Смекни!
smekni.com

Управління ліквідністю в комерційному банку (стр. 14 из 24)

Показник Активи Пасиви Локальний розрив Кумулятивний розрив
тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. %
Короткострокові 9 244 998 47,52 14091 962 72,43 -4846964 -24,91 -4846964 -24,91
до 31 дня 2 661 331 13,68 5 525 924 28,40 -2864593 -14,72 -2864593 -14,72
від 32 до 92 днів 974 207 5,01 3 036 896 15,61 -2062689 -10,60 -4927282 -25,32
від 93 до 365 днів 5 609 460 28,83 5 529 141 28,42 80 318 0,41 -4846964 -24,91
Довгострокові 10211787 52,48 5 364 825 27,57 4846962 24,91 4846962 24,91
від 1 до 5 років 6 168 541 31,70 3 073 890 15,80 3094651 15,91 -1752313 -9,01
понад 5 років 4 043 246 20,78 2 290 935 11,77 1752311 9,01 0 0
Чисті активи, всьго 19 456 787

* Розраховано за даними фінансової звітності банку "Фінанси та Кредит" за 2009 р.

Із вище наведених даних в таблиці можна стверджувати, що ситуація із ліквідністю в банку "Фінанси та Кредит" в 2009 році залишалася приблизно на такому самому рівні, як і в попередньому. Але серед загроз ліквідності, особливо її миттєвої складової, треба зазначити великий розрив між активами і пасивами банку присутній на часовому інтервалі до 31 дня, який складає майже 2,9 млрд. грн. або 14,72% від сукупних активів, що зумовлює високий ризик ліквідності банку. Така ситуація характерна не тільки для аналізованого банку, а і для інших комерційних банків, коли серед депозитної бази банків велику питому вагу складають депозити на вимогу та залишки на поточних та карткових рахунках.

Локальний розрив між активами і пасивами зі строком погашення від 32 до 92 днів є негативним і становить 2 млрд. грн. або біля 11% від чистих активів, що ще більше наражає банк на ризик незбалансованої ліквідності. Так, кумулятивний розрив до 92 днів становить -4927282 тис. грн. або 25,32 % від активів банку, тобто ситуація з незбалансованістю активів і пасивів в банку. Розрив між активами і пасивами зі строком погашення від 93 до 365 днів на відміну від попереднього показника є позитивним і становить 80318 тис. грн. або 0,41% від чистих активів. Так активи і пасиви в цьому часовому інтервалі були практично збалансованими. Але треба зазначити, що такий невеликий позитивний розрив (+ 80318 тис. грн.) із урахуванням дефіциту ліквідності, який був до 3 місяців практично не вплинув на кумулятивний розрив ліквідності до 1 року (24,91 % чистих активів банку).

На часових інтервалах понад 365 днів спостерігаються додатні розриви ліквідності, тобто активи банку перевищують його пасиви з відповідними термінами погашення.

Для оцінки збалансованості активів і пасивів банку "Фінанси та Кредит" в 2009 році відобразимо їх графічно (Рис. 2.4)

Рис. 2.4. Структура активів і пасивів банку "Фінанси та Кредит" станом на 01.01.2010.

Таким чином, із вище наведеного рисунку ми бачимо незбалансованість активів і пасивів банку за строками і сумами. Так найбільший розрив є саме на часовому інтервалі до 31 дня, що і є причиною дефіциту грошових коштів та ризику ліквідності банку. Надлишок коштів на інтервалах від 93 до 365 днів, від 1 до 5 років та понад 5 років тільки частково компенсує цей ризик.

Для порівняння розривів між активами та пасивами ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" за аналізований період зобразимо їх зміни графічно в абсолютному значенні (Рис. 2.5) та в відносному (Рис. 2.6).

Рис. 2.5. Порівняльний аналіз розривів між активами та пасивами за 2007-2009 рр. в абсолютному вираженні

Так, графік наглядно демонструє розриви між активами та пасивами банку "Фінанси та Кредит" в розрізі часових інтервалів відповідно до форми № 631 за 2007-2009 рр. Відповідно до нього найбільша нестабільність розривів між активами та пасивами була характерна для 2008 року, коли, як вже зазначалось, банк наражався на найбільший ризик ліквідності (більше ніж 28,02%) та мав найгірше збалансовану структуру активів і пасивів за термінами і сумами за 2007-2009 рр. Саме на цей період і припала фінансова криза, яка жорстко зачепила банківську систему України, не став виключенням і досліджуваний банк. Як свідчить графік ситуація із розривами ліквідності в 2008 та 2009 рр. була дещо подібною, проте саме в 2009 році відчувався найбільших дефіцит грошових коштів до 31 дня в абсолютному вираженні.


Рис. 2.6. Порівняльний аналіз розривів між активами та пасивами за 2007-2009 рр. в відносному вираженні

Вище наведені рисунки відображають реальну картину зміни розривів ліквідності в результаті балансування активів та пасивів за строками та сумами та узагальнює проведений ГЕП-аналіз.

