупних активів. Для отримання об’єктивних результатів та визначення тенденції ліквідної позиції банку "Фінанси та Кредит" аналіз розривів проведемо за останні 3 року на основі динах статистичної форми звітності № 631 "Звіт про структуру активів та пасивів за строками" в таких часових інтервалів: до 31 дня, від 32 до 92 днів, від 93 до 365 днів, від 1 до 5 років, понад 5 років (табл. 2.9, табл. 2.10).

Таблиця 2.9Структура активів і пасивів ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" за строками станом на 01.01.2008 р.*

Показник Активи Пасиви Локальний розрив Кумулятивний розрив
тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. %
Короткострокові, у т.ч. 7949060 54,32 10821290 73,94 -2872230 -19,63 -2872230 -19,63
до 31 дня 3556549 24,30 3 643 395 24,90 -86 846 -0,59 -86 846 -0,59
від 32 до 92 днів 1176080 8,04 1 700 560 11,62 -524480 -3,58 -611 326 -4,18
від 93 до 365 днів 3216431 21,98 5 477 335 37,43 -2260904 -15,45 -2 872230 -19,63
Довгострокові,у т.ч. 6685371 45,68 3 813 141 26,06 2872230 19,63 2 872 230 19,63
від 1 до 5 років 3981057 27,20 1 837 855 12,56 2143202 14,64 -729 028 -4,98
понад 5 років 2704314 18,48 1 975 286 13,50 729 028 4,98 0 0
Чисті активи, всьго 14 634 431

*Розраховано за даними фінансової звітності банку "Фінанси та Кредит" за 2007 р.


Дані таблиці свідчать про негативну ситуацію з ліквідністю банку "Фінанси та Кредит" в 2007 році. На всіх часових інтервалах до 1 року пасиви перевищують аналогічні активи. Але треба відзначити, що активи і пасиви до 1 місяця практично збалансовані (розрив складає всього 86,8 млн. грн. або 0,59 % чистих активів), що можна розцінювати як результат виваженого менеджменту. Це свідчить про добру миттєву ліквідність банку та забезпеченість його високоліквідними активами. Так, розрив між активами і пасивами з терміном погашення до 3-х місяців складає -524,5 млн. грн. або 3,58 % чистих активів.Фактором, який ще більше ускладнює ситуацію з ліквідністю в банку є локальний розрив між активами і пасивами зі строком від 93 до 365 днів, який є негативним і складає -2,26 млрд. грн. або 15,45% від чистих активів. Таким чином, кумулятивний розрив між активами та пасивами до 1 року є також негативним і збільшився до 2,87 млрд. грн., що в відносному вираженні до активів складає 19,63%. Отже, на кінець 2007 року в часовому інтервалі до 1 року Промінвестбанк відчував значний дефіцит коштів, який складав 2 872 230 тис. грн., тобто ризик незбалансованої ліквідності становив біля 20% всіх активів банку. Негативне значення кумулятивного ГЕПу до 1 року повністю покрилось розривом між довгостроковими активами та пасивами, тобто понад 1 року в основному за рахунок позитивного розриву між активами і пасивами на часовому інтервалі до 5 років (2143202 тис. грн. або 14,64 % чистих активів).Отже, результати аналізу показують, що в 2007 року в банку "Фінанси та Кредит" склалась ситуація, яка характеризувалась досить значним дефіцитом коштів (2,9 млрд. грн. або 19,63% від чистих активів), що вказує на недостатньо збалансовані активи і пасиви за термінами. Тобто така ситуація може пояснюватись превалюванням прибутковості над ліквідністю в менеджменті банку в 2007 році. Також треба зазначити, що така ситуація характерна практично для всіх банківських установ України, коли пасиви залучаються на короткий термін, а активи, навпаки, є довготерміновими.


Таблиця 2.10Структура активів і пасивів ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" за строками станом на 01.01.2009 р.