Загалом підсумовуючи результати проведеного ГЕП-аналізу активів та пасивів ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" необхідно зазначити негативну тенденцію ліквідності, яка спостерігалась протягом 2008 року та продовжилась в 2009 р. та пов’язана із поступовим погіршенням збалансованості структури активів та пасивів та зростанням ризику незбалансованої ліквідності до рівня 28,02% в 2008 р. і 24,91% в 2009 році. Покращення структури в останньому році було зумовлене, в першу чергу затвердженням в 2009 році нової стратегії та тактики на всіх організаційних рівнях, яка забезпечила контроль збалансованості обсягів активно-пасивних операцій. З метою зниження ризику ліквідності банком було встановлено ліміти на розриви ліквідності для філій банку. Погіршення ліквідності в 2009 році, особливо її миттєвої складової, обумовлене значними коливаннями розривів між активами і пасивами в часовому інтервалі до 31 дня протягом року, що було зумовлено погіршення кон’юнктури на ринку банківських послуг, а також відтоком депозитів населення із банківської системи України. Отже, можна стверджувати про дещо підвищений ризик ліквідності, незважаючи на те, що, виходячи із значень нормативів ліквідності досліджуваний банк, як і вся банківська система України має значний запас ліквідності. Це пояснюється хронічною незбалансованістю активів і пасивів за строками, яке характерне не тільки для банку "Фінанси та Кредит" але і для всіх банків України, коли активи в основному довгострокові, а пасиви-короткотермінові. Також необхідно відмітити, що повної відповідності між строками і сумами активів і пасивів, яке є ідеальною ситуацією, на практиці практично неможливо досягти. Але аналіз ліквідності банку буде неповним та необ’єктивним без порівняльного аналізу ліквідності з іншими банками України.

2.4 Порівняльний аналіз рівня ліквідності ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" з іншими банками України

Ліквідність значною мірою залежить від рівня ліквідності активів банків. За наявності високої частки проблемних активів, низької частки високоліквідних активів (готівкові кошти та кошти на коррахунках в Національному банку України та інших банках) банк має високий ризик ліквідності навіть у разі збалансованості активів і пасивів за сумами та строками. Тому наступним кроком аналізу ліквідності банку "Фінанси та Кредит" є аналіз ліквідності банку в порівнянні із аналогічними показниками банків-конкурентів, тобто банків, що віднесені НБУ до 1-ї групи. Для порівняння показників ліквідності обрано два банки - ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", як банк лідер всієї банківської системи України та ПАТ "Перший український міжнародний банк".

Порівняльна оцінка рівня ліквідності буде проведена за двома групами показників: за обов’язковими нормативами ліквідності та коефіцієнтами ліквідності за 2007-2009 рр. Першим кроком порівняння є аналіз дотримання обов’язкових нормативів (табл. 2.12).


Таблиця 2.12Стан та динаміка нормативів ліквідності банківУкраїни за 2007-2009 рр.*

Показник Банк Станом на Абсолютне відхилення
01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 2008 рік 2009 рік
Норматив миттєвої ліквідності ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" 46,15 51,73 53,60 5,58 1,87
ПАТ КБ "Приватбанк" 56,10 57,00 60,07 0,90 3,07
ПАТ "ПУМБ" 57,48 69,69 131,76 12,21 62,07
Норматив поточної ліквідності ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" 74,74 73,33 73,04 -1,41 -0,29
ПАТ КБ "Приватбанк" 55,00 55,30 80,52 0,30 25,22
ПАТ "ПУМБ" 77,78 72,71 99,31 -5,07 26,60
Норматив короткострок ліквідності ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" 22,93 25,68 30,23 2,75 4,55
ПАТ КБ "Приватбанк" 32,40 36,93 45,44 4,53 8,51
ПАТ "ПУМБ" 42,10 29,47 61,23 -12,63 31,76

*Розраховано за даними фінансової звітності.

Дані таблиці свідчать, всі досліджувані банки дотримуються встановлених Національним банком України економічних нормативів в групі нормативів ліквідності. Аналізовані дані перевищують нормативні значення, що свідчить про достатній рівень ліквідності. Але треба відзначити, що в порівнянні із іншими банками 1-х групи банк "Фінанси та Кредит" має менші значення нормативів ліквідності, особливо це стосується нормативу короткострокової ліквідності. Тобто можна стверджувати, про недостатню збалансованість активів і пасивів банку на часовому інтервалі до одного року.Результати аналізу свідчать, що не всі банки групи мають достатній обсяг високоліквідних коштів, частка яких серед загальних активів банку повинна складати в межах 15-20%, про свідчить значення нормативу миттєвої ліквідності. Також, як позитивне явище слід відмітити тенденцію до зростання нормативів ліквідності за аналізований період, окрім нормативів поточної та короткострокової ліквідності ПАТ "ПУМБ" в 2008 році на 5,07% та 12,63% відсотків. Серед негативних моментів слід відмітити надзвичайно великі значення нормативів ліквідності. В деяких випадках значення перевищують нормативні в декілька разів (норматив миттєвої ліквідності в 2009 році ПАТ "ПУМБ" перевищує норматив в 6,5 разів), що свідчить про значне відволікання активів в ліквідну форму для забезпечення ліквідності. Такий менеджмент не дозволяє банку отримувати високі прибутки, і не може розглядатися оптимальним варіантом.Загалом за аналізом нормативів ліквідності, можна зробити висновки, серед аналізованих банків найкращу ліквідність має Приватбанк, а досліджуваний банк хоча і відстає від нього, але все ж таки має задовільну ліквідну позицію. Наступним кроком порівняльного аналізу ліквідності банків є коефіцієнтний аналіз, який буде зроблений за аналогією із аналізом ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" за 2007-2009 рр. Виходячи із результатів попереднього дослідження спочатку проаналізуємо ПАТ КБ "Приватбанк" (табл. 2.13).