Показник Активи Пасиви Локальний розрив Кумулятивний розрив
тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. %
Короткострокові 9 420 184 51,09 14 586738 79,11 -5166554 -28,02 -5166554 -28,02
до 31 дня 3 231 071 17,52 3 641 742 19,75 -410671 -2,23 -410 671 -2,23
від 32 до 92 днів 898 453 4,87 2 911 362 15,79 -2012909 -10,92 -2423580 -13,14
від 93 до 365 днів 5 290 660 28,69 8 033 634 43,57 -2742974 -14,88 -5166554 -28,02
Довгострокові,у т.ч. 9 019 256 48,91 3 852 703 20,89 5166553 28,02 5166553 28,02
від 1 до 5 років 4 998 808 27,11 1 270 256 6,89 3728552 20,22 -1438002 -7,80
понад 5 років 4 020 448 21,80 2 582 447 14,01 1438001 7,80 0 0
Чисті активи, всьго 18 439 441

Із вище наведених даних з таблиці можна стверджувати про певні зміни, як у структурі активів та пасивів банку "Фінанси та Кредит", так і їх збалансованості в 2008 році, що може сприйматися, як негативні зрушення в порівнянні із попереднім 2007 роком. Хоча треба відмітити, що саме в наприкінці цього року фінансова кризи почала себе проявляти в банківській системі України. Масовий відтік депозитів та криза ліквідності, а також введення тимчасових адміністрацій до ряду українських банків на могли не сказатися і на ліквідності банку "Фінанси та кредит". Так, розрив між активами і пасивами з терміном погашення до 1 місяця є негативним і складає 410 671 тис. грн. або 2,23% чистих активів банку, тобто банк наражається на незначний ризик незбалансованої ліквідності, але який є вищим в порівнянні із попереднім роком (майже на 1,5%). Локальний розрив між активами і пасивами зі строком погашення від 32 до 92 днів є негативним і становить 2 млрд. грн. або біля 11% від чистих активів, що ще більше наражає банк на ризик незбалансованої ліквідності. Так, кумулятивний розрив до 92 днів становить -2 423580тис. грн. або 13,14 % від активів банку, тобто ситуація з незбалансованістю активів і пасивів в банку порівняно із терміном погашення до 31 дня практично не змінилась. Дефіцит коштів залишається досить значним і становить майже 2,5 млрд. грн.

Фактором, який ще більше ускладнює ситуацію з ліквідністю в банку є локальний розрив між активами і пасивами зі строком від 93 до 365 днів, який є негативним і складає-2,7 млрд. грн. або 14,88% від чистих активів. Таким чином, кумулятивний розрив між активами та пасивами до 1 року є також негативним і збільшився до 5,2 млрд. грн., що в відносному вираженні до активів складає 28,02%. Перевищення цього показника майже в тричі від рекомендованого викликає занепокоєння в менеджменті банку "Фінанси та Кредит" стосовно його ліквідності. В подальшому із збереженням такої тенденції ситуація може вийти із під контролю і призвести до банкрутства банківської установи.

Негативне значення кумулятивного ГЕПу до 1 року повністю покрилось розривом між довгостроковими активами та пасивами в основному за рахунок позитивного розриву між активами і пасивами на часовому інтервалі до 5 років ( 3728552тис. грн. або 20,22 % чистих активів).

Отже, станом на 01.01.2009 року в банку "Фінанси та Кредит" відчувався критичний дефіцит коштів в сумі 5 166 554 тис. грн., що в відносному вираженні складає трохи більше 28%, тобто ризик незбалансованої ліквідності є критичним. Але треба зазначити, що таке погіршення ліквідності банку обумовлене, в першу чергу факторами макроекономічного порядку, які затронули всю банківську систему країни.

Для виявлення та закріплення загальної тенденції ліквідності проведемо ГЕП-аналіз за 2009 рік (табл. 2.11).


Таблиця 2.11Структура активів і пасивів ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" за строками станом на 01.01.2010 р.*